Kokoomus.fi
MENU
Lenita Toivakka: Vasem­mis­to­liiton epäröinnin loppu­tulos on osake­sääs­täjien voitto

Lenita Toivakka: Vasem­mis­to­liiton epäröinnin loppu­tulos on osake­sääs­täjien voitto

Julkaistu: 05.04.2013 Uutiset

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Lenita Toivakka on tyyty­väinen osinko­ve­ro­uu­dis­tukseen tehdyistä viilauk­sista. Erityinen tarve oli Toivakan mielestä osinko­sääs­täjän verotuksen uudel­leen­tar­kas­te­lulle.

?Aikai­semmin halli­tus­puo­lueiden kompro­missina sopima malli olisi kiris­tänyt piensi­joit­tajien osinko­veroa tuntu­vasti. Nyt tehty veroke­vennys on erittäin järkevä päätös sinival­koisen omista­juuden näkökul­masta ja hieno saavutus Kokoo­muk­selle?, Toivakka sanoo.

Toivakan mukaan eräiden halli­tus­puo­lueiden, erityi­sesti Vasem­mis­to­liiton, epävarmuus tehtyjä päätöksiä kohtaan avasi uuden ikkunan parantaa uudis­tusta edelleen.

?Verouu­distus on nyt kokonai­suu­dessaan entis­täkin parempi ja Kokoo­muksen suuren linjan mukainen?, Toivakka toteaa. Toivakan mukaan yritysten kasvuun, inves­toin­teihin ja työllis­tä­miseen käyttämää voittoa verotetaan jatkossa kevyemmin ja yrityk­sestä pois nostet­tavan voiton, eli osinkojen verotusta maltil­li­sesti kiris­tetään. Kuitenkin kannus­tavuus myös osinko­ve­ro­tuksen puolella säily­tetään. ?Tämä suuri linja on työpaik­kojen luomisen kannalta aivan oikein?, Toivakka tiivistää.

Eilen tehdyn muutoksen myötä listat­tujen yritysten verotus kevenee huomat­ta­vasti kehys­riihen päätöksiin verrattuna, sekä osinkojen verotuksen että yritysten osingon kokonais­ve­ro­ra­si­tuksen kannalta. ?Viilaus vaikuttaa siten, että pörssiyh­tiöistä ulos jaetun osingon kokonais­ve­ro­ra­situs säilyy nykyta­solla. Verotuksen painopis­tettä muutetaan niin, että yhtiöt vahvis­tuvat, mikä on loppujen lopuksi myös piensi­joit­tajan etu? Toivakka painottaa.

Toivakan mukaan tärkeintä kuitenkin on, että uudis­tuksen myötä listat­tujen yritysten osinkojen verotus säilyy selkeästi yleistä pääoma­ve­ro­kantaa alhai­sempana. ?Tämä on kannustava viesti sijoit­ta­jalle ? kannattaa edelleen sijoittaa yritys­toi­mintaan passii­visen omista­misen sijasta?, Toivakka painottaa.


Kokoomus.fi