Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Väki­val­tai­sessa perheessä lapsi on aina uhri

Toivakka: Väki­val­tai­sessa perheessä lapsi on aina uhri

Julkaistu:

Kansan­edus­taja, edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka on huolis­saan perhe­vä­ki­val­lan ylei­syy­destä ja sen vaiku­tuk­sista lapsiin.

Toivakka muis­tut­taa, että väki­val­tai­sessa perheessä lapsi on aina uhri, vaikka suora­nai­nen lyönti ei häneen kohdis­tui­si­kaan.

?Väki­val­lan todis­ta­mi­nen ja väki­val­tai­sessa kasvu­ym­pä­ris­tössä elämi­nen on haital­lista lapsen kehi­tyk­sen kannalta. Monet tutki­muk­set osoit­ta­vat lapsuu­dessa koetun väki­val­lan kiel­tei­set vaiku­tuk­set lapsen ja nuoren kehi­tyk­seen. Väki­val­tai­nen kasvu­ym­pä­ristö selit­tää merkit­se­väm­min kuin mikään muu yksit­täi­nen tekijä mm. nuoren omaa väki­val­taista käyt­täy­ty­mistä, nuori­so­ri­kol­li­suutta sekä tupa­koin­tia ja päih­tei­den käyt­töä?, koros­taa Toivakka.

Tilas­tot osoit­ta­vat perhe­vä­ki­val­lan lisään­ty­neen tasai­sesti viimei­sien vuosi­kym­me­nien aikana.

?Toiset vält­ty­vät pahalta sulke­malla ovet ja ikku­nat tai vält­tä­mällä vaaral­li­sia paik­koja. Toisille pake­ne­mi­nen on mahdo­tonta, sillä väki­val­lan uhka on olemassa kotio­ven sisä­puo­lella. Tuoreen tiedon mukaan joka viides suoma­lais­lapsi altis­tuu perhe­vä­ki­val­lalle?, muis­tut­taa Toivakka.

Hän pitää tärkeänä, että lapsen asemaa perhe­vä­ki­val­ta­ti­lan­teessa paran­ne­taan. ?Lapsella on oikeus turval­li­seen ja väki­val­lat­to­maan kasvu­ym­pä­ris­töön.?

Lisä­tie­toja:
Lenita Toivakka
0505122928

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content