Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Politiikka / Stubb: Vain työ luo työtä

Stubb: Vain työ luo työtä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan, päämi­nis­teri Alexan­der Stub­bin mukaan seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on paran­taa työn­teon edel­ly­tyk­siä.

?Työ luo työtä. Suomen jäyk­kien työmark­ki­noi­den uudis­ta­mi­nen on ensi vaali­kau­den keskei­sim­piä kysy­myk­siä?, Stubb toteaa.

Puheen­joh­taja Stubb puhui sunnun­taina Suomen Yrit­tä­jien puheen­joh­ta­jien neuvot­te­lu­päi­villä Helsin­gissä.

?Pitkän aika­vä­lin, eli seuraa­van kymme­nen vuoden sisällä tavoit­teena on oltava lukusarja 50 ? 40 ? 5. Tämä tarkoit­taa, että julki­sen sekto­rin koko suhteessa brut­to­kan­san­tuot­tee­seen on painet­tava nykyi­sestä noin 58 prosen­tista 50 prosent­tiin. Tämä vaatii talous­kas­vua. Yli 44 prosen­tin veroaste on saatava laskuun niin, että lähes­tymme 40 prosen­tin tasoa. Nykyi­nen 8-9 prosen­tin työt­tö­myys on painet­tava 5 prosent­tiin, ja kaik­kien työhön kyke­ne­vien osal­lis­tu­mista työelä­mään on vauh­di­tet­tava. Tästä syystä meidän on lisät­tävä työvoi­man tarjon­taa?, Stubb sanoo.

Stub­bin mukaan viime aikoina yrit­tä­jien asiat ovat kiin­nos­ta­neet laajasti läpi puolue­ken­tän.

?Suomi saadaan uuteen nousuun vain ja ainoas­taan yrit­tä­jyy­dellä. Itse asiassa jokaista meno­li­säystä ehdo­tet­taessa olisi hyvä miet­tiä, kuka tämän kaiken maksaa. Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme pyörii yksi­tyi­sen sekto­rin työpaik­ko­jen tuomien vero­tu­lo­jen ja vien­ti­tu­lo­jen kautta. Yksi­ny­rit­tä­jien työpa­nok­sen kautta. Työpaik­ko­jen kautta, joita luovat ja yllä­pi­tä­vät vastuul­li­set, rohkeat ja kasvu­ha­kui­set yrit­tä­jät?, Stubb toteaa.

Sen sijaan Stubb varoit­taa, ettei valtio voi luoda työpaik­koja yrit­tä­jien puolesta. Poli­tii­kan tehtä­väksi jää suotui­san yrit­tä­jäym­pä­ris­tön kehit­tä­mi­nen.

?Me emme usko siihen, että talous­kasvu alkaa yritys­tu­kia jaka­malla. Halli­tuk­seen voi päästä lupaa­malla kaikille kaik­kea kivaa, eikä mitään ikävää. Tämä nähtiin viime viikon­lop­puna Krei­kassa. Kokoo­muk­sen osalta pidämme selvänä, että valtion­ta­lou­den sopeu­tuk­sen tulee jatkua. Työ on nostet­tava kaikessa päätök­sen­teossa etusi­jalle?, Stubb kertoo.

Työl­lis­tä­mi­sen helpot­ta­mi­seksi Stubb ehdot­taa viittä konkreet­tista keinoa:

1) Työn­te­ki­jöi­den ja työnan­ta­jien olisi voitava sopia palkoista ja työajoista yritys­koh­tai­sesti työeh­to­so­pi­muk­sen estä­mättä, jos yhtei­sym­mär­rys löytyy. Jos ei löydy, mennään TES:n mukaan. Sopi­mi­nen vaatii luot­ta­musta. Neuvot­te­lua­se­tel­man on oltava tasa­pai­noi­nen yrityk­sen ja työn­te­ki­jöi­den välillä.

2) Koeaika on piden­net­tävä kuuteen kuukau­teen.

3) Oppi­so­pi­muk­sen rinnalle koulu­tus­so­pi­mus, jossa palkka nousee osaa­mi­sen kehit­tyessä.

4) Pitkä­ai­kais­työt­tö­män voisi palkata määrä­ai­kai­seen työsuh­tee­seen ilman erityi­siä perus­te­luja.

5) Työai­ka­pank­kien entistä jous­ta­vampi käyttö, jolloin töitä tehdään silloin kun niitä on ja hiljai­sena aikana voidaan ottaa vapaata.

Stub­bin mukaan yllä maini­tut ehdo­tuk­set tarkoit­ta­vat jous­ta­vam­paa sään­te­lyä ja työl­lis­tä­mi­sen kynnyk­sen alen­ta­mista.

?Yrit­tä­jyys on talous­kas­vun moot­tori. Sen kuris­ta­mi­nen liialla sään­te­lyllä, työl­lis­tä­mi­sen vaikeu­della, byro­kra­tialla, tarkoit­taa pienem­pää talous­kas­vua. Se tarkoit­taa vähem­män työpaik­koja?, Stubb päät­tää.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

29.1.2023

Petteri Orpo: Nyt on oikea aika kään­tää Suomi oike­aan suun­taan

Petteri Orpon puhe ristei­ly­väelle sunnun­taina 29.1.2023. Aika. Aris­to­te­leen mukaan aika on muutosta ja liikettä. Toisille aika on nyky­het­kien sarja.  Minulle

24.1.2023

Sinuhe Wallin­heimo: Viisas päät­täjä varau­tuu pahim­paan, mutta suhtau­tuu tule­vai­suu­teen toiveik­kaasti

Mieles­täni meidän kansan­edus­ta­jien tärkein tehtävä on parhaan mahdol­li­sen tule­vai­suu­den turvaa­mi­nen lapsil­lemme ja heidän lapsil­leen. Kyse on suku­pol­vien väli­sestä oikeu­den­mu­kai­suu­desta.

Oli kyse luon­to­ka­dosta, julki­sesta talou­desta tai Suomen turval­li­suu­desta, meillä pitäisi olla pääl­lim­mäi­senä mielessä, miten tehdyt – ja teke­mättä jäte­tyt – päätök­set vaikut­ta­vat jälki­pol­viin. Meidän kansan­edus­ta­jien on kyet­tävä vält­tä­mät­tö­miin päätök­siin silloin­kin, kun ne eivät vaikuta suosi­tuilta tai helpoilta.

24.1.2023

Oppo­si­tio jättää väli­ky­sy­myk­sen julki­sen talou­den velkaan­tu­mi­sesta

Kokoo­muk­sen, Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien ja Liike Nytin edus­kun­ta­ryh­mät jättä­vät yhtei­sen väli­ky­sy­myk­sen julki­sen talou­den velkaan­tu­mi­sesta. Oppo­si­tio­ryh­mien mukaan halli­tus on epäon­nis­tu­nut aset­ta­miensa talous­po­li­tii­kan tavoit­tei­den saavut­ta­mi­sessa.

Skip to content