Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / työ / Sivu 7

työ

10.3.2013

Lenita Toivakka: Jous­ta­via edel­ly­tyk­siä suoma­lai­selle työlle!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka perään­kuu­lut­taa tarvetta luoda uuden­lai­sia jous­ta­via edel­ly­tyk­siä suoma­lai­selle työlle. ?Nyky-Suomessa olet joko työssä tai työtön, joko

3.3.2013

Lenita Toivakka: Äidit ja isät kotiin ja töihin!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hessä teke­mään päätök­seen valmis­tella toimen­pi­de­ko­ko­nai­suus, jonka ansiosta vanhem­mat voivat parem­min yhdis­tää työs­sä­käyn­nin

2.3.2013

Arto Sato­nen: Miksi Suomessa olet joko töissä tai työvoi­man ulko­puo­lella?

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen kiit­te­lee halli­tuk­sen puoli­­väli-istun­­non linjauk­sia työn tarjon­nan lisää­mi­sestä. “Keskiössä tulee olla työn­teon kannus­ta­vuu­den lisää­mi­nen ja jäyk­kien

28.2.2013

Keinoja kestä­vän talous­kas­vun, työl­li­syy­den ja kilpai­lu­ky­vyn vahvis­ta­mi­seen

Halli­tus arvioi puoli­­väli-istun­­nos­­saan 28.2.2013 halli­tus­oh­jel­man toteu­tu­mi­sen sekä Suomen talou­den tilan­netta. Kriit­ti­sim­mät uusia lisä­pää­tök­siä vaati­vat halli­tus­oh­jel­man tavoit­teet liit­ty­vät talous­kas­vuun, työl­li­syy­teen sekä

26.2.2013

Petteri Orpo: Telak­ka­rat­kai­sulla turva­taan tuhan­sia työpaik­koja

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo on erit­täin tyyty­väi­nen ratkai­sun löyty­mi­seen vaike­aan telak­ka­teol­li­suu­den tilan­tee­seen. - Halli­tus on raken­ta­nut laajan pelas­tus­pa­ke­tin eri

17.2.2013

Katai­nen: Suomi töihin

Pohjois­mai­nen hyvin­voin­ti­mal­limme on uuden edessä. Väes­tö­ra­ken­teemme ja työpaikka- ja elin­kei­no­ra­ken­teemme muutos aiheut­ta­vat yhdessä valta­van haas­teen hyvin­voin­timme ja elin­ta­somme yllä­pi­tä­mi­selle. Työi­käis­ten

10.2.2013

Jan Vapaa­vuori: Suomi on ison jälleen­rakentamis­haasteen edessä

Elin­kei­no­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori katsoo Suomen olevan suuren jälleen­ra­ken­nusu­ra­kan edessä. Hämeen yrit­tä­jä­gaa­lassa puhu­nut Vapaa­vuori vertaa nyky­ti­lan­netta sotien ja 90-luvun laman jälkei­seen

9.2.2013

Petteri Orpo: Työmarkkina­järjestöjä kiri­te­tään suoma­lais­ten työpaik­ko­jen vuoksi

“Keskus­tan Kimmo Tiili­kai­nen väit­tää halli­tuk­sen ulkois­ta­van vastuu­taan työmark­ki­na­jär­jes­töille. Väärin ymmär­retty. Päämi­nis­teri Katai­nen ja valtio­va­rain­mi­nis­teri Urpi­lai­nen vaati­vat puheis­saan työmark­ki­na­jär­jes­töiltä toimia asoissa,

9.2.2013

Jyrki Katai­nen Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa: Työllä on arvoa

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa Helsin­gissä lauan­taina puhu­nut puolu­een puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen painotti, että työn­teolla on ihmi­sille itsel­leen ja toisaalta koko

13.1.2013

Jyrki Katai­nen: On palat­tava perus­asioi­hin

Suomen menes­tys perus­tuu yhteis­kun­ta­mal­liin, jonka perus­pi­la­reita ovat työn­teko, kilpai­lu­ky­kyi­nen talous, tasa-arvoi­­set palve­lut ja huolen­pito. Tasa-arvoa tuot­ta­vat palve­lut ja tulon­siir­rot kyetään

Skip to content