Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Stubb: Kokoomus kertoo tavoitteensa avoimesti ennen vaaleja

Stubb: Kokoo­mus kertoo tavoit­teensa avoi­mesti ennen vaaleja

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Alexan­der Stubb on julkais­sut laajan blogi­kir­joi­tuk­sen omilla sivuil­laan, missä hän avaa Kokoo­muk­sen linjauk­sia kohti tule­vaa vaali­kautta.

Kokoo­mus on aiem­min julkais­sut oman versionsa stra­te­gi­sesta halli­tus­oh­jel­masta, Suomen kaik­kein keskei­sim­pään haas­tee­seen eli työl­li­syy­teen keskit­ty­vän työlis­tan ja tänään Kokoo­mus on tarken­ta­nut vielä valtion­ta­lou­den vält­tä­mät­tö­miä sopeu­tus­toi­mia.

?Vaikeat päätök­set hyväk­sy­tään parhai­ten silloin, kun ne tehdään avoi­mesti. Siksi on tärkeää, että puolu­eet kerto­vat ennen vaaleja koko­nais­nä­ke­myk­sensä sopeu­tus­tar­peesta. On hyvä, että aina­kin osa puolueista on kerto­nut joita­kin kohteita, joista ovat valmiita sääs­tä­mään?, puheen­joh­taja Stubb toteaa.

Kokoo­mus luot­taa sääs­tö­pää­tök­sissä Suomen parhaa­seen virkao­saa­mi­seen, ei vain poliit­ti­siin näke­myk­siin. Kokoo­mus perus­taa omat talous­pää­tök­sensä valtio­va­rain­mi­nis­te­riön sekä Suomen Pankin arvioi­hin. Vält­tä­mä­tön valtion­ta­lou­den sopeu­tus on neljä miljar­dia euroa sekä kunta­ta­lou­den osalta kaksi miljar­dia euroa. Sääs­tö­jen jakso­tus määri­tel­lään asian­tun­ti­ja­nä­ke­mys­ten pohjalta, jotta koko­nai­suus olisi suhdan­ne­po­liit­ti­sesti järkevä.

Puheen­joh­taja Stubb painot­taa, että pelkkä sopeu­tus­lis­tan tuijot­ta­mi­nen ei luo kuiten­kaan oikeaa kuvaa koko­nai­suu­desta.

?On onne­tonta, jos hyvin­voin­ti­me­no­jen rahoi­tuk­sen aukko yrite­tään kattaa vain julki­sessa keskus­te­lussa kiilusil­mäi­ses­ti­kin väijy­tyillä sääs­tö­lis­toilla. Silloin finans­si­po­li­tiikka muodos­tuu tällä vuosi­kym­me­nellä joka vuosi niin kireäksi että kasvu tyreh­tyy. Siksi järkevä lähtö­kohta on se, että tehdään raken­teel­li­sia uudis­tuk­sia, joilla lisä­tään talou­den suori­tus­ky­kyä, tuotan­toa ja työl­li­syyttä. Mitä enem­män tällai­sia uudis­tuk­sia tehdään, sitä vähem­män tarvit­see leikata. Siksi erityi­sesti työlis­tan asiat ovat todella keskei­siä Suomen saami­seksi liik­keelle ja uuteen nousuun?, Stubb painot­taa.

Stub­bin mukaan Suomen tilanne on vaikea. Toisaalta mahdol­li­suu­det suun­nan­muu­tok­sen ovat omissa käsissä. Vaikeat päätök­set ovat edessä, mutta niiden kautta on mahdol­li­suus päästä irti jatku­vasta kituut­ta­mi­sesta ja saada Suomi nousu-uralle.

?Kokoo­mus haluaa uudis­taa suoma­laista hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa. Haluamme säilyt­tää tämän arvok­kaan mallin, jossa lapsemme saavat julki­sissa kouluissa maail­man parasta opetusta, jokai­nen voi lähtö­koh­dista riip­pu­matta ponnis­taa niin korkealle kuin suin­kin, jokai­selle on tarjolla laaduk­kaat julki­set terveys­pal­ve­lut ja jokai­sesta pide­tään huolta, jos ei siihen itse pysty. Se on ponnis­te­lui­den arvoi­nen tavoite?, Stubb päät­tää.

Linkki blogiin: http://www.alexstubb.com/?p=1027

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content