Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Halli­tus paran­taa nais­ten uramah­dol­li­suuk­sia

Toivakka: Halli­tus paran­taa nais­ten uramah­dol­li­suuk­sia

Julkaistu:

Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja, ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Lenita Toivakka pitää tärkeänä päätöstä tasata työnan­ta­jille vanhem­muu­desta aiheu­tu­via kustan­nuk­sia.

Halli­tus on tänään päät­tä­nyt Kokoo­muk­sen pitkä­ai­kai­sen tavoit­teen mukai­sesti, että vanhem­muu­desta aiheu­tu­via kustan­nuk­sia jaetaan maksa­malla kerta­kor­vaus äidin työnan­ta­jalle.

”Vanhem­muu­den kustan­nus­ten jaka­mi­nen paran­taa merkit­tä­västi nais­ten uramah­dol­li­suuk­sia. Kustan­nus­ten jako paran­taa nais­ten mahdol­li­suuk­sia pysy­vään työsuh­tee­seen, tasa-arvoi­seen urake­hi­tyk­seen ja osaa­mista vastaa­vaan palk­kaan ja eläk­kee­seen,” Toivakka sanoo. “Tämä on ollut kokoo­mus­nais­ten pitkä­ai­kai­nen tavoite, sitä voisi kutsua jopa nimellä Lex Kokoo­mus­nai­set.”

”Tämä lisää pk-yritys­ten ja nais­val­tais­ten alojen kasvu­mah­dol­li­suuk­sia. Merkit­tävä työn teke­mi­sen, työl­lis­tä­mi­sen ja yrit­tä­mi­sen sekä nuor­ten nais­ten työl­lis­tä­mi­sen jarru pois­tuu, mikä antaa potkua sekä työelä­män tasa-arvolle että kansan­ta­lou­delle,” Toivakka sanoo.

Toiva­kan mukaan työnan­ta­jalle aiheu­tu­van talou­del­li­sen ”äiti­ris­kin” pienen­tyessä kynnys uusien työn­te­ki­jöi­den palk­kaa­mi­seen madal­tuu. Toivakka uskoo uudis­tuk­sen kannus­ta­van erityi­sesti nais­val­tai­sia palvelu-, hoiva- ja hoitoa­lan yrityk­sille, joilla on myös merkit­tä­vät kasvu­mah­dol­li­suu­det.

Toivakka muis­tut­taa, että maail­man korkeim­masta koulu­tus­ta­sosta huoli­matta, naisilla on usein vaikeuk­sia erityi­sesti työuran alussa löytää pysy­vää työsuh­detta. Tällä on myös vaiku­tuk­sia myöhem­pään ura- ja palk­ka­ke­hi­tyk­seen sekä eläke­ker­ty­mään. “Korvauk­sen voisi maksaa silloin, kun äiti palaa vanhem­pain­va­paan jälkeen saman työnan­ta­jan palve­luk­seen”

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content