Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Nyt on oikea aika työn­teon kunnian­pa­lau­tuk­selle

Nyt on oikea aika työn­teon kunnian­pa­lau­tuk­selle

Julkaistu:

Edel­tä­vät suku­pol­vet ovat työl­lään raken­ta­neet Suomesta sivis­ty­neen, hyvin­voi­van ja vauraan yhteis­kun­nan. Meillä on velvol­li­suus pitää huoli siitä, että Suomi on yhtä hyvä maa lapsil­lemme ja heidän lapsil­leen. Siksi hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen on seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä.

Työllä turvaamme hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan. Siksi tarvit­semme työn­teon kunnian­pa­lau­tuk­sen. Me kokoo­mus­lai­set haluamme, että jokai­nen työi­käi­nen suoma­lai­nen osal­lis­tuu työn teke­mi­seen omien kyky­jensä ja jaksa­mi­sensa mukaan. Jokai­sella on oltava mahdol­li­suus tulla toimeen omalla työl­lään. 

Haluamme raken­taa maail­man parasta työelä­mää. Sellaista, jossa suoma­lai­set jaksa­vat ja voivat hyvin. Emme halua, että työn­teko on suoma­lai­sille vain pakol­li­nen paha. Työ on parhaim­mil­laan tapa toteut­taa itseämme ja unel­miamme. Työ tuo merki­tyk­sel­listä sisäl­töä elämäämme. Työ luo toimeen­tu­loa ja mahdol­li­suuk­sia tehdä omia  valin­to­jamme.

Aiem­pina vuosi­kym­me­ninä hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan raken­ta­mista ohja­si­vat ahke­ruu­den ja sääs­tä­väi­syy­den peri­aat­teet. Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pystyt­tä­neille suku­pol­ville oli selvää, ettei yli varo­jen voi elää. Yhtä selvää oli, ettei hyvin­vointi synny ilman työn­te­koa. Jaet­tava syntyy vain sillä, että nousee aamulla ylös sängystä, käärii hihat ja ryhtyy hommiin. 

Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta perus­tuu sopi­muk­seen, jonka mukaan jokai­sella on velvol­li­suus osal­lis­tua yhtei­sen hyvän raken­ta­mi­seen – olitpa sitten Suomessa synty­nyt tai tänne muut­ta­nut. Vain näin meillä on varaa pitää huolta heistä, jotka eivät siihen itse pysty. 

Vaalien alla voi tuntua houkut­te­le­valta luvata äänes­tä­jille neljän päivän työviik­koja ja kuuden tunnin työpäi­viä. Me kokoo­muk­sessa haluamme olla rehel­li­siä, emmekä lupaa mahdot­to­mia. Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa ei pelas­teta työn­te­koa vähen­tä­mällä. Valtion kirs­tuun ei kilahda lisää euroja tehty­jen työtun­tien määrää vähen­tä­mällä. 

Jokai­sella suoma­lai­sella lapsella on oikeus nähdä vanhem­pansa teke­mässä töitä ja osal­lis­tu­massa yhteis­kun­nan raken­ta­mi­seen. Tämä antaa esiku­via sekä ymmär­ryk­sen siitä, mitä itseltä tule­vai­suu­dessa odote­taan. Haluamme antaa kaikille mahdol­li­suu­den osal­lis­tua omalla taval­laan ja palkita ahke­ruu­desta. 

Suomi on tien­haa­rassa. Voimme jatkaa velaksi elämistä, teko­hen­git­tää taloutta laina­ra­halla ja jättää laskun lapsil­lemme. Kokoo­muk­sen mielestä tämä on kylmä tie. Vaih­toeh­tona on myös kituut­ta­mi­nen, juus­to­höylä ja jatku­vat veron­ko­ro­tuk­set. Tämä­kin on mieles­tämme kylmä polku kuljet­ta­vaksi. Siksi meidän valin­tamme on työn linja.  Haluamme aset­taa työn etusi­jalle ja tehdä rohkeita uudis­tuk­sia, jotka luovat Suomeen lisää työtä ja työpaik­koja.

Koska työpai­kat eivät synny toivo­malla, tarvi­taan konkreet­ti­sia tekoja. Kokoo­mus haluaa nostaa työl­li­syy­sas­teen 80 prosent­tiin vuoteen 2030 mennessä. Haluamme, että ensi vaali­kau­den aikana työl­li­syys vahvis­tuu vähin­tään 100 000 työl­li­sellä.

