Virkkunen: Nuorille töitä! – kokoomus.fi
MENU
Virkkunen: Nuorille töitä!

Virkkunen: Nuorille töitä!

Julkaistu: 01.05.2013 Työ

Hallinto- ja kunta­mi­nisteri Henna Virkkusen mukaan Nuori­so­takuun toteut­ta­mi­sessa on kirittävä. Vappuna Jyväs­ky­lässä puhunut Virkkunen totesi, että tiedot nuori­so­työt­tö­myyden nopeasta kasvusta on otettava vakavasti. Virkkusen mukaan kunnille pitää antaa lisää vapautta takuun toteut­ta­miseen.

- Vastuu nuorten työllis­ty­mi­sestä on meillä jokai­sella. Se on paitsi nuorten itsensä etu, myös koko yhteis­kunnan etu. Ikään­ty­vässä Suomessa meillä ei ole varaa hukata yhtään ikäluokkaa.

- Vuoden alusta voimaan tullut nuori­so­takuu on yksi halli­tuksen tärkeim­mistä hankkeista. Sen toteu­tukseen ovat sitou­tuneet minis­te­riöiden lisäksi työmark­ki­na­jär­jestöt, Suomen kunta­liitto ja Suomen Nuori­so­yh­teistyö Allianssi ry. Viimeistään nyt on siirryttävä puheista tekoihin myös kunta­ta­solla ja saatava yhteistyö elinkei­noe­lämän ja kuntien välillä jouhe­vaksi, Virkkunen totesi.

Virkkunen ehdottaa, että nuori­so­takuun toteut­ta­miseen sitou­tu­ville kunnille annetaan lisää vapauksia takuun toteut­ta­miseen.

- Tärkeintä on varmistaa se, että jokai­selle nuorelle löytyy paikka joko koulu­tuk­sessa tai työelä­mässä. Tätä tavoi­tetta ei saa hukata ylimää­räiseen byrokra­tiaan. Nuori­so­takuu voisi olla yksi kunta­uu­dis­tuksen kokei­lu­hank­keista, joissa uudis­tu­ville kunnille annetaan vapaammat kädet yhteisen tavoitteen toteut­ta­miseen, Virkkunen sanoi.

Nuori­so­ta­kuuseen liittyvä koulu­tus­takuu takaa jokai­selle perus­koulun päättä­välle koulu­tus­paikan.

- Myös koulu­tus­takuun toteut­ta­minen kaipaa lisäpon­nis­teluja. Halli­tuksen kehys­riihen päätös nuorten oppiso­pi­mus­kou­lu­tuksen vahvis­ta­mi­sesta ja uudesta nuorten oppiso­pi­muksen ennak­ko­jak­sosta tukee tavoi­tetta erinomai­sesti.

- Ammatil­lisen koulu­tuksen aloitus­paik­kojen jaossa taas tarvitaan herkkyyttä kuunnella alueiden tarpeita, jotta koulu­tus­paikat todella kohdis­tuvat sinne, missä tarvetta on eniten, Virkkunen muistutti.


Kokoomus.fi