Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Stubb: Vain työ luo työtä

Stubb: Vain työ luo työtä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan, päämi­nis­teri Alexan­der Stub­bin mukaan seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on paran­taa työn­teon edel­ly­tyk­siä.

?Työ luo työtä. Suomen jäyk­kien työmark­ki­noi­den uudis­ta­mi­nen on ensi vaali­kau­den keskei­sim­piä kysy­myk­siä?, Stubb toteaa.

Puheen­joh­taja Stubb puhui sunnun­taina Suomen Yrit­tä­jien puheen­joh­ta­jien neuvot­te­lu­päi­villä Helsin­gissä.

?Pitkän aika­vä­lin, eli seuraa­van kymme­nen vuoden sisällä tavoit­teena on oltava lukusarja 50 ? 40 ? 5. Tämä tarkoit­taa, että julki­sen sekto­rin koko suhteessa brut­to­kan­san­tuot­tee­seen on painet­tava nykyi­sestä noin 58 prosen­tista 50 prosent­tiin. Tämä vaatii talous­kas­vua. Yli 44 prosen­tin veroaste on saatava laskuun niin, että lähes­tymme 40 prosen­tin tasoa. Nykyi­nen 8-9 prosen­tin työt­tö­myys on painet­tava 5 prosent­tiin, ja kaik­kien työhön kyke­ne­vien osal­lis­tu­mista työelä­mään on vauh­di­tet­tava. Tästä syystä meidän on lisät­tävä työvoi­man tarjon­taa?, Stubb sanoo.

Stub­bin mukaan viime aikoina yrit­tä­jien asiat ovat kiin­nos­ta­neet laajasti läpi puolue­ken­tän.

?Suomi saadaan uuteen nousuun vain ja ainoas­taan yrit­tä­jyy­dellä. Itse asiassa jokaista meno­li­säystä ehdo­tet­taessa olisi hyvä miet­tiä, kuka tämän kaiken maksaa. Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme pyörii yksi­tyi­sen sekto­rin työpaik­ko­jen tuomien vero­tu­lo­jen ja vien­ti­tu­lo­jen kautta. Yksi­ny­rit­tä­jien työpa­nok­sen kautta. Työpaik­ko­jen kautta, joita luovat ja yllä­pi­tä­vät vastuul­li­set, rohkeat ja kasvu­ha­kui­set yrit­tä­jät?, Stubb toteaa.

Sen sijaan Stubb varoit­taa, ettei valtio voi luoda työpaik­koja yrit­tä­jien puolesta. Poli­tii­kan tehtä­väksi jää suotui­san yrit­tä­jäym­pä­ris­tön kehit­tä­mi­nen.

?Me emme usko siihen, että talous­kasvu alkaa yritys­tu­kia jaka­malla. Halli­tuk­seen voi päästä lupaa­malla kaikille kaik­kea kivaa, eikä mitään ikävää. Tämä nähtiin viime viikon­lop­puna Krei­kassa. Kokoo­muk­sen osalta pidämme selvänä, että valtion­ta­lou­den sopeu­tuk­sen tulee jatkua. Työ on nostet­tava kaikessa päätök­sen­teossa etusi­jalle?, Stubb kertoo.

Työl­lis­tä­mi­sen helpot­ta­mi­seksi Stubb ehdot­taa viittä konkreet­tista keinoa:

1) Työn­te­ki­jöi­den ja työnan­ta­jien olisi voitava sopia palkoista ja työajoista yritys­koh­tai­sesti työeh­to­so­pi­muk­sen estä­mättä, jos yhtei­sym­mär­rys löytyy. Jos ei löydy, mennään TES:n mukaan. Sopi­mi­nen vaatii luot­ta­musta. Neuvot­te­lua­se­tel­man on oltava tasa­pai­noi­nen yrityk­sen ja työn­te­ki­jöi­den välillä.

2) Koeaika on piden­net­tävä kuuteen kuukau­teen.

3) Oppi­so­pi­muk­sen rinnalle koulu­tus­so­pi­mus, jossa palkka nousee osaa­mi­sen kehit­tyessä.

4) Pitkä­ai­kais­työt­tö­män voisi palkata määrä­ai­kai­seen työsuh­tee­seen ilman erityi­siä perus­te­luja.

5) Työai­ka­pank­kien entistä jous­ta­vampi käyttö, jolloin töitä tehdään silloin kun niitä on ja hiljai­sena aikana voidaan ottaa vapaata.

Stub­bin mukaan yllä maini­tut ehdo­tuk­set tarkoit­ta­vat jous­ta­vam­paa sään­te­lyä ja työl­lis­tä­mi­sen kynnyk­sen alen­ta­mista.

?Yrit­tä­jyys on talous­kas­vun moot­tori. Sen kuris­ta­mi­nen liialla sään­te­lyllä, työl­lis­tä­mi­sen vaikeu­della, byro­kra­tialla, tarkoit­taa pienem­pää talous­kas­vua. Se tarkoit­taa vähem­män työpaik­koja?, Stubb päät­tää.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content