• FI
 • SV
 • MENU
  Virk­ku­nen: Lisää työtä ja työpaik­koja
  Twiittaa

  Virk­ku­nen: Lisää työtä ja työpaik­koja

  Julkaistu: 27.03.2013 Julkaisut

  Viime viikon kehys­riihi oli Katai­sen halli­tuk­selta iso puris­tus, jonka tulok­seen voi olla tyyty­väi­nen. Julki­sen talou­den haas­tei­siin vasta­taan yrit­tä­jyy­teen kannus­ta­valla vero­uu­dis­tuk­sella. Tavoit­teena on vahvis­taa talous­kas­vua kannus­ta­malla uusien työpaik­ko­jen ja yritys­ten syntyyn. Tiedämme että työ ja yrit­tä­jyys ovat ainoa kestävä tapa raken­taa Suomen menes­tys­ta­ri­naa myös tule­vai­suu­dessa.

  Kasvua ja työl­li­syyttä tuetaan erityi­sesti työl­lis­tä­vällä vero­uu­dis­tuk­sella ja menoja uudel­leen kohden­ta­malla. Yritys­ve­ro­uu­dis­tus muodos­taa vahvan koko­nai­suu­den. Uuden vero­mal­lin tavoit­teena on innos­taa yrit­tä­jiä kasvuun ja työl­lis­tä­mi­seen. Samalla yritys­ve­ro­tuk­sen koko­nai­suus keve­nee merkit­tä­västi.

  Yhtei­sö­ve­ron lasku 20 prosent­tiin saat­taa Suomen parem­paan kilpai­lua­se­maan naapu­ri­mai­demme kanssa. Jatkossa yritys­ten kannat­taa toimia ja työl­lis­tää nime­no­maan Suomessa. Yhtei­sö­ve­ron keven­nys hyödyt­tää myös pieniä listaa­mat­to­mia yrityk­siä. Alempi yhtei­sö­ve­ro­kanta mahdol­lis­taa yrityk­siin jätet­tä­vän voiton mata­lan vero­ta­son, jolloin houku­tus inves­toin­tei­hin ja yrityk­sen netto­va­ral­li­suu­den kasvat­ta­mi­seen ? eli kasvuun, nousee.

  Osana uudis­tusta osin­ko­ve­rosta puoles­taan kiris­te­tään hieman. Vero­tuk­sen pain­opiste siis siir­tyy. Osin­ko­ve­ro­tuk­sen raken­netta muute­taan siten, että yrityk­sen kannat­taa kasvaa niin paljon kuin pystyy. Kun yrityk­sen netto­va­ral­li­suus kasvaa, kasvaa myös mahdol­li­suus euro­mää­räi­sesti suurem­man osin­gon nosta­mi­seksi. Yrityk­sen sisään jätet­tä­vää tulosta vero­te­taan kevyem­min. Kun voitto otetaan yrityk­sestä ulos, vero­tus on aiem­paa kireäm­pää.

  Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen kasvat­ta­mi­nen on sekin erin­omaista työn ja yrit­tä­jyy­den tukea. Se mahdol­lis­taa pien­ten palve­lu­yri­tys­ten kasvun ja on samalla keino helpot­taa perhei­den arkea. Se on myös tutki­tusti hyvä keino vähen­tää harmaata taloutta.

  Nuor­ten yhteis­kun­ta­ta­kuun toteu­tu­mi­sen varmis­ta­mi­seksi oli vält­tä­mä­töntä, että päätimme lisätä amma­til­li­sen koulu­tuk­sen aloi­tus­paik­koja. Pyrki­myk­senä on, että näin monissa maakun­nissa, myös Etelä-Pohjan­maalla, kohtuut­to­milta tunte­neita vähen­nyk­siä voidaan lievit­tää. Myös nuor­ten oppi­so­pi­mus­kou­lu­tusta vahvis­te­taan. Osatyo?kykyisten tyo?llistymistä helpo­te­taan ja tyo?llisyysma?a?ra?rahoja suun­na­taan varsin­kin pitka?aikaistyo?tto?mien tyo?llistymisen paran­ta­mi­seksi. On tärkeää muis­taa, että kaikki työ on arvo­kasta. Jokai­selle on annet­tava mahdol­li­suus elät­tää itsensä omalla työl­lään.

  Erit­täin merkit­tä­vänä pidän sitä, että päätimme koko­nai­suu­desta, jonka turvin kään­nämme valtion velkaan­tu­mi­sen laskuun. Näin Suomi säilyy jatkos­sa­kin talou­del­taan vakai­den maiden joukossa.

  Velka­suh­teen tait­ta­mi­nen edel­lytti kipeitä, mutta vält­tä­mät­tö­miä sopeu­tus­toi­mia yhteensä noin 600 miljoo­nan euron edestä. Työn kannalta vähem­män haital­li­sia veroja kuten alko­holi-, tupakka- ja makeis­ve­roa sekä kulut­ta­jien sähkö­ve­roa kiris­te­tään.

  Kunta- ja sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon etene­mi­selle teimme selkeät askel­mer­kit. Uudis­tuk­silla pyri­tään varmis­ta­maan julki­set palve­lut myös tule­vai­suu­dessa. Kunta­ra­ken­ne­laki anne­taan edus­kun­nalle huhti­kuun alussa. Heti alkusyk­systä varau­du­taan aset­ta­maan suurim­mille kaupun­ki­seu­duille erityi­set kunta­ja­ko­sel­vit­tä­jät. Seinä­joki ja Vaasa ovat niiden kaupun­ki­seu­tu­jen joukossa, joille halli­tus on valmis räätä­löi­mään erityi­set muutok­sen­tu­ki­pa­ke­tit, joilla tuetaan kunta­ra­ken­ne­uu­dis­tuk­sen etene­mistä kysei­sillä seuduilla. Vaasan seudulla tehtiin yksi kunta­jaon muutos juuri vuoden­vaih­teessa ja Seinä­joella on oma selvi­tys­työ taas parhail­laan käyn­nissä, joten pohja­lai­set ovat vält­tä­mät­tö­mien uudis­tus­ten suhteen hyvässä vauh­dissa.

  Kehys­rii­hen kaikki päätök­set tähtää­vät työn­teon ja yrit­tä­mi­sen lisää­mi­seen. Työtä riit­tää vielä runsaasti niin halli­tuk­sessa kuin kunnissa päätös­ten toimeen­pa­ne­mi­seksi.

  Ilkka, 26.3.2013