Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan satoa

Julkaistu: 19.04.2009

localhost:5000/maaseutu

***
Maaseu­tu­val­tuus­kunta antoi seuraa­van kannan­o­ton:

EUROVAALEIHIN REHELLISIN MAATALOUSSÄVELIN

Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kunta edel­lyt­tää, että kesä­kuun alussa käytä­viin Euroo­pan Parla­men­tin vaalei­hin lähde­tään maata­lou­den­kin osalta rehel­li­sin säve­lin. Maata­lou­den osuus koros­tuu juuri näissä vaaleissa, koska yhtei­sen maata­lous­po­li­tii­kan osuus lähen­te­lee puolta koko EU:n budje­tista. Tule­valla parla­ment­ti­kau­della tehdään euroop­pa­lai­sen maata­lous­po­li­tii­kan kannalta mitta­via ratkai­suja, jotka kosket­ta­vat mitä suurim­massa määrin suoma­lai­sia vilje­li­jöitä.

Maaseu­tu­val­tuus­kunta toivoo, että maaseu­dun ja maakun­tien keskei­set mediat aikai­sem­man aktii­vi­sen unoh­ta­mi­sen sijaan tällä kertaa rehel­li­sesti ja avoi­mesti taus­toit­tai­si­vat äänes­tä­jille, millai­sissa ryhmit­ty­missä päätök­siä EU-tasolla tehdään. Nyt perin harva äänes­täjä osaa sisäis­tää, että esimer­kiksi keskus­ta­lai­set kuulu­vat hiljai­sena yhtiö­mie­henä kaik­kia maata­lou­den tukia vastus­ta­vaan libe­raa­li­ryh­mään. Keskus­tan tule­vien euroe­dus­ta­jien mahdol­li­suu­det muut­taa tätä suun­tausta ovat vähem­män kuin olemat­to­mat.

Kokoo­mus­lais­ten EPP-ryhmä on euro­par­la­men­tin selvästi suurin ja vaiku­tus­val­tai­sin yhtei­sen maata­lous­po­li­tii­kan linjaaja. Pääosa maata­loutta lähellä olevista euro­par­la­men­taa­ri­koista kuuluu nime­no­maan EPP:n ryhmään. Ryhmä on myös valin­nut puheen­joh­ta­jak­seen maan­vil­je­li­jän (rans­ka­lai­nen Joseph Daul). Maata­lou­teen myön­tei­sesti suhtau­tuva ryhmä on varmasti parempi suoma­lai­selle vilje­li­jälle, kuin ryhmä joka pyrkii jokseen­kin avoi­mesti maata­lou­den libe­ra­li­soin­tiin.

Oikean­kaan asian edis­tä­mi­nen ei margi­naa­li­ryh­män margi­naa­lissa johda mihin­kään. Tämän tosi­asian toivoisi olevan rehel­li­sesti jokai­sen maaseu­dun ja kaupun­kien­kin äänes­tä­jän tiedossa. Se ei ole maata­lous­po­pu­lis­mia, vaan asioi­den todel­li­nen tila. Punai­nen viiva euro­vaa­leissa taasen näyt­tää punaista koko maata­lou­delle, siksi viha­mie­li­siä puheen­vuo­roja on aina­kin Suomen vasem­mis­tolta jälleen kuultu.

Maaseu­tu­val­tuus­kunta toivoo myös, että Kokoo­mus osal­taan vaikut­taa siihen että maata­lous­ko­mis­saa­rin salkku palaa EPP:n edus­ta­jalle. Tämä turvaa myös Suomelle siedet­tä­viä neuvot­te­lua­se­mia vuotta 2013 koske­via ratkai­suja etsit­täessä.

Lisä­tie­toja:

Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan puheen­joh­taja Timo Jaak­kola, 0400 732 145

***

Kylvö­par­la­men­tin aluksi kuul­tiin puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­sen puheen­vuoro. Ohjel­massa oli myös Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kai­den esit­täy­ty­mi­nen ja maaseu­tu­hen­ki­nen kyse­ly­tunti. Ehdok­kaista paikalla olivat Jukka Tuori, Petri Sarva­maa, Ukko Metsola, Anne Linnon­maa ja Nina Suoma­lai­nen. Terveh­dyk­sen kokouk­selle lähet­ti­vät lisäksi Ville Itälä ja Johanna Manni­nen.

Kylvö­par­la­men­tin ohjelma:

  • Klo 9.30-10.00 Kahvi­tar­joilu
  • Klo 10.00 Avaus, maaseu­tu­val­tuus­kun­nan puheen­joh­taja Timo Jaak­kola
  • Puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­sen puheen­vuoro. Ajan­koh­tais­kes­kus­telu.
  • N. klo 11.30 Suoma­lai­sen ruoan tule­vai­suus, MTK:n ruoka­kult­tuu­ria­sia­mies, ETM Jaakko Nuutila. Keskus­telu. Kokous­asiat, mm. valtuus­kun­nan valin­nat ja kokouk­sen kannan­otto.
  • N. klo 13.00 Lounas
  • Klo 14.00 Metsä­po­li­tii­kan ajan­koh­tais­kat­saus, pj. Håkan Nystrand, METO ? Metsä­alan Asian­tun­ti­jat ry. Keskus­telu.
  • Klo 15.00 Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kai­den esit­täy­ty­mi­nen ja maaseu­tu­hen­ki­nen kyse­ly­tunti
  • N. klo 16.30 Kokous päät­tyy

Kuvat