Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Vienti perus­tuu yritys­ten kilpai­lu­ky­kyyn, ei julki­seen tukeen

Toivakka: Vienti perus­tuu yritys­ten kilpai­lu­ky­kyyn, ei julki­seen tukeen

Julkaistu:

Keski­viik­kona vien­ni­ne­dis­tä­mis­mat­kalta Meksi­kosta ja Yhdys­val­loista palan­nut ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri Lenita Toivakka on tyyty­väi­nen, että vaali­kes­kus­te­lussa puhu­taan myös vien­nistä.

Yrit­tä­jä­taus­tai­nen Toivakka arvos­taa, että jopa SDP puhuu nyt yritys­ten kustan­nus­ten leik­kaa­mi­sesta. Puoluei­den keinoissa Toivakka kuiten­kin näkee isoja eroja.

“On selvää, että Suomen talous­kasvu perus­tuu vien­tiin ja että vienti kasvaa vain jos yrityk­semme ovat kilpai­lu­ky­kyi­siä. Rinteen SDP:n lääke tähän­kin on julkis­ten meno­jen kasvat­ta­mi­nen. Itse olen koros­ta­nut kilpai­lu­ky­kyi­siä palk­ka­kus­tan­nuk­sia, jous­ta­vam­paa työvoi­man saata­vuutta, kaupan estei­den pois­ta­mista, kannus­ta­vam­paa yritys­ve­ro­tusta ja ylipää­tään enna­koi­ta­vaa poliit­tista päätök­sen­te­koa”, Toivakka sanoo.

Toivakka on minis­te­ri­kau­del­laan viet­tä­nyt erit­täin paljon aikaa eriko­kois­ten yritys­ten kanssa sekä koti­maassa että ulko­mailla. Toiva­kan mukaan yritys­ten rohkean kasvu­ha­kui­nen asenne pitää saada leviä­mään myös poliit­ti­siin päät­tä­jiin.

“Eräs Kali­for­nian vien­ti­mat­kalla mukana ollut yritys­joh­taja sanoi osuvasti, että Suomen kokoi­sen maan yrityk­sille löytyy aina riit­tä­vän iso ja riit­tä­vän nopeasti kasvava mark­kina josta­kin päin maail­maa. Olen itse nähnyt viimeksi Meksi­kossa ja Kali­for­niassa, kuinka paljon suoma­lai­nen osaa­mi­nen kiin­nos­taa. Meidän pitää lopet­taa surkut­telu ja käydä töihin. Nyt on kyse siitä, että yritys­ten kustan­nuk­set, jous­tava työvoi­man saata­vuus ja kansain­vä­li­nen mark­ki­nointi saadaan kuntoon. Yrityk­set kyllä hoita­vat oman osansa, jos valtio tarjoaa siihen mahdol­li­suu­den”, Toivakka sanoo.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content