Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Suomi tarvit­see tasa-arvo­lii­kettä

Toivakka: Suomi tarvit­see tasa-arvo­lii­kettä

Julkaistu:

Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja, eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toivakka vaatii toimia ja sitou­tu­mista kaikilta puolueilta tasa-arvon edis­tä­mi­seen. Toiva­kan mukaan Suomi on vaarassa päätyä enti­senä tasa-arvon edel­lä­kä­vijä maana pysäh­ty­nei­syy­den ja päät­tä­mät­tö­myy­den tilaan tasa-arvo­ky­sy­myk­sissä. Toiva­kan johdolla Kokoo­muk­sen Nais­ten Liitto avaa kampan­jan, jonka tavoit­teena on, että 100-vuotias Suomi on maail­man paras maa naisille.

Kokoo­mus­nais­ten kampanja aset­taa kuusi tavoi­tetta:

  1. Nais­ten työmark­kina-aseman paran­ta­mi­nen
  2. Urake­hi­tyk­sen estei­den pois­ta­mi­nen
  3. Palk­kae­ron kutis­ta­mi­nen
  4. Turval­li­suu­den lisää­mi­nen
  5. Koulu­tuk­sen tasa-arvo
  6. Hyvin­voin­nin lisään­ty­mi­nen.

Toiva­kan mukaan kampan­jan tavoit­teena on löytää ja panna toimeen parhaat keinot tavoit­tei­den saavut­ta­mi­seksi. Keskus­te­lua käydään sosi­aa­li­sessa mediassa ja kampan­jan netti­si­vuilla.

?Tämä on tasa-arvo­liike, johon toivo­tan terve­tul­leeksi mukaan kaikki naiset ja miehet. Kun suoma­lai­nen nainen voi hyvin, kaikki voivat parem­min?, sanoo Toivakka.

Kokoo­muk­sen stra­te­gi­sessa halli­tus­oh­jel­massa Kokoo­mus on aset­ta­nut tavoit­teeksi muun muassa, että työajan jous­toja ja osa-aika­työn mahdol­li­suuk­sia lisä­tään, vanhem­muu­den kustan­nuk­set jaetaan ja vanhem­pain­va­paa­jär­jes­telmä uudis­te­taan tuke­maan tasa-arvoista vanhem­muutta ja tukee pien­ten lasten vanhem­pien työl­li­syyttä.

Toivakka muis­tut­taa, että Kokoo­muk­selle tärkeää on myös kehi­ty­syh­teis­työssä tasa-arvon edis­tä­mi­nen ja erityi­sesti tyttö­jen koulu­tus, mikä on avai­na­se­massa hyvin­voin­nin ja vaurau­den lisään­ty­mi­sessä. Toiva­kan mukaan Suomes­sa­kaan ei saa unoh­taa, ettei tasa-arvo ole saavu­tettu tila vaan jatkuva prosessi parem­man yhteis­kun­nan puolesta meille kaikille.

?Tärkeintä on purkaa raken­teita ja asen­teita, jotka aset­ta­vat koulu­te­tut ja osaa­vat naiset eriar­voi­seen asemaan työmark­ki­noilla, vähen­tä­vät nais­ten valin­nan mahdol­li­suuk­sia sekä vaikeut­ta­vat ura- ja palk­ka­ke­hi­tystä. Loppu­lasku näkyy työelä­keot­teessa keski­mää­rin miehiä pienem­pänä eläk­keenä,” Toivakka päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

27.5.2024

Sauli Seit­ten­ranta: ”Lääke­pula on turval­li­suusuhka”

2021 rahti­laiva tukki Suezin kana­van. 2022 Kiinan rajut koro­na­ra­joi­tuk­set johti­vat Shang­hain ja Shenz­he­nin tehtai­den ja sata­mien kapa­si­tee­tin laskuun. 2024 huthi­ka­pi­nal­lis­ten

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

Skip to content