• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­muk­sen Toivakka: toisen hädällä keinot­telu viimein kuriin
  Twiittaa

  Kokoo­muk­sen Toivakka: toisen hädällä keinot­telu viimein kuriin

  Julkaistu: 31.05.2013 Uncategorized

  Pika­vip­piyh­tiöt mark­ki­noi­vat jo uuden­lai­sia lainoja ja jatka­vat hädä­na­lais­ten ja harkin­ta­ky­vyt­tö­mien heik­kouk­sien hyväk­si­käyt­töä, vaikka muste­kaan ei ole ehti­nyt kuivua huomenna voimaan tule­vasta laista, jonka tarkoi­tus on estää ihmis­ten hädän räikeä hyväk­si­käyttö.

  ?Ei ole ylei­sen oikeus­ta­jun mukaista, että pika­vip­pi­fir­mo­jen annet­tai­siin toimia lail­li­suu­den raja­mailla ansai­tak­seen kisku­ri­voit­toja hädä­na­lais­ten tai harkin­ta­ky­vyt­tö­mien selkä­na­hasta?, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Lenita Toivakka linjaa.

  Edus­kunta on yksi­mie­li­sesti hyväk­sy­nyt pika­vip­pi­toi­min­nan selkeää rajoit­ta­mista koske­van lain eikä yhtään liian myöhään. Vuodesta 2008 vuoteen 2011 alle ? 1000:n velkoja koske­vien tuomioi­den määrä kasvoi 2,5-kertaiseksi 52 000 tuomiosta 130 000 tuomioon vuodessa. Yli 45 % näistä tuomioista kohdis­tui alle 30-vuotiai­siin, jotka siis menet­ti­vät luot­to­tie­tonsa, ehkä jopa tule­vai­suu­tensa.

  ?Helposti saata­vat pika­vi­pit ja niiden korkeat korot ovat aiheut­ta­neet vaka­via talou­den­hal­lin­taon­gel­mia erityi­sesti nuorille. Tähän on nyt kerta kaik­ki­aan saatava stoppi!?, Toivakka jatkaa.

  On kohtuul­lista ja oikein, että viran­omai­set keskit­tä­vät kaikki keinot vääryyk­sien kitke­mi­seksi pika­luot­toa­lalta. Toisen hädä­na­laista asemaa tai heik­koa harkin­ta­ky­kyä ei saa käyt­tää hyväksi.

  ?Kulut­ta­ja­vi­ran­omais­ten on vietävä kaikki lait­to­muu­det oikeu­teen. Mikäli uusi lain­sää­däntö ei auta kysee­na­lai­sen liike­toi­min­nan kitke­mi­sessä, tulee lain­sää­dän­töä edel­leen kiris­tää porsaan­rei­kien tukki­mi­seksi?, Toivakka vaatii.