Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Väki­val­tai­sessa perheessä lapsi on aina uhri

Toivakka: Väki­val­tai­sessa perheessä lapsi on aina uhri

Julkaistu:

Kansan­edus­taja, edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka on huolis­saan perhe­vä­ki­val­lan ylei­syy­destä ja sen vaiku­tuk­sista lapsiin.

Toivakka muis­tut­taa, että väki­val­tai­sessa perheessä lapsi on aina uhri, vaikka suora­nai­nen lyönti ei häneen kohdis­tui­si­kaan.

?Väki­val­lan todis­ta­mi­nen ja väki­val­tai­sessa kasvu­ym­pä­ris­tössä elämi­nen on haital­lista lapsen kehi­tyk­sen kannalta. Monet tutki­muk­set osoit­ta­vat lapsuu­dessa koetun väki­val­lan kiel­tei­set vaiku­tuk­set lapsen ja nuoren kehi­tyk­seen. Väki­val­tai­nen kasvu­ym­pä­ristö selit­tää merkit­se­väm­min kuin mikään muu yksit­täi­nen tekijä mm. nuoren omaa väki­val­taista käyt­täy­ty­mistä, nuori­so­ri­kol­li­suutta sekä tupa­koin­tia ja päih­tei­den käyt­töä?, koros­taa Toivakka.

Tilas­tot osoit­ta­vat perhe­vä­ki­val­lan lisään­ty­neen tasai­sesti viimei­sien vuosi­kym­me­nien aikana.

?Toiset vält­ty­vät pahalta sulke­malla ovet ja ikku­nat tai vält­tä­mällä vaaral­li­sia paik­koja. Toisille pake­ne­mi­nen on mahdo­tonta, sillä väki­val­lan uhka on olemassa kotio­ven sisä­puo­lella. Tuoreen tiedon mukaan joka viides suoma­lais­lapsi altis­tuu perhe­vä­ki­val­lalle?, muis­tut­taa Toivakka.

Hän pitää tärkeänä, että lapsen asemaa perhe­vä­ki­val­ta­ti­lan­teessa paran­ne­taan. ?Lapsella on oikeus turval­li­seen ja väki­val­lat­to­maan kasvu­ym­pä­ris­töön.?

Lisä­tie­toja:
Lenita Toivakka
0505122928

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content