Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Suomen vienti nousuun kahdek­san kohdan ohjel­malla

Toivakka: Suomen vienti nousuun kahdek­san kohdan ohjel­malla

Julkaistu:

“Suomi ei olisi Suomi ilman vien­tiä. Ajat ja keinot vien­nin suun­nan kään­tä­mi­seen ovat muut­tu­neet. On väärä luulo, että halli­tuk­sella olisi vipu, josta vienti kään­ne­tään kasvuun. Kekko­sen aikaa on turha haikailla tässä­kään asiassa. Ainoa tie on paran­taa vien­tiy­ri­tys­ten kilpai­lu­ky­kyä,” eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toivakka toteaa.

Suomen vienti ei ole vielä­kään toipu­nut kansain­vä­li­sen finans­si­krii­sin aiheut­ta­masta romah­duk­sesta. Syitä vien­nin heik­koon kasvuun on monia. Kasvu päämark­ki­noil­lamme Euroo­passa ja Venä­jällä on hidasta ja samaan aikaan tekno­lo­gi­nen kehi­tys on vähen­tä­nyt perin­teis­ten valt­tien - pape­rin ja elekt­ro­nii­kan kysyn­tää.

Tärkein syy on kuiten­kin Suomen heiken­ty­nyt kilpai­lu­kyky. Kuten Anders Borg ja Juhana Vartiai­nen tuoreessa rapor­tis­saan totea­vat, palkan­muo­dos­tus ei Suomessa ole sopeu­tu­nut heik­ke­ne­vään tuot­ta­vuu­teen. Suomen kustan­nus­taso on liian korkea.

Toiva­kan mukaan muita­kin seli­tyk­siä on tarjottu. Polii­ti­kot ovat syyt­tä­neet milloin euroa, milloin EU:n Venäjä-pakot­teita, milloin Team Finland -palve­lui­den tunnet­tuutta. Teol­li­suus syyt­tää myös EU-pykä­liä, eten­kin rikki­di­rek­tii­viä. Näiden teki­jöi­den vaiku­tus koko­nai­suu­teen on lopulta ollut vähäi­nen.

“Esitän, että vahvis­tamme vien­tiy­ri­tys­ten kilpai­lu­ky­kyä. Se onnis­tuu pitä­mällä vien­tia­lo­jen palkan­ko­ro­tuk­set erit­täin maltil­li­sina, mitä halli­tus voi tukea keven­tä­mällä palk­ka­ve­ro­tusta. Työajoista ja palkoista pitäisi sopia enem­män paikal­li­sesti. Yhtei­sö­vero kannat­taa pitää mata­lana ja verot­taa mieluum­min yritys­ten ulos­mak­set­tuja osin­koja kuin yrityk­seen inves­toi­tua voit­toa. Lakko-oikeus kuuluu suoma­lai­seen yhteis­kun­taan mutta vien­tiy­ri­tyk­sille kalliista lait­to­mista pitää päästä eroon,” sanoo ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Toivakka.

“Nyt pitää katsoa eteen­päin ja tehdä uudis­tuk­set, joita vien­nin nosta­mi­nen vaatii. Taika­temp­puja ei ole. Ei ole clea­ring-kaup­paa Neuvos­to­lii­ton kanssa eikä mark­kaa, jota deval­voi­malla voisi siir­tää rahaa keski­luo­kan taskusta vien­ti­teol­li­suu­delle,” Toivakka päät­tää.

Kahdek­san kohdan lista on luet­ta­vissa koko­nai­suu­des­saan osoit­teessa: http://www.lenitatoivakka.fi/fi/page/10?articleid=429

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content