Arto Satonen: Kotimainen ruoka on suoma­laista työtä! – kokoomus.fi
MENU
Arto Satonen: Kotimainen ruoka on suoma­laista työtä!

Arto Satonen: Kotimainen ruoka on suoma­laista työtä!

Julkaistu: 10.03.2013 Uncategorized

?Maata­lou­della ja elintar­vi­ke­teol­li­suu­della on merkit­täviä työlli­syys­vai­ku­tuksia. Suoma­laisia elintar­vik­keita viedään myös ulkomaille ja puhtaan ruoan­tuo­tannon brändissä on Suomelle valtava kasvun mahdol­lisuus. Kokoomus uskoo työhön ja haluamme vahvistaa kotimaista ruoan­tuo­tantoa?, Satonen korostaa.

Hevosen­li­hakohu on nostanut esiin ruuan alkupe­rä­mer­kin­töjen vakavia puutteita. Elintar­vi­ke­ketjut ovat pitkiä ja alkuperän jälji­tet­tävyys vaikeaa.

?Huijaus osoittaa, että suoma­laista ruokaa ja ruoan­tuo­tantoa tarvitaan. Ruoan alkuperä voidaan jäljittää helpommin, kun ketju on lyhyt, eikä ruoka matkaa lauta­selle useiden maiden ja välikäsien kautta,? Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Arto Satonen muistuttaa.

?Merkinnät eivät usein kerro tarpeeksi alkupe­rästä ja saattavat olla jopa harhaan­joh­tavia. Kannustan kotimaisia elintar­vi­kealan yrityksiä merkit­semään ruoan alkuperän selvästi ja mahdol­li­simman tarkasti pakkauksiin. Tuodaan suoma­lainen työ ja laatu paremmin esille, ollaan siitä ylpeitä!?, Satonen kannustaa. Hän alleviivaa, että alkupe­rämaan ilmoit­ta­misen tiukempia vaati­muksia EU-tasolla tulee määrä­tie­toi­sesti edistää, sillä se on suoma­laisen elintar­vi­kealan etu.

Satonen toivoo, että myös julki­sissa hankin­noissa arvos­tet­taisiin kotimaista ruokaa nykyistä enemmän, mm. edellyt­tä­mällä tuotteilta asioita, joita Suomessa tuotan­nossa jo nouda­tetaan.

?Meillä esimer­kiksi eläinten hyvin­voin­ti­kri­teerit ovat monia muita maita tiukempia. Paljon käytetty esimerkki on porsaiden saparot. Suomessa niitä ei saa leikata pois, jolloin possut tarvit­sevat enemmän tilaa liikkua. Tämä on vain yksi esimerkki kotimaisen ruoan ja sen tuotan­to­pro­sessin korkeasta laadusta?, Satonen toteaa.

Kokoo­muksen johdolla hallitus valmis­telee parhaillaan ohjelmia lähiruoan ja luonnon­mu­kaisen tuotannon kehit­tä­mi­seksi. Ohjelmat ovat parhaillaan lausun­nolla.


Kokoomus.fi