Toivakka: Hallitus parantaa naisten uramah­dol­li­suuksia – kokoomus.fi
MENU
Toivakka: Hallitus parantaa naisten uramah­dol­li­suuksia

Toivakka: Hallitus parantaa naisten uramah­dol­li­suuksia

Julkaistu: 08.09.2015 Uncategorized

Kokoo­mus­naisten puheen­johtaja, ulkomaan­kauppa- ja kehitys­mi­nisteri Lenita Toivakka pitää tärkeänä päätöstä tasata työnan­ta­jille vanhem­muu­desta aiheu­tuvia kustan­nuksia.

Hallitus on tänään päättänyt Kokoo­muksen pitkä­ai­kaisen tavoitteen mukai­sesti, että vanhem­muu­desta aiheu­tuvia kustan­nuksia jaetaan maksa­malla kerta­korvaus äidin työnan­ta­jalle.

”Vanhem­muuden kustan­nusten jakaminen parantaa merkit­tä­västi naisten uramah­dol­li­suuksia. Kustan­nusten jako parantaa naisten mahdol­li­suuksia pysyvään työsuh­teeseen, tasa-arvoiseen urake­hi­tykseen ja osaamista vastaavaan palkkaan ja eläkkeeseen,” Toivakka sanoo. “Tämä on ollut kokoo­mus­naisten pitkä­ai­kainen tavoite, sitä voisi kutsua jopa nimellä Lex Kokoo­mus­naiset.”

”Tämä lisää pk-yritysten ja naisval­taisten alojen kasvu­mah­dol­li­suuksia. Merkittävä työn tekemisen, työllis­tä­misen ja yrittä­misen sekä nuorten naisten työllis­tä­misen jarru poistuu, mikä antaa potkua sekä työelämän tasa-arvolle että kansan­ta­lou­delle,” Toivakka sanoo.

Toivakan mukaan työnan­ta­jalle aiheu­tuvan talou­del­lisen ”äitiriskin” pienen­tyessä kynnys uusien työnte­ki­jöiden palkkaa­miseen madaltuu. Toivakka uskoo uudis­tuksen kannus­tavan erityi­sesti naisval­taisia palvelu-, hoiva- ja hoitoalan yrityk­sille, joilla on myös merkit­tävät kasvu­mah­dol­li­suudet.

Toivakka muistuttaa, että maailman korkeim­masta koulu­tus­ta­sosta huoli­matta, naisilla on usein vaikeuksia erityi­sesti työuran alussa löytää pysyvää työsuh­detta. Tällä on myös vaiku­tuksia myöhempään ura- ja palkka­ke­hi­tykseen sekä eläke­ker­tymään. “Korvauksen voisi maksaa silloin, kun äiti palaa vanhem­pain­vapaan jälkeen saman työnan­tajan palve­lukseen”


Kokoomus.fi