Toivakka: Suomen vienti nousuun kahdeksan kohdan ohjel­malla – kokoomus.fi
MENU
Toivakka: Suomen vienti nousuun kahdeksan kohdan ohjel­malla

Toivakka: Suomen vienti nousuun kahdeksan kohdan ohjel­malla

Julkaistu: 17.03.2015 Uncategorized

“Suomi ei olisi Suomi ilman vientiä. Ajat ja keinot viennin suunnan kääntä­miseen ovat muuttuneet. On väärä luulo, että halli­tuk­sella olisi vipu, josta vienti käännetään kasvuun. Kekkosen aikaa on turha haikailla tässäkään asiassa. Ainoa tie on parantaa vientiy­ri­tysten kilpai­lu­kykyä,” eurooppa- ja ulkomaan­kaup­pa­mi­nisteri Lenita Toivakka toteaa.

Suomen vienti ei ole vieläkään toipunut kansain­vä­lisen finans­si­kriisin aiheut­ta­masta romah­duk­sesta. Syitä viennin heikkoon kasvuun on monia. Kasvu päämark­ki­noil­lamme Euroo­passa ja Venäjällä on hidasta ja samaan aikaan tekno­lo­ginen kehitys on vähen­tänyt perin­teisten valttien - paperin ja elekt­ro­niikan kysyntää.

Tärkein syy on kuitenkin Suomen heiken­tynyt kilpai­lukyky. Kuten Anders Borg ja Juhana Vartiainen tuoreessa rapor­tissaan toteavat, palkan­muo­dostus ei Suomessa ole sopeu­tunut heikke­nevään tuotta­vuuteen. Suomen kustan­nustaso on liian korkea.

Toivakan mukaan muitakin selityksiä on tarjottu. Polii­tikot ovat syyttäneet milloin euroa, milloin EU:n Venäjä-pakot­teita, milloin Team Finland -palve­luiden tunnet­tuutta. Teollisuus syyttää myös EU-pykäliä, etenkin rikki­di­rek­tiiviä. Näiden tekijöiden vaikutus kokonai­suuteen on lopulta ollut vähäinen.

“Esitän, että vahvis­tamme vientiy­ri­tysten kilpai­lu­kykyä. Se onnistuu pitämällä vientia­lojen palkan­ko­ro­tukset erittäin maltil­lisina, mitä hallitus voi tukea keven­tä­mällä palkka­ve­ro­tusta. Työajoista ja palkoista pitäisi sopia enemmän paikal­li­sesti. Yhtei­sövero kannattaa pitää matalana ja verottaa mieluummin yritysten ulosmak­settuja osinkoja kuin yritykseen inves­toitua voittoa. Lakko-oikeus kuuluu suoma­laiseen yhteis­kuntaan mutta vientiy­ri­tyk­sille kalliista laitto­mista pitää päästä eroon,” sanoo ulkomaan­kaup­pa­mi­nisteri Toivakka.

“Nyt pitää katsoa eteenpäin ja tehdä uudis­tukset, joita viennin nosta­minen vaatii. Taika­temppuja ei ole. Ei ole clearing-kauppaa Neuvos­to­liiton kanssa eikä markkaa, jota deval­voi­malla voisi siirtää rahaa keski­luokan taskusta vienti­teol­li­suu­delle,” Toivakka päättää.

Kahdeksan kohdan lista on luetta­vissa kokonai­suu­dessaan osoit­teessa: http://www.lenitatoivakka.fi/fi/page/10?articleid=429


Kokoomus.fi