Stubb: Kokoomus kertoo tavoit­teensa avoimesti ennen vaaleja – kokoomus.fi
MENU
Stubb: Kokoomus kertoo tavoit­teensa avoimesti ennen vaaleja

Stubb: Kokoomus kertoo tavoit­teensa avoimesti ennen vaaleja

Julkaistu: 26.03.2015 Uncategorized

Kokoo­muksen puheen­johtaja Alexander Stubb on julkaissut laajan blogi­kir­joi­tuksen omilla sivuillaan, missä hän avaa Kokoo­muksen linjauksia kohti tulevaa vaali­kautta.

Kokoomus on aiemmin julkaissut oman versionsa strate­gi­sesta halli­tus­oh­jel­masta, Suomen kaikkein keskei­simpään haasteeseen eli työlli­syyteen keskit­tyvän työlistan ja tänään Kokoomus on tarken­tanut vielä valtion­ta­louden välttä­mät­tömiä sopeu­tus­toimia.

?Vaikeat päätökset hyväk­sytään parhaiten silloin, kun ne tehdään avoimesti. Siksi on tärkeää, että puolueet kertovat ennen vaaleja kokonais­nä­ke­myk­sensä sopeu­tus­tar­peesta. On hyvä, että ainakin osa puolueista on kertonut joitakin kohteita, joista ovat valmiita säästämään?, puheen­johtaja Stubb toteaa.

Kokoomus luottaa säästö­pää­tök­sissä Suomen parhaaseen virkao­saa­miseen, ei vain poliit­tisiin näkemyksiin. Kokoomus perustaa omat talous­pää­tök­sensä valtio­va­rain­mi­nis­teriön sekä Suomen Pankin arvioihin. Välttä­mätön valtion­ta­louden sopeutus on neljä miljardia euroa sekä kunta­ta­louden osalta kaksi miljardia euroa. Säästöjen jaksotus määri­tellään asian­tun­ti­ja­nä­ke­mysten pohjalta, jotta kokonaisuus olisi suhdan­ne­po­liit­ti­sesti järkevä.

Puheen­johtaja Stubb painottaa, että pelkkä sopeu­tus­listan tuijot­ta­minen ei luo kuitenkaan oikeaa kuvaa kokonai­suu­desta.

?On onnetonta, jos hyvin­voin­ti­me­nojen rahoi­tuksen aukko yritetään kattaa vain julki­sessa keskus­te­lussa kiilusil­mäi­ses­tikin väijy­tyillä säästö­lis­toilla. Silloin finans­si­po­li­tiikka muodostuu tällä vuosi­kym­me­nellä joka vuosi niin kireäksi että kasvu tyrehtyy. Siksi järkevä lähtö­kohta on se, että tehdään raken­teel­lisia uudis­tuksia, joilla lisätään talouden suori­tus­kykyä, tuotantoa ja työlli­syyttä. Mitä enemmän tällaisia uudis­tuksia tehdään, sitä vähemmän tarvitsee leikata. Siksi erityi­sesti työlistan asiat ovat todella keskeisiä Suomen saami­seksi liikkeelle ja uuteen nousuun?, Stubb painottaa.

Stubbin mukaan Suomen tilanne on vaikea. Toisaalta mahdol­li­suudet suunnan­muu­toksen ovat omissa käsissä. Vaikeat päätökset ovat edessä, mutta niiden kautta on mahdol­lisuus päästä irti jatku­vasta kituut­ta­mi­sesta ja saada Suomi nousu-uralle.

?Kokoomus haluaa uudistaa suoma­laista hyvin­voin­tiyh­teis­kuntaa. Haluamme säilyttää tämän arvokkaan mallin, jossa lapsemme saavat julki­sissa kouluissa maailman parasta opetusta, jokainen voi lähtö­koh­dista riippu­matta ponnistaa niin korkealle kuin suinkin, jokai­selle on tarjolla laadukkaat julkiset terveys­pal­velut ja jokai­sesta pidetään huolta, jos ei siihen itse pysty. Se on ponnis­te­luiden arvoinen tavoite?, Stubb päättää.

Linkki blogiin: http://www.alexstubb.com/?p=1027

 


Kokoomus.fi