Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Arto Sato­nen: Koti­mai­nen ruoka on suoma­laista työtä!

Arto Sato­nen: Koti­mai­nen ruoka on suoma­laista työtä!

Julkaistu:

?Maata­lou­della ja elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­della on merkit­tä­viä työl­li­syys­vai­ku­tuk­sia. Suoma­lai­sia elin­tar­vik­keita viedään myös ulko­maille ja puhtaan ruoan­tuo­tan­non brän­dissä on Suomelle valtava kasvun mahdol­li­suus. Kokoo­mus uskoo työhön ja haluamme vahvis­taa koti­maista ruoan­tuo­tan­toa?, Sato­nen koros­taa.

Hevo­sen­li­ha­kohu on nosta­nut esiin ruuan alku­pe­rä­mer­kin­tö­jen vaka­via puut­teita. Elin­tar­vi­ke­ket­jut ovat pitkiä ja alku­pe­rän jälji­tet­tä­vyys vaikeaa.

?Huijaus osoit­taa, että suoma­laista ruokaa ja ruoan­tuo­tan­toa tarvi­taan. Ruoan alku­perä voidaan jäljit­tää helpom­min, kun ketju on lyhyt, eikä ruoka matkaa lauta­selle usei­den maiden ja väli­kä­sien kautta,? Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen muis­tut­taa.

?Merkin­nät eivät usein kerro tarpeeksi alku­pe­rästä ja saat­ta­vat olla jopa harhaan­joh­ta­via. Kannus­tan koti­mai­sia elin­tar­vi­kea­lan yrityk­siä merkit­se­mään ruoan alku­pe­rän selvästi ja mahdol­li­sim­man tarkasti pakkauk­siin. Tuodaan suoma­lai­nen työ ja laatu parem­min esille, ollaan siitä ylpeitä!?, Sato­nen kannus­taa. Hän alle­vii­vaa, että alku­pe­rä­maan ilmoit­ta­mi­sen tiukem­pia vaati­muk­sia EU-tasolla tulee määrä­tie­toi­sesti edis­tää, sillä se on suoma­lai­sen elin­tar­vi­kea­lan etu.

Sato­nen toivoo, että myös julki­sissa hankin­noissa arvos­tet­tai­siin koti­maista ruokaa nykyistä enem­män, mm. edel­lyt­tä­mällä tuot­teilta asioita, joita Suomessa tuotan­nossa jo nouda­te­taan.

?Meillä esimer­kiksi eläin­ten hyvin­voin­ti­kri­tee­rit ovat monia muita maita tiukem­pia. Paljon käytetty esimerkki on porsai­den sapa­rot. Suomessa niitä ei saa leikata pois, jolloin possut tarvit­se­vat enem­män tilaa liik­kua. Tämä on vain yksi esimerkki koti­mai­sen ruoan ja sen tuotan­to­pro­ses­sin korkeasta laadusta?, Sato­nen toteaa.

Kokoo­muk­sen johdolla halli­tus valmis­te­lee parhail­laan ohjel­mia lähi­ruoan ja luon­non­mu­kai­sen tuotan­non kehit­tä­mi­seksi. Ohjel­mat ovat parhail­laan lausun­nolla.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

Skip to content