Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoomuksen työlista

Kokoo­muk­sen työlista

Julkaistu:

Me tiedämme, että Suomen talous on vaikeassa tilan­teessa. Talous on kutis­tu­nut kolme vuotta peräk­käin. Velkaan­numme raskaasti. Tulot eivät riitä katta­maan menoja. Hyvin­voin­timme ei ole kestä­vällä pohjalla.

Näissä edus­kun­ta­vaa­leissa Suomi on suur­ten valin­to­jen edessä. Voi sanoa, että meillä on edes­sämme kolme vaih­toeh­toa, mihin suun­taan Suomi voi mennä.

  • Ensim­mäi­nen esitetty vaih­toehto on jatkaa velaksi elämistä. Eli yrit­tää korjata ongel­miamme elvyt­tä­mällä.  Tämä vaih­toehto tarkoit­taisi talou­den teko­hen­git­tä­mistä, Krei­kan tietä. Laskun maksai­si­vat lopulta lapsemme.
  • Toinen esitetty vaih­toehto on jatkuva kituut­ta­mi­nen, juus­to­höylä ja veron­ki­ris­tyk­set. Eli jatku­vasti supis­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa sellai­seen muotoon, jota meillä olisi varaa pitää yllä. Leik­kaus­ten tielle ei loppua näy, jos taudin sijasta hoide­taan pelk­kiä oireita.
  • Kolmas vaih­toehto on aset­taa työ etusi­jalle. Eli leipoa isompi kakku, josta riit­tää enem­män jaet­ta­vaa. Tämä edel­lyt­tää rohkeita uudis­tuk­sia, jotka lisää­vät työtä Suomessa.

Kokoo­mus valit­see työn. Me haluamme uudis­taa työmark­ki­noita ja vero­tusta siten, että Suomeen saadaan lisää työtä.

Työlista

Suomea ei saada liik­keelle leik­kaa­malla.

Suomea ei saada liik­keelle syytä­mällä lisää veron­mak­sa­jien rahaa elvy­tyk­seen.

Suomi saadaan liik­keelle vain työn kautta. Sinun, minun, 63-vuoti­aan polii­sin, 21-vuoti­aan oppi­so­pi­mus­opis­ke­li­jan, nyt raken­nusa­lalta työt­tö­mänä olevan, äitiys­lo­malta toimis­toon palaa­van, sairaa­lassa vuoro­työtä teke­vän, taksia ajavan tai insi­nöö­ri­työtä teke­vän maahan­muut­ta­jan. Meidän jokai­sen työllä.

Leik­kaa­malla voimme paran­taa julki­sen talou­den tasa­pai­noa, mutta sillä ei kasva­teta yhteistä kakkua. Elvyt­tä­mi­nen tarkoit­taa uskoa siihen, että julki­nen sektori voi luoda rahalla työtä. Molem­mille voi olla aikansa ja suhdan­teensa, mutta Suomen haas­teet eivät ole suhdan­neon­gel­mia. Meillä on pysy­viä raken­teel­li­sia ongel­mia. Kakku ei kasva, vaikka nälkä kasvaa.

Siksi on mentävä työn kautta. Se tarkoit­taa luot­ta­musta suoma­lai­siin. Luot­ta­musta siihen, että olemme osaa­via ja eteen­päin pyrki­viä ihmi­siä.  Ihmi­siä, jotka eivät kaipaa lisää rajoi­tuk­sia, holhoa­mista ja sään­te­lyä. Vaan ihmi­siä, jotka kaipaa­vat enem­män vapauk­sia, oppi­mi­sen mahdol­li­suuk­sia, työhön kannus­ta­mista ja yrit­tä­mi­sen edel­ly­tyk­siä.

Siksi Kokoo­mus puhuu niin paljon työstä. Tulemme puhu­maan vaalei­hin saakka. Ja tulemme puhu­maan vaalien jälkeen. Ja tinki­mättä ajamaan linjauk­sia, joilla lisä­tään työtä.

Suomessa on osit­tain jumiu­duttu ajatuk­seen, että työmark­ki­nat olisi­vat nolla­sum­ma­pe­liä, jossa työ jolle­kulle on pois jolta­kulta toiselta. Näin ei ole. Työ luo työtä, koska mitä useampi meistä on työelä­mässä, sitä enem­män syntyy hyvin­voin­tia. Suomi nousee vain työllä.

Suoma­lai­set ovat kans­samme samaa mieltä. Tuoreen arvo- ja asen­ne­tut­ki­muk­sen mielestä työ on tärkein asia, mihin poli­tii­kalla tulisi vaikut­taa.

