Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Petteri Orpo: Nyt on aika tehdä muutos

Petteri Orpo: Nyt on aika tehdä muutos

Julkaistu:

Me teimme sen! Me voitimme histo­rian ensim­mäi­set alue­vaa­lit selvällä erolla kilpai­li­joi­hin. Olen ylpeä jouk­ku­ees­tamme. Kiitän jokaista ehdo­kasta, työn­te­ki­jää, järjes­tö­ak­tii­via, tuki­jaa. Vaali­voitto tehtiin yhdessä! 

Halli­tuk­sen sote­him­meli ei ollut meistä paras tai toimi­vin vaih­toehto, mutta me aiomme tehdä siitä mahdol­li­sim­man hyvän.  Emme tyydy kiireet­tö­män hoidon hitau­teen, vaan haluamme purkaa jonot. Emme tahdo pöhöt­tää järjes­tel­mää, vaan tarjota ratkai­suja, joilla jokai­nen saa tarvit­se­mansa palve­lut. Emme tahdo käyt­tää niuk­koja euroja hallin­toon, haluamme käyt­tää ne ihmi­siin.  

Säily­te­tään toimi­vat raken­teet ja lähde­tään korjaa­maan niitä asioita, jotka eivät toimi. Suurin asia, mikä meidän on laitet­tava kuntoon, on vanhus­ten­pal­ve­lut. Toinen on perus­ter­vey­den­huolto. 

Rätin­git halli­tuk­sen pape­reissa eivät ole ongel­mia ratkais­seet. Mutta voimme lait­taa nämä asiat kuntoon alueilla. Kokoo­mus ottaa haas­teen vastaan.  

Kokoo­mus sai vaaleissa äänes­tä­jiltä vahvim­man valta­kir­jan. Aiomme edis­tää alueilla niitä asioita, joista vaaleissa puhuimme.  Käyte­tään sitä kuului­saa maalais­jär­keä ja otetaan palve­luita tuot­ta­maan kaikki toimi­jat, yrit­tä­jät ja järjes­töt.

Kokoo­mus ottaa sydä­men asiak­seen tervey­den edis­tä­mi­sen ja ihmis­ten hyvin­voin­nin. Näin olym­pia­lais­ten käyn­nis­tyessä muis­tu­tan, että niin liikun­nasta kuin urhei­lusta ja kult­tuu­rista on huoleh­dit­tava.

Koska halli­tus ei ole edis­tä­nyt tera­pia­ta­kuuta edus­kun­nassa, etsi­tään keinot toteut­taa se alueilla. Ei unoh­deta erikois­sai­raan­hoi­toa. Yliopis­tol­lis­ten keskus­sai­raa­loi­den edel­ly­tyk­set tehdä opetusta, tutki­musta ja hoito­työtä on turvat­tava. 

Tois­tan jälleen, että kokoo­mus vastus­taa halli­tuk­sen kaavai­luja leikata Kela-korvausta. Sitä pitäisi pikem­min­kin nostaa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi.

Tätä työtä on tehtävä niin kunnissa kuin hyvin­voin­tia­lueil­la­kin. Uskal­le­taan tehdä myös vaikeita ratkai­suja. Kirs­tun pohja tulee vastaan jokai­selle, joka ei pysty vastuul­li­seen päätök­sen­te­koon.  

Hyvin­voin­tia­luei­den toimin­nan käyn­nis­tä­mi­nen on valtava haaste. Halli­tus on virit­tä­nyt aika­tau­lun liian kireäksi. Jo nyt kuulemme alueilta vies­tejä, ettei­vät jäljellä oleva yksi­toista kuukautta tule riit­tä­mään.

On selvää, että isoon uudis­tuk­seen jää valu­vi­koja ja lain­sää­dän­töä pitää tule­van edus­kun­nan korjata. Tämän myön­tä­vät halli­tus­puo­lu­eet­kin.  Uusia lahoja kohtia varmasti paljas­tuu, kun aluei­den toiminta käyn­nis­tyy. Me kokoo­muk­sessa tiedämme, että työn edetessä löyde­tään uusia keinoja hoitaa asiat fiksum­min. Kokoo­mus lupaa esit­tää omat ratkai­sunsa, jolla teemme sote­mal­lista nykyistä parem­man. 

Samaan aikaan hyvin­voin­tia­luei­den työ on jo alka­nut. Paik­ka­neu­vot­te­lut käyvät kuumina, valtuus­tot käyn­nis­tä­vät toimin­tansa. Kokoo­mus vaali­voit­ta­jana kantaa alueilla vastuunsa.  Pidän vält­tä­mät­tö­mänä, että yhteis­työ ryhmien välillä saadaan toimi­vaksi ensi metreiltä. Me kaikki tiedämme, että kunnissa parhai­ten asioita on saatu aikaan, kun ryhmät teke­vät yhdessä töitä kunta­lais­ten parhaaksi.

