Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan satoa

Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan satoa

Julkaistu:

localhost:5000/maaseutu

***
Maaseu­tu­val­tuus­kunta antoi seuraa­van kannan­o­ton:

EUROVAALEIHIN REHELLISIN MAATALOUSSÄVELIN

Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kunta edel­lyt­tää, että kesä­kuun alussa käytä­viin Euroo­pan Parla­men­tin vaalei­hin lähde­tään maata­lou­den­kin osalta rehel­li­sin säve­lin. Maata­lou­den osuus koros­tuu juuri näissä vaaleissa, koska yhtei­sen maata­lous­po­li­tii­kan osuus lähen­te­lee puolta koko EU:n budje­tista. Tule­valla parla­ment­ti­kau­della tehdään euroop­pa­lai­sen maata­lous­po­li­tii­kan kannalta mitta­via ratkai­suja, jotka kosket­ta­vat mitä suurim­massa määrin suoma­lai­sia vilje­li­jöitä.

Maaseu­tu­val­tuus­kunta toivoo, että maaseu­dun ja maakun­tien keskei­set mediat aikai­sem­man aktii­vi­sen unoh­ta­mi­sen sijaan tällä kertaa rehel­li­sesti ja avoi­mesti taus­toit­tai­si­vat äänes­tä­jille, millai­sissa ryhmit­ty­missä päätök­siä EU-tasolla tehdään. Nyt perin harva äänes­täjä osaa sisäis­tää, että esimer­kiksi keskus­ta­lai­set kuulu­vat hiljai­sena yhtiö­mie­henä kaik­kia maata­lou­den tukia vastus­ta­vaan libe­raa­li­ryh­mään. Keskus­tan tule­vien euroe­dus­ta­jien mahdol­li­suu­det muut­taa tätä suun­tausta ovat vähem­män kuin olemat­to­mat.

Kokoo­mus­lais­ten EPP-ryhmä on euro­par­la­men­tin selvästi suurin ja vaiku­tus­val­tai­sin yhtei­sen maata­lous­po­li­tii­kan linjaaja. Pääosa maata­loutta lähellä olevista euro­par­la­men­taa­ri­koista kuuluu nime­no­maan EPP:n ryhmään. Ryhmä on myös valin­nut puheen­joh­ta­jak­seen maan­vil­je­li­jän (rans­ka­lai­nen Joseph Daul). Maata­lou­teen myön­tei­sesti suhtau­tuva ryhmä on varmasti parempi suoma­lai­selle vilje­li­jälle, kuin ryhmä joka pyrkii jokseen­kin avoi­mesti maata­lou­den libe­ra­li­soin­tiin.

Oikean­kaan asian edis­tä­mi­nen ei margi­naa­li­ryh­män margi­naa­lissa johda mihin­kään. Tämän tosi­asian toivoisi olevan rehel­li­sesti jokai­sen maaseu­dun ja kaupun­kien­kin äänes­tä­jän tiedossa. Se ei ole maata­lous­po­pu­lis­mia, vaan asioi­den todel­li­nen tila. Punai­nen viiva euro­vaa­leissa taasen näyt­tää punaista koko maata­lou­delle, siksi viha­mie­li­siä puheen­vuo­roja on aina­kin Suomen vasem­mis­tolta jälleen kuultu.

Maaseu­tu­val­tuus­kunta toivoo myös, että Kokoo­mus osal­taan vaikut­taa siihen että maata­lous­ko­mis­saa­rin salkku palaa EPP:n edus­ta­jalle. Tämä turvaa myös Suomelle siedet­tä­viä neuvot­te­lua­se­mia vuotta 2013 koske­via ratkai­suja etsit­täessä.

Lisä­tie­toja:

Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan puheen­joh­taja Timo Jaak­kola, 0400 732 145

***

Kylvö­par­la­men­tin aluksi kuul­tiin puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­sen puheen­vuoro. Ohjel­massa oli myös Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kai­den esit­täy­ty­mi­nen ja maaseu­tu­hen­ki­nen kyse­ly­tunti. Ehdok­kaista paikalla olivat Jukka Tuori, Petri Sarva­maa, Ukko Metsola, Anne Linnon­maa ja Nina Suoma­lai­nen. Terveh­dyk­sen kokouk­selle lähet­ti­vät lisäksi Ville Itälä ja Johanna Manni­nen.

Kylvö­par­la­men­tin ohjelma:

  • Klo 9.30-10.00 Kahvi­tar­joilu
  • Klo 10.00 Avaus, maaseu­tu­val­tuus­kun­nan puheen­joh­taja Timo Jaak­kola
  • Puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­sen puheen­vuoro. Ajan­koh­tais­kes­kus­telu.
  • N. klo 11.30 Suoma­lai­sen ruoan tule­vai­suus, MTK:n ruoka­kult­tuu­ria­sia­mies, ETM Jaakko Nuutila. Keskus­telu. Kokous­asiat, mm. valtuus­kun­nan valin­nat ja kokouk­sen kannan­otto.
  • N. klo 13.00 Lounas
  • Klo 14.00 Metsä­po­li­tii­kan ajan­koh­tais­kat­saus, pj. Håkan Nystrand, METO ? Metsä­alan Asian­tun­ti­jat ry. Keskus­telu.
  • Klo 15.00 Kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kai­den esit­täy­ty­mi­nen ja maaseu­tu­hen­ki­nen kyse­ly­tunti
  • N. klo 16.30 Kokous päät­tyy

Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

29.11.2022

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti 2023: Kestä­vän tule­vai­suu­den valin­toja

Tulla lujaksi – pysyä pehmeänä. Kokoo­mus­lai­nen talous­po­li­tiikka pohjaa vastuul­li­suu­teen ja raken­taa kestä­vää ja vahvaa Suomea. On vastuul­lista, että huoleh­dimme julki­sen talou­den kunnosta. Vain siten voimme turvata valoi­san tule­vai­suu­den ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lut suoma­lai­sille myös tule­vai­suu­dessa. Vain siten voimme pitää heikoim­mista huolta.

Skip to content