Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Paula Risi­kon blogi: Senio­ri­kan­sa­lai­sille parem­mat kannus­ti­met työssä jatka­mi­seen ja jaksa­mi­seen

Paula Risi­kon blogi: Senio­ri­kan­sa­lai­sille parem­mat kannus­ti­met työssä jatka­mi­seen ja jaksa­mi­seen

Julkaistu:

Vaali­to­reilla yksi eniten puhut­tava aihe on arvos­tus senio­ri­kan­sa­lai­sia kohtaan. Puhu­taan jopa ikära­sis­mista niin työelä­mässä kuin palve­lu­jen­kin suhteen.

Suoma­lai­sessa työelä­mässä on vali­tet­ta­vasti edel­leen epäluu­loa senio­ri­kan­sa­lai­siamme kohtaan. Miksi?

Eläk­keellä on runsaasti koulu­tet­tuja alansa kovia ammat­ti­lai­sia. Pitkän työuran tehneellä ihmi­sellä on valta­vasti käytän­nön elämän viisautta.

Liian usein työura päät­tyy kuiten­kin ennen aiko­jaan. Kyse­lyi­den mukaan kaksi viidestä eläk­keellä olevasta on kiin­nos­tu­nut työs­ken­te­le­mään eläkeiän saavut­ta­mi­sen tai eläk­keelle jäämi­sen jälkeen. Suurin osa ei kaipaa takai­sin kokoai­ka­työ­hön, mutta osapäi­väi­sesti työs­ken­te­lyyn­kiin­nos­tusta on runsaasti.

Samaan aikaan suoma­lai­sissa yrityk­sissä on valtava pula osaa­vasta työvoi­masta lähes kaikilla toimia­loilla - pienistä suuriin yrityk­siin. Inves­toin­teja jää teke­mättä ja tilauk­sia toimit­ta­matta.

Tilanne on risti­rii­tai­nen. Meillä on osaa­vaa ja halu­kasta senio­ri­kan­saa valmiina töihin, mutta vero­tuk­sel­lis­ten ja muiden kannus­tei­den puut­teet pitä­vät poissa työelä­mästä.

Suomessa työuran ajatel­laan katkea­van leika­ten. Työssä joko käydään kokoai­kai­sesti tai ei käydä ollen­kaan.

Voisim­meko ottaa mallia Singa­po­resta? Aasian ihmeessä on käytössä niin kutsuttu ”silta­työn malli”. Työn­te­ki­jällä on mahdol­li­suus neuvo­tella itsel­leen hieman kevyem­mät vastuut ja velvoit­teet töissä tinki­mättä toimeen­tu­losta. Keski­mää­räi­nen eläk­keel­le­siir­ty­mi­sikä nousi nopeasti useam­malla vuodella mallin käyt­töön­o­ton jälkeen.

Kokoo­mus tutkisi mahdol­li­suu­den ”silta­työn” käyt­töön­ot­toon Suomessa. Alim­man eläkeiän saavut­ta­mi­sen jälkeen työn­te­ki­jällä tulisi olla mahdol­li­suus vaih­taa työuran loppu­pää­hän vähän jous­ta­vam­mat työeh­dot määrä­ai­kai­sella sopi­muk­sella. Työnan­ta­jalla olisi velvol­li­suus neuvo­tella uusista ehdoista. Talou­del­li­set kannus­ti­met voitai­siin turvata senio­ri­työn­te­ki­jälle esimer­kiksi kehit­tä­mällä osit­taista varhen­net­tua vanhuuse­lä­kettä. Käteen jäisi reilu palkka.

Kaikissa yrityk­sissä työn järjes­tely ei luon­nol­li­sesti ole mahdol­lista. Siksi neuvot­te­lu­vel­voit­teen rinnalla yrityk­sillä tulisi olla mahdol­li­suus myös perus­tel­lusta syystä jättäy­tyä ”silta­työn” tarjoa­mi­sen ulko­puo­lelle. Yritys­ten toimin­taa ei tule rasit­taa liikaa uusilla velvoit­teilla. Mari­nin halli­tus on tehnyt tällä saralla jo tarpeeksi.

