MENU
Stubb: Vain työ luo työtä

Stubb: Vain työ luo työtä

Julkaistu: 01.02.2015 Uutiset

Kokoo­muksen puheen­joh­tajan, päämi­nisteri Alexander Stubbin mukaan seuraavan halli­tuksen tärkein tehtävä on parantaa työnteon edelly­tyksiä.

?Työ luo työtä. Suomen jäykkien työmark­ki­noiden uudis­ta­minen on ensi vaali­kauden keskei­simpiä kysymyksiä?, Stubb toteaa.

Puheen­johtaja Stubb puhui sunnun­taina Suomen Yrittäjien puheen­joh­tajien neuvot­te­lu­päi­villä Helsin­gissä.

?Pitkän aikavälin, eli seuraavan kymmenen vuoden sisällä tavoit­teena on oltava lukusarja 50 ? 40 ? 5. Tämä tarkoittaa, että julkisen sektorin koko suhteessa brutto­kan­san­tuot­teeseen on painettava nykyi­sestä noin 58 prosen­tista 50 prosenttiin. Tämä vaatii talous­kasvua. Yli 44 prosentin veroaste on saatava laskuun niin, että lähes­tymme 40 prosentin tasoa. Nykyinen 8-9 prosentin työttömyys on painettava 5 prosenttiin, ja kaikkien työhön kykenevien osallis­tu­mista työelämään on vauhdi­tettava. Tästä syystä meidän on lisättävä työvoiman tarjontaa?, Stubb sanoo.

Stubbin mukaan viime aikoina yrittäjien asiat ovat kiinnos­taneet laajasti läpi puolue­kentän.

?Suomi saadaan uuteen nousuun vain ja ainoastaan yrittä­jyy­dellä. Itse asiassa jokaista menoli­säystä ehdotet­taessa olisi hyvä miettiä, kuka tämän kaiken maksaa. Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme pyörii yksityisen sektorin työpaik­kojen tuomien verotu­lojen ja vienti­tu­lojen kautta. Yksiny­rit­täjien työpa­noksen kautta. Työpaik­kojen kautta, joita luovat ja ylläpi­tävät vastuul­liset, rohkeat ja kasvu­ha­kuiset yrittäjät?, Stubb toteaa.

Sen sijaan Stubb varoittaa, ettei valtio voi luoda työpaikkoja yrittäjien puolesta. Politiikan tehtä­väksi jää suotuisan yrittä­jäym­pä­ristön kehit­tä­minen.

?Me emme usko siihen, että talous­kasvu alkaa yritys­tukia jakamalla. Halli­tukseen voi päästä lupaa­malla kaikille kaikkea kivaa, eikä mitään ikävää. Tämä nähtiin viime viikon­loppuna Kreikassa. Kokoo­muksen osalta pidämme selvänä, että valtion­ta­louden sopeu­tuksen tulee jatkua. Työ on nostettava kaikessa päätök­sen­teossa etusi­jalle?, Stubb kertoo.

Työllis­tä­misen helpot­ta­mi­seksi Stubb ehdottaa viittä konkreet­tista keinoa:

1) Työnte­ki­jöiden ja työnan­tajien olisi voitava sopia palkoista ja työajoista yritys­koh­tai­sesti työeh­to­so­pi­muksen estämättä, jos yhtei­sym­märrys löytyy. Jos ei löydy, mennään TES:n mukaan. Sopiminen vaatii luotta­musta. Neuvot­te­lua­se­telman on oltava tasapai­noinen yrityksen ja työnte­ki­jöiden välillä.

2) Koeaika on piden­nettävä kuuteen kuukauteen.

3) Oppiso­pi­muksen rinnalle koulu­tus­so­pimus, jossa palkka nousee osaamisen kehit­tyessä.

4) Pitkä­ai­kais­työt­tömän voisi palkata määrä­ai­kaiseen työsuh­teeseen ilman erityisiä perus­teluja.

5) Työai­ka­pankkien entistä jousta­vampi käyttö, jolloin töitä tehdään silloin kun niitä on ja hiljaisena aikana voidaan ottaa vapaata.

Stubbin mukaan yllä mainitut ehdotukset tarkoit­tavat jousta­vampaa sääntelyä ja työllis­tä­misen kynnyksen alenta­mista.

?Yrittäjyys on talous­kasvun moottori. Sen kuris­ta­minen liialla säänte­lyllä, työllis­tä­misen vaikeu­della, byrokra­tialla, tarkoittaa pienempää talous­kasvua. Se tarkoittaa vähemmän työpaikkoja?, Stubb päättää.

 


Kokoomus.fi