Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Arto Sato­nen: Koti­mai­nen ruoka on suoma­laista työtä!

Arto Sato­nen: Koti­mai­nen ruoka on suoma­laista työtä!

Julkaistu:

?Maata­lou­della ja elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­della on merkit­tä­viä työl­li­syys­vai­ku­tuk­sia. Suoma­lai­sia elin­tar­vik­keita viedään myös ulko­maille ja puhtaan ruoan­tuo­tan­non brän­dissä on Suomelle valtava kasvun mahdol­li­suus. Kokoo­mus uskoo työhön ja haluamme vahvis­taa koti­maista ruoan­tuo­tan­toa?, Sato­nen koros­taa.

Hevo­sen­li­ha­kohu on nosta­nut esiin ruuan alku­pe­rä­mer­kin­tö­jen vaka­via puut­teita. Elin­tar­vi­ke­ket­jut ovat pitkiä ja alku­pe­rän jälji­tet­tä­vyys vaikeaa.

?Huijaus osoit­taa, että suoma­laista ruokaa ja ruoan­tuo­tan­toa tarvi­taan. Ruoan alku­perä voidaan jäljit­tää helpom­min, kun ketju on lyhyt, eikä ruoka matkaa lauta­selle usei­den maiden ja väli­kä­sien kautta,? Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen muis­tut­taa.

?Merkin­nät eivät usein kerro tarpeeksi alku­pe­rästä ja saat­ta­vat olla jopa harhaan­joh­ta­via. Kannus­tan koti­mai­sia elin­tar­vi­kea­lan yrityk­siä merkit­se­mään ruoan alku­pe­rän selvästi ja mahdol­li­sim­man tarkasti pakkauk­siin. Tuodaan suoma­lai­nen työ ja laatu parem­min esille, ollaan siitä ylpeitä!?, Sato­nen kannus­taa. Hän alle­vii­vaa, että alku­pe­rä­maan ilmoit­ta­mi­sen tiukem­pia vaati­muk­sia EU-tasolla tulee määrä­tie­toi­sesti edis­tää, sillä se on suoma­lai­sen elin­tar­vi­kea­lan etu.

Sato­nen toivoo, että myös julki­sissa hankin­noissa arvos­tet­tai­siin koti­maista ruokaa nykyistä enem­män, mm. edel­lyt­tä­mällä tuot­teilta asioita, joita Suomessa tuotan­nossa jo nouda­te­taan.

?Meillä esimer­kiksi eläin­ten hyvin­voin­ti­kri­tee­rit ovat monia muita maita tiukem­pia. Paljon käytetty esimerkki on porsai­den sapa­rot. Suomessa niitä ei saa leikata pois, jolloin possut tarvit­se­vat enem­män tilaa liik­kua. Tämä on vain yksi esimerkki koti­mai­sen ruoan ja sen tuotan­to­pro­ses­sin korkeasta laadusta?, Sato­nen toteaa.

Kokoo­muk­sen johdolla halli­tus valmis­te­lee parhail­laan ohjel­mia lähi­ruoan ja luon­non­mu­kai­sen tuotan­non kehit­tä­mi­seksi. Ohjel­mat ovat parhail­laan lausun­nolla.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content