Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Lenita Toivakka: Jous­ta­via edel­ly­tyk­siä suoma­lai­selle työlle!

Lenita Toivakka: Jous­ta­via edel­ly­tyk­siä suoma­lai­selle työlle!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka perään­kuu­lut­taa tarvetta luoda uuden­lai­sia jous­ta­via edel­ly­tyk­siä suoma­lai­selle työlle.

?Nyky-Suomessa olet joko työssä tai työtön, joko täysi­päi­väi­sesti kotona lasten kanssa tai juuri ja juuri lastensa sänkyyn peit­te­le­mään ehtivä uravan­hempi, joko eläke­läi­nen tai koko­päi­vä­työssä?, Toivakka harmit­te­lee. Samalla kun järjes­tel­mät suoras­taan estä­vät osit­tai­sen työn­teon, syve­nee työn­teolla paikat­ta­vissa oleva kestä­vyys­va­jeen kuilu. ?Ratkaisu haas­tei­siimme todel­la­kin on niin yksin­ker­tai­nen ? tarvi­taan vain lisää suoma­laista työtä?, Toivakka painot­taa.

Toiva­kan mukaan halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hessä annet­tiin selkeitä linjauk­sia, joilla työn tarjon­taa ja jous­ta­vuutta onneksi lisä­tään.

?Halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hessä esitel­lyt keinot työn ja perhe-elämän yhteen­so­vit­ta­mi­seksi ja työelä­män tasa-arvon edis­tä­mi­seksi ovat oikean­suun­tai­sia, muttei­vät vielä riit­tä­viä. Suomessa tulisi hakea rohkeasti mallia Ruot­sin toimi­vasta perhe­va­paa­jär­jes­tel­mästä?, Toivakka kannus­taa.

Toiva­kan mukaan uudis­tus­ten keskiössä on aivan oikein valin­nan­va­pau­den lisää­mi­nen perheille. ?Työelämä muut­tuu, lasten kasvu­ym­pä­ristö muut­tuu ja myös perhei­den arki on entistä moni­nai­sem­paa ? on selvää, että tarvi­taan jous­ta­vam­pia palve­luita ja myös työelä­män jous­toja?, Toivakka linjaa.

Toiva­kan mukaan työelä­män perheys­tä­väl­li­syy­den kehit­tä­mis­tal­koi­siin tarvi­taan paitsi yhteis­kun­nan tarjoa­mia palve­luita myös työnan­ta­jia. “Työnan­ta­jat voisi­vat pohtia yhteis­kunta- ja ympä­ris­tö­vas­tuun rinnalla myös perhe­vas­tuuta”, Toivakka sanoo. Toiva­kan mukaan tämä voi olla tule­vai­suu­dessa yrityk­sille yksi merkit­tävä kilpai­lu­te­kijä osaa­van työvoi­man saan­nissa.

?Tässä puhu­taan suuresta koko­nai­suu­desta jonka sisään mahtuu sekä isoja että pieniä tekoja?, Toivakka sanoo. Yhtei­senä päämää­ränä kaikille toimi­joille halli­tuk­sesta työmark­ki­na­jär­jes­töi­hin ja yrityk­siin tulee kuiten­kin olla arvos­tus suoma­laista työtä kohtaan. ?Kun arvos­tamme työtä, haluamme myös tehdä sen teke­mi­sen mahdol­li­sim­man kannus­ta­vaksi?, Toivakka päät­tää.

Toivakka puhui  aiheesta Äänes­seu­dun Kokoo­mus­nais­ten 50-vuotis­juh­lassa 9.3.2013.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content