Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­päi­ville lähes 600 osal­lis­tu­jaa

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja­päi­ville lähes 600 osal­lis­tu­jaa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen perin­tei­set puheen­joh­ta­ja­päi­vät kerää­vät Porvoon Taide­teh­taalle lauan­taina 16.3. lähes 600 kokoo­mus­laista yhdis­ty­sak­tii­via. Tänä vuonna puheen­joh­ta­ja­päi­villä puhu­taan tärkeästä ja juuri nyt paljon keskus­te­lua herät­tä­västä asiasta, työstä ja työelä­mästä.

Puheen­joh­ta­ja­päi­vien ensim­mäi­sen puheen­vuo­ron pitää puolu­een puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen. Päämi­nis­te­rin jälkeen lavalle astu­vat työstä puhu­maan muun muassa Keskus­kaup­pa­ka­ma­rin puheen­joh­taja Risto E.J. Pent­tilä, 925 Design -hank­keen toimi­tus­joh­taja Pekka Pohja­kal­lio, Ammat­ti­liitto Pron puheen­joh­taja Antti Rinne ja TELA:n toimi­tus­joh­taja Suvi-Anne Siimes. Päivän viimei­sen puheen­vuo­ron käyt­tää puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

Skip to content