Näillä keinoilla työn­teon kunnian­pa­lau­tus muut­tuu sanoista teoiksi:

1. Lisäämme sopi­mi­sen vapautta kaikilla työpai­koilla

Kokoo­mus haluaa mahdol­lis­taa kaikille työn­te­ki­jöille reilun paikal­li­sen sopi­mi­sen kaikilla työpai­koilla. Muun muassa näin se tehdään:

 • Pois­te­taan työlain­sää­dän­nöstä järjes­täy­ty­mät­tö­miä ja yleis­si­to­vaa työeh­to­so­pi­musta noudat­ta­via yrityk­siä koske­vat sopi­mi­sen kiel­lot. 
 • Työeh­to­so­pi­muk­set määrit­te­li­si­vät jatkos­sa­kin työsuh­teen mini­mieh­dot. Muista asioista voidaan sopia työpai­koilla, kun työnan­ta­jan ja työn­te­ki­jän väli­nen luot­ta­mus on kunnossa. Jos yhteistä ymmär­rystä ei löydy, nouda­tet­tai­siin työeh­to­so­pi­musta.
 • Selvi­te­tään vähim­mäi­seh­to­jen kirjaa­mista lakiin, sillä kasva­vissa määrin on aloja, joilla ei ole valta­kun­nal­lista työeh­to­so­pi­musta tai se ei täytä yleis­si­to­vuu­den ehtoja.
 • Lisä­tään työn­te­ki­jöi­den ja työnan­ta­jien välistä luot­ta­musta henki­lös­tön asemaa ja vaiku­tus­mah­dol­li­suuk­sia paran­ta­villa lain­sää­dän­tö­uu­dis­tuk­silla. 

Tavoi­teltu työl­li­syys­vai­ku­tus: 15 000

2. Teemme työn­teosta joute­no­loa kannat­ta­vam­paa

Kokoo­mus haluaa purkaa työn­teon kannus­tin­louk­kuja uudis­ta­malla vero­tusta ja sosi­aa­li­tur­vaa. Muun muassa näin se tehdään:

 • Uudis­te­taan sosi­aa­li­tur­vaa Kokoo­muk­sen esit­tä­män vastik­keel­li­sen yleis­tu­ki­mal­lin pohjalta. 
 • Porras­te­taan ansio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van, lyhen­ne­tään sen kestoa, palau­te­taan siihen omavas­tuu­päi­vät sekä laajen­ne­taan se koske­maan kaik­kia palkan­saa­jia. Lisäksi eurois­te­taan ansio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­turva. 
 • Varmis­te­taan, että työt­tö­myys­turva ei nouse palk­ka­ta­soa nopeam­min. 
 • Noste­taan ulos­o­ton suojao­saa pysy­västi.

Tavoi­teltu työl­li­syys­vai­ku­tus: 40 000 - 45 000

3. Keven­nämme työn vero­tusta kaikissa tulo­luo­kissa

Kokoo­mus haluaa tule­vai­suu­dessa vero­karhu vie nykyistä pienem­män siivun palkasta. Kyse on meille arvo­va­lin­nasta. Meidän mieles­tämme ylityö­tun­nista tai palkan­ko­ro­tuk­sella tiena­tusta eurosta pitäisi jäädä aina vähin­tään puolet teki­jänsä käteen. On oikein, että ahke­ruu­desta palki­taan. Muun muassa näin se tehdään:

 • Keven­ne­tään ansio­tu­lo­ve­ro­tusta miljar­dilla. Kohden­ne­taan keven­nys kaik­kiin tulo­luok­kiin. Rahoi­te­taan ansio­tu­lo­ve­ro­tuk­sen keven­tä­mi­nen vähem­män haital­li­silla veroilla.
 • Paran­ne­taan koti­ta­lous­vä­hen­nystä pysy­västi ja toteu­te­taan senio­rei­den koro­tettu koti­ta­lous­vä­hen­nys palve­lu­työn vero­kii­lan pienen­tä­mi­seksi.
 • Torju­taan kaikki työn vero­kii­laa kasvat­ta­vat ehdo­tuk­set.

