Toivakka: Väkival­tai­sessa perheessä lapsi on aina uhri – kokoomus.fi
MENU
Toivakka: Väkival­tai­sessa perheessä lapsi on aina uhri

Toivakka: Väkival­tai­sessa perheessä lapsi on aina uhri

Julkaistu: 01.10.2013 Uncategorized

Kansan­edustaja, eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Lenita Toivakka on huolissaan perhe­vä­ki­vallan yleisyy­destä ja sen vaiku­tuk­sista lapsiin.

Toivakka muistuttaa, että väkival­tai­sessa perheessä lapsi on aina uhri, vaikka suora­nainen lyönti ei häneen kohdis­tui­sikaan.

?Väkivallan todis­ta­minen ja väkival­tai­sessa kasvu­ym­pä­ris­tössä eläminen on haital­lista lapsen kehityksen kannalta. Monet tutki­mukset osoit­tavat lapsuu­dessa koetun väkivallan kielteiset vaiku­tukset lapsen ja nuoren kehitykseen. Väkival­tainen kasvu­ym­pä­ristö selittää merkit­se­vämmin kuin mikään muu yksit­täinen tekijä mm. nuoren omaa väkival­taista käyttäy­ty­mistä, nuori­so­ri­kol­li­suutta sekä tupakointia ja päihteiden käyttöä?, korostaa Toivakka.

Tilastot osoit­tavat perhe­vä­ki­vallan lisään­tyneen tasai­sesti viimeisien vuosi­kym­menien aikana.

?Toiset välttyvät pahalta sulke­malla ovet ja ikkunat tai välttä­mällä vaaral­lisia paikkoja. Toisille pakene­minen on mahdo­tonta, sillä väkivallan uhka on olemassa kotioven sisäpuo­lella. Tuoreen tiedon mukaan joka viides suoma­lais­lapsi altistuu perhe­vä­ki­val­lalle?, muistuttaa Toivakka.

Hän pitää tärkeänä, että lapsen asemaa perhe­vä­ki­val­ta­ti­lan­teessa paran­netaan. ?Lapsella on oikeus turval­liseen ja väkival­lat­tomaan kasvu­ym­pä­ristöön.?

Lisätietoja:
Lenita Toivakka
0505122928


Kokoomus.fi