Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Petteri Orpo: Nyt on aika tehdä muutos

Petteri Orpo: Nyt on aika tehdä muutos

Julkaistu:

Me teimme sen! Me voitimme histo­rian ensim­mäi­set alue­vaa­lit selvällä erolla kilpai­li­joi­hin. Olen ylpeä jouk­ku­ees­tamme. Kiitän jokaista ehdo­kasta, työn­te­ki­jää, järjes­tö­ak­tii­via, tuki­jaa. Vaali­voitto tehtiin yhdessä! 

Halli­tuk­sen sote­him­meli ei ollut meistä paras tai toimi­vin vaih­toehto, mutta me aiomme tehdä siitä mahdol­li­sim­man hyvän.  Emme tyydy kiireet­tö­män hoidon hitau­teen, vaan haluamme purkaa jonot. Emme tahdo pöhöt­tää järjes­tel­mää, vaan tarjota ratkai­suja, joilla jokai­nen saa tarvit­se­mansa palve­lut. Emme tahdo käyt­tää niuk­koja euroja hallin­toon, haluamme käyt­tää ne ihmi­siin.  

Säily­te­tään toimi­vat raken­teet ja lähde­tään korjaa­maan niitä asioita, jotka eivät toimi. Suurin asia, mikä meidän on laitet­tava kuntoon, on vanhus­ten­pal­ve­lut. Toinen on perus­ter­vey­den­huolto. 

Rätin­git halli­tuk­sen pape­reissa eivät ole ongel­mia ratkais­seet. Mutta voimme lait­taa nämä asiat kuntoon alueilla. Kokoo­mus ottaa haas­teen vastaan.  

Kokoo­mus sai vaaleissa äänes­tä­jiltä vahvim­man valta­kir­jan. Aiomme edis­tää alueilla niitä asioita, joista vaaleissa puhuimme.  Käyte­tään sitä kuului­saa maalais­jär­keä ja otetaan palve­luita tuot­ta­maan kaikki toimi­jat, yrit­tä­jät ja järjes­töt.

Kokoo­mus ottaa sydä­men asiak­seen tervey­den edis­tä­mi­sen ja ihmis­ten hyvin­voin­nin. Näin olym­pia­lais­ten käyn­nis­tyessä muis­tu­tan, että niin liikun­nasta kuin urhei­lusta ja kult­tuu­rista on huoleh­dit­tava.

Koska halli­tus ei ole edis­tä­nyt tera­pia­ta­kuuta edus­kun­nassa, etsi­tään keinot toteut­taa se alueilla. Ei unoh­deta erikois­sai­raan­hoi­toa. Yliopis­tol­lis­ten keskus­sai­raa­loi­den edel­ly­tyk­set tehdä opetusta, tutki­musta ja hoito­työtä on turvat­tava. 

Tois­tan jälleen, että kokoo­mus vastus­taa halli­tuk­sen kaavai­luja leikata Kela-korvausta. Sitä pitäisi pikem­min­kin nostaa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi.

Tätä työtä on tehtävä niin kunnissa kuin hyvin­voin­tia­lueil­la­kin. Uskal­le­taan tehdä myös vaikeita ratkai­suja. Kirs­tun pohja tulee vastaan jokai­selle, joka ei pysty vastuul­li­seen päätök­sen­te­koon.  

Hyvin­voin­tia­luei­den toimin­nan käyn­nis­tä­mi­nen on valtava haaste. Halli­tus on virit­tä­nyt aika­tau­lun liian kireäksi. Jo nyt kuulemme alueilta vies­tejä, ettei­vät jäljellä oleva yksi­toista kuukautta tule riit­tä­mään.

On selvää, että isoon uudis­tuk­seen jää valu­vi­koja ja lain­sää­dän­töä pitää tule­van edus­kun­nan korjata. Tämän myön­tä­vät halli­tus­puo­lu­eet­kin.  Uusia lahoja kohtia varmasti paljas­tuu, kun aluei­den toiminta käyn­nis­tyy. Me kokoo­muk­sessa tiedämme, että työn edetessä löyde­tään uusia keinoja hoitaa asiat fiksum­min. Kokoo­mus lupaa esit­tää omat ratkai­sunsa, jolla teemme sote­mal­lista nykyistä parem­man. 

