Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Lenita Toivakka: Vasem­mis­to­lii­ton epäröin­nin loppu­tu­los on osake­sääs­tä­jien voitto

Lenita Toivakka: Vasem­mis­to­lii­ton epäröin­nin loppu­tu­los on osake­sääs­tä­jien voitto

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka on tyyty­väi­nen osin­ko­ve­ro­uu­dis­tuk­seen tehdyistä viilauk­sista. Erityi­nen tarve oli Toiva­kan mielestä osin­ko­sääs­tä­jän vero­tuk­sen uudel­leen­tar­kas­te­lulle.

?Aikai­sem­min halli­tus­puo­luei­den kompro­mis­sina sopima malli olisi kiris­tä­nyt pien­si­joit­ta­jien osin­ko­ve­roa tuntu­vasti. Nyt tehty vero­ke­ven­nys on erit­täin järkevä päätös sini­val­koi­sen omis­ta­juu­den näkö­kul­masta ja hieno saavu­tus Kokoo­muk­selle?, Toivakka sanoo.

Toiva­kan mukaan eräi­den halli­tus­puo­luei­den, erityi­sesti Vasem­mis­to­lii­ton, epävar­muus tehtyjä päätök­siä kohtaan avasi uuden ikku­nan paran­taa uudis­tusta edel­leen.

?Vero­uu­dis­tus on nyt koko­nai­suu­des­saan entis­tä­kin parempi ja Kokoo­muk­sen suuren linjan mukai­nen?, Toivakka toteaa. Toiva­kan mukaan yritys­ten kasvuun, inves­toin­tei­hin ja työl­lis­tä­mi­seen käyt­tä­mää voit­toa vero­te­taan jatkossa kevyem­min ja yrityk­sestä pois nostet­ta­van voiton, eli osin­ko­jen vero­tusta maltil­li­sesti kiris­te­tään. Kuiten­kin kannus­ta­vuus myös osin­ko­ve­ro­tuk­sen puolella säily­te­tään. ?Tämä suuri linja on työpaik­ko­jen luomi­sen kannalta aivan oikein?, Toivakka tiivis­tää.

Eilen tehdyn muutok­sen myötä listat­tu­jen yritys­ten vero­tus keve­nee huomat­ta­vasti kehys­rii­hen päätök­siin verrat­tuna, sekä osin­ko­jen vero­tuk­sen että yritys­ten osin­gon koko­nais­ve­ro­ra­si­tuk­sen kannalta. ?Viilaus vaikut­taa siten, että pörs­siyh­tiöistä ulos jaetun osin­gon koko­nais­ve­ro­ra­si­tus säilyy nyky­ta­solla. Vero­tuk­sen pain­opis­tettä muute­taan niin, että yhtiöt vahvis­tu­vat, mikä on loppu­jen lopuksi myös pien­si­joit­ta­jan etu? Toivakka painot­taa.

Toiva­kan mukaan tärkeintä kuiten­kin on, että uudis­tuk­sen myötä listat­tu­jen yritys­ten osin­ko­jen vero­tus säilyy selkeästi yleistä pääoma­ve­ro­kan­taa alhai­sem­pana. ?Tämä on kannus­tava viesti sijoit­ta­jalle ? kannat­taa edel­leen sijoit­taa yritys­toi­min­taan passii­vi­sen omis­ta­mi­sen sijasta?, Toivakka painot­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kokoo­muk­sen EU-vaalioh­jelma 2024

Missä EU, siellä mahdol­li­suus. Vahva Euroo­pan unioni tarkoit­taa vahvem­paa itse­näistä Suomea Jäse­nyys EU:ssa vahvis­taa Suomen vakautta, turvaa ja hyvin­voin­tia. Kansa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

Skip to content