Kokoomus.fi
Toivakka: Suomi tarvitsee tasa-arvolii­kettä

Toivakka: Suomi tarvitsee tasa-arvolii­kettä

Julkaistu: 11.2.15 Uutiset

Kokoo­mus­naisten puheen­johtaja, eurooppa- ja ulkomaan­kaup­pa­mi­nisteri Lenita Toivakka vaatii toimia ja sitou­tu­mista kaikilta puolueilta tasa-arvon edistä­miseen. Toivakan mukaan Suomi on vaarassa päätyä entisenä tasa-arvon edellä­kävijä maana pysäh­ty­nei­syyden ja päättä­mät­tö­myyden tilaan tasa-arvoky­sy­myk­sissä. Toivakan johdolla Kokoo­muksen Naisten Liitto avaa kampanjan, jonka tavoit­teena on, että 100-vuotias Suomi on maailman paras maa naisille.

Kokoo­mus­naisten kampanja asettaa kuusi tavoi­tetta:

  1. Naisten työmarkkina-aseman paran­ta­minen
  2. Urake­hi­tyksen esteiden poista­minen
  3. Palkkaeron kutis­ta­minen
  4. Turval­li­suuden lisää­minen
  5. Koulu­tuksen tasa-arvo
  6. Hyvin­voinnin lisään­ty­minen.

Toivakan mukaan kampanjan tavoit­teena on löytää ja panna toimeen parhaat keinot tavoit­teiden saavut­ta­mi­seksi. Keskus­telua käydään sosiaa­li­sessa mediassa ja kampanjan netti­si­vuilla.

?Tämä on tasa-arvoliike, johon toivotan terve­tul­leeksi mukaan kaikki naiset ja miehet. Kun suoma­lainen nainen voi hyvin, kaikki voivat paremmin?, sanoo Toivakka.

Kokoo­muksen strate­gi­sessa halli­tus­oh­jel­massa Kokoomus on asettanut tavoit­teeksi muun muassa, että työajan joustoja ja osa-aikatyön mahdol­li­suuksia lisätään, vanhem­muuden kustan­nukset jaetaan ja vanhem­pain­va­paa­jär­jes­telmä uudis­tetaan tukemaan tasa-arvoista vanhem­muutta ja tukee pienten lasten vanhempien työlli­syyttä.

Toivakka muistuttaa, että Kokoo­muk­selle tärkeää on myös kehity­syh­teis­työssä tasa-arvon edistä­minen ja erityi­sesti tyttöjen koulutus, mikä on avaina­se­massa hyvin­voinnin ja vaurauden lisään­ty­mi­sessä. Toivakan mukaan Suomes­sakaan ei saa unohtaa, ettei tasa-arvo ole saavu­tettu tila vaan jatkuva prosessi paremman yhteis­kunnan puolesta meille kaikille.

?Tärkeintä on purkaa raken­teita ja asenteita, jotka asettavat koulu­tetut ja osaavat naiset eriar­voiseen asemaan työmark­ki­noilla, vähen­tävät naisten valinnan mahdol­li­suuksia sekä vaikeut­tavat ura- ja palkka­ke­hi­tystä. Loppu­lasku näkyy työelä­keot­teessa keski­määrin miehiä pienempänä eläkkeenä,” Toivakka päättää.


Kokoomus.fi