Virk­ku­nen: Nuorille töitä!

Julkaistu: 01.05.2013

Hallinto- ja kunta­mi­nis­teri Henna Virk­kusen mukaan Nuori­so­ta­kuun toteut­ta­mi­sessa on kirit­tävä. Vappuna Jyväs­ky­lässä puhu­nut Virk­ku­nen totesi, että tiedot nuori­so­työt­tö­myy­den nopeasta kasvusta on otet­tava vaka­vasti. Virk­kusen mukaan kunnille pitää antaa lisää vapautta takuun toteut­ta­mi­seen.

- Vastuu nuor­ten työl­lis­ty­mi­sestä on meillä jokai­sella. Se on paitsi nuor­ten itsensä etu, myös koko yhteis­kun­nan etu. Ikään­ty­vässä Suomessa meillä ei ole varaa hukata yhtään ikäluok­kaa.

- Vuoden alusta voimaan tullut nuori­so­ta­kuu on yksi halli­tuk­sen tärkeim­mistä hank­keista. Sen toteu­tuk­seen ovat sitou­tu­neet minis­te­riöi­den lisäksi työmark­ki­na­jär­jes­töt, Suomen kunta­liitto ja Suomen Nuori­so­yh­teis­työ Allianssi ry. Viimeis­tään nyt on siir­ryt­tävä puheista tekoi­hin myös kunta­ta­solla ja saatava yhteis­työ elin­kei­noe­lä­män ja kuntien välillä jouhe­vaksi, Virk­ku­nen totesi.

Virk­ku­nen ehdot­taa, että nuori­so­ta­kuun toteut­ta­mi­seen sitou­tu­ville kunnille anne­taan lisää vapauk­sia takuun toteut­ta­mi­seen.

- Tärkeintä on varmis­taa se, että jokai­selle nuorelle löytyy paikka joko koulu­tuk­sessa tai työelä­mässä. Tätä tavoi­tetta ei saa hukata ylimää­räi­seen byro­kra­ti­aan. Nuori­so­ta­kuu voisi olla yksi kunta­uu­dis­tuk­sen kokei­lu­hank­keista, joissa uudis­tu­ville kunnille anne­taan vapaam­mat kädet yhtei­sen tavoit­teen toteut­ta­mi­seen, Virk­ku­nen sanoi.

Nuori­so­ta­kuuseen liit­tyvä koulu­tus­ta­kuu takaa jokai­selle perus­kou­lun päät­tä­välle koulu­tus­pai­kan.

- Myös koulu­tus­ta­kuun toteut­ta­mi­nen kaipaa lisä­pon­nis­te­luja. Halli­tuk­sen kehys­rii­hen päätös nuor­ten oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sen vahvis­ta­mi­sesta ja uudesta nuor­ten oppi­so­pi­muk­sen ennak­ko­jak­sosta tukee tavoi­tetta erin­omai­sesti.

- Amma­til­li­sen koulu­tuk­sen aloi­tus­paik­ko­jen jaossa taas tarvi­taan herk­kyyttä kuun­nella aluei­den tarpeita, jotta koulu­tus­pai­kat todella kohdis­tu­vat sinne, missä tarvetta on eniten, Virk­ku­nen muis­tutti.