Kokoo­muksen työlista – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen työlista

Kokoo­muksen työlista

Julkaistu: 08.03.2015 Uncategorized

Me tiedämme, että Suomen talous on vaikeassa tilan­teessa. Talous on kutis­tunut kolme vuotta peräkkäin. Velkaan­numme raskaasti. Tulot eivät riitä kattamaan menoja. Hyvin­voin­timme ei ole kestä­vällä pohjalla.

Näissä eduskun­ta­vaa­leissa Suomi on suurten valin­tojen edessä. Voi sanoa, että meillä on edessämme kolme vaihtoehtoa, mihin suuntaan Suomi voi mennä.

  • Ensim­mäinen esitetty vaihtoehto on jatkaa velaksi elämistä. Eli yrittää korjata ongel­miamme elvyt­tä­mällä.  Tämä vaihtoehto tarkoit­taisi talouden tekohen­git­tä­mistä, Kreikan tietä. Laskun maksai­sivat lopulta lapsemme.
  • Toinen esitetty vaihtoehto on jatkuva kituut­ta­minen, juusto­höylä ja veron­ki­ris­tykset. Eli jatku­vasti supistaa hyvin­voin­tiyh­teis­kuntaa sellaiseen muotoon, jota meillä olisi varaa pitää yllä. Leikkausten tielle ei loppua näy, jos taudin sijasta hoidetaan pelkkiä oireita.
  • Kolmas vaihtoehto on asettaa työ etusi­jalle. Eli leipoa isompi kakku, josta riittää enemmän jaettavaa. Tämä edellyttää rohkeita uudis­tuksia, jotka lisäävät työtä Suomessa.

Kokoomus valitsee työn. Me haluamme uudistaa työmark­ki­noita ja verotusta siten, että Suomeen saadaan lisää työtä.

Työlista

Suomea ei saada liikkeelle leikkaa­malla.

Suomea ei saada liikkeelle syytä­mällä lisää veron­mak­sajien rahaa elvytykseen.

Suomi saadaan liikkeelle vain työn kautta. Sinun, minun, 63-vuotiaan poliisin, 21-vuotiaan oppiso­pi­mus­opis­ke­lijan, nyt raken­nusa­lalta työttömänä olevan, äitiys­lo­malta toimistoon palaavan, sairaa­lassa vuoro­työtä tekevän, taksia ajavan tai insinöö­ri­työtä tekevän maahan­muut­tajan. Meidän jokaisen työllä.

Leikkaa­malla voimme parantaa julkisen talouden tasapainoa, mutta sillä ei kasvateta yhteistä kakkua. Elvyt­tä­minen tarkoittaa uskoa siihen, että julkinen sektori voi luoda rahalla työtä. Molem­mille voi olla aikansa ja suhdan­teensa, mutta Suomen haasteet eivät ole suhdan­neon­gelmia. Meillä on pysyviä raken­teel­lisia ongelmia. Kakku ei kasva, vaikka nälkä kasvaa.

Siksi on mentävä työn kautta. Se tarkoittaa luotta­musta suoma­laisiin. Luotta­musta siihen, että olemme osaavia ja eteenpäin pyrkiviä ihmisiä.  Ihmisiä, jotka eivät kaipaa lisää rajoi­tuksia, holhoa­mista ja sääntelyä. Vaan ihmisiä, jotka kaipaavat enemmän vapauksia, oppimisen mahdol­li­suuksia, työhön kannus­ta­mista ja yrittä­misen edelly­tyksiä.

Siksi Kokoomus puhuu niin paljon työstä. Tulemme puhumaan vaaleihin saakka. Ja tulemme puhumaan vaalien jälkeen. Ja tinki­mättä ajamaan linjauksia, joilla lisätään työtä.

Suomessa on osittain jumiu­duttu ajatukseen, että työmark­kinat olisivat nolla­sum­ma­peliä, jossa työ jolle­kulle on pois jolta­kulta toiselta. Näin ei ole. Työ luo työtä, koska mitä useampi meistä on työelä­mässä, sitä enemmän syntyy hyvin­vointia. Suomi nousee vain työllä.

