Virkkunen: Lisää työtä ja työpaikkoja – kokoomus.fi
MENU
Virkkunen: Lisää työtä ja työpaikkoja

Virkkunen: Lisää työtä ja työpaikkoja

Julkaistu: 27.03.2013 Julkaisut

Viime viikon kehys­riihi oli Kataisen halli­tuk­selta iso puristus, jonka tulokseen voi olla tyyty­väinen. Julkisen talouden haasteisiin vastataan yrittä­jyyteen kannus­ta­valla verouu­dis­tuk­sella. Tavoit­teena on vahvistaa talous­kasvua kannus­ta­malla uusien työpaik­kojen ja yritysten syntyyn. Tiedämme että työ ja yrittäjyys ovat ainoa kestävä tapa rakentaa Suomen menes­tys­ta­rinaa myös tulevai­suu­dessa.

Kasvua ja työlli­syyttä tuetaan erityi­sesti työllis­tä­vällä verouu­dis­tuk­sella ja menoja uudelleen kohden­ta­malla. Yritys­ve­ro­uu­distus muodostaa vahvan kokonai­suuden. Uuden veromallin tavoit­teena on innostaa yrittäjiä kasvuun ja työllis­tä­miseen. Samalla yritys­ve­ro­tuksen kokonaisuus kevenee merkit­tä­västi.

Yhtei­sö­veron lasku 20 prosenttiin saattaa Suomen parempaan kilpai­lua­semaan naapu­ri­mai­demme kanssa. Jatkossa yritysten kannattaa toimia ja työllistää nimenomaan Suomessa. Yhtei­sö­veron kevennys hyödyttää myös pieniä listaa­mat­tomia yrityksiä. Alempi yhtei­sö­ve­ro­kanta mahdol­listaa yrityksiin jätet­tävän voiton matalan verotason, jolloin houkutus inves­toin­teihin ja yrityksen netto­va­ral­li­suuden kasvat­ta­miseen ? eli kasvuun, nousee.

Osana uudis­tusta osinko­ve­rosta puolestaan kiris­tetään hieman. Verotuksen painopiste siis siirtyy. Osinko­ve­ro­tuksen raken­netta muutetaan siten, että yrityksen kannattaa kasvaa niin paljon kuin pystyy. Kun yrityksen netto­va­ral­lisuus kasvaa, kasvaa myös mahdol­lisuus euromää­räi­sesti suuremman osingon nosta­mi­seksi. Yrityksen sisään jätet­tävää tulosta verotetaan kevyemmin. Kun voitto otetaan yrityk­sestä ulos, verotus on aiempaa kireämpää.

Kotita­lous­vä­hen­nyksen kasvat­ta­minen on sekin erinomaista työn ja yrittä­jyyden tukea. Se mahdol­listaa pienten palve­lu­yri­tysten kasvun ja on samalla keino helpottaa perheiden arkea. Se on myös tutki­tusti hyvä keino vähentää harmaata taloutta.

Nuorten yhteis­kun­ta­takuun toteu­tu­misen varmis­ta­mi­seksi oli välttä­mä­töntä, että päätimme lisätä ammatil­lisen koulu­tuksen aloitus­paikkoja. Pyrki­myksenä on, että näin monissa maakun­nissa, myös Etelä-Pohjan­maalla, kohtuut­to­milta tunte­neita vähen­nyksiä voidaan lievittää. Myös nuorten oppiso­pi­mus­kou­lu­tusta vahvis­tetaan. Osatyo?kykyisten tyo?llistymistä helpo­tetaan ja tyo?llisyysma?a?ra?rahoja suunnataan varsinkin pitka?aikaistyo?tto?mien tyo?llistymisen paran­ta­mi­seksi. On tärkeää muistaa, että kaikki työ on arvokasta. Jokai­selle on annettava mahdol­lisuus elättää itsensä omalla työllään.

Erittäin merkit­tävänä pidän sitä, että päätimme kokonai­suu­desta, jonka turvin käännämme valtion velkaan­tu­misen laskuun. Näin Suomi säilyy jatkos­sakin talou­deltaan vakaiden maiden joukossa.

Velka­suhteen taitta­minen edellytti kipeitä, mutta välttä­mät­tömiä sopeu­tus­toimia yhteensä noin 600 miljoonan euron edestä. Työn kannalta vähemmän haital­lisia veroja kuten alkoholi-, tupakka- ja makeis­veroa sekä kulut­tajien sähkö­veroa kiris­tetään.

Kunta- ja sosiaali- ja tervey­den­huollon etene­mi­selle teimme selkeät askel­merkit. Uudis­tuk­silla pyritään varmis­tamaan julkiset palvelut myös tulevai­suu­dessa. Kunta­ra­ken­nelaki annetaan eduskun­nalle huhtikuun alussa. Heti alkusyk­systä varau­dutaan asettamaan suurim­mille kaupun­ki­seu­duille erityiset kunta­ja­ko­sel­vit­täjät. Seinäjoki ja Vaasa ovat niiden kaupun­ki­seu­tujen joukossa, joille hallitus on valmis räätä­löimään erityiset muutok­sen­tu­ki­pa­ketit, joilla tuetaan kunta­ra­ken­ne­uu­dis­tuksen etene­mistä kysei­sillä seuduilla. Vaasan seudulla tehtiin yksi kuntajaon muutos juuri vuoden­vaih­teessa ja Seinä­joella on oma selvi­tystyö taas parhaillaan käynnissä, joten pohja­laiset ovat välttä­mät­tömien uudis­tusten suhteen hyvässä vauhdissa.

Kehys­riihen kaikki päätökset tähtäävät työnteon ja yrittä­misen lisää­miseen. Työtä riittää vielä runsaasti niin halli­tuk­sessa kuin kunnissa päätösten toimeen­pa­ne­mi­seksi.

Ilkka, 26.3.2013


Kokoomus.fi