Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Väki­val­tai­sessa perheessä lapsi on aina uhri

Toivakka: Väki­val­tai­sessa perheessä lapsi on aina uhri

Julkaistu:

Kansan­edus­taja, edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka on huolis­saan perhe­vä­ki­val­lan ylei­syy­destä ja sen vaiku­tuk­sista lapsiin.

Toivakka muis­tut­taa, että väki­val­tai­sessa perheessä lapsi on aina uhri, vaikka suora­nai­nen lyönti ei häneen kohdis­tui­si­kaan.

?Väki­val­lan todis­ta­mi­nen ja väki­val­tai­sessa kasvu­ym­pä­ris­tössä elämi­nen on haital­lista lapsen kehi­tyk­sen kannalta. Monet tutki­muk­set osoit­ta­vat lapsuu­dessa koetun väki­val­lan kiel­tei­set vaiku­tuk­set lapsen ja nuoren kehi­tyk­seen. Väki­val­tai­nen kasvu­ym­pä­ristö selit­tää merkit­se­väm­min kuin mikään muu yksit­täi­nen tekijä mm. nuoren omaa väki­val­taista käyt­täy­ty­mistä, nuori­so­ri­kol­li­suutta sekä tupa­koin­tia ja päih­tei­den käyt­töä?, koros­taa Toivakka.

Tilas­tot osoit­ta­vat perhe­vä­ki­val­lan lisään­ty­neen tasai­sesti viimei­sien vuosi­kym­me­nien aikana.

?Toiset vält­ty­vät pahalta sulke­malla ovet ja ikku­nat tai vält­tä­mällä vaaral­li­sia paik­koja. Toisille pake­ne­mi­nen on mahdo­tonta, sillä väki­val­lan uhka on olemassa kotio­ven sisä­puo­lella. Tuoreen tiedon mukaan joka viides suoma­lais­lapsi altis­tuu perhe­vä­ki­val­lalle?, muis­tut­taa Toivakka.

Hän pitää tärkeänä, että lapsen asemaa perhe­vä­ki­val­ta­ti­lan­teessa paran­ne­taan. ?Lapsella on oikeus turval­li­seen ja väki­val­lat­to­maan kasvu­ym­pä­ris­töön.?

Lisä­tie­toja:
Lenita Toivakka
0505122928

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content