Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Kunta­lai­set on laitet­tava kuntien edelle

Toivakka: Kunta­lai­set on laitet­tava kuntien edelle

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka iloit­see siitä, että sosi­aali- ja terveys­huol­lon raken­ne­uu­dis­tus sai tänään vahvan tuen edus­kun­nan sosi­aali- ja terveys­va­lio­kun­nan käsit­te­lyssä.

Toivakka muis­tut­taa, että valio­kun­nan tehtävä on nime­no­maan arvioida sitä, miten kaikille suoma­lai­sille turva­taan yhden­ver­tai­set perus­pal­ve­lut asuin­kun­nasta riip­pu­matta.

? Käytän­nön työssä kunta­ta­solla - terveys­kes­kuk­sissa, palve­lu­ta­loissa ja vanhain­ko­deissa ympäri Suomea todella nähdään huutava tarve uudis­tuk­sille.

Toiva­kan mukaan valio­kun­nan kuule­mat asian­tun­ti­jat olivat yksi­mie­li­siä siitä, että nyky­me­nolla ei voida jatkaa.

? Jo nyt Suomessa on kuntia, joissa terveys­kes­kuk­siin saa jonot­taa kuukausia. Tilanne on täysin kestä­mä­tön, Toivakka painot­taa.

Toiva­kan mukaan kunta­lais­ten etu on nyt laitet­tava kuntien ja hallin­to­ra­ken­tei­den edelle. Vaikka uudis­tuk­sen muoto­kieli ei nauti suurta kanna­tusta perus­tus­la­ki­asian­tun­ti­joi­den keskuu­dessa, sosi­aali- ja terveys­va­lio­kun­nan kuule­mat alan asian­tun­ti­jat suoras­taan vaati­vat linjaus­ten nopeaa toteu­tusta.

? Kunta­lai­set ja heidän saamansa palve­lut ovat tämän uudis­tuk­sen keskiössä. Nyt on panos­tet­tava perus­ter­vey­den­huol­toomme eli terveys­kes­kuk­siin. Lisäksi satsauk­sia tarvi­taan ennal­taeh­käi­se­viin palve­lui­hin ja siihen, ettei ketään pompo­tella luukulta toiselle.

Edus­kun­nan sosi­aali- ja terveys­va­lio­kunta on tänään saanut valmiiksi lausun­non kunta­ja­ko­la­kia ja sen täyden­nystä koskien. Valio­kunta katsoo lausun­nos­saan, että kunta­uu­dis­tuk­sen tärkein tavoite on julkis­ten palve­lui­den turvaa­mi­nen myös tule­vai­suu­dessa kaik­kialla Suomessa. Valio­kun­nan mukaan sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon palve­lu­ra­kenne tulee uudis­taa pääsään­töi­sesti vahvo­jen perus­kun­tien pohjalle, kuten myös halli­tus on linjan­nut.

Lisä­tie­dot: Lenita Toivakka, puh. 050 5122 928

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content