Tavoi­teltu työl­li­syys­vai­ku­tus: 15 000

4. Suju­voi­tamme työpe­räistä maahan­muut­toa

Kokoo­mus haluaa, että Suomi on maa, johon halu­taan tulla töihin. Suomen väestö ikään­tyy ja työi­käis­ten määrä piene­nee. Työpe­räi­sen maahan­muu­ton kasvat­ta­mi­nen on vält­tä­mä­töntä talous­kas­vun ja hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lui­den rahoi­tuk­sen turvaa­mi­seksi. Muun muassa näin se tehdään:

 • Luovu­taan ulko­mai­sen työvoi­man saata­vuus­har­kin­nasta.
 • Otetaan serti­fioi­duille yrityk­selle nopea kahden viikon työlu­pa­me­net­tely. 
 • Varmis­te­taan työeh­to­jen noudat­ta­mi­nen tehok­kaalla jälki­val­von­nalla ja asete­taan rikko­muk­sista tuntu­vat seuraa­muk­set. 
 • Kootaan vastuu työpe­räi­sen maahan­muu­tosta yksiin käsiin, turva­taan lupa­kä­sit­te­lyyn riit­tä­vät resurs­sit ja nopeu­te­taan työlu­pa­pro­ses­seja auto­ma­ti­soi­malla niiden käsit­te­ly­vai­heita. 

Tavoi­teltu työl­li­syys­vai­ku­tus: 15 000

5. Vahvis­tamme työhy­vin­voin­tia ja työky­kyä

Kokoo­mus haluaa Suomeen maail­man parhaan työelä­män, jossa työhy­vin­voin­tiin panos­te­taan ja työn­te­ki­jöi­den työky­vystä huoleh­di­taan. Muun muassa näin se tehdään:

 • Vahvis­te­taan työter­veys­pal­ve­luita, aikaista hoidon tarpeen tunnis­ta­mista ja hoitoon ohjaa­mista.
 • Otetaan käyt­töön tera­pia­ta­kuu mata­lan kynnyk­sen mielen­ter­veys­pal­ve­lu­jen saata­vuu­den paran­ta­mi­seksi.
 • Toteu­te­taan kansal­li­nen hanke sairauk­sien ennal­taeh­käi­se­mi­seksi. Vähen­ne­tään mene­tet­tyjä työpäi­viä laajen­ta­malla työi­käis­ten roko­tus­oh­jel­maa. Vahvis­te­taan sote-palve­lui­den ammat­ti­lais­ten osaa­mista kohdata päih­deon­gel­mat sairau­tena.

Tavoi­teltu työl­li­syys­vai­ku­tus: 5 000

6. Edis­tämme työelä­män tasa-arvoa

Kokoo­mus haluaa raken­taa tasa-arvoista työelä­mää, joka ei aseta ihmi­siä epätasa-arvoi­seen asemaan suku­puo­len tai minkään muun­kaan teki­jän suhteen. Muun muassa näin se tehdään:

 • Edis­te­tään perhe­va­pai­den ja hoiva­vas­tuun tasai­sem­paa jakau­tu­mista vanhem­pien kesken sekä sama­palk­kai­suu­den peri­aa­tetta ja anonyy­mia rekry­toin­tia.
 • Seura­taan perhe­va­paa­uu­dis­tuk­sen toteu­tu­mista ja jatke­taan etuus­jär­jes­tel­män uudis­ta­mista työelä­män tasa-arvon vahvis­ta­mi­seksi.
 • Laske­taan määrä­tie­toi­sesti varhais­kas­va­tus­mak­suja ja luodaan useam­man vaali­kau­den suun­ni­telma maksut­to­man varhais­kas­va­tuk­sen toteut­ta­mi­seksi.

Tavoi­teltu työl­li­syys­vai­ku­tus: 5 000

7. Uudis­tamme työvoi­ma­pal­ve­lut

Kokoo­mus haluaa uudis­taa työvoi­ma­pal­ve­lut, jotta työpai­kat ja työn­te­ki­jät kohtaa­vat jatkossa entistä parem­min. Muun muassa näin se tehdään:

 • Uudis­te­taan työvoi­ma­pal­ve­luita  vastaa­maan parem­min yksi­löi­den tarpeita. Kohden­ne­taan tukea erityi­sesti pitkä­ai­kais­työt­tö­mille.
 • Arvioi­daan aiem­min hanki­tun osaa­mi­sen laajem­paa tunnis­ta­mista päte­vyy­den osoit­ta­mi­seksi, jotta työstä työhön siir­ty­mistä voidaan vauh­dit­taa.

Tavoi­teltu työl­li­syys­vai­ku­tus: Ei arvioi­ta­vissa.

