Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Arto Sato­nen: Miksi Suomessa olet joko töissä tai työvoi­man ulko­puo­lella?

Arto Sato­nen: Miksi Suomessa olet joko töissä tai työvoi­man ulko­puo­lella?

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen kiit­te­lee halli­tuk­sen puoli­väli-istun­non linjauk­sia työn tarjon­nan lisää­mi­sestä.

“Keskiössä tulee olla työn­teon kannus­ta­vuu­den lisää­mi­nen ja jäyk­kien työmark­ki­na­ra­ken­tei­demme jous­ta­voit­ta­mi­nen. Nykyi­nen on-off -malli ei palvele suurta tavoi­tetta työurien piden­tä­mi­sestä. Kärjis­te­tysti olet Suomessa joko työssä tai työvoi­man ulko­puo­lella”, Sato­nen arvioi.

Maalis­kuun kehys­rii­hessä pitää päät­tää keinoista, joilla työn­te­ki­jälle olisi nykyistä houkut­te­le­vampi ottaa työtä vastaan ja samoin työnan­ta­jalle nykyistä houkut­te­le­vam­paa ottaa kaik­kien työpa­nos vastaan”, Sato­nen sanoo. Sato­sen mukaan pitää paran­taa erityi­sesti mata­lasti koulu­tet­tu­jen mahdol­li­suutta osal­lis­tua työelä­mään.

“Mitä useampi suoma­lai­nen on töissä, sen vähem­män on syrjäy­ty­mis­ris­kin alla olevia”, hän muis­tut­taa.

Myös osatyö­ky­kyi­set ovat jääneet monessa jäykän työmark­ki­na­ra­ken­teen pant­ti­van­geiksi. Halli­tuk­sen puoli­väli-istun­non päätös osatyö­ky­kyis­ten työl­lis­tä­mis­oh­jel­masta palve­lee samaa jous­ta­voit­ta­mis­ta­voi­tetta. “Osatyö­ky­kyi­sillä henki­löillä on usein itsel­lään halu tehdä töitä, mutta nykyi­sel­lään työelä­män rima on asetettu monen kohdalla liian korkealle. Työl­lis­tä­mis­oh­jel­man kautta tarjou­tuu mahdol­li­suuk­sia saada henki­lö­koh­taista apua ja ohjausta työl­lis­ty­mi­seen”, Sato­nen sanoo.

Sato­sen mukaan puoli­väli-istun­non linjauk­silla halli­tus sitou­tuu teke­mään omalta osal­taan ratkai­suja, jotka lisää­vät työn­teon määrää. “Mitä enem­män saamme lisää työtun­teja ja tuntei­hin tehoa, sitä vähem­män joudumme teke­mään leik­kaus­lis­toja hyvin­voin­timme kustan­nuk­sella. Tämä tosia­sia toivot­ta­vasti kirit­tää myös työmark­ki­naos­a­puo­lia päätök­sen­te­koon”, Sato­nen painot­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

Skip to content