Suoma­laiset ovat kanssamme samaa mieltä. Tuoreen arvo- ja asenne­tut­ki­muksen mielestä työ on tärkein asia, mihin politii­kalla tulisi vaikuttaa.

Kokoomus lähtee tuleviin vaaleihin työn kautta. Me asetamme työn kaikessa päätök­sen­teossa etusi­jalle. Työ on meidän vaihtoeh­tomme.

Leikkaus­listat eivät ikinä lopu, ellei työtä aseteta etusi­jalle. Tästä syystä me myös julkai­semme tänään työlistan.
----------------
Ennen kuin menen listan sisältöön, niin on hyvä palauttaa mieliin, mistä asetel­mista vaali­kes­kus­te­luihin lähdetään.

Neljä vuotta sitten puolueilla ei ollut yhtenäistä tilan­ne­kuvaa.

Osa puolueista uskotteli itselleen ja myös äänes­tä­jille, että ennus­tettua nopeampi kasvu hoitaa Suomen ongelmat. Ei tullut ennus­tettua nopeampaa kasvua. Ei tullut edes ennus­teiden mukaista kasvua. Menimme muun Euroopan mukana uuteen taantumaan. Sitä on kestänyt jo kolme vuotta.

Ilman yhtenäistä tilan­ne­kuvaa ei synny tilanteen edellyt­tämiä päätöksiä. Sen olemme tällä vaali­kau­della nähneet. Kokoomus on jäänyt yksin vaatiessaan työlli­syyttä lisääviä uudis­tuksia.

Olen huolissani siitä, että olemmeko menossa samaan ansaan myös tänä keväänä. Olen huolissani, että tilan­nekuva Suomesta on eri puolueilla varsin kaukana toisistaan.

Näennäi­sesti huoli toki jaetaan. Sanotaan, että tarvitaan muutos. Että velaksi ei voi elää. Että tarvitaan uusia työpaikkoja.

Työ on helppo asettaa etusi­jalle puheissa. On helppo puhua siitä, että luodaan vaikka 200 000 uutta työpaikkaa. Se on retoriikkaa, kauniita sanoja.

Valitet­ta­vasti puolueet ovat jääneet juhla­pu­heiden tasolle. Puhutaan sadoista tuhan­sista uusista työpai­koista kerto­matta, että miten ne luodaan. Puhutaan miljar­di­sääs­töistä kerto­matta, että mistä ne otetaan. Tämä on äänes­täjien huijaa­mista.

Suoma­lai­silla on täysi oikeus kysyä, että milloin nykyinen kurjuus ja jatkuva kitkut­ta­minen päättyvät. Rehel­linen vastaus on: ei koskaan, ellemme tee riittävän isoa korjaus­lii­kettä, jolla laitetaan työ etusi­jalle.

Kokoomus haluaa muutoksen vaali­kes­kus­teluun. Nyt on aika paljastaa kortit. Nyt on aika kertoa suoma­lai­sille avoimesti, kuinka Suomi saadaan liikkeelle ja uuteen nousuun.

Ilman säästöjä ei tulevasta vaali­kau­desta selvitä. Meidän on elettävä suu säkkiä myöten. Mutta leikkaus­lis­toilla Suomea ei saada uuteen nousuun.

Olen eilen kertonut niitä kohteita, joista Kokoomus olisi valmis tulevalla vaali­kau­della säästämään. Ben Zyskowicz on aiemmin myös kertonut näkemyk­sensä. Muuten onkin ollut varsin hiljaista. Näkemykset tarvitaan, jotta pääsemme keskus­te­lemaan avoimesti.

Kokoomus on valmis tekemään niin paljon säästöjä, kuin talouden tasapai­not­ta­minen edellyttää. Luotamme tässä valtio­va­rain­mi­nis­teriön ja Suomen Pankin arvioihin. Olennaista on tehdä tarvit­tavat sopeu­tus­pää­tökset heti vaali­kauden alussa.

Mutta sitten on mentävä eteenpäin. Tarvitaan työlista. Joukko toimia, jotka lisäävät työntekoa Suomessa.

Lähtö­ti­lanne on hankala. Suomen Pankin arvion mukaan Suomen kasvu on jäämässä keski­määrin yhteen prosenttiin vuoteen 2030 saakka. Työikäinen väestö vähenee. Julki­sessa talou­dessa on kestä­vyysvaje. Työttömyys on lisään­tynyt. Se siis tarkoittaa, että todel­li­suu­dessa velkaan­tu­mi­semme olisi jatku­massa tai jopa kiihty­mässä.

