Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Kyllä parem­mille terveys­kes­kuk­sille!

Toivakka: Kyllä parem­mille terveys­kes­kuk­sille!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka koros­taa, että laaduk­kai­den lääkä­ri­pal­ve­lui­den saata­vuus on keskei­siä kysy­myk­siä suoma­lai­sessa tervey­den­hoi­dossa. SDP on esit­tä­nyt ratkai­suksi lääkä­ri­pu­laan nuor­ten lääkä­rei­den pakko­työn piden­tä­mistä terveys­kes­kuk­sissa.

- Tämä on popu­lis­ti­nen heitto, jolla ei ongel­maa korjata, sosi­aali- ja terveys­va­lio­kun­nan jäsen Toivakka painot­taa.

Toiva­kan mukaan Kokoo­mus kantaa huolta suoma­lai­sista terveys­kes­kuk­sista. Viime kaudella minis­teri Risi­kon toimesta muutet­tiin terveys­kes­kus­pal­ve­lun suorit­ta­mi­nen virka­suh­tei­seksi kuntaan.

- Käytän­nössä lääkä­rit suorit­ta­vat siis jo nyt 9 kk terveys­kes­kus­pal­ve­lun osana opin­to­jaan. Myös koulu­tus­mää­riä on lisätty. Vuonna 2012 sisään­otto oli 600 ja vuonna 2015 se tulee olemaan 756, Toivakka kertoo.

Toivakka kysyy­kin, onko sosi­aa­li­de­mo­kraat­tien ratkaisu tämän­tyyp­pi­siin ongel­miin työväes­tön sito­mi­nen kunnal­li­siin ammat­tei­hin.

- Onko dema­rien ratkaisu myös uhkaa­vaan hoita­ja­pu­laan hoita­jien pakko­si­to­mi­nen terveys­kes­kuk­siin? Nämä ongel­mat eivät ratkea lyhyt­nä­köi­sillä pakko­kei­noilla vaan sitou­tu­mi­sella riit­tä­viin koulu­tus­mää­riin, lisää­mällä tervey­den­hoi­to­työn houkut­te­le­vuutta, satsaa­malla parem­paan työil­ma­pii­riin ja johta­mi­seen sekä teke­mällä raken­ne­uu­dis­tuk­sia, jotka vahvis­ta­vat suoma­laista kunnal­lista tervey­den­hoi­toa, Toivakka toteaa.

Toiva­kan mielestä olen­naista on, että terveys­kes­kuk­sissa on koke­neita lääkä­reitä ohjaa­massa ja opas­ta­massa nuoria uraa aloit­te­le­via lääkä­reitä. Tärkeintä on miet­tiä, miten heitä saadaan tarpeeksi.

- Ei ole kenen­kään, vähi­ten poti­lai­den etu, että nuoret lääkä­rit sido­taan terveys­kes­kuk­siin vailla ohjausta ja konsul­taa­tio­mah­dol­li­suuk­sia, Toivakka muis­tut­taa.

Kokoo­muk­sen Suomi­uu­dis­tuk­sen tarkoi­tuk­sena on turvata tasok­kaat lääkä­ri­pal­ve­lut ja lisätä terveys­kes­kus­työn houkut­te­le­vuutta. Uudet elin­voi­mai­set kunnat pysty­vät turvaa­maan vahvat terveys­kes­kuk­set.

Lisä­tie­toja: kansan­edus­taja Lenita Toivakka, p. 050 5122 928

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content