Kokoo­muksen Toivakka: toisen hädällä keinottelu viimein kuriin – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen Toivakka: toisen hädällä keinottelu viimein kuriin

Kokoo­muksen Toivakka: toisen hädällä keinottelu viimein kuriin

Julkaistu: 31.05.2013 Uncategorized

Pikavip­piyhtiöt markki­noivat jo uuden­laisia lainoja ja jatkavat hädäna­laisten ja harkin­ta­ky­vyt­tömien heikkouksien hyväk­si­käyttöä, vaikka mustekaan ei ole ehtinyt kuivua huomenna voimaan tulevasta laista, jonka tarkoitus on estää ihmisten hädän räikeä hyväk­si­käyttö.

?Ei ole yleisen oikeus­tajun mukaista, että pikavip­pi­fir­mojen annet­taisiin toimia lailli­suuden rajamailla ansai­takseen kisku­ri­voittoja hädäna­laisten tai harkin­ta­ky­vyt­tömien selkä­na­hasta?, Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Lenita Toivakka linjaa.

Eduskunta on yksimie­li­sesti hyväk­synyt pikavip­pi­toi­minnan selkeää rajoit­ta­mista koskevan lain eikä yhtään liian myöhään. Vuodesta 2008 vuoteen 2011 alle ? 1000:n velkoja koskevien tuomioiden määrä kasvoi 2,5-kertaiseksi 52 000 tuomiosta 130 000 tuomioon vuodessa. Yli 45 % näistä tuomioista kohdistui alle 30-vuotiaisiin, jotka siis menet­tivät luotto­tie­tonsa, ehkä jopa tulevai­suu­tensa.

?Helposti saatavat pikavipit ja niiden korkeat korot ovat aiheut­taneet vakavia talou­den­hal­lin­taon­gelmia erityi­sesti nuorille. Tähän on nyt kerta kaikkiaan saatava stoppi!?, Toivakka jatkaa.

On kohtuul­lista ja oikein, että viran­omaiset keskit­tävät kaikki keinot vääryyksien kitke­mi­seksi pikaluot­toa­lalta. Toisen hädäna­laista asemaa tai heikkoa harkin­ta­kykyä ei saa käyttää hyväksi.

?Kulut­ta­ja­vi­ran­omaisten on vietävä kaikki laitto­muudet oikeuteen. Mikäli uusi lainsää­däntö ei auta kysee­na­laisen liike­toi­minnan kitke­mi­sessä, tulee lainsää­däntöä edelleen kiristää porsaan­reikien tukki­mi­seksi?, Toivakka vaatii.


Kokoomus.fi