Kokoo­mus lähtee tule­viin vaalei­hin työn kautta. Me asetamme työn kaikessa päätök­sen­teossa etusi­jalle. Työ on meidän vaih­toeh­tomme.

Leik­kaus­lis­tat eivät ikinä lopu, ellei työtä aseteta etusi­jalle. Tästä syystä me myös julkai­semme tänään työlis­tan.
----------------
Ennen kuin menen listan sisäl­töön, niin on hyvä palaut­taa mieliin, mistä asetel­mista vaali­kes­kus­te­lui­hin lähde­tään.

Neljä vuotta sitten puolueilla ei ollut yhte­näistä tilan­ne­ku­vaa.

Osa puolueista uskot­teli itsel­leen ja myös äänes­tä­jille, että ennus­tet­tua nopeampi kasvu hoitaa Suomen ongel­mat. Ei tullut ennus­tet­tua nopeam­paa kasvua. Ei tullut edes ennus­tei­den mukaista kasvua. Menimme muun Euroo­pan mukana uuteen taan­tu­maan. Sitä on kestä­nyt jo kolme vuotta.

Ilman yhte­näistä tilan­ne­ku­vaa ei synny tilan­teen edel­lyt­tä­miä päätök­siä. Sen olemme tällä vaali­kau­della nähneet. Kokoo­mus on jäänyt yksin vaaties­saan työl­li­syyttä lisää­viä uudis­tuk­sia.

Olen huolis­sani siitä, että olem­meko menossa samaan ansaan myös tänä keväänä. Olen huolis­sani, että tilan­ne­kuva Suomesta on eri puolueilla varsin kaukana toisis­taan.

Näen­näi­sesti huoli toki jaetaan. Sano­taan, että tarvi­taan muutos. Että velaksi ei voi elää. Että tarvi­taan uusia työpaik­koja.

Työ on helppo aset­taa etusi­jalle puheissa. On helppo puhua siitä, että luodaan vaikka 200 000 uutta työpaik­kaa. Se on reto­riik­kaa, kauniita sanoja.

Vali­tet­ta­vasti puolu­eet ovat jääneet juhla­pu­hei­den tasolle. Puhu­taan sadoista tuhan­sista uusista työpai­koista kerto­matta, että miten ne luodaan. Puhu­taan miljar­di­sääs­töistä kerto­matta, että mistä ne otetaan. Tämä on äänes­tä­jien huijaa­mista.

Suoma­lai­silla on täysi oikeus kysyä, että milloin nykyi­nen kurjuus ja jatkuva kitkut­ta­mi­nen päät­ty­vät. Rehel­li­nen vastaus on: ei koskaan, ellemme tee riit­tä­vän isoa korjaus­lii­kettä, jolla laite­taan työ etusi­jalle.

Kokoo­mus haluaa muutok­sen vaali­kes­kus­te­luun. Nyt on aika paljas­taa kortit. Nyt on aika kertoa suoma­lai­sille avoi­mesti, kuinka Suomi saadaan liik­keelle ja uuteen nousuun.

Ilman sääs­töjä ei tule­vasta vaali­kau­desta selvitä. Meidän on elet­tävä suu säkkiä myöten. Mutta leik­kaus­lis­toilla Suomea ei saada uuteen nousuun.

Olen eilen kerto­nut niitä kohteita, joista Kokoo­mus olisi valmis tule­valla vaali­kau­della sääs­tä­mään. Ben Zyskowicz on aiem­min myös kerto­nut näke­myk­sensä. Muuten onkin ollut varsin hiljaista. Näke­myk­set tarvi­taan, jotta pääsemme keskus­te­le­maan avoi­mesti.

Kokoo­mus on valmis teke­mään niin paljon sääs­töjä, kuin talou­den tasa­pai­not­ta­mi­nen edel­lyt­tää. Luotamme tässä valtio­va­rain­mi­nis­te­riön ja Suomen Pankin arvioi­hin. Olen­naista on tehdä tarvit­ta­vat sopeu­tus­pää­tök­set heti vaali­kau­den alussa.

Mutta sitten on mentävä eteen­päin. Tarvi­taan työlista. Joukko toimia, jotka lisää­vät työn­te­koa Suomessa.

Lähtö­ti­lanne on hankala. Suomen Pankin arvion mukaan Suomen kasvu on jäämässä keski­mää­rin yhteen prosent­tiin vuoteen 2030 saakka. Työi­käi­nen väestö vähe­nee. Julki­sessa talou­dessa on kestä­vyys­vaje. Työt­tö­myys on lisään­ty­nyt. Se siis tarkoit­taa, että todel­li­suu­dessa velkaan­tu­mi­semme olisi jatku­massa tai jopa kiih­ty­mässä.

