Stubb: Talouden suunta kääntyy vain työllä – kokoomus.fi
MENU
Stubb: Talouden suunta kääntyy vain työllä

Stubb: Talouden suunta kääntyy vain työllä

Julkaistu: 19.08.2015 Uncategorized

Valtio­va­rain­mi­nisteri Alexander Stubb korosti Kokoo­muksen minis­te­ri­ryhmän kesäko­kouk­sessa, että halli­tus­oh­jel­massa sovitut työlli­syyttä ja kasvua edistävät uudis­tukset on vietävä määrä­tie­toi­sesti eteenpäin.

Halli­tus­oh­jel­massa on sovittu muun muassa kannus­tin­louk­kujen purka­mi­sesta, elinkei­noe­lämää kuris­tavan sääntelyn purka­mi­sesta, työn verotuksen keven­tä­mi­sestä, ansio­si­don­naisen työttö­myys­turvan uudis­ta­mi­sesta ja paikal­lisen sopimisen lisää­mi­sestä.

”Hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan palvelut kyetään turvaamaan ainoastaan työllä. Halli­tus­oh­jel­massa sovitut säästöt on tehtävä, jotta julkisen talouden menot ja tulot saadaan kohti tasapainoa ja luottamus talou­den­pitoon vahvistuu. Leikkaus­lis­tojen kierre ei kuitenkaan lopu, ellei useampi suoma­lainen saa työtä”, Stubb sanoi.

Halli­tuksen tavoit­te­le­malla yhteis­kun­ta­so­pi­muk­sella alennet­taisiin yksik­kö­työ­kus­tan­nuksia viidellä prosen­tilla samalla kun työnte­ki­jöiden muutos­turvaa vahvis­tet­taisiin. Yhteis­kun­ta­so­pi­muk­sessa onnis­tu­minen lisäisi työpaikkoja Suomessa merkit­tä­västi ja olisi omiaan vahvis­tamaan suoma­laisen työn kilpai­lu­kykyä maail­malla.

”Toivon, että neuvot­te­lu­rat­kaisu yhteis­kun­ta­so­pi­muk­sesta löytyy. Viimeisten päivien neuvot­te­lulle on annettava työrauha. Toivomme, ettei halli­tus­oh­jel­massa sovit­tuihin vaihtoeh­toisiin toimiin jouduta, vaan että työmark­ki­naos­a­puolet kykenevät neuvot­te­lemaan tasapai­noisen kokonai­suuden erittäin tärkeiden tavoit­teiden toteu­tu­mi­seksi. Kyse on suoma­laisten työpai­koista ja sitä kautta myös julkisen talouden tasapai­nosta ja velka­kierteen katkai­se­mi­sesta”, Stubb sanoi.

Stubb korosti, että yhteis­kun­ta­so­pi­muksen sekä työlli­syyttä että kasvua edistävien toimien onnis­tu­mi­sessa suurimpia voittajia ovat suoma­laiset, jotka saavat työpaikan sekä yritykset, jotka saavat osaamista ja pystyvät kilpai­lemaan paremmin kansain­vä­li­sillä markki­noilla.

 


Kokoomus.fi