Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / työ / Sivu 5

työ

24.9.2015

Stubb: Ratkai­suja on etsit­tävä yhdessä

Halli­tus on pääs­syt käyn­tiin Suomen uudis­ta­mi­sessa. Olemme tehneet esityk­siä, joiden tavoit­teena on kohen­taa Suomen talou­del­lista tilan­netta ja sitä kautta vahvis­taa

23.9.2015

Stubb: Talous- ja vero­po­li­tii­kan kulma­kivi on työ

Valmis­tel­les­sani vero­päi­vien puhet­tani, luin melko tark­kaan vuosi sitten samassa tilai­suu­dessa pitä­mäni puheen. Silloin kävin läpi pohjus­tusta tule­viin vaalei­hin. Onneksi aika

19.8.2015

Stubb: Talou­den suunta kään­tyy vain työllä

Valtio­va­rain­mi­nis­teri Alexan­der Stubb korosti Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män kesä­ko­kouk­sessa, että halli­tus­oh­jel­massa sovi­tut työl­li­syyttä ja kasvua edis­tä­vät uudis­tuk­set on vietävä määrä­tie­toi­sesti eteen­päin. Halli­tus­oh­jel­massa

7.4.2015

Petteri Orpo: Puoluei­den kerrot­tava leik­kaus­lin­jansa ennen vaaleja

Kokoo­muk­sen Petteri Orpo vaatii puolueita kerto­maan avoi­mesti leik­kaus­lin­jansa ennen vaaleja. Valtio­va­rain­mi­nis­te­riö on arvioi­nut, että velkaan­tu­mi­sen tait­ta­mi­nen ensi vaali­kau­della edel­lyt­täisi kuuden

26.3.2015

Stubb: Kokoo­mus kertoo tavoit­teensa avoi­mesti ennen vaaleja

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Alexan­der Stubb on julkais­sut laajan blogi­kir­joi­tuk­sen omilla sivuil­laan, missä hän avaa Kokoo­muk­sen linjauk­sia kohti tule­vaa vaali­kautta. Kokoo­mus on aiem­min

8.3.2015

Kokoo­muk­sen työlista

Me tiedämme, että Suomen talous on vaikeassa tilan­teessa. Talous on kutis­tu­nut kolme vuotta peräk­käin. Velkaan­numme raskaasti. Tulot eivät riitä katta­maan

9.2.2015

Puheen­joh­taja Stubb: ?Kokoo­mus edis­tää yrit­tä­jien tavoit­teita?

Halli­tus on tänään sopi­nut lisä­ta­lous­ar­viosta. Loppusum­mal­taan noin 300 miljoo­nan euron lisä­bud­je­tin pain­opiste on työssä ja yrit­tä­jyy­dessä. Samalla halli­tus sopi erityi­sestä

1.2.2015

Stubb: Vain työ luo työtä

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan, päämi­nis­teri Alexan­der Stub­bin mukaan seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on paran­taa työn­teon edel­ly­tyk­siä. ?Työ luo työtä. Suomen jäyk­kien työmark­ki­noi­den

29.12.2014

Toivakka: Joulu on perheen ja työn yhteen­so­vit­ta­mi­sen päänäy­tös

Suoma­lai­sissa kodeissa on jälleen vietetty joulun pyhiä. Perheissä on jaettu joulu­lah­jat, vietetty yhdessä aikaa ja rauhoi­tuttu hetkeksi kiireen keskellä. Jotta

25.11.2014

Uusi nousu: Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan uudis­ta­mi­nen ja kilpai­lu­ky­kyi­sempi talous

Suomi on globaa­lissa kilpai­lu­ti­lan­teessa, halusimme sitä tai emme. Globaali konteksti ja kansain­vä­li­nen talous ei ole asia, jonka voimme valita tai

Skip to content