Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Arto Sato­nen: Miksi Suomessa olet joko töissä tai työvoi­man ulko­puo­lella?

Arto Sato­nen: Miksi Suomessa olet joko töissä tai työvoi­man ulko­puo­lella?

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen kiit­te­lee halli­tuk­sen puoli­väli-istun­non linjauk­sia työn tarjon­nan lisää­mi­sestä.

“Keskiössä tulee olla työn­teon kannus­ta­vuu­den lisää­mi­nen ja jäyk­kien työmark­ki­na­ra­ken­tei­demme jous­ta­voit­ta­mi­nen. Nykyi­nen on-off -malli ei palvele suurta tavoi­tetta työurien piden­tä­mi­sestä. Kärjis­te­tysti olet Suomessa joko työssä tai työvoi­man ulko­puo­lella”, Sato­nen arvioi.

Maalis­kuun kehys­rii­hessä pitää päät­tää keinoista, joilla työn­te­ki­jälle olisi nykyistä houkut­te­le­vampi ottaa työtä vastaan ja samoin työnan­ta­jalle nykyistä houkut­te­le­vam­paa ottaa kaik­kien työpa­nos vastaan”, Sato­nen sanoo. Sato­sen mukaan pitää paran­taa erityi­sesti mata­lasti koulu­tet­tu­jen mahdol­li­suutta osal­lis­tua työelä­mään.

“Mitä useampi suoma­lai­nen on töissä, sen vähem­män on syrjäy­ty­mis­ris­kin alla olevia”, hän muis­tut­taa.

Myös osatyö­ky­kyi­set ovat jääneet monessa jäykän työmark­ki­na­ra­ken­teen pant­ti­van­geiksi. Halli­tuk­sen puoli­väli-istun­non päätös osatyö­ky­kyis­ten työl­lis­tä­mis­oh­jel­masta palve­lee samaa jous­ta­voit­ta­mis­ta­voi­tetta. “Osatyö­ky­kyi­sillä henki­löillä on usein itsel­lään halu tehdä töitä, mutta nykyi­sel­lään työelä­män rima on asetettu monen kohdalla liian korkealle. Työl­lis­tä­mis­oh­jel­man kautta tarjou­tuu mahdol­li­suuk­sia saada henki­lö­koh­taista apua ja ohjausta työl­lis­ty­mi­seen”, Sato­nen sanoo.

Sato­sen mukaan puoli­väli-istun­non linjauk­silla halli­tus sitou­tuu teke­mään omalta osal­taan ratkai­suja, jotka lisää­vät työn­teon määrää. “Mitä enem­män saamme lisää työtun­teja ja tuntei­hin tehoa, sitä vähem­män joudumme teke­mään leik­kaus­lis­toja hyvin­voin­timme kustan­nuk­sella. Tämä tosia­sia toivot­ta­vasti kirit­tää myös työmark­ki­naos­a­puo­lia päätök­sen­te­koon”, Sato­nen painot­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

Skip to content