Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Stubb: Talouden suunta kääntyy vain työllä

Stubb: Talou­den suunta kään­tyy vain työllä

Julkaistu:

Valtio­va­rain­mi­nis­teri Alexan­der Stubb korosti Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryh­män kesä­ko­kouk­sessa, että halli­tus­oh­jel­massa sovi­tut työl­li­syyttä ja kasvua edis­tä­vät uudis­tuk­set on vietävä määrä­tie­toi­sesti eteen­päin.

Halli­tus­oh­jel­massa on sovittu muun muassa kannus­tin­louk­ku­jen purka­mi­sesta, elin­kei­noe­lä­mää kuris­ta­van sään­te­lyn purka­mi­sesta, työn vero­tuk­sen keven­tä­mi­sestä, ansio­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van uudis­ta­mi­sesta ja paikal­li­sen sopi­mi­sen lisää­mi­sestä.

”Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut kyetään turvaa­maan ainoas­taan työllä. Halli­tus­oh­jel­massa sovi­tut sääs­töt on tehtävä, jotta julki­sen talou­den menot ja tulot saadaan kohti tasa­pai­noa ja luot­ta­mus talou­den­pi­toon vahvis­tuu. Leik­kaus­lis­to­jen kierre ei kuiten­kaan lopu, ellei useampi suoma­lai­nen saa työtä”, Stubb sanoi.

Halli­tuk­sen tavoit­te­le­malla yhteis­kun­ta­so­pi­muk­sella alen­net­tai­siin yksik­kö­työ­kus­tan­nuk­sia viidellä prosen­tilla samalla kun työn­te­ki­jöi­den muutos­tur­vaa vahvis­tet­tai­siin. Yhteis­kun­ta­so­pi­muk­sessa onnis­tu­mi­nen lisäisi työpaik­koja Suomessa merkit­tä­västi ja olisi omiaan vahvis­ta­maan suoma­lai­sen työn kilpai­lu­ky­kyä maail­malla.

”Toivon, että neuvot­te­lu­rat­kaisu yhteis­kun­ta­so­pi­muk­sesta löytyy. Viimeis­ten päivien neuvot­te­lulle on annet­tava työrauha. Toivomme, ettei halli­tus­oh­jel­massa sovit­tui­hin vaih­toeh­toi­siin toimiin jouduta, vaan että työmark­ki­naos­a­puo­let kyke­ne­vät neuvot­te­le­maan tasa­pai­noi­sen koko­nai­suu­den erit­täin tärkei­den tavoit­tei­den toteu­tu­mi­seksi. Kyse on suoma­lais­ten työpai­koista ja sitä kautta myös julki­sen talou­den tasa­pai­nosta ja velka­kier­teen katkai­se­mi­sesta”, Stubb sanoi.

Stubb korosti, että yhteis­kun­ta­so­pi­muk­sen sekä työl­li­syyttä että kasvua edis­tä­vien toimien onnis­tu­mi­sessa suurim­pia voit­ta­jia ovat suoma­lai­set, jotka saavat työpai­kan sekä yrityk­set, jotka saavat osaa­mista ja pysty­vät kilpai­le­maan parem­min kansain­vä­li­sillä mark­ki­noilla.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content