Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / työ / Sivu 8

työ

31.12.2012

Katai­nen: Uuden vuoden tuomat haas­teet vaati­vat kykyä uudis­tua

Uutena vuotena juhlimme vanhan kään­ty­mistä uudeksi. Vuosi 2012 jää taak­semme ja edes­sämme on uusi vuosi 2013. Tule­vana vuonna Suomi ja

30.11.2012

Katai­nen: Työpai­kat etusi­jalla

Halli­tuk­sen EU-minis­­te­­ri­­va­­lio­­kunta päätti tänään, että Suomi ei osal­listu finans­sit­ran­sak­tio­ve­roa koske­vaan suppean maaryh­män tiivis­tet­tyyn yhteis­työ­hön EU:ssa. Halli­tus lait­toi asiassa suoma­lai­set työpai­kat

29.1.2011

Katai­sen työryhmä: Työtä, yrit­tä­mistä ja välit­tä­mistä ? Kokoo­muk­sen keinot hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan turvaa­mi­seksi

Valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­sen johta­man työryh­män loppu­ra­portti Työtä, yrit­tä­mistä ja välit­tä­mistä ? Kokoo­muk­sen keinot hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan turvaa­mi­seksi on julkaistu.

8.10.2010

Jyrki Katai­nen: Hyvä työelämä ja vanhem­muus

Tarvit­semme lisää jous­toja erityi­sesti pien­ten lasten vanhem­pien työhön.

19.4.2009

Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan satoa

Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan kokous -- Kylvö­par­la­mentti kokoon­tui Helsin­gissä - mukana oli myös puolu­een puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen. Valtuus­kunta antoi kannan­o­ton “Euro­vaa­lei­hin rehel­li­sin maata­lous­sä­ve­lin”.

9.2.2009

Keppiä vai pork­ka­naa - kannus­taako yhteis­kunta työhön -semi­naari

Kokoo­muk­sen Työn ja Yrit­tä­jyy­den verkosto järjesti maanan­taina 9.2.2009 semi­naa­rin aiheella Keppiä vai pork­ka­naa - kannus­taako yhteis­kunta työhön. Semi­naari oli onnis­tu­nut. Edus­kun­ta­ta­lon kansa­lai­sinfo oli aivan täysi. Aihe oli kiin­nos­tava. Semi­naa­rissa syntyi hyvä keskus­telu kuun­te­li­joi­den ja alus­ta­jien välille.

Skip to content