Vain päiviä vaalien jälkeen olemme kuul­leet asian­tun­ti­joilta jo uusia laskel­mia sote-uudis­tuk­sen kustan­nuk­sista, jotka paisu­vat kuin pulla­tai­kina. Ne ovat jopa kolmin­ker­tais­tu­neet halli­tuk­sen vielä ennen vaaleja anta­mista arvioista. Sote-uudis­tuk­sen piti maksaa itsensä takai­sin vuoteen 2036 mennessä, mutta näin ei ole käymässä. Tappiota tulisi jopa viisi miljar­dia euroa. Kansan­rin­ta­man hallin­tou­nelma uhkaa käydä veron­mak­sa­jille mittaa­mat­to­man kalliiksi.

Kansa äänesti kokoo­muk­sen selvään voit­toon alue­vaa­leissa siksi, että hanka­lissa paikoissa kokoo­muk­sen osaa­mi­seen luote­taan.  

Vasem­mis­to­hal­li­tuk­selle vero­ra­hat ovat valtion rahoja. Kokoo­muk­selle vero­ra­hat ovat ihmis­ten rahoja. Siksi on pidet­tävä huolta, ettei niitä törsätä. Velka­ralli ei voi jatkua.

Tähän on saatava muutos. 

Ensi vuoden edus­kun­ta­vaa­leissa haluan viedä kokoo­muk­sen vaali­voit­toon ja suurim­maksi puolu­eeksi, jotta voimme toteut­taa tavoit­te­le­mamme muutok­sen.  

Nyky­hal­li­tus on pääs­tä­nyt ruorin pyöri­mään, ja Suomen talous on ajau­tu­nut väärään suun­taan. Lais­kan meno­ku­rin ja velka­ra­halla mässäi­lyn maksa­vat suoma­lai­set, heidän lapsensa ja lapsen­lap­sensa. Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa ei pidetä yllä katteet­to­milla lupauk­silla, vaan suoma­lais­ten palkan­saa­jien ja yrit­tä­jien työllä. Halli­tuk­sen tehtävä on luoda puit­teet yrit­tä­jälle yrit­tää ja palkan­saa­jalle päästä töihin. 

Ihmi­set eivät ole koneis­ton osasia tai hallin­toa­la­mai­sia, vaan arvok­kaita yksi­löinä. Halli­tuk­selta tuppaa unoh­tu­maan, kuinka paljon suoma­lai­set teke­vät jo nyt yhtei­sen hyvän eteen, käyvät töissä, pyörit­tä­vät yrityk­siä, maksa­vat veronsa.  

Nostan esimer­kiksi koro­na­ti­lan­teen. Olen saanut läjä­päin vies­tejä yrit­tä­jiltä, jotka kerto­vat ahdin­gos­taan. Eivät he siitä puhu, että korona vie heiltä elin­kei­non, vaan siitä, miten halli­tus sen vie. Yrit­tä­jät ovat halun­neet tehdä osansa pande­mian taltut­ta­mi­sessa, mutta halli­tus ei ole heihin luot­ta­nut. Yrit­tä­jän on ollut mahdo­ton enna­koida toimin­taansa, kun rajoi­tuk­set ovat muut­tu­neet jatku­vasti tai ne eivät ole käyneet järkeen.  

Moni yrit­täjä tuntee jääneensä ihan yksin. Vaikka pande­mia jo hellit­täisi, moni yrit­täjä ei hetkessä tästä kahden vuoden puris­tuk­sesta toivu.  

Olen rauhal­li­nen ja maltil­li­nen varsi­nais­suo­ma­lai­nen porvari. Uskon poli­tii­kassa yhteis­työ­hön, mutta nyt olen todella vihai­nen. Vasem­mis­to­hal­li­tus on Suomen yrit­tä­jä­vi­ha­mie­li­sen halli­tus vuosi­kym­me­niin. Muiden muassa ravin­to­loi­den ja kunto­sa­lien ovet laitet­tiin säppiin täysin mieli­val­tai­sesti. Kult­tuuri- ja tapah­tuma-ala on histo­rial­li­sessa ahdin­gossa. Kukaan halli­tuk­sesta ei ole uskal­tau­tu­nut kerto­maan, miksi yrit­tä­jiä polje­taan.  

Tämän on nyt loput­tava. On saatava muutos.  

