Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Elina Valtonen
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Elina Valto­nen: Puoli­te­taan köyhyys Suomessa

Elina Valto­nen: Puoli­te­taan köyhyys Suomessa

Julkaistu:

Suomessa elää noin 600 000 ihmistä köyhyy­dessä. Yhteis­kun­nan tavoit­teena tulee köyhyy­den vähen­tä­mi­nen pitkällä tähtäi­mellä. Tule­valla vaali­kau­della tämä tulee aset­taa myös halli­tus­oh­jel­man tavoit­teeksi.

Köyhyys liit­tyy usein työt­tö­myy­teen. Siksi köyhyy­den vähen­tä­mi­nen ja ihmis­ten hyvin­voin­nin turvaa­mi­nen on mahdol­lista vain työn­teolla. Jokai­sella työi­käi­sellä ja työky­kyi­sellä Suomessa asuvalla pitää olla mahdol­li­suus osal­lis­tua ja tehdä työtä.

Elämä on miele­kästä, kun ihmi­nen tulee toimeen omalla palkal­laan ja ansioil­laan, ilman tarvetta turvau­tua tukiin. Työ sisäl­tää monia muita­kin merki­tyk­siä kuin palkan. Työ on sosi­aa­li­nen ympä­ristö, jossa ahke­roi­daan yhteis­ten päämää­rien eteen. Siellä jaetaan elämän suruja ja iloja. Yhtei­sistä ponnis­te­luista saadaan yhtei­siä koke­muk­sia. Toisaalta jokai­nen antaa oman arvok­kaan panok­sensa yhteis­kun­nan raken­ta­mi­seen - tekipä mitä työtä tahansa.

Siksi työn­teosta tulee palkita nykyistä enem­män. Sosi­aa­li­tur­va­jär­jes­telmä on perat­tava koko­nai­suu­des­saan läpi, jotta tulo­lou­kuista pääs­tään eroon. On järje­töntä, että työpaik­kaa ei kannata ottaa vastaan etuuk­sien ja tulo­jen vähe­ne­mi­sen vuoksi. Tule­valla vaali­kau­della on vietävä eteen­päin sosi­aa­li­tur­van koko­nai­suu­dis­tusta, jonka tavoit­teena on talou­del­li­sesti kannus­taa työn vastaa­not­ta­mi­seen. Myös mikro­y­rit­tä­jyys ja pieni­muo­toi­nen yrit­tä­jyys on voitava yhdis­tää nykyistä jous­ta­vam­min erilai­siin elämän­ti­lan­tei­siin.

“Keskeistä on se, että pääsee aluksi edes vähissä määrin kokei­le­maan siipi­ään”

Meidän on raken­net­tava Suomea, jossa jokai­sella on mahdol­li­suus osal­lis­tua kyky­jensä mukaan. Ihmi­nen olkoon itse paras arvioi­maan oman työky­kynsä. Vastaa­vasti meidän on tuet­tava malleja, jotka mahdol­lis­ta­vat työn tarjoa­mi­sen yhä useam­malle. Vali­tet­ta­vasti työmark­ki­namme eivät nykyi­sel­lään tue moni­muo­toi­suutta ja yksi­löl­li­syyttä niin hyvin kuin niiden pitäisi. Kuiten­kin työl­lis­ty­mi­sessä on keskeistä se, että pääsee aluksi edes vähissä määrin kokei­le­maan siipi­ään ja kerryt­tä­mään koke­musta.

Suomen työmark­ki­noilla vallit­see edel­leen pitkälti yhden koon kult­tuuri, jossa valta­kun­nal­li­sesti määrä­tään kaikille aloille kiin­teät työeh­dot. Se tarkoit­taa liian usein sitä, että työsuhde jää koko­naan synty­mättä. Tavoit­teena tulee olla, että vähim­mäi­seh­dot turva­taan, mutta muuten jokai­sella työpai­kalla pitää voida sopia työeh­doista työnan­ta­jan ja työn­te­ki­jän kesken. Paikal­li­nen sopi­mi­nen sallisi jous­tot työsuh­teissa ja madal­taisi työnan­ta­jan kynnystä tarjota työmah­dol­li­suus myös sellai­selle ihmi­selle, joka poik­keaa henki­löistä, joita työnan­taja on tyypil­li­sesti palkan­nut: esimer­kiksi ihmi­selle, jolla on erilai­nen koulu­tus­tausta, vasta kehit­tyvä suomen kielen taito tai vaik­kapa näkö­vamma. Työs­sä­op­pi­mi­nen on saatava kunni­aan: osaa­mi­sen ja koke­muk­sen kart­tuessa palkka nousee ja mahdol­li­suu­det laaje­ne­vat.

