Stubb: Vain työ luo työtä

Julkaistu: 01.02.2015

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan, päämi­nis­teri Alexan­der Stub­bin mukaan seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on paran­taa työn­teon edel­ly­tyk­siä.

?Työ luo työtä. Suomen jäyk­kien työmark­ki­noi­den uudis­ta­mi­nen on ensi vaali­kau­den keskei­sim­piä kysy­myk­siä?, Stubb toteaa.

Puheen­joh­taja Stubb puhui sunnun­taina Suomen Yrit­tä­jien puheen­joh­ta­jien neuvot­te­lu­päi­villä Helsin­gissä.

?Pitkän aika­vä­lin, eli seuraa­van kymme­nen vuoden sisällä tavoit­teena on oltava lukusarja 50 ? 40 ? 5. Tämä tarkoit­taa, että julki­sen sekto­rin koko suhteessa brut­to­kan­san­tuot­tee­seen on painet­tava nykyi­sestä noin 58 prosen­tista 50 prosent­tiin. Tämä vaatii talous­kas­vua. Yli 44 prosen­tin veroaste on saatava laskuun niin, että lähes­tymme 40 prosen­tin tasoa. Nykyi­nen 8-9 prosen­tin työt­tö­myys on painet­tava 5 prosent­tiin, ja kaik­kien työhön kyke­ne­vien osal­lis­tu­mista työelä­mään on vauh­di­tet­tava. Tästä syystä meidän on lisät­tävä työvoi­man tarjon­taa?, Stubb sanoo.

Stub­bin mukaan viime aikoina yrit­tä­jien asiat ovat kiin­nos­ta­neet laajasti läpi puolue­ken­tän.

?Suomi saadaan uuteen nousuun vain ja ainoas­taan yrit­tä­jyy­dellä. Itse asiassa jokaista meno­li­säystä ehdo­tet­taessa olisi hyvä miet­tiä, kuka tämän kaiken maksaa. Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme pyörii yksi­tyi­sen sekto­rin työpaik­ko­jen tuomien vero­tu­lo­jen ja vien­ti­tu­lo­jen kautta. Yksi­ny­rit­tä­jien työpa­nok­sen kautta. Työpaik­ko­jen kautta, joita luovat ja yllä­pi­tä­vät vastuul­li­set, rohkeat ja kasvu­ha­kui­set yrit­tä­jät?, Stubb toteaa.

Sen sijaan Stubb varoit­taa, ettei valtio voi luoda työpaik­koja yrit­tä­jien puolesta. Poli­tii­kan tehtä­väksi jää suotui­san yrit­tä­jäym­pä­ris­tön kehit­tä­mi­nen.

?Me emme usko siihen, että talous­kasvu alkaa yritys­tu­kia jaka­malla. Halli­tuk­seen voi päästä lupaa­malla kaikille kaik­kea kivaa, eikä mitään ikävää. Tämä nähtiin viime viikon­lop­puna Krei­kassa. Kokoo­muk­sen osalta pidämme selvänä, että valtion­ta­lou­den sopeu­tuk­sen tulee jatkua. Työ on nostet­tava kaikessa päätök­sen­teossa etusi­jalle?, Stubb kertoo.

Työl­lis­tä­mi­sen helpot­ta­mi­seksi Stubb ehdot­taa viittä konkreet­tista keinoa:

1) Työn­te­ki­jöi­den ja työnan­ta­jien olisi voitava sopia palkoista ja työajoista yritys­koh­tai­sesti työeh­to­so­pi­muk­sen estä­mättä, jos yhtei­sym­mär­rys löytyy. Jos ei löydy, mennään TES:n mukaan. Sopi­mi­nen vaatii luot­ta­musta. Neuvot­te­lua­se­tel­man on oltava tasa­pai­noi­nen yrityk­sen ja työn­te­ki­jöi­den välillä.

2) Koeaika on piden­net­tävä kuuteen kuukau­teen.

3) Oppi­so­pi­muk­sen rinnalle koulu­tus­so­pi­mus, jossa palkka nousee osaa­mi­sen kehit­tyessä.

4) Pitkä­ai­kais­työt­tö­män voisi palkata määrä­ai­kai­seen työsuh­tee­seen ilman erityi­siä perus­te­luja.

5) Työai­ka­pank­kien entistä jous­ta­vampi käyttö, jolloin töitä tehdään silloin kun niitä on ja hiljai­sena aikana voidaan ottaa vapaata.

Stub­bin mukaan yllä maini­tut ehdo­tuk­set tarkoit­ta­vat jous­ta­vam­paa sään­te­lyä ja työl­lis­tä­mi­sen kynnyk­sen alen­ta­mista.

?Yrit­tä­jyys on talous­kas­vun moot­tori. Sen kuris­ta­mi­nen liialla sään­te­lyllä, työl­lis­tä­mi­sen vaikeu­della, byro­kra­tialla, tarkoit­taa pienem­pää talous­kas­vua. Se tarkoit­taa vähem­män työpaik­koja?, Stubb päät­tää.