Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Toivakka: toisen hädällä keinot­telu viimein kuriin

Kokoo­muk­sen Toivakka: toisen hädällä keinot­telu viimein kuriin

Julkaistu:

Pika­vip­piyh­tiöt mark­ki­noi­vat jo uuden­lai­sia lainoja ja jatka­vat hädä­na­lais­ten ja harkin­ta­ky­vyt­tö­mien heik­kouk­sien hyväk­si­käyt­töä, vaikka muste­kaan ei ole ehti­nyt kuivua huomenna voimaan tule­vasta laista, jonka tarkoi­tus on estää ihmis­ten hädän räikeä hyväk­si­käyttö.

?Ei ole ylei­sen oikeus­ta­jun mukaista, että pika­vip­pi­fir­mo­jen annet­tai­siin toimia lail­li­suu­den raja­mailla ansai­tak­seen kisku­ri­voit­toja hädä­na­lais­ten tai harkin­ta­ky­vyt­tö­mien selkä­na­hasta?, Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Lenita Toivakka linjaa.

Edus­kunta on yksi­mie­li­sesti hyväk­sy­nyt pika­vip­pi­toi­min­nan selkeää rajoit­ta­mista koske­van lain eikä yhtään liian myöhään. Vuodesta 2008 vuoteen 2011 alle ? 1000:n velkoja koske­vien tuomioi­den määrä kasvoi 2,5-kertaiseksi 52 000 tuomiosta 130 000 tuomioon vuodessa. Yli 45 % näistä tuomioista kohdis­tui alle 30-vuotiai­siin, jotka siis menet­ti­vät luot­to­tie­tonsa, ehkä jopa tule­vai­suu­tensa.

?Helposti saata­vat pika­vi­pit ja niiden korkeat korot ovat aiheut­ta­neet vaka­via talou­den­hal­lin­taon­gel­mia erityi­sesti nuorille. Tähän on nyt kerta kaik­ki­aan saatava stoppi!?, Toivakka jatkaa.

On kohtuul­lista ja oikein, että viran­omai­set keskit­tä­vät kaikki keinot vääryyk­sien kitke­mi­seksi pika­luot­toa­lalta. Toisen hädä­na­laista asemaa tai heik­koa harkin­ta­ky­kyä ei saa käyt­tää hyväksi.

?Kulut­ta­ja­vi­ran­omais­ten on vietävä kaikki lait­to­muu­det oikeu­teen. Mikäli uusi lain­sää­däntö ei auta kysee­na­lai­sen liike­toi­min­nan kitke­mi­sessä, tulee lain­sää­dän­töä edel­leen kiris­tää porsaan­rei­kien tukki­mi­seksi?, Toivakka vaatii.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content