MENU
Puheen­johtaja Stubb: ?Kokoomus edistää yrittäjien tavoit­teita?

Puheen­johtaja Stubb: ?Kokoomus edistää yrittäjien tavoit­teita?

Julkaistu: 09.02.2015 Uutiset

Hallitus on tänään sopinut lisäta­lous­ar­viosta. Loppusum­maltaan noin 300 miljoonan euron lisäbud­jetin painopiste on työssä ja yrittä­jyy­dessä. Samalla hallitus sopi erityi­sestä yrittä­jyys­pa­ke­tista, jossa erityi­sesti pienten yritysten toimin­tae­del­ly­tyksiä paran­netaan.

?Halli­tuksen lisäbud­jetti vahvistaa kasvua ja työlli­syyttä. Se helpottaa yrittä­mistä. Suomi on saatava liikkeelle. Jos emme tee työlli­syyttä vahvis­tavia päätöksiä ja raken­teel­lisia uudis­tuksia, niin leikkausten tie ei koskaan lopu?, Stubb sanoo.

Kokoo­muk­selle tärkein yksit­täinen kokonaisuus lisäta­lous­ar­viossa oli tänään sovittu yrittä­jyys­pa­ketti.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä on toteut­tanut laajan yrittä­jyys­kier­tueen. Osana kiertuetta Kokoomus on kysynyt yrittä­jiltä, millä keinoilla yrittä­jyyden edelly­tyksiä voitaisiin parantaa. Kokoo­muksen kymmenen tavoi­tetta julkis­tettiin kesällä 2014. Yrittä­jyys­pa­ketti toteuttaa niitä toiveita, joita yrittäjät itse näkivät kiireel­lisinä muutos­tar­peina.

Yritysten sukupol­ven­vaih­dosten maksuaikaa piden­netään viidestä seitsemään vuoteen. Tämä helpottaa perin­tö­veron maksa­mista, jottei yrityksen omaisuutta tarvitsisi myydä veron maksa­mista varten muutenkin vaati­vassa sukupol­ven­vaih­dos­ti­lan­teessa.

Lisäksi hallitus nostaa yritysten arvon­li­sä­ve­ro­vel­vol­li­suuden alarajaa 10 000 euroon nykyi­sestä 8 500 eurosta sekä huojen­nus­rajaa 22 500 eurosta 30 000 euroon. Muutokset helpot­tavat aivan pienten yritysten toimintaa sekä kannus­tavat ihmisiä kokei­lemaan pieni­muo­toista yrittä­jyyttä.

Hallitus sopi myös, että maksu­pe­rus­teisen arvon­li­sä­veron käyttöönoton lainsää­dän­tö­val­mistelu jatkuu siten, että seuraava hallitus voi halutessaan toteuttaa uudis­tuksen v. 2016 alusta lähtien.

Hallitus on jo aikai­semmin antanut esityksen, jolla yleinen maksuehto muutetaan 60 päivästä 30 päivään. Tämä auttaa erityi­sesti pieniä alihan­kin­tay­ri­tyksiä, joilla on mahdol­lisuus saada maksu kumppa­neiltaan jatkossa lyhyem­mässä ajassa. Esitys lähti alun perin liikkeelle Kokoo­muksen kansan­edus­tajien Arto Satosen ja Outi Mäkelän tekemästä aloit­teesta.

Kuluvan vaali­kauden aikana on tehty merkittävä joukko myös muita yrittä­jyyttä edistäviä toimia. Esimer­kiksi yhtei­sö­veroa on alennettu 26 prosen­tista 20 prosenttiin ja osinko­veron huojen­nusa­lueen enimmäis­määrää on nostettu 150 000 euroon. Yritysten rahoi­tusta helpot­tamaan on perus­tettu miljar­di­luokkaan nousevat kasvu­ra­hastot ja yritysten innovaa­tioiden rahoi­tusta on lisätty.

?Kasvun käynnis­tä­miseen ei ole hopea­luotia. Meidän on tehtävä suuri joukko pieniä päätöksiä, jotka asettavat työn ja yrittä­jyyden etusi­jalle?, Stubb toteaa.

 


Kokoomus.fi