Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Virk­ku­nen: Lisää työtä ja työpaik­koja

Virk­ku­nen: Lisää työtä ja työpaik­koja

Julkaistu:

Viime viikon kehys­riihi oli Katai­sen halli­tuk­selta iso puris­tus, jonka tulok­seen voi olla tyyty­väi­nen. Julki­sen talou­den haas­tei­siin vasta­taan yrit­tä­jyy­teen kannus­ta­valla vero­uu­dis­tuk­sella. Tavoit­teena on vahvis­taa talous­kas­vua kannus­ta­malla uusien työpaik­ko­jen ja yritys­ten syntyyn. Tiedämme että työ ja yrit­tä­jyys ovat ainoa kestävä tapa raken­taa Suomen menes­tys­ta­ri­naa myös tule­vai­suu­dessa.

Kasvua ja työl­li­syyttä tuetaan erityi­sesti työl­lis­tä­vällä vero­uu­dis­tuk­sella ja menoja uudel­leen kohden­ta­malla. Yritys­ve­ro­uu­dis­tus muodos­taa vahvan koko­nai­suu­den. Uuden vero­mal­lin tavoit­teena on innos­taa yrit­tä­jiä kasvuun ja työl­lis­tä­mi­seen. Samalla yritys­ve­ro­tuk­sen koko­nai­suus keve­nee merkit­tä­västi.

Yhtei­sö­ve­ron lasku 20 prosent­tiin saat­taa Suomen parem­paan kilpai­lua­se­maan naapu­ri­mai­demme kanssa. Jatkossa yritys­ten kannat­taa toimia ja työl­lis­tää nime­no­maan Suomessa. Yhtei­sö­ve­ron keven­nys hyödyt­tää myös pieniä listaa­mat­to­mia yrityk­siä. Alempi yhtei­sö­ve­ro­kanta mahdol­lis­taa yrityk­siin jätet­tä­vän voiton mata­lan vero­ta­son, jolloin houku­tus inves­toin­tei­hin ja yrityk­sen netto­va­ral­li­suu­den kasvat­ta­mi­seen ? eli kasvuun, nousee.

Osana uudis­tusta osin­ko­ve­rosta puoles­taan kiris­te­tään hieman. Vero­tuk­sen pain­opiste siis siir­tyy. Osin­ko­ve­ro­tuk­sen raken­netta muute­taan siten, että yrityk­sen kannat­taa kasvaa niin paljon kuin pystyy. Kun yrityk­sen netto­va­ral­li­suus kasvaa, kasvaa myös mahdol­li­suus euro­mää­räi­sesti suurem­man osin­gon nosta­mi­seksi. Yrityk­sen sisään jätet­tä­vää tulosta vero­te­taan kevyem­min. Kun voitto otetaan yrityk­sestä ulos, vero­tus on aiem­paa kireäm­pää.

Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen kasvat­ta­mi­nen on sekin erin­omaista työn ja yrit­tä­jyy­den tukea. Se mahdol­lis­taa pien­ten palve­lu­yri­tys­ten kasvun ja on samalla keino helpot­taa perhei­den arkea. Se on myös tutki­tusti hyvä keino vähen­tää harmaata taloutta.

Nuor­ten yhteis­kun­ta­ta­kuun toteu­tu­mi­sen varmis­ta­mi­seksi oli vält­tä­mä­töntä, että päätimme lisätä amma­til­li­sen koulu­tuk­sen aloi­tus­paik­koja. Pyrki­myk­senä on, että näin monissa maakun­nissa, myös Etelä-Pohjan­maalla, kohtuut­to­milta tunte­neita vähen­nyk­siä voidaan lievit­tää. Myös nuor­ten oppi­so­pi­mus­kou­lu­tusta vahvis­te­taan. Osatyo?kykyisten tyo?llistymistä helpo­te­taan ja tyo?llisyysma?a?ra?rahoja suun­na­taan varsin­kin pitka?aikaistyo?tto?mien tyo?llistymisen paran­ta­mi­seksi. On tärkeää muis­taa, että kaikki työ on arvo­kasta. Jokai­selle on annet­tava mahdol­li­suus elät­tää itsensä omalla työl­lään.

Erit­täin merkit­tä­vänä pidän sitä, että päätimme koko­nai­suu­desta, jonka turvin kään­nämme valtion velkaan­tu­mi­sen laskuun. Näin Suomi säilyy jatkos­sa­kin talou­del­taan vakai­den maiden joukossa.

Velka­suh­teen tait­ta­mi­nen edel­lytti kipeitä, mutta vält­tä­mät­tö­miä sopeu­tus­toi­mia yhteensä noin 600 miljoo­nan euron edestä. Työn kannalta vähem­män haital­li­sia veroja kuten alko­holi-, tupakka- ja makeis­ve­roa sekä kulut­ta­jien sähkö­ve­roa kiris­te­tään.

Kunta- ja sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon etene­mi­selle teimme selkeät askel­mer­kit. Uudis­tuk­silla pyri­tään varmis­ta­maan julki­set palve­lut myös tule­vai­suu­dessa. Kunta­ra­ken­ne­laki anne­taan edus­kun­nalle huhti­kuun alussa. Heti alkusyk­systä varau­du­taan aset­ta­maan suurim­mille kaupun­ki­seu­duille erityi­set kunta­ja­ko­sel­vit­tä­jät. Seinä­joki ja Vaasa ovat niiden kaupun­ki­seu­tu­jen joukossa, joille halli­tus on valmis räätä­löi­mään erityi­set muutok­sen­tu­ki­pa­ke­tit, joilla tuetaan kunta­ra­ken­ne­uu­dis­tuk­sen etene­mistä kysei­sillä seuduilla. Vaasan seudulla tehtiin yksi kunta­jaon muutos juuri vuoden­vaih­teessa ja Seinä­joella on oma selvi­tys­työ taas parhail­laan käyn­nissä, joten pohja­lai­set ovat vält­tä­mät­tö­mien uudis­tus­ten suhteen hyvässä vauh­dissa.

Kehys­rii­hen kaikki päätök­set tähtää­vät työn­teon ja yrit­tä­mi­sen lisää­mi­seen. Työtä riit­tää vielä runsaasti niin halli­tuk­sessa kuin kunnissa päätös­ten toimeen­pa­ne­mi­seksi.

Ilkka, 26.3.2013

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content