Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Halli­tus paran­taa nais­ten uramah­dol­li­suuk­sia

Toivakka: Halli­tus paran­taa nais­ten uramah­dol­li­suuk­sia

Julkaistu:

Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja, ulko­maan­kauppa- ja kehi­tys­mi­nis­teri Lenita Toivakka pitää tärkeänä päätöstä tasata työnan­ta­jille vanhem­muu­desta aiheu­tu­via kustan­nuk­sia.

Halli­tus on tänään päät­tä­nyt Kokoo­muk­sen pitkä­ai­kai­sen tavoit­teen mukai­sesti, että vanhem­muu­desta aiheu­tu­via kustan­nuk­sia jaetaan maksa­malla kerta­kor­vaus äidin työnan­ta­jalle.

”Vanhem­muu­den kustan­nus­ten jaka­mi­nen paran­taa merkit­tä­västi nais­ten uramah­dol­li­suuk­sia. Kustan­nus­ten jako paran­taa nais­ten mahdol­li­suuk­sia pysy­vään työsuh­tee­seen, tasa-arvoi­seen urake­hi­tyk­seen ja osaa­mista vastaa­vaan palk­kaan ja eläk­kee­seen,” Toivakka sanoo. “Tämä on ollut kokoo­mus­nais­ten pitkä­ai­kai­nen tavoite, sitä voisi kutsua jopa nimellä Lex Kokoo­mus­nai­set.”

”Tämä lisää pk-yritys­ten ja nais­val­tais­ten alojen kasvu­mah­dol­li­suuk­sia. Merkit­tävä työn teke­mi­sen, työl­lis­tä­mi­sen ja yrit­tä­mi­sen sekä nuor­ten nais­ten työl­lis­tä­mi­sen jarru pois­tuu, mikä antaa potkua sekä työelä­män tasa-arvolle että kansan­ta­lou­delle,” Toivakka sanoo.

Toiva­kan mukaan työnan­ta­jalle aiheu­tu­van talou­del­li­sen ”äiti­ris­kin” pienen­tyessä kynnys uusien työn­te­ki­jöi­den palk­kaa­mi­seen madal­tuu. Toivakka uskoo uudis­tuk­sen kannus­ta­van erityi­sesti nais­val­tai­sia palvelu-, hoiva- ja hoitoa­lan yrityk­sille, joilla on myös merkit­tä­vät kasvu­mah­dol­li­suu­det.

Toivakka muis­tut­taa, että maail­man korkeim­masta koulu­tus­ta­sosta huoli­matta, naisilla on usein vaikeuk­sia erityi­sesti työuran alussa löytää pysy­vää työsuh­detta. Tällä on myös vaiku­tuk­sia myöhem­pään ura- ja palk­ka­ke­hi­tyk­seen sekä eläke­ker­ty­mään. “Korvauk­sen voisi maksaa silloin, kun äiti palaa vanhem­pain­va­paan jälkeen saman työnan­ta­jan palve­luk­seen”

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content