Mutta ei pidä synkis­tellä liikaa ? meillä on myös ehdot­to­masti mahdol­li­suuksia! Suomella on mahdol­lisuus päästä uuteen nousuun.

Osaami­semme on maailman kärkeä. Meillä on vakaa ja ennakoitava yhteis­kunta. Olemme korkean tekno­logian ja innovaa­tioiden maa. Meillä on voimaa esimer­kiksi biota­lou­dessa ja clean­tec­hissa.

Poliit­tisten päättäjien tehtävä on luoda työnteolle ja yrityk­sille otollinen toimin­taym­pä­ristö. Polii­tikot eivät luo kasvua. Suomen pelas­tavat suoma­laiset työnte­kijät ja yrittäjät.

---------------
Tänään julkai­semme työlistan suoma­laisten käyttöön. Se on jatkoa aiemmin julkais­tulle strate­gi­selle halli­tus­oh­jel­mal­lemme. On hyvä huomata, että strate­gi­sessa halli­tus­oh­jel­massa on paljon tavoit­teita osaami­selle, hyvin­voin­nille, ympäris­tölle, turval­li­suu­delle ja elinkei­no­po­li­tii­kalle.

Mutta kaikkein keskei­sintä on työ. Siksi työlis­talla on meille aivan erityinen arvo.

Se on näkemyk­semme siitä, mitä tarvitaan, jotta työn tekeminen ja teettä­minen olisi Suomessa nykyistä kannat­ta­vampaa.

Työlista on kymmenen kohdan lista uudis­tuksia, jotka lisäävät työn määrää, lisäävät työhy­vin­vointia ja kannus­tavat yrityksiä työllis­tämään. Lista on saata­vissa risteilyn aikana ja myös sähköi­sesti.

Jatkamme keskus­telua työlis­tasta tällä ristei­lyllä. Haluan nostaa siitä esiin joitakin yksit­täisiä kohtia:

  • Ensim­mäinen ja ehkä tärkein kokonaisuus on suoma­laisen työn kilpai­lu­kyvyn palaut­ta­minen. Ilman kilpai­lu­ky­kyistä työelämää ei ole haluk­kuutta luoda työpaikkoja. Haluamme, että tulevalla vaali­kau­della maltil­liset palkka­rat­kaisut ja työn verotuksen keven­nykset paiskaavat kättä. Jos työnte­kijät ja työnan­tajat sopivat työlli­syyttä lisää­vistä, äärimal­til­li­sista palkka­rat­kai­suista, olemme valmiit vahvis­tamaan ostovoimaa kahden miljardin euron tulove­ron­ke­ven­nyk­sillä. Kautta linjan, kaikille työnte­ki­jöille.
  • Toinen poiminta työlis­tasta ovat työlli­syyttä ja tasa-arvoa edistävät uudis­tukset. Haluamme tuoda vanhem­pain­va­paa­jär­jes­telmän nykyaikaan. Voimme esimer­kiksi pidentää ansio­si­don­naista vanhem­pain­va­paata ja kannustaa isiä pitämään siitä merkittävä osuus. Vastaa­vasti kotihoidon tukea voidaan lyhentää.
  • Kolmas esimerkki on työnte­ki­jöiden palkkaa­misen helpot­ta­minen. Piden­netään koeaikaa, jotta riski uuden työnte­kijän palkkaa­mi­sesta olisi pienempi. Pitkä­ai­kais­työt­tö­mille löytyisi lisää työpaikkoja, jos hänet voisi palkata aluksi määrä­ai­kaiseen työsuh­teeseen ilman erityisiä perus­te­luita. Annetaan yrityk­sille mahdol­li­suudet palkata uusia työnte­ki­jöitä myös ulkomailta ilman tarve­har­kintaa.
  • Neljäs ja yksi tärkeim­mistä kohdista liittyy siihen, että työhön pitää pystyä kannus­tamaan. Verotuksen kautta pääsemme liikkeelle. Ihmiset saavat itse päättää, kun työstä jää enemmän käteen. Laite­taanko se ruokaan, asumiseen, lasten harras­tuksiin tai mihin ikinä tarvit­seekaan. Sen lisäksi nuoria voimme kannustaa töihin koulu­tus­so­pi­muksen kautta. Annetaan myös enemmän valtaa parhaille asian­tun­ti­joille ? eli työnte­ki­jöille ja yrityk­sille. Annetaan työnan­ta­jille ja työnte­ki­jöille väliai­kai­sesti oikeus sopia työajasta ja palkasta työeh­to­so­pi­muksen estämättä, jos yhtei­sym­märrys löytyy.