Samaan aikaan hyvin­voin­tia­luei­den työ on jo alka­nut. Paik­ka­neu­vot­te­lut käyvät kuumina, valtuus­tot käyn­nis­tä­vät toimin­tansa. Kokoo­mus vaali­voit­ta­jana kantaa alueilla vastuunsa.  Pidän vält­tä­mät­tö­mänä, että yhteis­työ ryhmien välillä saadaan toimi­vaksi ensi metreiltä. Me kaikki tiedämme, että kunnissa parhai­ten asioita on saatu aikaan, kun ryhmät teke­vät yhdessä töitä kunta­lais­ten parhaaksi.

Vain päiviä vaalien jälkeen olemme kuul­leet asian­tun­ti­joilta jo uusia laskel­mia sote-uudis­tuk­sen kustan­nuk­sista, jotka paisu­vat kuin pulla­tai­kina. Ne ovat jopa kolmin­ker­tais­tu­neet halli­tuk­sen vielä ennen vaaleja anta­mista arvioista. Sote-uudis­tuk­sen piti maksaa itsensä takai­sin vuoteen 2036 mennessä, mutta näin ei ole käymässä. Tappiota tulisi jopa viisi miljar­dia euroa. Kansan­rin­ta­man hallin­tou­nelma uhkaa käydä veron­mak­sa­jille mittaa­mat­to­man kalliiksi.

Kansa äänesti kokoo­muk­sen selvään voit­toon alue­vaa­leissa siksi, että hanka­lissa paikoissa kokoo­muk­sen osaa­mi­seen luote­taan.  

Vasem­mis­to­hal­li­tuk­selle vero­ra­hat ovat valtion rahoja. Kokoo­muk­selle vero­ra­hat ovat ihmis­ten rahoja. Siksi on pidet­tävä huolta, ettei niitä törsätä. Velka­ralli ei voi jatkua.

Tähän on saatava muutos. 

Ensi vuoden edus­kun­ta­vaa­leissa haluan viedä kokoo­muk­sen vaali­voit­toon ja suurim­maksi puolu­eeksi, jotta voimme toteut­taa tavoit­te­le­mamme muutok­sen.  

Nyky­hal­li­tus on pääs­tä­nyt ruorin pyöri­mään, ja Suomen talous on ajau­tu­nut väärään suun­taan. Lais­kan meno­ku­rin ja velka­ra­halla mässäi­lyn maksa­vat suoma­lai­set, heidän lapsensa ja lapsen­lap­sensa. Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa ei pidetä yllä katteet­to­milla lupauk­silla, vaan suoma­lais­ten palkan­saa­jien ja yrit­tä­jien työllä. Halli­tuk­sen tehtävä on luoda puit­teet yrit­tä­jälle yrit­tää ja palkan­saa­jalle päästä töihin. 

Ihmi­set eivät ole koneis­ton osasia tai hallin­toa­la­mai­sia, vaan arvok­kaita yksi­löinä. Halli­tuk­selta tuppaa unoh­tu­maan, kuinka paljon suoma­lai­set teke­vät jo nyt yhtei­sen hyvän eteen, käyvät töissä, pyörit­tä­vät yrityk­siä, maksa­vat veronsa.  

Nostan esimer­kiksi koro­na­ti­lan­teen. Olen saanut läjä­päin vies­tejä yrit­tä­jiltä, jotka kerto­vat ahdin­gos­taan. Eivät he siitä puhu, että korona vie heiltä elin­kei­non, vaan siitä, miten halli­tus sen vie. Yrit­tä­jät ovat halun­neet tehdä osansa pande­mian taltut­ta­mi­sessa, mutta halli­tus ei ole heihin luot­ta­nut. Yrit­tä­jän on ollut mahdo­ton enna­koida toimin­taansa, kun rajoi­tuk­set ovat muut­tu­neet jatku­vasti tai ne eivät ole käyneet järkeen.  

Moni yrit­täjä tuntee jääneensä ihan yksin. Vaikka pande­mia jo hellit­täisi, moni yrit­täjä ei hetkessä tästä kahden vuoden puris­tuk­sesta toivu.  

