Kokoomus.fi
Toivakka: Joulu on perheen ja työn yhteen­so­vit­ta­misen päänäytös

Toivakka: Joulu on perheen ja työn yhteen­so­vit­ta­misen päänäytös

Julkaistu: 29.12.14 Uutiset

Suoma­lai­sissa kodeissa on jälleen vietetty joulun pyhiä. Perheissä on jaettu joulu­lahjat, vietetty yhdessä aikaa ja rauhoi­tuttu hetkeksi kiireen keskellä. Jotta tämä arvokas yhdes­säolon aika olisi mahdol­linen, on sitä edeltänyt runsaasti valmis­teluja. Joulu­lah­jojen hankki­minen, siivoa­minen, ruokai­lujen ja sukulais­vie­rai­lujen suunnittelu ja järjes­tä­minen sekä kaikki muu juhla­val­mistelu. Kaikki tämä ajoittuu samalla monelle työelämän kiirei­simpään aikaan.

Joulu vaatii molem­milta vanhem­milta paljon, mutta erityis­kiitos kuuluu usein juuri perheen äideille - joulun pääark­ki­teh­deille. Perheen ja työelämän yhteen­so­vit­ta­minen vaatii joulun aikaan erityistä jousta­vuutta naisilta. Joulun henki onkin monessa kodissa kiinni juuri äidin jaksa­mi­sesta. Siksi on tärkeää, että työn ja muun elämän yhteen­so­vit­ta­minen helpottuu. Jos nainen voi hyvin ja jaksaa, onnel­lisuus lisääntyy koko perheessä ja kaikilla lähei­sillä.

Ihminen, jolla ei ole perhettä ympärillään, voi taas erityi­sesti joulun aikana kokea itsensä yksinäi­seksi. Heille on oltava tarjolla mahdol­lisuus tukeen ja seuraan, ikään katso­matta. Ketään ei sovi jättää yksin ja tässä on meillä jokai­sella oma vastuumme. Tämä velvol­lisuus ei ole yksinomaan viran­omaisen, vaan sinun ja minun vastuumme. Ympäri vuoden, ei vain jouluna.

Suomi on valittu kolmatta kertaa peräkkäin maailman talous­foo­rumin (WEF) tutki­muk­sessa maailman toiseksi tasa-arvoi­sim­maksi maaksi. Maailman tasa-arvoisin maa on Islanti. Moni asia on naisten näkökul­masta Suomessa erityisen hyvin. Silti nykyti­lan­teeseen ei voi mitenkään jättäytyä tyyty­väisenä.

Pieni maa, kuten Suomi, ei voi menestyä kansain­vä­li­sesti, jos mahdol­li­suuksien tasa-arvo ei toteudu puolella väestös­tämme. Pitkällä tähtäi­mellä jokaisen maan kilpai­lukyky ja koko maailman hyvin­vointi riippuu merkit­tä­västi siitä, miten hyvin olemme onnis­tuneet koulut­tamaan ja hyödyn­tämään naisten osaamista työelä­mässä. Olen asettanut tavoit­teeksi, että vuonna 2017 jolloin Suomi viettää 100-vuotis­juh­laansa, olisimme maailman tasa-arvoisin maa.

Tavoitteen saavut­ta­mi­seksi Kokoo­muksen Naisten Liitto on julis­tanut avatuksi Suomi maailman paras maa naiselle 2017 -kampanjan. Se asettaa kuusi helposti mitat­tavaa tavoi­tetta, joita jokainen suoma­lainen voi omilla toimillaan edistää. Tavoitteet liittyvät naisten työmarkkina-aseman paran­ta­miseen, urake­hi­tyksen esteiden poista­miseen, palkkaeron kutis­ta­miseen, turval­li­suuteen, koulu­tukseen ja hyvin­vointiin.

Naisten työmarkkina-aseman paran­ta­mi­sessa ja naisten korkean osaamisen hyödyn­tä­mi­sessä avaina­se­massa on hoiva­vastuun jakaan­tu­minen nykyistä tasai­semmin sekä pienten lasten vanhem­milla että omais­hoi­ta­jilla. Nyt vanhem­muuden kustan­nusten ja hoiva­vastuun epäta­sainen jakaan­tu­minen vaikeuttaa nuorten naisten sijoit­tu­mista pysyviin työsuh­teisiin, hidastaa osaamista vastaavaa ura- ja palkka­ke­hi­tystä ja näkyy loppu­laskuna naisten miehiä pienem­missä eläkkeissä. Meidän tulee säilyttää perheiden valin­nan­vapaus oman arkensa järjes­tä­mi­sessä, mutta purkaa yhteis­kun­nasta sellaisia raken­teita, jotka kannus­tavat erityi­sesti naisia jäämään kotiin.

Jokainen suoma­lainen hyötyy naisten aseman paran­ta­mi­sesta. Kun suoma­lainen nainen voi hyvin, kaikki suoma­laiset voivat paremmin. Haastan jokaisen miehen ja naisen, joka kokee olevansa tasa-arvon todel­linen kannattaja mukaan tähän kampanjaan osoit­teessa: http://kokoomusnaiset.fi/paras-maa-naisille

Lenita Toivakka on Eurooppa- ja ulkomaan­kaup­pa­mi­nisteri ja Kokoo­muksen Naisten Liiton puheen­johtaja

 


Kokoomus.fi