Kokoo­muksen maaseu­tu­val­tuus­kunnan satoa – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen maaseu­tu­val­tuus­kunnan satoa

Kokoo­muksen maaseu­tu­val­tuus­kunnan satoa

Julkaistu: 19.04.2009 Ohjelmatyö

localhost:5000/maaseutu

***
Maaseu­tu­val­tuus­kunta antoi seuraavan kannanoton:

EUROVAALEIHIN REHELLISIN MAATALOUSSÄVELIN

Kokoo­muksen maaseu­tu­val­tuus­kunta edellyttää, että kesäkuun alussa käytäviin Euroopan Parla­mentin vaaleihin lähdetään maata­lou­denkin osalta rehel­lisin sävelin. Maata­louden osuus korostuu juuri näissä vaaleissa, koska yhteisen maata­lous­po­li­tiikan osuus lähen­telee puolta koko EU:n budje­tista. Tulevalla parla­ment­ti­kau­della tehdään euroop­pa­laisen maata­lous­po­li­tiikan kannalta mittavia ratkaisuja, jotka kosket­tavat mitä suurim­massa määrin suoma­laisia vilje­li­jöitä.

Maaseu­tu­val­tuus­kunta toivoo, että maaseudun ja maakuntien keskeiset mediat aikai­semman aktii­visen unohta­misen sijaan tällä kertaa rehel­li­sesti ja avoimesti taustoit­tai­sivat äänes­tä­jille, millai­sissa ryhmit­ty­missä päätöksiä EU-tasolla tehdään. Nyt perin harva äänestäjä osaa sisäistää, että esimer­kiksi keskus­ta­laiset kuuluvat hiljaisena yhtiö­miehenä kaikkia maata­louden tukia vastus­tavaan liberaa­li­ryhmään. Keskustan tulevien euroe­dus­tajien mahdol­li­suudet muuttaa tätä suuntausta ovat vähemmän kuin olemat­tomat.

Kokoo­mus­laisten EPP-ryhmä on europar­la­mentin selvästi suurin ja vaiku­tus­val­taisin yhteisen maata­lous­po­li­tiikan linjaaja. Pääosa maata­loutta lähellä olevista europar­la­men­taa­ri­koista kuuluu nimenomaan EPP:n ryhmään. Ryhmä on myös valinnut puheen­joh­ta­jakseen maanvil­je­lijän (ranska­lainen Joseph Daul). Maata­louteen myöntei­sesti suhtautuva ryhmä on varmasti parempi suoma­lai­selle vilje­li­jälle, kuin ryhmä joka pyrkii jokseenkin avoimesti maata­louden libera­li­sointiin.

Oikeankaan asian edistä­minen ei margi­naa­li­ryhmän margi­naa­lissa johda mihinkään. Tämän tosiasian toivoisi olevan rehel­li­sesti jokaisen maaseudun ja kaupun­kienkin äänes­täjän tiedossa. Se ei ole maata­lous­po­pu­lismia, vaan asioiden todel­linen tila. Punainen viiva eurovaa­leissa taasen näyttää punaista koko maata­lou­delle, siksi vihamie­lisiä puheen­vuoroja on ainakin Suomen vasem­mis­tolta jälleen kuultu.

Maaseu­tu­val­tuus­kunta toivoo myös, että Kokoomus osaltaan vaikuttaa siihen että maata­lous­ko­mis­saarin salkku palaa EPP:n edusta­jalle. Tämä turvaa myös Suomelle siedet­täviä neuvot­te­lua­semia vuotta 2013 koskevia ratkaisuja etsit­täessä.

Lisätietoja:

Kokoo­muksen maaseu­tu­val­tuus­kunnan puheen­johtaja Timo Jaakkola, 0400 732 145

***

Kylvö­par­la­mentin aluksi kuultiin puheen­johtaja, valtio­va­rain­mi­nisteri Jyrki Kataisen puheen­vuoro. Ohjel­massa oli myös Kokoo­muksen eurovaa­lieh­dok­kaiden esittäy­ty­minen ja maaseu­tu­hen­kinen kysely­tunti. Ehdok­kaista paikalla olivat Jukka Tuori, Petri Sarvamaa, Ukko Metsola, Anne Linnonmaa ja Nina Suoma­lainen. Terveh­dyksen kokouk­selle lähet­tivät lisäksi Ville Itälä ja Johanna Manninen.

Kylvö­par­la­mentin ohjelma:

  • Klo 9.30-10.00 Kahvi­tar­joilu
  • Klo 10.00 Avaus, maaseu­tu­val­tuus­kunnan puheen­johtaja Timo Jaakkola
  • Puheen­johtaja, valtio­va­rain­mi­nisteri Jyrki Kataisen puheen­vuoro. Ajankoh­tais­kes­kustelu.
  • N. klo 11.30 Suoma­laisen ruoan tulevaisuus, MTK:n ruoka­kult­tuu­ria­siamies, ETM Jaakko Nuutila. Keskustelu. Kokous­asiat, mm. valtuus­kunnan valinnat ja kokouksen kannanotto.
  • N. klo 13.00 Lounas
  • Klo 14.00 Metsä­po­li­tiikan ajankoh­tais­katsaus, pj. Håkan Nystrand, METO ? Metsäalan Asian­tun­tijat ry. Keskustelu.
  • Klo 15.00 Kokoo­muksen eurovaa­lieh­dok­kaiden esittäy­ty­minen ja maaseu­tu­hen­kinen kysely­tunti
  • N. klo 16.30 Kokous päättyy

Kuvat


Kokoomus.fi