8. Helpo­tamme työn­te­ki­jöi­den palk­kaa­mista yrityk­siin

Kokoo­mus haluaa, että työn­te­ki­jöi­den palk­kaa­mi­nen on jatkossa entistä helpom­paa. Uuden työn­te­ki­jän palk­kaa­mi­nen ei saa olla työnan­ta­jalle kohtuu­ton riski, koska muuten työpai­kat jäävät helposti synty­mättä. Muun muassa näin se tehdään:

 • Luodaan uusia työpaik­koja helpot­ta­malla ensim­mäi­sen työn­te­ki­jän palk­kaa­mista aivan pieniin yrityk­siin nosta­malla koeaika yhteen vuoteen.
 • Kannus­te­taan yrityk­siä palk­kaa­maan pitkä­ai­kais­työt­tö­miä siten, että määrä­ai­kai­nen työsuhde pitkä­ai­kais­työt­tö­män kanssa on mahdol­li­nen ilman erityi­siä perus­te­luita.
 • Keven­ne­tään palk­kaa­mi­seen liit­ty­vää byro­kra­tiaa sekä asioin­tia viran­omais­ten kanssa. Luodaan yksi verk­ko­pal­velu, jossa hoitu­vat kaikki työn­te­ki­jän ja työnan­ta­jan velvoit­teet.

Tavoi­teltu työl­li­syys­vai­ku­tus: 

9. Lisäämme osa-aika­työn mahdol­li­suuk­sia

Kokoo­mus haluaa, että myös osatyö­ky­kyi­sillä on oltava nykyistä jous­ta­vam­min mahdol­li­suuk­sia osal­lis­tua työelä­mään. 

 • Lisä­tään osa-aika­työn mahdol­li­suuk­sia, jotta erityi­sesti pien­ten lasten vanhem­mat, osatyö­ky­kyi­set sekä vanhuuse­läk­keellä ja työeläk­keellä olevat voivat osal­lis­tua nykyistä jous­ta­vam­min työelä­mään. 
 • Yhteen­so­vi­te­taan vero­tusta ja sosi­aa­li­tur­vaa siten, että osa-aikai­nen­kin työ kannat­taa.
 • Paran­ne­taan vammais­ten henki­löi­den mahdol­li­suuk­sia osal­lis­tua työelä­mään.
 • Uudis­te­taan sosi­aa­li­tur­vaa Kokoo­muk­sen esit­tä­män vastik­keel­li­sen yleis­tu­ki­mal­lin pohjalta. 

Tavoi­teltu työl­li­syys­vai­ku­tus: 

10. Piden­nämme työuria alusta, keskeltä ja lopusta

Kokoo­mus haluaa piden­tää suoma­lais­ten työuria alusta ja lopusta. Muun muassa näin se tehdään:

 • Otetaan käyt­töön alle 25-vuotiai­den nuor­ten ja työl­lis­ty­vien pitkä­ai­kais­työt­tö­mien koro­tettu työtu­lo­vä­hen­nyk­sen.
 • Lope­te­taan eläk­keen kerty­mi­sen työt­tö­myy­den ajalta. Valtio­va­rain­mi­nis­te­riön arvion mukaan tällä olisi 15 000 työl­li­sen vaiku­tus. 
 • Toteu­te­taan Singa­po­ren mallin mukai­nen senio­rei­den kannus­tin­mal­lin. Siinä alim­man eläkeiän saavut­taes­saan työn­te­ki­jällä olisi mahdol­li­suus halu­tes­saan uudis­taa työso­pi­mus kevyem­millä velvoit­teilla ja vastuilla tinki­mättä elin­ta­sosta. Singa­po­ressa malli nosti keski­mää­räistä eläk­keel­le­siir­ty­mi­si­kää kahdella vuodella.
 • Pois­te­taan ikäsyr­jin­tää luovia raken­teita, kuten eläke­mak­su­jen suur­ten työnan­ta­jien nyky­muo­toi­nen omavas­tuu­osuus.
 • Ehkäis­tään sairaus­pois­sao­lo­jen synty­mistä ja pitkit­ty­mistä. Vakiin­nu­te­taan TYÖOTE-toimin­ta­malli kaikille hyvin­voin­tia­lueille. 

