Lenita Toivakka: Joustavia edelly­tyksiä suoma­lai­selle työlle! – kokoomus.fi
MENU
Lenita Toivakka: Joustavia edelly­tyksiä suoma­lai­selle työlle!

Lenita Toivakka: Joustavia edelly­tyksiä suoma­lai­selle työlle!

Julkaistu: 10.03.2013 Julkaisut

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Lenita Toivakka perään­kuu­luttaa tarvetta luoda uuden­laisia joustavia edelly­tyksiä suoma­lai­selle työlle.

?Nyky-Suomessa olet joko työssä tai työtön, joko täysi­päi­väi­sesti kotona lasten kanssa tai juuri ja juuri lastensa sänkyyn peitte­lemään ehtivä uravan­hempi, joko eläke­läinen tai kokopäi­vä­työssä?, Toivakka harmit­telee. Samalla kun järjes­telmät suorastaan estävät osittaisen työnteon, syvenee työnteolla paikat­ta­vissa oleva kestä­vyys­vajeen kuilu. ?Ratkaisu haastei­siimme todel­lakin on niin yksin­ker­tainen ? tarvitaan vain lisää suoma­laista työtä?, Toivakka painottaa.

Toivakan mukaan halli­tuksen puoli­vä­li­rii­hessä annettiin selkeitä linjauksia, joilla työn tarjontaa ja jousta­vuutta onneksi lisätään.

?Halli­tuksen puoli­vä­li­rii­hessä esitellyt keinot työn ja perhe-elämän yhteen­so­vit­ta­mi­seksi ja työelämän tasa-arvon edistä­mi­seksi ovat oikean­suun­taisia, mutteivät vielä riittäviä. Suomessa tulisi hakea rohkeasti mallia Ruotsin toimi­vasta perhe­va­paa­jär­jes­tel­mästä?, Toivakka kannustaa.

Toivakan mukaan uudis­tusten keskiössä on aivan oikein valin­nan­va­pauden lisää­minen perheille. ?Työelämä muuttuu, lasten kasvu­ym­pä­ristö muuttuu ja myös perheiden arki on entistä moninai­sempaa ? on selvää, että tarvitaan jousta­vampia palve­luita ja myös työelämän joustoja?, Toivakka linjaa.

Toivakan mukaan työelämän perheys­tä­väl­li­syyden kehit­tä­mis­tal­koisiin tarvitaan paitsi yhteis­kunnan tarjoamia palve­luita myös työnan­tajia. “Työnan­tajat voisivat pohtia yhteis­kunta- ja ympäris­tö­vastuun rinnalla myös perhe­vas­tuuta”, Toivakka sanoo. Toivakan mukaan tämä voi olla tulevai­suu­dessa yrityk­sille yksi merkittävä kilpai­lu­tekijä osaavan työvoiman saannissa.

?Tässä puhutaan suuresta kokonai­suu­desta jonka sisään mahtuu sekä isoja että pieniä tekoja?, Toivakka sanoo. Yhteisenä päämääränä kaikille toimi­joille halli­tuk­sesta työmark­ki­na­jär­jes­töihin ja yrityksiin tulee kuitenkin olla arvostus suoma­laista työtä kohtaan. ?Kun arvos­tamme työtä, haluamme myös tehdä sen tekemisen mahdol­li­simman kannus­ta­vaksi?, Toivakka päättää.

Toivakka puhui  aiheesta Äänes­seudun Kokoo­mus­naisten 50-vuotis­juh­lassa 9.3.2013.


Kokoomus.fi