Kokoomus.fi
MENU
Katainen: Työpaikat etusi­jalla

Katainen: Työpaikat etusi­jalla

Julkaistu: 30.11.2012 Uutiset

Halli­tuksen EU-minis­te­ri­va­lio­kunta päätti tänään, että Suomi ei osallistu finans­sit­ran­sak­tio­veroa koskevaan suppean maaryhmän tiivis­tettyyn yhteis­työhön EU:ssa. Hallitus laittoi asiassa suoma­laiset työpaikat etusi­jalle. Kun osa Suomen kilpai­li­ja­maista jättäytyy veron ulkopuo­lelle, veron käyttöön ottaminen Suomessa olisi aiheut­tanut todel­lisen riskin työpaik­kojen menetyk­sistä.

Huolemme oli se, että jos vero olisi otettu käyttöön Suomessa, moni suoma­lainen perhee­näiti ja ?isä olisi saattanut menettää työpaik­kansa. Työpaik­kojen siirtä­minen maasta toiseen on erityisen vaiva­tonta finans­sia­lalla. Vero olisi heiken­tänyt kilpai­lu­ky­kyämme erityi­sesti suhteessa naapu­ri­maa­hamme Ruotsiin. Ruotsi on jo aiemmin ilmoit­tanut jättäy­ty­vänsä veron ulkopuo­lelle.

Suomi on tilan­teessa, jossa talous­kasvu hidastuu väestön ikään­ty­misen vuoksi ja työpaikkoja häviää talouden raken­ne­muu­toksen seurauksena. Tässä tilan­teessa tarvit­semme päätöksiä, joilla luodaan uusia työpaikkoja.

Asian­tuntija-arvioiden mukaan finans­sit­ran­sak­tiovero olisi vahin­goit­tanut Suomen talous­kasvua monin tavoin. Se olisi suurella toden­nä­köi­syy­dellä tarkoit­tanut esimer­kiksi asunto­ve­lal­li­sille korkeampia laina­mar­gi­naaleja, työpaik­ka­me­ne­tyksiä erityi­sesti finans­si­sek­to­rilla, yritysten rahoi­tus­kus­tan­nusten nousua ja siten vähemmän inves­tointeja sekä myös korkeampaa valtion velan korkoa. Euroopan komissio arvioi, että vero olisi heiken­tänyt talous­kasvua keski­määrin puoli prosent­tiyk­sikköä kokonais­tuo­tan­nosta.

Rahoi­tusalan pelisääntöjä on kiris­tetty ja tullaan kiris­tämään tulevina vuosina tuntu­vasti. Suomessa otetaan käyttöön pankkivero, joka peritään suhteessa pankkien riski­pai­no­tet­tuihin varoihin. Pankkien vakava­rai­suus­sään­nöksiä kiris­tetään tulevina vuosina merkit­tä­västi. EU:ssa otetaan käyttöön yhteinen euroop­pa­lainen pankki­val­vonta. Kiris­tyvän sääntelyn ja verotuksen keskellä on muistettava, että suoma­lainen talous­kasvu ja kotimaiset työpaikat edellyt­tävät tervettä ja kilpai­lu­ky­kyistä pankki­sek­toria.

Halli­tuk­sessa oli asiasta erilaisia mieli­pi­teitä, jotka perus­tuvat erilaiseen ajatte­lu­tapaan. Tässä vaiheessa Suomi ei kuitenkaan osallistu tiivis­tettyyn yhteis­työhön. Tästä huoli­matta Suomi voi osallistua esitystä koskevaan valmis­teluun neuvoston tiivis­tetyn yhteistyön ryhmässä.

Suomi on nyt ja jatkossa mukana kaikessa sellai­sessa EU-yhteis­työssä, joka on eduksi suoma­lai­sille, suoma­lai­sille työpai­koille ja kotimai­selle talous­kas­vulle.


Kokoomus.fi