Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Kunta­lai­set on laitet­tava kuntien edelle

Toivakka: Kunta­lai­set on laitet­tava kuntien edelle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka iloit­see siitä, että sosi­aali- ja terveys­huol­lon raken­ne­uu­dis­tus sai tänään vahvan tuen edus­kun­nan sosi­aali- ja terveys­va­lio­kun­nan käsit­te­lyssä.

Toivakka muis­tut­taa, että valio­kun­nan tehtävä on nime­no­maan arvioida sitä, miten kaikille suoma­lai­sille turva­taan yhden­ver­tai­set perus­pal­ve­lut asuin­kun­nasta riip­pu­matta.

? Käytän­nön työssä kunta­ta­solla - terveys­kes­kuk­sissa, palve­lu­ta­loissa ja vanhain­ko­deissa ympäri Suomea todella nähdään huutava tarve uudis­tuk­sille.

Toiva­kan mukaan valio­kun­nan kuule­mat asian­tun­ti­jat olivat yksi­mie­li­siä siitä, että nyky­me­nolla ei voida jatkaa.

? Jo nyt Suomessa on kuntia, joissa terveys­kes­kuk­siin saa jonot­taa kuukausia. Tilanne on täysin kestä­mä­tön, Toivakka painot­taa.

Toiva­kan mukaan kunta­lais­ten etu on nyt laitet­tava kuntien ja hallin­to­ra­ken­tei­den edelle. Vaikka uudis­tuk­sen muoto­kieli ei nauti suurta kanna­tusta perus­tus­la­ki­asian­tun­ti­joi­den keskuu­dessa, sosi­aali- ja terveys­va­lio­kun­nan kuule­mat alan asian­tun­ti­jat suoras­taan vaati­vat linjaus­ten nopeaa toteu­tusta.

? Kunta­lai­set ja heidän saamansa palve­lut ovat tämän uudis­tuk­sen keskiössä. Nyt on panos­tet­tava perus­ter­vey­den­huol­toomme eli terveys­kes­kuk­siin. Lisäksi satsauk­sia tarvi­taan ennal­taeh­käi­se­viin palve­lui­hin ja siihen, ettei ketään pompo­tella luukulta toiselle.

Edus­kun­nan sosi­aali- ja terveys­va­lio­kunta on tänään saanut valmiiksi lausun­non kunta­ja­ko­la­kia ja sen täyden­nystä koskien. Valio­kunta katsoo lausun­nos­saan, että kunta­uu­dis­tuk­sen tärkein tavoite on julkis­ten palve­lui­den turvaa­mi­nen myös tule­vai­suu­dessa kaik­kialla Suomessa. Valio­kun­nan mukaan sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon palve­lu­ra­kenne tulee uudis­taa pääsään­töi­sesti vahvo­jen perus­kun­tien pohjalle, kuten myös halli­tus on linjan­nut.

Lisä­tie­dot: Lenita Toivakka, puh. 050 5122 928

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content