Meidän työlis­tamme ei ole ongel­maton. Ei tietenkään. Monilla esite­tyillä keinoilla on haitta­puo­lensa. Mutta tässä tilan­teessa meidän on tehtävä valinta.

Olemmeko valmiit elämään pysyvästi velaksi tai jatkamaan kituut­ta­misen tiellä?

Vai teemmekö vaikeatkin päätökset, joilla työ asetetaan etusi­jalle?

Kokoomus valitsee työn.

----------------
Haluan vielä kerran korostaa, että miksi Kokoomus esittää tätä työlistaa.

Ensin­näkin siksi, että uskomme, että työllä on itsei­sarvo. Työ tuo kasvun ja elämiseen tarvit­tavien eurojen lisäksi ihmisille vahvuutta, henkistä kanttia ja sisäistä hyvin­vointia.

Työ tuo merki­tyk­sel­listä sisältöä elämäämme. Se on tapa toteuttaa itseämme ja unelmiamme. Se antaa mahdol­li­suuksia itse päättää omasta elämästään, olla riippu­maton.

Mutta työllä on myös arvoa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme kannalta. Työ on ainoa tapa, jolla pystymme pitämään huolta julki­sista palve­luis­tamme ja niistä ihmisistä, jotka eivät vielä tai enää kykene osallis­tumaan työelämään.

Kokoomus esittää työlistaa siksi, että lapsemme voisivat tulevai­suu­des­sakin käydä maailman parhaassa koulussa.

Kokoomus esittää työlistaa siksi, että terveys­kes­kuk­sessa pääsee nopeasti lääkärin vastaa­no­tolle lompakon paksuuteen katso­matta.

Kokoomus esittää työlistaa siksi, että vanhem­mis­tamme pidetään hyvää huolta, kun he eivät siihen itse enää pysty.

Pitää ymmärtää, että jos työtä ei aseteta etusi­jalle, niin tulevina vuosina rahat eivät näihin riitä: maailman parhaaseen kouluun, laaduk­kaisiin lääkä­ri­pal­ve­luihin, vanhusten hyvään hoivaan.

On leivottava isompi kakku, josta riittää jaettavaa.

-------------
Tärkeät asiat ovat usein yksin­ker­taisia. Kun haluamme liikettä, muutos lähtee tosia­siassa yksit­täi­sistä ihmisistä. Se todella lähtee siitä, että saamme Suomen liikkeelle.

Siksi meidän on saatava jokainen suoma­lainen liikkeelle synnyt­tämään muutosta sinne, missä muutos tehdään. Työpai­koilla, kouluissa, sairaa­loissa, tehtaissa, järjes­töissä, vanhain­ko­deissa. He tarvit­sevat tilaa ja suojaa kehittää ja innovoida toimintaa eteenpäin. Tarvit­semme muutok­sen­te­ki­jöitä koko maahan. Eri puolueisiin, eri ryhmiin, eri ammat­teihin.

Suomen saavat nousuun työnte­kijät, yrittäjät ja yritykset. Se on koko ajatte­lumme perusta.

Hyvät kokoo­mus­laiset,

Suoma­lainen hyvin­voin­tiyh­teis­kunta on raken­nettu aikai­sempien sukupolvien kovalla uuras­tuk­sella. Pidetään yhdessä huoli, että jätämme tämän maan parem­massa kunnossa jälkeemme kuin millaisena olemme sen hoitaak­semme saaneet. Tehdään yhdessä korjaus­liike. Laitetaan Suomi liikkeelle. Ja saatetaan tämä maa uuteen nousuun!


Kokoomus.fi