• FI
 • SV
 • MENU
  Toivakka: Halli­tus paran­taa nais­ten uramah­dol­li­suuk­sia
  Twiittaa

  Toivakka: Halli­tus paran­taa nais­ten uramah­dol­li­suuk­sia

  Julkaistu: 08.09.2015 Uncategorized

  Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja, ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Lenita Toivakka pitää tärkeänä päätöstä tasata työnan­ta­jille vanhem­muu­desta aiheu­tu­via kustan­nuk­sia.

  Halli­tus on tänään päät­tä­nyt Kokoo­muk­sen pitkä­ai­kai­sen tavoit­teen mukai­sesti, että vanhem­muu­desta aiheu­tu­via kustan­nuk­sia jaetaan maksa­malla kerta­kor­vaus äidin työnan­ta­jalle.

  ”Vanhem­muu­den kustan­nus­ten jaka­mi­nen paran­taa merkit­tä­västi nais­ten uramah­dol­li­suuk­sia. Kustan­nus­ten jako paran­taa nais­ten mahdol­li­suuk­sia pysy­vään työsuh­tee­seen, tasa-arvoi­seen urake­hi­tyk­seen ja osaa­mista vastaa­vaan palk­kaan ja eläk­kee­seen,” Toivakka sanoo. “Tämä on ollut kokoo­mus­nais­ten pitkä­ai­kai­nen tavoite, sitä voisi kutsua jopa nimellä Lex Kokoo­mus­nai­set.”

  ”Tämä lisää pk-yritys­ten ja nais­val­tais­ten alojen kasvu­mah­dol­li­suuk­sia. Merkit­tävä työn teke­mi­sen, työl­lis­tä­mi­sen ja yrit­tä­mi­sen sekä nuor­ten nais­ten työl­lis­tä­mi­sen jarru pois­tuu, mikä antaa potkua sekä työelä­män tasa-arvolle että kansan­ta­lou­delle,” Toivakka sanoo.

  Toiva­kan mukaan työnan­ta­jalle aiheu­tu­van talou­del­li­sen ”äiti­ris­kin” pienen­tyessä kynnys uusien työn­te­ki­jöi­den palk­kaa­mi­seen madal­tuu. Toivakka uskoo uudis­tuk­sen kannus­ta­van erityi­sesti nais­val­tai­sia palvelu-, hoiva- ja hoitoa­lan yrityk­sille, joilla on myös merkit­tä­vät kasvu­mah­dol­li­suu­det.

  Toivakka muis­tut­taa, että maail­man korkeim­masta koulu­tus­ta­sosta huoli­matta, naisilla on usein vaikeuk­sia erityi­sesti työuran alussa löytää pysy­vää työsuh­detta. Tällä on myös vaiku­tuk­sia myöhem­pään ura- ja palk­ka­ke­hi­tyk­seen sekä eläke­ker­ty­mään. “Korvauk­sen voisi maksaa silloin, kun äiti palaa vanhem­pain­va­paan jälkeen saman työnan­ta­jan palve­luk­seen”