Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / työ / Sivu 6

työ

6.5.2013

Katai­nen: Kohti uusia kasvua­loja

?Noste­taan Suomi puhtai­den tekno­lo­gioi­den kärki­maaksi.? Viime aikoina olemme saaneet lukea ikäviä uuti­sia yt-menet­­te­­lyistä ja irti­sa­no­mi­sista. Monilla perin­tei­sillä teol­li­suu­den aloilla työpaik­koja

1.5.2013

Virk­ku­nen: Nuorille töitä!

Hallinto- ja kunta­mi­nis­teri Henna Virk­kusen mukaan Nuori­so­ta­kuun toteut­ta­mi­sessa on kirit­tävä. Vappuna Jyväs­ky­lässä puhu­nut Virk­ku­nen totesi, että tiedot nuori­so­työt­tö­myy­den nopeasta kasvusta

9.4.2013

Katai­nen: Suomi takai­sin kasvuun

Suoma­lai­sen työn puolus­ta­mi­nen on nyt tärkeintä. Halli­tus on tehnyt suuria päätök­siä työn­teon ja kasvun lisää­mi­seksi sekä velkaan­tu­mi­sen tait­ta­mi­seksi. Päätök­sen­teko on

5.4.2013

Lenita Toivakka: Vasem­mis­to­lii­ton epäröin­nin loppu­tu­los on osake­sääs­tä­jien voitto

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka on tyyty­väi­nen osin­ko­ve­ro­uu­dis­tuk­seen tehdyistä viilauk­sista. Erityi­nen tarve oli Toiva­kan mielestä osin­ko­sääs­tä­jän vero­tuk­sen uudel­leen­tar­kas­te­lulle. ?Aikai­sem­min halli­tus­puo­luei­den

27.3.2013

Virk­ku­nen: Lisää työtä ja työpaik­koja

Viime viikon kehys­riihi oli Katai­sen halli­tuk­selta iso puris­tus, jonka tulok­seen voi olla tyyty­väi­nen. Julki­sen talou­den haas­tei­siin vasta­taan yrit­tä­jyy­teen kannus­ta­valla vero­uu­dis­tuk­sella.

24.3.2013

Katai­nen: Lisää työtä Suomeen

Halli­tus päätti tors­taina kehys­rii­hes­sään laajasta joukosta toimen­pi­teitä, joilla saamme lisää työtä Suomeen ja lisää työpaik­koja suoma­lai­sille. Vakau­tamme velka­ta­son vuoteen 2015

16.3.2013

Katai­nen: Suomi kaipaa lisää työtä ja suoma­lai­set uusia työpaik­koja

Työstä puhu­taan näinä päivinä paljon. Ei kulu päivää, jolloin sano­ma­leh­dessä tai uutis­lä­he­tyk­sessä ei puhut­taisi työstä ja sen merki­tyk­sestä Suomen kansan­ta­lou­den

15.3.2013

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­päi­ville lähes 600 osal­lis­tu­jaa

Kokoo­muk­sen perin­tei­set puheen­joh­ta­ja­päi­vät kerää­vät Porvoon Taide­teh­taalle lauan­taina 16.3. lähes 600 kokoo­mus­laista yhdis­ty­sak­tii­via. Tänä vuonna puheen­joh­ta­ja­päi­villä puhu­taan tärkeästä ja juuri nyt

13.3.2013

Petteri Orpo: Suomi tarvit­see työtä tuke­van vero­uu­dis­tuk­sen

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo kannus­taa halli­tusta kehys­rii­hessä suoma­laista työtä arvos­ta­viin ja lisää­viin ratkai­sui­hin. Orpon mukaan työlinja vaatii päätök­siä monilla

10.3.2013

Arto Sato­nen: Koti­mai­nen ruoka on suoma­laista työtä!

?Maata­lou­della ja elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­della on merkit­tä­viä työl­li­syys­vai­ku­tuk­sia. Suoma­lai­sia elin­tar­vik­keita viedään myös ulko­maille ja puhtaan ruoan­tuo­tan­non brän­dissä on Suomelle valtava kasvun mahdol­li­suus.

Skip to content