“Jokai­sen tilanne on yksi­löl­li­nen, ja siksi tarjo­tun avun täytyy olla myös”

Osatyö­ky­kyi­sillä on oltava nykyistä jous­ta­vam­min mahdol­li­suuk­sia osal­lis­tua työelä­mään. Erityi­sesti vammais­ten henki­löi­den kannus­ti­mia ja mahdol­li­suuk­sia osal­lis­tua työmark­ki­noille tulee paran­taa. Tämä vaatii myös samalla laajaa asen­ne­muu­tosta työmark­ki­noilla ja sellaista sosi­aa­li­tur­va­jär­jes­tel­mää, että osa-aika­työn teke­mi­nen on mahdol­lista ilman pelkoa siitä, että menet­tää tuen koko­naan. Yrityk­sissä tulee olla mahdol­li­suus sopia työn­teon tavoista nykyistä vapaam­min.  Myös työky­vyt­tö­myy­se­läk­keellä on lukuisa määrä ihmi­siä, jotka tosia­siassa olisi­vat vähin­tään osatyö­ky­kyi­siä, jos ihmis­ten annet­tai­siin itse valita.

Työvoi­ma­pal­ve­luita on uudis­tet­tava tuke­maan jokai­sen työn­ha­ki­jan yksi­löl­listä tilan­netta ja kohden­net­tava tuki sellai­siin toimiin, jotka tutki­mus­ten mukaan toden­nä­köi­sim­min vahvis­ta­vat työl­li­syyttä. Kokoo­mus uskoo, että jokai­sen ihmi­sen tilanne on yksi­löl­li­nen, ja siksi tarjo­tun avun täytyy olla sitä myös. Työky­vyn yllä­pi­tä­mi­nen ja paran­ta­mi­nen täytyy nostaa keskei­seksi tavoit­teeksi tule­valla vaali­kau­della. Työssä jaksa­mista ja jatku­vaa oppi­mista on tuet­tava.

TE-palve­lui­den siirto kuntiin on hyvä alku tällä polulla. Kunnilla on tosia­sial­li­nen kannus­tin myös itse pyrkiä vähen­tä­mään työt­tö­myyttä ja siten köyhyyttä alueil­laan. Myös sosi­aali- ja terveys­pal­ve­luissa on paino­tet­tava ennal­taeh­käi­syä pelkäs­tään ongel­mien jälki­hoi­don sijaan.

Kokoo­muk­sen mielestä mielen­ter­vey­teen on luotava perus­ta­son palve­lu­ra­kenne tera­pia­ta­kuulla. Masen­nus ja mielen­ter­vey­den ongel­mat ovat nous­seet suurim­maksi syyksi työky­vyt­tö­myy­delle, ja tilanne on hälyt­tävä eten­kin alle 36-vuotiailla nuorilla aikui­silla. Tera­pia­ta­kuulla varmis­te­taan jokai­sen mahdol­li­suus nope­aan lyhyt­te­ra­pi­aan pääsyyn helposti.

“Mahdol­li­suuk­sia raken­taa oman näköistä elämää”

Kokoo­muk­selle on tärkeää, että jokai­selle löytyy oman­lai­nen polku osal­lis­tua ja tehdä töitä. Me unel­moimme yhteis­kun­nasta, jossa työn­teon tavoista voi sopia vapaam­min ja yksi­löl­li­sem­min. Jos haluaa tehdä enem­män, saa tehdä. Jos tyytyy vähem­pään, niin sekin sopii!

Pohjois­mai­nen hyvin­voin­tiyh­teis­kunta on sopi­mus. Laajoja palve­luita on olemassa vain, jos työtä tehdään riit­tä­västi. Hyvin­voin­ti­val­tion turvaa­mien oikeuk­sien lisäksi on myös velvol­li­suuk­sia. Jokai­sen työi­käi­sen ja työky­kyi­sen tulee olla töissä.

Me haluamme antaa ihmi­sille enem­män mahdol­li­suuk­sia raken­taa oman näköistä elämää. Me haluamme hyvin­voin­tia ja vaurautta ihmi­sille. Siksi nyt on oikea aika tehdä Suomesta mahdol­li­suuk­sien yhteis­kunta!

Elina Valto­nen
Kirjoit­taja on kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.5.2024

Sakari Pääkkö: ”Itä-Suomesta Euroo­pan ytimeen”

Lähes­ty­vissä EU-vaaleissa on puhuttu paljon erityi­sesti talou­desta ja turval­li­suu­desta. EU:lla on erit­täin merkit­tävä alue­po­liit­ti­nen ulot­tu­vuus ja erityi­sesti Itä-Suomelle todella suuri

20.5.2024

Annika Sipola: ”Missä EU, siellä Naton harjoi­tuk­set”

Ajoin hiljat­tain Sallasta Rova­nie­melle ja eteen tuli beige auto, jossa oli sivulla punai­set ristit. Auto oli oudon näköi­nen, selvästi armei­jan

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

Skip to content