Tavoi­teltu työl­li­syys­vai­ku­tus: 18 800

Arviot työl­li­syys­vai­ku­tuk­sista: 

Toteu­te­taan Kokoo­muk­sen perhe­va­paa­malli. Työl­li­syys­vai­ku­tus: 3000. Lähde: Työl­li­syys­pa­ket­ti­työ­ryh­män laskelma koti­hoi­don­tuen muutok­sen vaiku­tuk­sista - Työl­li­syys­pa­ketti työryh­män esityk­set - TEM 33/​2016

Alen­ne­taan varhais­kas­va­tus­mak­suja 30 miljoo­nalla eurolla. Työl­li­syys­vai­ku­tus: 800. Lähde: Edus­kun­nan sisäi­nen tieto­pal­velu, 24.11.2021

Toteu­te­taan tera­pia­ta­kuu 35 miljoo­nalla eurolla. Työl­li­syys­vai­ku­tus: 5000. Lähde: Kansa­lais­aloite, Tera­pia­ta­kuu mielen­ter­veys­pal­ve­lui­hin pääsyn nopeut­ta­mi­seksi 20.2.2019

Paikal­li­nen sopi­mi­nen. Työl­li­syys­vai­ku­tus: 15000. Lähde: Suomen yrit­tä­jät, 15.8.2019

Kv-rekry­toin­nin koko­nai­suus. Työl­li­syys­vai­ku­tus: 10000. Tavoi­te­taso.

Porras­te­taan ansio­si­don­nai­nen työt­tö­myy­den keston mukaan. Työl­li­syys­vai­ku­tus: 7900. Lähde: Edus­kun­nan sisäi­nen tieto­pal­velu, 24.11.2022

Ansio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van lyhen­tä­mi­nen. Työl­li­syys­vai­ku­tus: 15500. Lähde: Edus­kun­nan sisäi­nen tieto­pal­velu, 24.11.2022

Ansio­si­don­nai­sen omavas­tuu­päi­vien palau­tus. Työl­li­syys­vai­ku­tus: 300. Lähde: Edus­kun­nan sisäi­nen tieto­pal­velu, 24.11.2022

Ansio­si­don­nai­sen työs­sä­oloeh­don palaut­ta­mi­nen 12 kuukau­teen. Työl­li­syys­vai­ku­tus: 6500. Lähde: Edus­kun­nan sisäi­nen tieto­pal­velu, 8.11.2021

Asumis­tu­kien uudis­ta­mi­nen. Työl­li­syys­vai­ku­tus: 2900. Lähde: Edus­kun­nan sisäi­nen tieto­pal­velu, 24.11.2022

Työt­tö­myys­päi­vä­ra­han korot­ta­mi­nen kulut­ta­ja­hin­ta­hin­tain­dek­sin sijaan ansio­ta­soin­dek­sin verran. Työl­li­syys­vai­ku­tus: 5800. Lähde: Edus­kun­nan sisäi­nen tieto­pal­velu, 24.11.2022

Ulos­o­ton suojao­san koro­tus Työl­li­syys­vai­ku­tus: 2000. Lähde: Työl­li­syys­pa­ketti työryh­män esityk­set - TEM 33/​2016

Ansio­si­don­nai­sen eurois­ta­mi­nen. Työl­li­syys­vai­ku­tus: 1500. Lähde: Laki­luon­nos VN/​6417/​2022.

Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen vahvis­ta­mi­nen ja Sitran ehdot­tama ikään­ty­nei­den koro­te­tun koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen sekä suoran tuen yhdis­telmä. Työl­li­syys­vai­ku­tus: 3000. Lähde: Lähde: Sitra – Koti­ta­lous­vä­hen­nys arjen tukena (2015). Arvio perus­tuu tapaan, jolla Sitran arvioi palve­luos­to­jen lisää­vän työl­li­syyttä, kun koti­ta­lous­vä­hen­nystä vahvis­te­taan.

Keven­ne­tään ansio­tu­lo­ve­ro­tusta miljar­dilla. 200 miljoo­naa kohden­ne­taan työtu­lo­vä­hen­nyk­sen korot­ta­mi­seen (3 500). 800 miljoo­naa tasai­sesti kaik­kiin tulo­luok­kiin (9 300). Työl­li­syys­vai­ku­tus: 12800. Lähde: Edus­kun­nan sisäi­nen tieto­pal­velu, 24.11.2022

Lope­te­taan eläk­keen kerty­mi­nen työt­tö­myy­den ajalta. Työl­li­syys­vai­ku­tus: 15000. Lähde: Keskus­kaup­pa­ka­mari, Ratkai­suja Suomelle (2022) /​ VM

Vero­kan­nus­tin nuorille ja työl­lis­ty­ville pitkä­ai­kais­työt­tö­mille. Työl­li­syys­vai­ku­tus: 3800. Lähde: Edus­kun­nan sisäi­nen tieto­pal­velu, 24.11.2022

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content