• FI
 • SV
 • MENU
  Toivakka: Kyllä parem­mille terveys­kes­kuk­sille!
  Twiittaa

  Toivakka: Kyllä parem­mille terveys­kes­kuk­sille!

  Julkaistu: 26.10.2012 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka koros­taa, että laaduk­kai­den lääkä­ri­pal­ve­lui­den saata­vuus on keskei­siä kysy­myk­siä suoma­lai­sessa tervey­den­hoi­dossa. SDP on esit­tä­nyt ratkai­suksi lääkä­ri­pu­laan nuor­ten lääkä­rei­den pakko­työn piden­tä­mistä terveys­kes­kuk­sissa.

  - Tämä on popu­lis­ti­nen heitto, jolla ei ongel­maa korjata, sosi­aali- ja terveys­va­lio­kun­nan jäsen Toivakka painot­taa.

  Toiva­kan mukaan Kokoo­mus kantaa huolta suoma­lai­sista terveys­kes­kuk­sista. Viime kaudella minis­teri Risi­kon toimesta muutet­tiin terveys­kes­kus­pal­ve­lun suorit­ta­mi­nen virka­suh­tei­seksi kuntaan.

  - Käytän­nössä lääkä­rit suorit­ta­vat siis jo nyt 9 kk terveys­kes­kus­pal­ve­lun osana opin­to­jaan. Myös koulu­tus­mää­riä on lisätty. Vuonna 2012 sisään­otto oli 600 ja vuonna 2015 se tulee olemaan 756, Toivakka kertoo.

  Toivakka kysyy­kin, onko sosi­aa­li­de­mo­kraat­tien ratkaisu tämän­tyyp­pi­siin ongel­miin työväes­tön sito­mi­nen kunnal­li­siin ammat­tei­hin.

  - Onko dema­rien ratkaisu myös uhkaa­vaan hoita­ja­pu­laan hoita­jien pakko­si­to­mi­nen terveys­kes­kuk­siin? Nämä ongel­mat eivät ratkea lyhyt­nä­köi­sillä pakko­kei­noilla vaan sitou­tu­mi­sella riit­tä­viin koulu­tus­mää­riin, lisää­mällä tervey­den­hoi­to­työn houkut­te­le­vuutta, satsaa­malla parem­paan työil­ma­pii­riin ja johta­mi­seen sekä teke­mällä raken­ne­uu­dis­tuk­sia, jotka vahvis­ta­vat suoma­laista kunnal­lista tervey­den­hoi­toa, Toivakka toteaa.

  Toiva­kan mielestä olen­naista on, että terveys­kes­kuk­sissa on koke­neita lääkä­reitä ohjaa­massa ja opas­ta­massa nuoria uraa aloit­te­le­via lääkä­reitä. Tärkeintä on miet­tiä, miten heitä saadaan tarpeeksi.

  - Ei ole kenen­kään, vähi­ten poti­lai­den etu, että nuoret lääkä­rit sido­taan terveys­kes­kuk­siin vailla ohjausta ja konsul­taa­tio­mah­dol­li­suuk­sia, Toivakka muis­tut­taa.

  Kokoo­muk­sen Suomi­uu­dis­tuk­sen tarkoi­tuk­sena on turvata tasok­kaat lääkä­ri­pal­ve­lut ja lisätä terveys­kes­kus­työn houkut­te­le­vuutta. Uudet elin­voi­mai­set kunnat pysty­vät turvaa­maan vahvat terveys­kes­kuk­set.

  Lisä­tie­toja: kansan­edus­taja Lenita Toivakka, p. 050 5122 928