Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Suomen vienti nousuun kahdek­san kohdan ohjel­malla

Toivakka: Suomen vienti nousuun kahdek­san kohdan ohjel­malla

Julkaistu:

“Suomi ei olisi Suomi ilman vien­tiä. Ajat ja keinot vien­nin suun­nan kään­tä­mi­seen ovat muut­tu­neet. On väärä luulo, että halli­tuk­sella olisi vipu, josta vienti kään­ne­tään kasvuun. Kekko­sen aikaa on turha haikailla tässä­kään asiassa. Ainoa tie on paran­taa vien­tiy­ri­tys­ten kilpai­lu­ky­kyä,” eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toivakka toteaa.

Suomen vienti ei ole vielä­kään toipu­nut kansain­vä­li­sen finans­si­krii­sin aiheut­ta­masta romah­duk­sesta. Syitä vien­nin heik­koon kasvuun on monia. Kasvu päämark­ki­noil­lamme Euroo­passa ja Venä­jällä on hidasta ja samaan aikaan tekno­lo­gi­nen kehi­tys on vähen­tä­nyt perin­teis­ten valt­tien - pape­rin ja elekt­ro­nii­kan kysyn­tää.

Tärkein syy on kuiten­kin Suomen heiken­ty­nyt kilpai­lu­kyky. Kuten Anders Borg ja Juhana Vartiai­nen tuoreessa rapor­tis­saan totea­vat, palkan­muo­dos­tus ei Suomessa ole sopeu­tu­nut heik­ke­ne­vään tuot­ta­vuu­teen. Suomen kustan­nus­taso on liian korkea.

Toiva­kan mukaan muita­kin seli­tyk­siä on tarjottu. Polii­ti­kot ovat syyt­tä­neet milloin euroa, milloin EU:n Venäjä-pakot­teita, milloin Team Finland -palve­lui­den tunnet­tuutta. Teol­li­suus syyt­tää myös EU-pykä­liä, eten­kin rikki­di­rek­tii­viä. Näiden teki­jöi­den vaiku­tus koko­nai­suu­teen on lopulta ollut vähäi­nen.

“Esitän, että vahvis­tamme vien­tiy­ri­tys­ten kilpai­lu­ky­kyä. Se onnis­tuu pitä­mällä vien­tia­lo­jen palkan­ko­ro­tuk­set erit­täin maltil­li­sina, mitä halli­tus voi tukea keven­tä­mällä palk­ka­ve­ro­tusta. Työajoista ja palkoista pitäisi sopia enem­män paikal­li­sesti. Yhtei­sö­vero kannat­taa pitää mata­lana ja verot­taa mieluum­min yritys­ten ulos­mak­set­tuja osin­koja kuin yrityk­seen inves­toi­tua voit­toa. Lakko-oikeus kuuluu suoma­lai­seen yhteis­kun­taan mutta vien­tiy­ri­tyk­sille kalliista lait­to­mista pitää päästä eroon,” sanoo ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Toivakka.

“Nyt pitää katsoa eteen­päin ja tehdä uudis­tuk­set, joita vien­nin nosta­mi­nen vaatii. Taika­temp­puja ei ole. Ei ole clea­ring-kaup­paa Neuvos­to­lii­ton kanssa eikä mark­kaa, jota deval­voi­malla voisi siir­tää rahaa keski­luo­kan taskusta vien­ti­teol­li­suu­delle,” Toivakka päät­tää.

Kahdek­san kohdan lista on luet­ta­vissa koko­nai­suu­des­saan osoit­teessa: http://www.lenitatoivakka.fi/fi/page/10?articleid=429

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content