Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Arto Sato­nen: Koti­mai­nen ruoka on suoma­laista työtä!

Arto Sato­nen: Koti­mai­nen ruoka on suoma­laista työtä!

Julkaistu:

?Maata­lou­della ja elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­della on merkit­tä­viä työl­li­syys­vai­ku­tuk­sia. Suoma­lai­sia elin­tar­vik­keita viedään myös ulko­maille ja puhtaan ruoan­tuo­tan­non brän­dissä on Suomelle valtava kasvun mahdol­li­suus. Kokoo­mus uskoo työhön ja haluamme vahvis­taa koti­maista ruoan­tuo­tan­toa?, Sato­nen koros­taa.

Hevo­sen­li­ha­kohu on nosta­nut esiin ruuan alku­pe­rä­mer­kin­tö­jen vaka­via puut­teita. Elin­tar­vi­ke­ket­jut ovat pitkiä ja alku­pe­rän jälji­tet­tä­vyys vaikeaa.

?Huijaus osoit­taa, että suoma­laista ruokaa ja ruoan­tuo­tan­toa tarvi­taan. Ruoan alku­perä voidaan jäljit­tää helpom­min, kun ketju on lyhyt, eikä ruoka matkaa lauta­selle usei­den maiden ja väli­kä­sien kautta,? Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen muis­tut­taa.

?Merkin­nät eivät usein kerro tarpeeksi alku­pe­rästä ja saat­ta­vat olla jopa harhaan­joh­ta­via. Kannus­tan koti­mai­sia elin­tar­vi­kea­lan yrityk­siä merkit­se­mään ruoan alku­pe­rän selvästi ja mahdol­li­sim­man tarkasti pakkauk­siin. Tuodaan suoma­lai­nen työ ja laatu parem­min esille, ollaan siitä ylpeitä!?, Sato­nen kannus­taa. Hän alle­vii­vaa, että alku­pe­rä­maan ilmoit­ta­mi­sen tiukem­pia vaati­muk­sia EU-tasolla tulee määrä­tie­toi­sesti edis­tää, sillä se on suoma­lai­sen elin­tar­vi­kea­lan etu.

Sato­nen toivoo, että myös julki­sissa hankin­noissa arvos­tet­tai­siin koti­maista ruokaa nykyistä enem­män, mm. edel­lyt­tä­mällä tuot­teilta asioita, joita Suomessa tuotan­nossa jo nouda­te­taan.

?Meillä esimer­kiksi eläin­ten hyvin­voin­ti­kri­tee­rit ovat monia muita maita tiukem­pia. Paljon käytetty esimerkki on porsai­den sapa­rot. Suomessa niitä ei saa leikata pois, jolloin possut tarvit­se­vat enem­män tilaa liik­kua. Tämä on vain yksi esimerkki koti­mai­sen ruoan ja sen tuotan­to­pro­ses­sin korkeasta laadusta?, Sato­nen toteaa.

Kokoo­muk­sen johdolla halli­tus valmis­te­lee parhail­laan ohjel­mia lähi­ruoan ja luon­non­mu­kai­sen tuotan­non kehit­tä­mi­seksi. Ohjel­mat ovat parhail­laan lausun­nolla.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

Skip to content