Toivakka: Joulu on perheen ja työn yhteen­so­vit­ta­mi­sen päänäy­tös

Julkaistu: 29.12.2014

Suoma­lai­sissa kodeissa on jälleen vietetty joulun pyhiä. Perheissä on jaettu joulu­lah­jat, vietetty yhdessä aikaa ja rauhoi­tuttu hetkeksi kiireen keskellä. Jotta tämä arvo­kas yhdes­sä­olon aika olisi mahdol­li­nen, on sitä edel­tä­nyt runsaasti valmis­te­luja. Joulu­lah­jo­jen hank­ki­mi­nen, siivoa­mi­nen, ruokai­lu­jen ja suku­lais­vie­rai­lu­jen suun­nit­telu ja järjes­tä­mi­nen sekä kaikki muu juhla­val­mis­telu. Kaikki tämä ajoit­tuu samalla monelle työelä­män kiirei­sim­pään aikaan.

Joulu vaatii molem­milta vanhem­milta paljon, mutta erityis­kii­tos kuuluu usein juuri perheen äideille - joulun pääark­ki­teh­deille. Perheen ja työelä­män yhteen­so­vit­ta­mi­nen vaatii joulun aikaan erityistä jous­ta­vuutta naisilta. Joulun henki onkin monessa kodissa kiinni juuri äidin jaksa­mi­sesta. Siksi on tärkeää, että työn ja muun elämän yhteen­so­vit­ta­mi­nen helpot­tuu. Jos nainen voi hyvin ja jaksaa, onnel­li­suus lisään­tyy koko perheessä ja kaikilla lähei­sillä.

Ihmi­nen, jolla ei ole perhettä ympä­ril­lään, voi taas erityi­sesti joulun aikana kokea itsensä yksi­näi­seksi. Heille on oltava tarjolla mahdol­li­suus tukeen ja seuraan, ikään katso­matta. Ketään ei sovi jättää yksin ja tässä on meillä jokai­sella oma vastuumme. Tämä velvol­li­suus ei ole yksi­no­maan viran­omai­sen, vaan sinun ja minun vastuumme. Ympäri vuoden, ei vain jouluna.

Suomi on valittu kolmatta kertaa peräk­käin maail­man talous­foo­ru­min (WEF) tutki­muk­sessa maail­man toiseksi tasa-arvoi­sim­maksi maaksi. Maail­man tasa-arvoi­sin maa on Islanti. Moni asia on nais­ten näkö­kul­masta Suomessa erityi­sen hyvin. Silti nyky­ti­lan­tee­seen ei voi miten­kään jättäy­tyä tyyty­väi­senä.

Pieni maa, kuten Suomi, ei voi menes­tyä kansain­vä­li­sesti, jos mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo ei toteudu puolella väes­tös­tämme. Pitkällä tähtäi­mellä jokai­sen maan kilpai­lu­kyky ja koko maail­man hyvin­vointi riip­puu merkit­tä­västi siitä, miten hyvin olemme onnis­tu­neet koulut­ta­maan ja hyödyn­tä­mään nais­ten osaa­mista työelä­mässä. Olen aset­ta­nut tavoit­teeksi, että vuonna 2017 jolloin Suomi viet­tää 100-vuotis­juh­laansa, olisimme maail­man tasa-arvoi­sin maa.

Tavoit­teen saavut­ta­mi­seksi Kokoo­muk­sen Nais­ten Liitto on julis­ta­nut avatuksi Suomi maail­man paras maa naiselle 2017 -kampan­jan. Se aset­taa kuusi helposti mitat­ta­vaa tavoi­tetta, joita jokai­nen suoma­lai­nen voi omilla toimil­laan edis­tää. Tavoit­teet liit­ty­vät nais­ten työmark­kina-aseman paran­ta­mi­seen, urake­hi­tyk­sen estei­den pois­ta­mi­seen, palk­kae­ron kutis­ta­mi­seen, turval­li­suu­teen, koulu­tuk­seen ja hyvin­voin­tiin.

Nais­ten työmark­kina-aseman paran­ta­mi­sessa ja nais­ten korkean osaa­mi­sen hyödyn­tä­mi­sessä avai­na­se­massa on hoiva­vas­tuun jakaan­tu­mi­nen nykyistä tasai­sem­min sekä pien­ten lasten vanhem­milla että omais­hoi­ta­jilla. Nyt vanhem­muu­den kustan­nus­ten ja hoiva­vas­tuun epäta­sai­nen jakaan­tu­mi­nen vaikeut­taa nuor­ten nais­ten sijoit­tu­mista pysy­viin työsuh­tei­siin, hidas­taa osaa­mista vastaa­vaa ura- ja palk­ka­ke­hi­tystä ja näkyy loppu­las­kuna nais­ten miehiä pienem­missä eläk­keissä. Meidän tulee säilyt­tää perhei­den valin­nan­va­paus oman arkensa järjes­tä­mi­sessä, mutta purkaa yhteis­kun­nasta sellai­sia raken­teita, jotka kannus­ta­vat erityi­sesti naisia jäämään kotiin.

Jokai­nen suoma­lai­nen hyötyy nais­ten aseman paran­ta­mi­sesta. Kun suoma­lai­nen nainen voi hyvin, kaikki suoma­lai­set voivat parem­min. Haas­tan jokai­sen miehen ja naisen, joka kokee olevansa tasa-arvon todel­li­nen kannat­taja mukaan tähän kampan­jaan osoit­teessa: http://kokoomusnaiset.fi/paras-maa-naisille

Lenita Toivakka on Eurooppa- ja ulko­maan­kaup­pa­mi­nis­teri ja Kokoo­muk­sen Nais­ten Liiton puheen­joh­taja