Toivakka: Kyllä parem­mille terveys­kes­kuk­sille! – kokoomus.fi
MENU
Toivakka: Kyllä parem­mille terveys­kes­kuk­sille!

Toivakka: Kyllä parem­mille terveys­kes­kuk­sille!

Julkaistu: 26.10.2012 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Lenita Toivakka korostaa, että laaduk­kaiden lääkä­ri­pal­ve­luiden saatavuus on keskeisiä kysymyksiä suoma­lai­sessa tervey­den­hoi­dossa. SDP on esittänyt ratkai­suksi lääkä­ri­pulaan nuorten lääkä­reiden pakkotyön piden­tä­mistä terveys­kes­kuk­sissa.

- Tämä on populis­tinen heitto, jolla ei ongelmaa korjata, sosiaali- ja terveys­va­lio­kunnan jäsen Toivakka painottaa.

Toivakan mukaan Kokoomus kantaa huolta suoma­lai­sista terveys­kes­kuk­sista. Viime kaudella ministeri Risikon toimesta muutettiin terveys­kes­kus­pal­velun suorit­ta­minen virka­suh­tei­seksi kuntaan.

- Käytän­nössä lääkärit suorit­tavat siis jo nyt 9 kk terveys­kes­kus­pal­velun osana opintojaan. Myös koulu­tus­määriä on lisätty. Vuonna 2012 sisäänotto oli 600 ja vuonna 2015 se tulee olemaan 756, Toivakka kertoo.

Toivakka kysyykin, onko sosiaa­li­de­mo­kraattien ratkaisu tämän­tyyp­pisiin ongelmiin työväestön sitominen kunnal­lisiin ammat­teihin.

- Onko demarien ratkaisu myös uhkaavaan hoita­ja­pulaan hoitajien pakko­si­to­minen terveys­kes­kuksiin? Nämä ongelmat eivät ratkea lyhyt­nä­köi­sillä pakko­kei­noilla vaan sitou­tu­mi­sella riittäviin koulu­tus­määriin, lisää­mällä tervey­den­hoi­totyön houkut­te­le­vuutta, satsaa­malla parempaan työil­ma­piiriin ja johta­miseen sekä tekemällä raken­ne­uu­dis­tuksia, jotka vahvis­tavat suoma­laista kunnal­lista tervey­den­hoitoa, Toivakka toteaa.

Toivakan mielestä olennaista on, että terveys­kes­kuk­sissa on kokeneita lääkä­reitä ohjaa­massa ja opasta­massa nuoria uraa aloit­te­levia lääkä­reitä. Tärkeintä on miettiä, miten heitä saadaan tarpeeksi.

- Ei ole kenenkään, vähiten potilaiden etu, että nuoret lääkärit sidotaan terveys­kes­kuksiin vailla ohjausta ja konsul­taa­tio­mah­dol­li­suuksia, Toivakka muistuttaa.

Kokoo­muksen Suomi­uu­dis­tuksen tarkoi­tuksena on turvata tasokkaat lääkä­ri­pal­velut ja lisätä terveys­kes­kustyön houkut­te­le­vuutta. Uudet elinvoi­maiset kunnat pystyvät turvaamaan vahvat terveys­kes­kukset.

Lisätietoja: kansan­edustaja Lenita Toivakka, p. 050 5122 928


Kokoomus.fi