MENU
Arto Sato­nen: Koti­mai­nen ruoka on suoma­laista työtä!

Arto Sato­nen: Koti­mai­nen ruoka on suoma­laista työtä!

Julkaistu: 10.03.2013 Julkaisut

?Maata­lou­della ja elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­della on merkit­tä­viä työl­li­syys­vai­ku­tuk­sia. Suoma­lai­sia elin­tar­vik­keita viedään myös ulko­maille ja puhtaan ruoan­tuo­tan­non brän­dissä on Suomelle valtava kasvun mahdol­li­suus. Kokoo­mus uskoo työhön ja haluamme vahvis­taa koti­maista ruoan­tuo­tan­toa?, Sato­nen koros­taa.

Hevo­sen­li­ha­kohu on nosta­nut esiin ruuan alku­pe­rä­mer­kin­tö­jen vaka­via puut­teita. Elin­tar­vi­ke­ket­jut ovat pitkiä ja alku­pe­rän jälji­tet­tä­vyys vaikeaa.

?Huijaus osoit­taa, että suoma­laista ruokaa ja ruoan­tuo­tan­toa tarvi­taan. Ruoan alku­perä voidaan jäljit­tää helpom­min, kun ketju on lyhyt, eikä ruoka matkaa lauta­selle usei­den maiden ja väli­kä­sien kautta,? Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen muis­tut­taa.

?Merkin­nät eivät usein kerro tarpeeksi alku­pe­rästä ja saat­ta­vat olla jopa harhaan­joh­ta­via. Kannus­tan koti­mai­sia elin­tar­vi­kea­lan yrityk­siä merkit­se­mään ruoan alku­pe­rän selvästi ja mahdol­li­sim­man tarkasti pakkauk­siin. Tuodaan suoma­lai­nen työ ja laatu parem­min esille, ollaan siitä ylpeitä!?, Sato­nen kannus­taa. Hän alle­vii­vaa, että alku­pe­rä­maan ilmoit­ta­mi­sen tiukem­pia vaati­muk­sia EU-tasolla tulee määrä­tie­toi­sesti edis­tää, sillä se on suoma­lai­sen elin­tar­vi­kea­lan etu.

Sato­nen toivoo, että myös julki­sissa hankin­noissa arvos­tet­tai­siin koti­maista ruokaa nykyistä enem­män, mm. edel­lyt­tä­mällä tuot­teilta asioita, joita Suomessa tuotan­nossa jo nouda­te­taan.

?Meillä esimer­kiksi eläin­ten hyvin­voin­ti­kri­tee­rit ovat monia muita maita tiukem­pia. Paljon käytetty esimerkki on porsai­den sapa­rot. Suomessa niitä ei saa leikata pois, jolloin possut tarvit­se­vat enem­män tilaa liik­kua. Tämä on vain yksi esimerkki koti­mai­sen ruoan ja sen tuotan­to­pro­ses­sin korkeasta laadusta?, Sato­nen toteaa.

Kokoo­muk­sen johdolla halli­tus valmis­te­lee parhail­laan ohjel­mia lähi­ruoan ja luon­non­mu­kai­sen tuotan­non kehit­tä­mi­seksi. Ohjel­mat ovat parhail­laan lausun­nolla.