Kukaan ei tiedä, mitä huomi­nen tuo tulles­saan, maailma on yllä­tyk­siä täynnä. Emme saa ajaa yrit­tä­jiä enää tois­ta­mi­seen samaan tilaan, mihin pande­mia ja halli­tuk­sen huono johta­mi­nen ovat heidät vieneet.  

Moni tarjoaa yrit­tä­jille käden­läm­pöistä puhetta yrit­tä­jien arvos­tuk­sesta tai suklaata. Me emme. Me tahdomme mustaa valkoi­selle, että yrit­tä­jän elin­keino turva­taan vastaa­van krii­sin iskiessä.  

Jos halli­tus tiedot­taa vielä jatkossa rajoi­tuk­sista, on sen samalla kerrot­tava, millaista tukea yrit­täjä saa. Esitän, että edus­kun­nan talous­va­lio­kunta perkaa läpi, miten eri yritys­muo­toja on kohdeltu pande­mian aikana. Tarvit­semme toimia, joilla turva­taan yritys­ten tasa­ver­tai­nen kohtelu ja lisä­tään enna­koi­ta­vuutta. 

Meillä pitää olla selkeät ja tiukat linjat, millä perus­teilla elin­kei­no­va­pautta saa rajoit­taa. Sanon vielä selkeästi: jos valtio estää yrit­tä­mi­sen, yrit­tä­jän pitää saada siitä aina korvaus. Valtion kassan on se kestet­tävä, sillä kaatu­neita yrityk­siä ja konkurs­si­aal­toa se ei kestä.  

Työ ja yrit­tä­jyys ovat hyvin­voin­timme perusta, tänään ja huomenna.

Työl­li­syys, talous ja ilmasto odot­ta­vat ratkai­suja tänä keväänä, mutta halli­tus tuher­te­lee detal­jien parissa. Tästä kaudesta uhkaa tulla tätä vauh­tia hukattu halli­tus­kausi – Suomelle elin­tär­keitä uudis­tuk­sia ei saatu eteen­päin. 

Kokoo­mus on vaih­toehto vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen poli­tii­kalle. Olemme tällä vaali­kau­della jo esit­tä­neet useita ratkai­suja työl­li­syy­den, talou­den ja hyvin­voin­nin paran­ta­mi­seksi. Tästä edus­kun­ta­vaa­lei­hin esitämme niitä lisää. Puolue­ko­kouk­seen Kala­joelle valmis­te­lemme Muutos 2023 -ohjel­man, joka luot­saa Suomen tule­vai­suu­teen.  

On tehtävä muutos. 

Ruorista on tartut­tava kiinni, jotta talous saadaan ohjat­tua kestä­vään suun­taan.  Muut­tu­vassa maail­massa meidän on oltava kette­riä, emme saa kangis­tua vanhen­tu­nei­siin raken­tei­siin. Meidän on kannus­tet­tava yrit­tä­jyy­teen ja toime­liai­suu­teen, emme voi vain jatku­vasti hamuta lisää ihmis­ten kukka­roista.

Meidän on palau­tet­tava usko siihen, että hyvin­vointi syntyy ihmis­ten teke­mi­sestä, osal­li­suu­desta ja mahdol­li­suu­desta toteut­taa unel­mi­aan, ei valtion toimesta.

Työ tämän muutok­sen teke­mi­seksi on jo aloi­tettu.  

Puheen­joh­taja Petteri Orpon puhe kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­tolle. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.5.2022

Mykkä­nen: Finland’s mission to strengt­hen NATO’s common defence

The Natio­nal Coali­tion Party’s group speech in Parlia­ment of Finland 17.5.2022 , MP Kai Mykkä­nen Hono­rable spea­ker, “The begin­ning of

17.5.2022

Mykkä­nen: Nato-jäse­nyys avaa ovia euroop­pa­lai­selle puolus­tusyh­teis­työlle

”Kaiken viisau­den alku on tosi­asioi­den tunnus­ta­mi­nen”. Presi­dentti J.K. Paasi­kivi kuvasi näillä sanoilla ulko­po­li­tiik­kaa itse­näi­syys­päi­vänä 1944, muutama kuukausi jatko­so­dan päät­ty­mi­sen jälkeen.

16.5.2022

Petteri Orpo: Nato-jäse­nyys maksi­moi Suomen ja suoma­lais­ten turval­li­suu­den

Venä­jän häikäi­le­mä­tön hyök­käys­sota Ukrai­naa vastaan toi suoma­lai­set yhteen. Suoma­lai­set teki­vät johto­pää­tök­set nopeasti. Me haluamme elää rauhassa koti­maas­samme. Me haluamme Natoon.

Skip to content