Eläke­läi­set nimeä­vät heikot talou­del­li­set kannus­ti­met yhdeksi keskei­seksi syyksi sille, miksi työstä jäädään pois, vaikka sinänsä haluja olisi jatkaa. Kokoo­mus onkin ehdot­ta­nut työn­teon ja eläk­kei­den vero­tuk­sen keven­tä­mistä. Suku­pol­vien väli­nen oikeu­den­mu­kai­suus tulee ottaa huomioon vero­kan­nus­ti­mien raken­ta­mi­sessa.

Mitta­van työvoi­ma­pu­lan takia eläke­läis­ten työn­te­koa pitäisi kasvat­taa merkit­tä­västi tule­vina vuosina. Siksi olisi perus­tel­tua selvit­tää ja arvioida, voitai­siinko vero­tusta muut­taa vielä­kin enem­män työn­te­koon kannus­ta­vaksi eläk­keellä oleville osaa­jille julki­sen talou­den kannalta kestä­vällä tavalla. On vält­tä­mä­töntä kään­tää kaikki kivet, jotta inves­toin­nit, kasvu ja julki­set palve­lut eivät tyssähdä työvoi­ma­pu­laan. 

Kokoo­muk­selle vastaus on selvä. Työn­teon tulee kannat­taa aina. Nyt on oikea aika pois­taa osaa­jiin kohdis­tuva ikära­sismi ja paran­taa senio­ri­kan­sa­lais­ten työn­teon kannus­ti­mia.

Kokoo­mus ehdot­taa:

  • Anne­taan senio­ri­työn­te­ki­jälle mahdol­li­suus uuteen työso­pi­muk­seen, jossa työn velvoit­teita ja vastuita keven­net­täi­siin.
  • Kehi­te­tään osit­taista varhen­net­tua vanhuuse­lä­kettä siten, että talou­del­li­set kannus­ti­met työssä jatka­mi­seen para­ne­vat.
  • Asete­taan työnan­ta­jalle neuvot­te­lu­vel­vol­li­suus ja samalla mahdol­li­suus perus­tella, mikäli työn uudel­leen­jär­jes­tely ei yrityk­sessä tai kysei­sessä tehtä­vässä ole mahdol­lista.
  • Tutki­taan ja toimeen­pan­naan kaikki julki­sen talou­den kannalta kestä­vät keinot paran­taa eläk­keellä olevien työn vero­tuk­sen kannus­ti­mia.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

21.3.2024

Pihla Keto-Huovi­nen: “Rasis­min vastus­ta­mi­nen on meidän jokai­sen vastuulla”

Suomi on monella mitta­rilla mitat­tuna hyvä maa asua. Juuri tällä viikolla julkais­tun Maail­man onnel­li­suus­ra­por­tin mukaan Suomi on seit­se­män­nen kerran maail­man

19.3.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Miksi tasa-arvosta pitää yhä puhua väsy­mättä

Emme voi hyväk­syä maail­maa, jossa isoäi­dit pelkää­vät tyttä­riensä ja poikiensa tyttä­rillä olevan vähem­män oikeuk­sia kuin heillä oli. Tähän YK:n pääsih­tee­rin

14.3.2024

Karo­liina Parta­nen: Alipalk­kaus on jo laitonta – nyt siihen on puutut­tava määrä­tie­toi­sesti

Ulko­mailta tule­vien työn­te­ki­jöi­den määrä on lisään­ty­nyt Suomessa. Samalla on huomattu, että alipalk­kaus­ta­pauk­set ovat lisään­ty­neet ja ne kohdis­tu­vat erityi­sesti ulko­mailta tule­viin

Skip to content