Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Toivakka: Joulu on perheen ja työn yhteen­so­vit­ta­mi­sen päänäy­tös

Toivakka: Joulu on perheen ja työn yhteen­so­vit­ta­mi­sen päänäy­tös

Julkaistu:

Suoma­lai­sissa kodeissa on jälleen vietetty joulun pyhiä. Perheissä on jaettu joulu­lah­jat, vietetty yhdessä aikaa ja rauhoi­tuttu hetkeksi kiireen keskellä. Jotta tämä arvo­kas yhdes­sä­olon aika olisi mahdol­li­nen, on sitä edel­tä­nyt runsaasti valmis­te­luja. Joulu­lah­jo­jen hank­ki­mi­nen, siivoa­mi­nen, ruokai­lu­jen ja suku­lais­vie­rai­lu­jen suun­nit­telu ja järjes­tä­mi­nen sekä kaikki muu juhla­val­mis­telu. Kaikki tämä ajoit­tuu samalla monelle työelä­män kiirei­sim­pään aikaan.

Joulu vaatii molem­milta vanhem­milta paljon, mutta erityis­kii­tos kuuluu usein juuri perheen äideille - joulun pääark­ki­teh­deille. Perheen ja työelä­män yhteen­so­vit­ta­mi­nen vaatii joulun aikaan erityistä jous­ta­vuutta naisilta. Joulun henki onkin monessa kodissa kiinni juuri äidin jaksa­mi­sesta. Siksi on tärkeää, että työn ja muun elämän yhteen­so­vit­ta­mi­nen helpot­tuu. Jos nainen voi hyvin ja jaksaa, onnel­li­suus lisään­tyy koko perheessä ja kaikilla lähei­sillä.

Ihmi­nen, jolla ei ole perhettä ympä­ril­lään, voi taas erityi­sesti joulun aikana kokea itsensä yksi­näi­seksi. Heille on oltava tarjolla mahdol­li­suus tukeen ja seuraan, ikään katso­matta. Ketään ei sovi jättää yksin ja tässä on meillä jokai­sella oma vastuumme. Tämä velvol­li­suus ei ole yksi­no­maan viran­omai­sen, vaan sinun ja minun vastuumme. Ympäri vuoden, ei vain jouluna.

Suomi on valittu kolmatta kertaa peräk­käin maail­man talous­foo­ru­min (WEF) tutki­muk­sessa maail­man toiseksi tasa-arvoi­sim­maksi maaksi. Maail­man tasa-arvoi­sin maa on Islanti. Moni asia on nais­ten näkö­kul­masta Suomessa erityi­sen hyvin. Silti nyky­ti­lan­tee­seen ei voi miten­kään jättäy­tyä tyyty­väi­senä.

Pieni maa, kuten Suomi, ei voi menes­tyä kansain­vä­li­sesti, jos mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo ei toteudu puolella väes­tös­tämme. Pitkällä tähtäi­mellä jokai­sen maan kilpai­lu­kyky ja koko maail­man hyvin­vointi riip­puu merkit­tä­västi siitä, miten hyvin olemme onnis­tu­neet koulut­ta­maan ja hyödyn­tä­mään nais­ten osaa­mista työelä­mässä. Olen aset­ta­nut tavoit­teeksi, että vuonna 2017 jolloin Suomi viet­tää 100-vuotis­juh­laansa, olisimme maail­man tasa-arvoi­sin maa.

Tavoit­teen saavut­ta­mi­seksi Kokoo­muk­sen Nais­ten Liitto on julis­ta­nut avatuksi Suomi maail­man paras maa naiselle 2017 -kampan­jan. Se aset­taa kuusi helposti mitat­ta­vaa tavoi­tetta, joita jokai­nen suoma­lai­nen voi omilla toimil­laan edis­tää. Tavoit­teet liit­ty­vät nais­ten työmark­kina-aseman paran­ta­mi­seen, urake­hi­tyk­sen estei­den pois­ta­mi­seen, palk­kae­ron kutis­ta­mi­seen, turval­li­suu­teen, koulu­tuk­seen ja hyvin­voin­tiin.

Nais­ten työmark­kina-aseman paran­ta­mi­sessa ja nais­ten korkean osaa­mi­sen hyödyn­tä­mi­sessä avai­na­se­massa on hoiva­vas­tuun jakaan­tu­mi­nen nykyistä tasai­sem­min sekä pien­ten lasten vanhem­milla että omais­hoi­ta­jilla. Nyt vanhem­muu­den kustan­nus­ten ja hoiva­vas­tuun epäta­sai­nen jakaan­tu­mi­nen vaikeut­taa nuor­ten nais­ten sijoit­tu­mista pysy­viin työsuh­tei­siin, hidas­taa osaa­mista vastaa­vaa ura- ja palk­ka­ke­hi­tystä ja näkyy loppu­las­kuna nais­ten miehiä pienem­missä eläk­keissä. Meidän tulee säilyt­tää perhei­den valin­nan­va­paus oman arkensa järjes­tä­mi­sessä, mutta purkaa yhteis­kun­nasta sellai­sia raken­teita, jotka kannus­ta­vat erityi­sesti naisia jäämään kotiin.

Jokai­nen suoma­lai­nen hyötyy nais­ten aseman paran­ta­mi­sesta. Kun suoma­lai­nen nainen voi hyvin, kaikki suoma­lai­set voivat parem­min. Haas­tan jokai­sen miehen ja naisen, joka kokee olevansa tasa-arvon todel­li­nen kannat­taja mukaan tähän kampan­jaan osoit­teessa: http://kokoomusnaiset.fi/paras-maa-naisille

Lenita Toivakka on Eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri ja Kokoo­muk­sen Nais­ten Liiton puheen­joh­taja

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

Skip to content