Mutta ei pidä synkis­tellä liikaa ? meillä on myös ehdot­to­masti mahdol­li­suuk­sia! Suomella on mahdol­li­suus päästä uuteen nousuun.

Osaa­mi­semme on maail­man kärkeä. Meillä on vakaa ja enna­koi­tava yhteis­kunta. Olemme korkean tekno­lo­gian ja inno­vaa­tioi­den maa. Meillä on voimaa esimer­kiksi biota­lou­dessa ja clean­tec­hissa.

Poliit­tis­ten päät­tä­jien tehtävä on luoda työn­teolle ja yrityk­sille otol­li­nen toimin­taym­pä­ristö. Polii­ti­kot eivät luo kasvua. Suomen pelas­ta­vat suoma­lai­set työn­te­ki­jät ja yrit­tä­jät.

---------------
Tänään julkai­semme työlis­tan suoma­lais­ten käyt­töön. Se on jatkoa aiem­min julkais­tulle stra­te­gi­selle halli­tus­oh­jel­mal­lemme. On hyvä huomata, että stra­te­gi­sessa halli­tus­oh­jel­massa on paljon tavoit­teita osaa­mi­selle, hyvin­voin­nille, ympä­ris­tölle, turval­li­suu­delle ja elin­kei­no­po­li­tii­kalle.

Mutta kaik­kein keskei­sintä on työ. Siksi työlis­talla on meille aivan erityi­nen arvo.

Se on näke­myk­semme siitä, mitä tarvi­taan, jotta työn teke­mi­nen ja teet­tä­mi­nen olisi Suomessa nykyistä kannat­ta­vam­paa.

Työlista on kymme­nen kohdan lista uudis­tuk­sia, jotka lisää­vät työn määrää, lisää­vät työhy­vin­voin­tia ja kannus­ta­vat yrityk­siä työl­lis­tä­mään. Lista on saata­vissa ristei­lyn aikana ja myös sähköi­sesti.

Jatkamme keskus­te­lua työlis­tasta tällä ristei­lyllä. Haluan nostaa siitä esiin joita­kin yksit­täi­siä kohtia:

  • Ensim­mäi­nen ja ehkä tärkein koko­nai­suus on suoma­lai­sen työn kilpai­lu­ky­vyn palaut­ta­mi­nen. Ilman kilpai­lu­ky­kyistä työelä­mää ei ole haluk­kuutta luoda työpaik­koja. Haluamme, että tule­valla vaali­kau­della maltil­li­set palk­ka­rat­kai­sut ja työn vero­tuk­sen keven­nyk­set pais­kaa­vat kättä. Jos työn­te­ki­jät ja työnan­ta­jat sopi­vat työl­li­syyttä lisää­vistä, ääri­mal­til­li­sista palk­ka­rat­kai­suista, olemme valmiit vahvis­ta­maan osto­voi­maa kahden miljar­din euron tulo­ve­ron­ke­ven­nyk­sillä. Kautta linjan, kaikille työn­te­ki­jöille.
  • Toinen poiminta työlis­tasta ovat työl­li­syyttä ja tasa-arvoa edis­tä­vät uudis­tuk­set. Haluamme tuoda vanhem­pain­va­paa­jär­jes­tel­män nyky­ai­kaan. Voimme esimer­kiksi piden­tää ansio­si­don­naista vanhem­pain­va­paata ja kannus­taa isiä pitä­mään siitä merkit­tävä osuus. Vastaa­vasti koti­hoi­don tukea voidaan lyhen­tää.
  • Kolmas esimerkki on työn­te­ki­jöi­den palk­kaa­mi­sen helpot­ta­mi­nen. Piden­ne­tään koeai­kaa, jotta riski uuden työn­te­ki­jän palk­kaa­mi­sesta olisi pienempi. Pitkä­ai­kais­työt­tö­mille löytyisi lisää työpaik­koja, jos hänet voisi palkata aluksi määrä­ai­kai­seen työsuh­tee­seen ilman erityi­siä perus­te­luita. Anne­taan yrityk­sille mahdol­li­suu­det palkata uusia työn­te­ki­jöitä myös ulko­mailta ilman tarve­har­kin­taa.
  • Neljäs ja yksi tärkeim­mistä kohdista liit­tyy siihen, että työhön pitää pystyä kannus­ta­maan. Vero­tuk­sen kautta pääsemme liik­keelle. Ihmi­set saavat itse päät­tää, kun työstä jää enem­män käteen. Laite­taanko se ruokaan, asumi­seen, lasten harras­tuk­siin tai mihin ikinä tarvit­see­kaan. Sen lisäksi nuoria voimme kannus­taa töihin koulu­tus­so­pi­muk­sen kautta. Anne­taan myös enem­män valtaa parhaille asian­tun­ti­joille ? eli työn­te­ki­jöille ja yrityk­sille. Anne­taan työnan­ta­jille ja työn­te­ki­jöille väliai­kai­sesti oikeus sopia työajasta ja palkasta työeh­to­so­pi­muk­sen estä­mättä, jos yhtei­sym­mär­rys löytyy.

