Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Puheen­joh­taja Stubb: ?Kokoo­mus edis­tää yrit­tä­jien tavoit­teita?

Puheen­joh­taja Stubb: ?Kokoo­mus edis­tää yrit­tä­jien tavoit­teita?

Julkaistu:

Halli­tus on tänään sopi­nut lisä­ta­lous­ar­viosta. Loppusum­mal­taan noin 300 miljoo­nan euron lisä­bud­je­tin pain­opiste on työssä ja yrit­tä­jyy­dessä. Samalla halli­tus sopi erityi­sestä yrit­tä­jyys­pa­ke­tista, jossa erityi­sesti pien­ten yritys­ten toimin­tae­del­ly­tyk­siä paran­ne­taan.

?Halli­tuk­sen lisä­bud­jetti vahvis­taa kasvua ja työl­li­syyttä. Se helpot­taa yrit­tä­mistä. Suomi on saatava liik­keelle. Jos emme tee työl­li­syyttä vahvis­ta­via päätök­siä ja raken­teel­li­sia uudis­tuk­sia, niin leik­kaus­ten tie ei koskaan lopu?, Stubb sanoo.

Kokoo­muk­selle tärkein yksit­täi­nen koko­nai­suus lisä­ta­lous­ar­viossa oli tänään sovittu yrit­tä­jyys­pa­ketti.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on toteut­ta­nut laajan yrit­tä­jyys­kier­tu­een. Osana kier­tuetta Kokoo­mus on kysy­nyt yrit­tä­jiltä, millä keinoilla yrit­tä­jyy­den edel­ly­tyk­siä voitai­siin paran­taa. Kokoo­muk­sen kymme­nen tavoi­tetta julkis­tet­tiin kesällä 2014. Yrit­tä­jyys­pa­ketti toteut­taa niitä toiveita, joita yrit­tä­jät itse näki­vät kiireel­li­sinä muutos­tar­peina.

Yritys­ten suku­pol­ven­vaih­dos­ten maksuai­kaa piden­ne­tään viidestä seit­se­mään vuoteen. Tämä helpot­taa perin­tö­ve­ron maksa­mista, jottei yrityk­sen omai­suutta tarvit­sisi myydä veron maksa­mista varten muuten­kin vaati­vassa suku­pol­ven­vaih­dos­ti­lan­teessa.

Lisäksi halli­tus nostaa yritys­ten arvon­li­sä­ve­ro­vel­vol­li­suu­den alara­jaa 10 000 euroon nykyi­sestä 8 500 eurosta sekä huojen­nus­ra­jaa 22 500 eurosta 30 000 euroon. Muutok­set helpot­ta­vat aivan pien­ten yritys­ten toimin­taa sekä kannus­ta­vat ihmi­siä kokei­le­maan pieni­muo­toista yrit­tä­jyyttä.

Halli­tus sopi myös, että maksu­pe­rus­tei­sen arvon­li­sä­ve­ron käyt­töön­o­ton lain­sää­dän­tö­val­mis­telu jatkuu siten, että seuraava halli­tus voi halu­tes­saan toteut­taa uudis­tuk­sen v. 2016 alusta lähtien.

Halli­tus on jo aikai­sem­min anta­nut esityk­sen, jolla ylei­nen maksuehto muute­taan 60 päivästä 30 päivään. Tämä auttaa erityi­sesti pieniä alihan­kin­tay­ri­tyk­siä, joilla on mahdol­li­suus saada maksu kump­pa­neil­taan jatkossa lyhyem­mässä ajassa. Esitys lähti alun perin liik­keelle Kokoo­muk­sen kansan­edus­ta­jien Arto Sato­sen ja Outi Mäke­län teke­mästä aloit­teesta.

Kulu­van vaali­kau­den aikana on tehty merkit­tävä joukko myös muita yrit­tä­jyyttä edis­tä­viä toimia. Esimer­kiksi yhtei­sö­ve­roa on alen­nettu 26 prosen­tista 20 prosent­tiin ja osin­ko­ve­ron huojen­nusa­lu­een enim­mäis­mää­rää on nostettu 150 000 euroon. Yritys­ten rahoi­tusta helpot­ta­maan on perus­tettu miljar­di­luok­kaan nouse­vat kasvu­ra­has­tot ja yritys­ten inno­vaa­tioi­den rahoi­tusta on lisätty.

?Kasvun käyn­nis­tä­mi­seen ei ole hopea­luo­tia. Meidän on tehtävä suuri joukko pieniä päätök­siä, jotka aset­ta­vat työn ja yrit­tä­jyy­den etusi­jalle?, Stubb toteaa.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content