Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Katai­nen: Työpai­kat etusi­jalla

Katai­nen: Työpai­kat etusi­jalla

Julkaistu:

Halli­tuk­sen EU-minis­te­ri­va­lio­kunta päätti tänään, että Suomi ei osal­listu finans­sit­ran­sak­tio­ve­roa koske­vaan suppean maaryh­män tiivis­tet­tyyn yhteis­työ­hön EU:ssa. Halli­tus lait­toi asiassa suoma­lai­set työpai­kat etusi­jalle. Kun osa Suomen kilpai­li­ja­maista jättäy­tyy veron ulko­puo­lelle, veron käyt­töön otta­mi­nen Suomessa olisi aiheut­ta­nut todel­li­sen riskin työpaik­ko­jen mene­tyk­sistä.

Huolemme oli se, että jos vero olisi otettu käyt­töön Suomessa, moni suoma­lai­nen perhee­näiti ja ?isä olisi saat­ta­nut menet­tää työpaik­kansa. Työpaik­ko­jen siir­tä­mi­nen maasta toiseen on erityi­sen vaiva­tonta finans­sia­lalla. Vero olisi heiken­tä­nyt kilpai­lu­ky­kyämme erityi­sesti suhteessa naapu­ri­maa­hamme Ruot­siin. Ruotsi on jo aiem­min ilmoit­ta­nut jättäy­ty­vänsä veron ulko­puo­lelle.

Suomi on tilan­teessa, jossa talous­kasvu hidas­tuu väes­tön ikään­ty­mi­sen vuoksi ja työpaik­koja häviää talou­den raken­ne­muu­tok­sen seurauk­sena. Tässä tilan­teessa tarvit­semme päätök­siä, joilla luodaan uusia työpaik­koja.

Asian­tun­tija-arvioi­den mukaan finans­sit­ran­sak­tio­vero olisi vahin­goit­ta­nut Suomen talous­kas­vua monin tavoin. Se olisi suurella toden­nä­köi­syy­dellä tarkoit­ta­nut esimer­kiksi asun­to­ve­lal­li­sille korkeam­pia laina­mar­gi­naa­leja, työpaik­ka­me­ne­tyk­siä erityi­sesti finans­si­sek­to­rilla, yritys­ten rahoi­tus­kus­tan­nus­ten nousua ja siten vähem­män inves­toin­teja sekä myös korkeam­paa valtion velan korkoa. Euroo­pan komis­sio arvioi, että vero olisi heiken­tä­nyt talous­kas­vua keski­mää­rin puoli prosent­tiyk­sik­köä koko­nais­tuo­tan­nosta.

Rahoi­tusa­lan peli­sään­töjä on kiris­tetty ja tullaan kiris­tä­mään tule­vina vuosina tuntu­vasti. Suomessa otetaan käyt­töön pank­ki­vero, joka peri­tään suhteessa pank­kien riski­pai­no­tet­tui­hin varoi­hin. Pank­kien vaka­va­rai­suus­sään­nök­siä kiris­te­tään tule­vina vuosina merkit­tä­västi. EU:ssa otetaan käyt­töön yhtei­nen euroop­pa­lai­nen pank­ki­val­vonta. Kiris­ty­vän sään­te­lyn ja vero­tuk­sen keskellä on muis­tet­tava, että suoma­lai­nen talous­kasvu ja koti­mai­set työpai­kat edel­lyt­tä­vät tervettä ja kilpai­lu­ky­kyistä pank­ki­sek­to­ria.

Halli­tuk­sessa oli asiasta erilai­sia mieli­pi­teitä, jotka perus­tu­vat erilai­seen ajat­te­lu­ta­paan. Tässä vaiheessa Suomi ei kuiten­kaan osal­listu tiivis­tet­tyyn yhteis­työ­hön. Tästä huoli­matta Suomi voi osal­lis­tua esitystä koske­vaan valmis­te­luun neuvos­ton tiivis­te­tyn yhteis­työn ryhmässä.

Suomi on nyt ja jatkossa mukana kaikessa sellai­sessa EU-yhteis­työssä, joka on eduksi suoma­lai­sille, suoma­lai­sille työpai­koille ja koti­mai­selle talous­kas­vulle.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.3.2023

Paula Risi­kon blogi: Senio­ri­kan­sa­lai­sille parem­mat kannus­ti­met työssä jatka­mi­seen ja jaksa­mi­seen

Vaali­to­reilla yksi eniten puhut­tava aihe on arvos­tus senio­ri­kan­sa­lai­sia kohtaan. Puhu­taan jopa ikära­sis­mista niin työelä­mässä kuin palve­lu­jen­kin suhteen.

16.3.2023

Nyt on oikea aika työn­teon kunnian­pa­lau­tuk­selle

Edel­tä­vät suku­pol­vet ovat työl­lään raken­ta­neet Suomesta sivis­ty­neen, hyvin­voi­van ja vauraan yhteis­kun­nan. Meillä on velvol­li­suus pitää huoli siitä, että Suomi on yhtä hyvä maa lapsil­lemme ja heidän lapsil­leen. Siksi hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen on seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä.

7.3.2023

Elina Valto­nen: Puoli­te­taan köyhyys Suomessa

Suomessa elää noin 600 000 ihmistä köyhyy­dessä. Yhteis­kun­nan tavoit­teena tulee köyhyy­den vähen­tä­mi­nen pitkällä tähtäi­mellä. Tule­valla vaali­kau­della tämä tulee aset­taa myös

Skip to content