Meidän työlis­tamme ei ole ongel­ma­ton. Ei tieten­kään. Monilla esite­tyillä keinoilla on hait­ta­puo­lensa. Mutta tässä tilan­teessa meidän on tehtävä valinta.

Olem­meko valmiit elämään pysy­västi velaksi tai jatka­maan kituut­ta­mi­sen tiellä?

Vai teem­mekö vaikeat­kin päätök­set, joilla työ asete­taan etusi­jalle?

Kokoo­mus valit­see työn.

----------------
Haluan vielä kerran koros­taa, että miksi Kokoo­mus esit­tää tätä työlis­taa.

Ensin­nä­kin siksi, että uskomme, että työllä on itsei­sarvo. Työ tuo kasvun ja elämi­seen tarvit­ta­vien euro­jen lisäksi ihmi­sille vahvuutta, henkistä kant­tia ja sisäistä hyvin­voin­tia.

Työ tuo merki­tyk­sel­listä sisäl­töä elämäämme. Se on tapa toteut­taa itseämme ja unel­miamme. Se antaa mahdol­li­suuk­sia itse päät­tää omasta elämäs­tään, olla riip­pu­ma­ton.

Mutta työllä on myös arvoa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme kannalta. Työ on ainoa tapa, jolla pystymme pitä­mään huolta julki­sista palve­luis­tamme ja niistä ihmi­sistä, jotka eivät vielä tai enää kykene osal­lis­tu­maan työelä­mään.

Kokoo­mus esit­tää työlis­taa siksi, että lapsemme voisi­vat tule­vai­suu­des­sa­kin käydä maail­man parhaassa koulussa.

Kokoo­mus esit­tää työlis­taa siksi, että terveys­kes­kuk­sessa pääsee nopeasti lääkä­rin vastaa­no­tolle lompa­kon paksuu­teen katso­matta.

Kokoo­mus esit­tää työlis­taa siksi, että vanhem­mis­tamme pide­tään hyvää huolta, kun he eivät siihen itse enää pysty.

Pitää ymmär­tää, että jos työtä ei aseteta etusi­jalle, niin tule­vina vuosina rahat eivät näihin riitä: maail­man parhaa­seen kouluun, laaduk­kai­siin lääkä­ri­pal­ve­lui­hin, vanhus­ten hyvään hoivaan.

On leivot­tava isompi kakku, josta riit­tää jaet­ta­vaa.

-------------
Tärkeät asiat ovat usein yksin­ker­tai­sia. Kun haluamme liikettä, muutos lähtee tosia­siassa yksit­täi­sistä ihmi­sistä. Se todella lähtee siitä, että saamme Suomen liik­keelle.

Siksi meidän on saatava jokai­nen suoma­lai­nen liik­keelle synnyt­tä­mään muutosta sinne, missä muutos tehdään. Työpai­koilla, kouluissa, sairaa­loissa, tehtaissa, järjes­töissä, vanhain­ko­deissa. He tarvit­se­vat tilaa ja suojaa kehit­tää ja inno­voida toimin­taa eteen­päin. Tarvit­semme muutok­sen­te­ki­jöitä koko maahan. Eri puoluei­siin, eri ryhmiin, eri ammat­tei­hin.

Suomen saavat nousuun työn­te­ki­jät, yrit­tä­jät ja yrityk­set. Se on koko ajat­te­lumme perusta.

Hyvät kokoo­mus­lai­set,

Suoma­lai­nen hyvin­voin­tiyh­teis­kunta on raken­nettu aikai­sem­pien suku­pol­vien kovalla uuras­tuk­sella. Pide­tään yhdessä huoli, että jätämme tämän maan parem­massa kunnossa jälkeemme kuin millai­sena olemme sen hoitaak­semme saaneet. Tehdään yhdessä korjaus­liike. Laite­taan Suomi liik­keelle. Ja saate­taan tämä maa uuteen nousuun!

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content