Kokoomus.fi / Politiikka / Puheen­joh­taja Stubb: ?Kokoo­mus edis­tää yrit­tä­jien tavoit­teita?

Puheen­joh­taja Stubb: ?Kokoo­mus edis­tää yrit­tä­jien tavoit­teita?

Julkaistu:

Halli­tus on tänään sopi­nut lisä­ta­lous­ar­viosta. Loppusum­mal­taan noin 300 miljoo­nan euron lisä­bud­je­tin pain­opiste on työssä ja yrit­tä­jyy­dessä. Samalla halli­tus sopi erityi­sestä yrit­tä­jyys­pa­ke­tista, jossa erityi­sesti pien­ten yritys­ten toimin­tae­del­ly­tyk­siä paran­ne­taan.

?Halli­tuk­sen lisä­bud­jetti vahvis­taa kasvua ja työl­li­syyttä. Se helpot­taa yrit­tä­mistä. Suomi on saatava liik­keelle. Jos emme tee työl­li­syyttä vahvis­ta­via päätök­siä ja raken­teel­li­sia uudis­tuk­sia, niin leik­kaus­ten tie ei koskaan lopu?, Stubb sanoo.

Kokoo­muk­selle tärkein yksit­täi­nen koko­nai­suus lisä­ta­lous­ar­viossa oli tänään sovittu yrit­tä­jyys­pa­ketti.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on toteut­ta­nut laajan yrit­tä­jyys­kier­tu­een. Osana kier­tuetta Kokoo­mus on kysy­nyt yrit­tä­jiltä, millä keinoilla yrit­tä­jyy­den edel­ly­tyk­siä voitai­siin paran­taa. Kokoo­muk­sen kymme­nen tavoi­tetta julkis­tet­tiin kesällä 2014. Yrit­tä­jyys­pa­ketti toteut­taa niitä toiveita, joita yrit­tä­jät itse näki­vät kiireel­li­sinä muutos­tar­peina.

Yritys­ten suku­pol­ven­vaih­dos­ten maksuai­kaa piden­ne­tään viidestä seit­se­mään vuoteen. Tämä helpot­taa perin­tö­ve­ron maksa­mista, jottei yrityk­sen omai­suutta tarvit­sisi myydä veron maksa­mista varten muuten­kin vaati­vassa suku­pol­ven­vaih­dos­ti­lan­teessa.

Lisäksi halli­tus nostaa yritys­ten arvon­li­sä­ve­ro­vel­vol­li­suu­den alara­jaa 10 000 euroon nykyi­sestä 8 500 eurosta sekä huojen­nus­ra­jaa 22 500 eurosta 30 000 euroon. Muutok­set helpot­ta­vat aivan pien­ten yritys­ten toimin­taa sekä kannus­ta­vat ihmi­siä kokei­le­maan pieni­muo­toista yrit­tä­jyyttä.

Halli­tus sopi myös, että maksu­pe­rus­tei­sen arvon­li­sä­ve­ron käyt­töön­o­ton lain­sää­dän­tö­val­mis­telu jatkuu siten, että seuraava halli­tus voi halu­tes­saan toteut­taa uudis­tuk­sen v. 2016 alusta lähtien.

Halli­tus on jo aikai­sem­min anta­nut esityk­sen, jolla ylei­nen maksuehto muute­taan 60 päivästä 30 päivään. Tämä auttaa erityi­sesti pieniä alihan­kin­tay­ri­tyk­siä, joilla on mahdol­li­suus saada maksu kump­pa­neil­taan jatkossa lyhyem­mässä ajassa. Esitys lähti alun perin liik­keelle Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jien Arto Sato­sen ja Outi Mäke­län teke­mästä aloit­teesta.

Kulu­van vaali­kau­den aikana on tehty merkit­tävä joukko myös muita yrit­tä­jyyttä edis­tä­viä toimia. Esimer­kiksi yhtei­sö­ve­roa on alen­nettu 26 prosen­tista 20 prosent­tiin ja osin­ko­ve­ron huojen­nusa­lu­een enim­mäis­mää­rää on nostettu 150 000 euroon. Yritys­ten rahoi­tusta helpot­ta­maan on perus­tettu miljar­di­luok­kaan nouse­vat kasvu­ra­has­tot ja yritys­ten inno­vaa­tioi­den rahoi­tusta on lisätty.

?Kasvun käyn­nis­tä­mi­seen ei ole hopea­luo­tia. Meidän on tehtävä suuri joukko pieniä päätök­siä, jotka aset­ta­vat työn ja yrit­tä­jyy­den etusi­jalle?, Stubb toteaa.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2021

Senio­rit ovat yhteis­kun­nassa merkit­tävä voima­vara

Me senio­rit emme suin­kaan ole yhteis­kun­nalle vain taakka tai rasite. Päin­vas­toin, me olemme aktii­vi­sia osal­lis­tu­jia ja tärkeä voima­vara omilla paik­ka­kun­nil­lamme.

9.3.2021

Maakun­ta­hal­linto huonon­taa senio­rei­den palve­luja

Me ikäih­mi­set haluamme elää mahdol­li­sim­man terveinä ja toimin­ta­ky­kyi­sinä. Haluamme ympä­ril­lemme hyviä, rakas­ta­via ihmi­siä, mutta haluamme myös päät­tää asiois­tamme itse. Talou­del­li­nen

23.1.2021

Kokoo­mus­lai­sessa kunnassa sydän on oikealla

Kaikki puolu­eet halua­vat hyvää. Kukapa nyt tieten tahtoen hyvin­voin­nin pahoin­voin­nilla korvaisi? Kaikki me olemme sitä mieltä, että lasten on hyvä