Toivakka: Kunta­laiset on laitettava kuntien edelle – kokoomus.fi
MENU
Toivakka: Kunta­laiset on laitettava kuntien edelle

Toivakka: Kunta­laiset on laitettava kuntien edelle

Julkaistu: 07.06.2013 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Lenita Toivakka iloitsee siitä, että sosiaali- ja terveys­huollon raken­ne­uu­distus sai tänään vahvan tuen eduskunnan sosiaali- ja terveys­va­lio­kunnan käsit­te­lyssä.

Toivakka muistuttaa, että valio­kunnan tehtävä on nimenomaan arvioida sitä, miten kaikille suoma­lai­sille turvataan yhden­ver­taiset perus­pal­velut asuin­kun­nasta riippu­matta.

? Käytännön työssä kunta­ta­solla - terveys­kes­kuk­sissa, palve­lu­ta­loissa ja vanhain­ko­deissa ympäri Suomea todella nähdään huutava tarve uudis­tuk­sille.

Toivakan mukaan valio­kunnan kuulemat asian­tun­tijat olivat yksimie­lisiä siitä, että nykyme­nolla ei voida jatkaa.

? Jo nyt Suomessa on kuntia, joissa terveys­kes­kuksiin saa jonottaa kuukausia. Tilanne on täysin kestä­mätön, Toivakka painottaa.

Toivakan mukaan kunta­laisten etu on nyt laitettava kuntien ja hallin­to­ra­ken­teiden edelle. Vaikka uudis­tuksen muoto­kieli ei nauti suurta kanna­tusta perus­tus­la­ki­asian­tun­ti­joiden keskuu­dessa, sosiaali- ja terveys­va­lio­kunnan kuulemat alan asian­tun­tijat suorastaan vaativat linjausten nopeaa toteu­tusta.

? Kunta­laiset ja heidän saamansa palvelut ovat tämän uudis­tuksen keskiössä. Nyt on panos­tettava perus­ter­vey­den­huol­toomme eli terveys­kes­kuksiin. Lisäksi satsauksia tarvitaan ennal­taeh­käi­seviin palve­luihin ja siihen, ettei ketään pompo­tella luukulta toiselle.

Eduskunnan sosiaali- ja terveys­va­lio­kunta on tänään saanut valmiiksi lausunnon kunta­ja­ko­lakia ja sen täyden­nystä koskien. Valio­kunta katsoo lausun­nossaan, että kunta­uu­dis­tuksen tärkein tavoite on julkisten palve­luiden turvaa­minen myös tulevai­suu­dessa kaikkialla Suomessa. Valio­kunnan mukaan sosiaali- ja tervey­den­huollon palve­lu­ra­kenne tulee uudistaa pääsään­töi­sesti vahvojen perus­kuntien pohjalle, kuten myös hallitus on linjannut.

Lisätiedot: Lenita Toivakka, puh. 050 5122 928


Kokoomus.fi