Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Kyllä parem­mille terveys­kes­kuk­sille!

Toivakka: Kyllä parem­mille terveys­kes­kuk­sille!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka koros­taa, että laaduk­kai­den lääkä­ri­pal­ve­lui­den saata­vuus on keskei­siä kysy­myk­siä suoma­lai­sessa tervey­den­hoi­dossa. SDP on esit­tä­nyt ratkai­suksi lääkä­ri­pu­laan nuor­ten lääkä­rei­den pakko­työn piden­tä­mistä terveys­kes­kuk­sissa.

- Tämä on popu­lis­ti­nen heitto, jolla ei ongel­maa korjata, sosi­aali- ja terveys­va­lio­kun­nan jäsen Toivakka painot­taa.

Toiva­kan mukaan Kokoo­mus kantaa huolta suoma­lai­sista terveys­kes­kuk­sista. Viime kaudella minis­teri Risi­kon toimesta muutet­tiin terveys­kes­kus­pal­ve­lun suorit­ta­mi­nen virka­suh­tei­seksi kuntaan.

- Käytän­nössä lääkä­rit suorit­ta­vat siis jo nyt 9 kk terveys­kes­kus­pal­ve­lun osana opin­to­jaan. Myös koulu­tus­mää­riä on lisätty. Vuonna 2012 sisään­otto oli 600 ja vuonna 2015 se tulee olemaan 756, Toivakka kertoo.

Toivakka kysyy­kin, onko sosi­aa­li­de­mo­kraat­tien ratkaisu tämän­tyyp­pi­siin ongel­miin työväes­tön sito­mi­nen kunnal­li­siin ammat­tei­hin.

- Onko dema­rien ratkaisu myös uhkaa­vaan hoita­ja­pu­laan hoita­jien pakko­si­to­mi­nen terveys­kes­kuk­siin? Nämä ongel­mat eivät ratkea lyhyt­nä­köi­sillä pakko­kei­noilla vaan sitou­tu­mi­sella riit­tä­viin koulu­tus­mää­riin, lisää­mällä tervey­den­hoi­to­työn houkut­te­le­vuutta, satsaa­malla parem­paan työil­ma­pii­riin ja johta­mi­seen sekä teke­mällä raken­ne­uu­dis­tuk­sia, jotka vahvis­ta­vat suoma­laista kunnal­lista tervey­den­hoi­toa, Toivakka toteaa.

Toiva­kan mielestä olen­naista on, että terveys­kes­kuk­sissa on koke­neita lääkä­reitä ohjaa­massa ja opas­ta­massa nuoria uraa aloit­te­le­via lääkä­reitä. Tärkeintä on miet­tiä, miten heitä saadaan tarpeeksi.

- Ei ole kenen­kään, vähi­ten poti­lai­den etu, että nuoret lääkä­rit sido­taan terveys­kes­kuk­siin vailla ohjausta ja konsul­taa­tio­mah­dol­li­suuk­sia, Toivakka muis­tut­taa.

Kokoo­muk­sen Suomi­uu­dis­tuk­sen tarkoi­tuk­sena on turvata tasok­kaat lääkä­ri­pal­ve­lut ja lisätä terveys­kes­kus­työn houkut­te­le­vuutta. Uudet elin­voi­mai­set kunnat pysty­vät turvaa­maan vahvat terveys­kes­kuk­set.

Lisä­tie­toja: kansan­edus­taja Lenita Toivakka, p. 050 5122 928

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content