Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Virk­ku­nen: Nuorille töitä!

Virk­ku­nen: Nuorille töitä!

Julkaistu:

Hallinto- ja kunta­mi­nis­teri Henna Virk­kusen mukaan Nuori­so­ta­kuun toteut­ta­mi­sessa on kirit­tävä. Vappuna Jyväs­ky­lässä puhu­nut Virk­ku­nen totesi, että tiedot nuori­so­työt­tö­myy­den nopeasta kasvusta on otet­tava vaka­vasti. Virk­kusen mukaan kunnille pitää antaa lisää vapautta takuun toteut­ta­mi­seen.

- Vastuu nuor­ten työl­lis­ty­mi­sestä on meillä jokai­sella. Se on paitsi nuor­ten itsensä etu, myös koko yhteis­kun­nan etu. Ikään­ty­vässä Suomessa meillä ei ole varaa hukata yhtään ikäluok­kaa.

- Vuoden alusta voimaan tullut nuori­so­ta­kuu on yksi halli­tuk­sen tärkeim­mistä hank­keista. Sen toteu­tuk­seen ovat sitou­tu­neet minis­te­riöi­den lisäksi työmark­ki­na­jär­jes­töt, Suomen kunta­liitto ja Suomen Nuori­so­yh­teis­työ Allianssi ry. Viimeis­tään nyt on siir­ryt­tävä puheista tekoi­hin myös kunta­ta­solla ja saatava yhteis­työ elin­kei­noe­lä­män ja kuntien välillä jouhe­vaksi, Virk­ku­nen totesi.

Virk­ku­nen ehdot­taa, että nuori­so­ta­kuun toteut­ta­mi­seen sitou­tu­ville kunnille anne­taan lisää vapauk­sia takuun toteut­ta­mi­seen.

- Tärkeintä on varmis­taa se, että jokai­selle nuorelle löytyy paikka joko koulu­tuk­sessa tai työelä­mässä. Tätä tavoi­tetta ei saa hukata ylimää­räi­seen byro­kra­ti­aan. Nuori­so­ta­kuu voisi olla yksi kunta­uu­dis­tuk­sen kokei­lu­hank­keista, joissa uudis­tu­ville kunnille anne­taan vapaam­mat kädet yhtei­sen tavoit­teen toteut­ta­mi­seen, Virk­ku­nen sanoi.

Nuori­so­ta­kuuseen liit­tyvä koulu­tus­ta­kuu takaa jokai­selle perus­kou­lun päät­tä­välle koulu­tus­pai­kan.

- Myös koulu­tus­ta­kuun toteut­ta­mi­nen kaipaa lisä­pon­nis­te­luja. Halli­tuk­sen kehys­rii­hen päätös nuor­ten oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sen vahvis­ta­mi­sesta ja uudesta nuor­ten oppi­so­pi­muk­sen ennak­ko­jak­sosta tukee tavoi­tetta erin­omai­sesti.

- Amma­til­li­sen koulu­tuk­sen aloi­tus­paik­ko­jen jaossa taas tarvi­taan herk­kyyttä kuun­nella aluei­den tarpeita, jotta koulu­tus­pai­kat todella kohdis­tu­vat sinne, missä tarvetta on eniten, Virk­ku­nen muis­tutti.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.3.2023

Paula Risi­kon blogi: Senio­ri­kan­sa­lai­sille parem­mat kannus­ti­met työssä jatka­mi­seen ja jaksa­mi­seen

Vaali­to­reilla yksi eniten puhut­tava aihe on arvos­tus senio­ri­kan­sa­lai­sia kohtaan. Puhu­taan jopa ikära­sis­mista niin työelä­mässä kuin palve­lu­jen­kin suhteen.

16.3.2023

Nyt on oikea aika työn­teon kunnian­pa­lau­tuk­selle

Edel­tä­vät suku­pol­vet ovat työl­lään raken­ta­neet Suomesta sivis­ty­neen, hyvin­voi­van ja vauraan yhteis­kun­nan. Meillä on velvol­li­suus pitää huoli siitä, että Suomi on yhtä hyvä maa lapsil­lemme ja heidän lapsil­leen. Siksi hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen on seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä.

7.3.2023

Elina Valto­nen: Puoli­te­taan köyhyys Suomessa

Suomessa elää noin 600 000 ihmistä köyhyy­dessä. Yhteis­kun­nan tavoit­teena tulee köyhyy­den vähen­tä­mi­nen pitkällä tähtäi­mellä. Tule­valla vaali­kau­della tämä tulee aset­taa myös

Skip to content