Olen rauhal­li­nen ja maltil­li­nen varsi­nais­suo­ma­lai­nen porvari. Uskon poli­tii­kassa yhteis­työ­hön, mutta nyt olen todella vihai­nen. Vasem­mis­to­hal­li­tus on Suomen yrit­tä­jä­vi­ha­mie­li­sen halli­tus vuosi­kym­me­niin. Muiden muassa ravin­to­loi­den ja kunto­sa­lien ovet laitet­tiin säppiin täysin mieli­val­tai­sesti. Kult­tuuri- ja tapah­tuma-ala on histo­rial­li­sessa ahdin­gossa. Kukaan halli­tuk­sesta ei ole uskal­tau­tu­nut kerto­maan, miksi yrit­tä­jiä polje­taan.  

Tämän on nyt loput­tava. On saatava muutos.  

Kukaan ei tiedä, mitä huomi­nen tuo tulles­saan, maailma on yllä­tyk­siä täynnä. Emme saa ajaa yrit­tä­jiä enää tois­ta­mi­seen samaan tilaan, mihin pande­mia ja halli­tuk­sen huono johta­mi­nen ovat heidät vieneet.  

Moni tarjoaa yrit­tä­jille käden­läm­pöistä puhetta yrit­tä­jien arvos­tuk­sesta tai suklaata. Me emme. Me tahdomme mustaa valkoi­selle, että yrit­tä­jän elin­keino turva­taan vastaa­van krii­sin iskiessä.  

Jos halli­tus tiedot­taa vielä jatkossa rajoi­tuk­sista, on sen samalla kerrot­tava, millaista tukea yrit­täjä saa. Esitän, että edus­kun­nan talous­va­lio­kunta perkaa läpi, miten eri yritys­muo­toja on kohdeltu pande­mian aikana. Tarvit­semme toimia, joilla turva­taan yritys­ten tasa­ver­tai­nen kohtelu ja lisä­tään enna­koi­ta­vuutta. 

Meillä pitää olla selkeät ja tiukat linjat, millä perus­teilla elin­kei­no­va­pautta saa rajoit­taa. Sanon vielä selkeästi: jos valtio estää yrit­tä­mi­sen, yrit­tä­jän pitää saada siitä aina korvaus. Valtion kassan on se kestet­tävä, sillä kaatu­neita yrityk­siä ja konkurs­si­aal­toa se ei kestä.  

Työ ja yrit­tä­jyys ovat hyvin­voin­timme perusta, tänään ja huomenna.

Työl­li­syys, talous ja ilmasto odot­ta­vat ratkai­suja tänä keväänä, mutta halli­tus tuher­te­lee detal­jien parissa. Tästä kaudesta uhkaa tulla tätä vauh­tia hukattu halli­tus­kausi – Suomelle elin­tär­keitä uudis­tuk­sia ei saatu eteen­päin. 

Kokoo­mus on vaih­toehto vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen poli­tii­kalle. Olemme tällä vaali­kau­della jo esit­tä­neet useita ratkai­suja työl­li­syy­den, talou­den ja hyvin­voin­nin paran­ta­mi­seksi. Tästä edus­kun­ta­vaa­lei­hin esitämme niitä lisää. Puolue­ko­kouk­seen Kala­joelle valmis­te­lemme Muutos 2023 -ohjel­man, joka luot­saa Suomen tule­vai­suu­teen.  

On tehtävä muutos. 

Ruorista on tartut­tava kiinni, jotta talous saadaan ohjat­tua kestä­vään suun­taan.  Muut­tu­vassa maail­massa meidän on oltava kette­riä, emme saa kangis­tua vanhen­tu­nei­siin raken­tei­siin. Meidän on kannus­tet­tava yrit­tä­jyy­teen ja toime­liai­suu­teen, emme voi vain jatku­vasti hamuta lisää ihmis­ten kukka­roista.

Meidän on palau­tet­tava usko siihen, että hyvin­vointi syntyy ihmis­ten teke­mi­sestä, osal­li­suu­desta ja mahdol­li­suu­desta toteut­taa unel­mi­aan, ei valtion toimesta.

Työ tämän muutok­sen teke­mi­seksi on jo aloi­tettu.  

Puheen­joh­taja Petteri Orpon puhe kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­tolle. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

17.4.2024

Sari Sarko­maa: Kouluista ja lapsen arjesta on tehtävä kaikille turval­lista

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro ajan­koh­tais­kes­kus­te­luun koulu­tur­val­li­suu­desta ja koulu­rau­hasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Koulu­rauha ja lastemme hyvin­vointi on meidän aikuis­ten vastuulla. Valtaosa lapsista ja

Skip to content