MENU
Arto Sato­nen: Miksi Suomessa olet joko töissä tai työvoi­man ulko­puo­lella?

Arto Sato­nen: Miksi Suomessa olet joko töissä tai työvoi­man ulko­puo­lella?

Julkaistu: 02.03.2013 Julkaisut

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen kiit­te­lee halli­tuk­sen puoli­väli-istun­non linjauk­sia työn tarjon­nan lisää­mi­sestä.

“Keskiössä tulee olla työn­teon kannus­ta­vuu­den lisää­mi­nen ja jäyk­kien työmark­ki­na­ra­ken­tei­demme jous­ta­voit­ta­mi­nen. Nykyi­nen on-off -malli ei palvele suurta tavoi­tetta työurien piden­tä­mi­sestä. Kärjis­te­tysti olet Suomessa joko työssä tai työvoi­man ulko­puo­lella”, Sato­nen arvioi.

Maalis­kuun kehys­rii­hessä pitää päät­tää keinoista, joilla työn­te­ki­jälle olisi nykyistä houkut­te­le­vampi ottaa työtä vastaan ja samoin työnan­ta­jalle nykyistä houkut­te­le­vam­paa ottaa kaik­kien työpa­nos vastaan”, Sato­nen sanoo. Sato­sen mukaan pitää paran­taa erityi­sesti mata­lasti koulu­tet­tu­jen mahdol­li­suutta osal­lis­tua työelä­mään.

“Mitä useampi suoma­lai­nen on töissä, sen vähem­män on syrjäy­ty­mis­ris­kin alla olevia”, hän muis­tut­taa.

Myös osatyö­ky­kyi­set ovat jääneet monessa jäykän työmark­ki­na­ra­ken­teen pant­ti­van­geiksi. Halli­tuk­sen puoli­väli-istun­non päätös osatyö­ky­kyis­ten työl­lis­tä­mis­oh­jel­masta palve­lee samaa jous­ta­voit­ta­mis­ta­voi­tetta. “Osatyö­ky­kyi­sillä henki­löillä on usein itsel­lään halu tehdä töitä, mutta nykyi­sel­lään työelä­män rima on asetettu monen kohdalla liian korkealle. Työl­lis­tä­mis­oh­jel­man kautta tarjou­tuu mahdol­li­suuk­sia saada henki­lö­koh­taista apua ja ohjausta työl­lis­ty­mi­seen”, Sato­nen sanoo.

Sato­sen mukaan puoli­väli-istun­non linjauk­silla halli­tus sitou­tuu teke­mään omalta osal­taan ratkai­suja, jotka lisää­vät työn­teon määrää. “Mitä enem­män saamme lisää työtun­teja ja tuntei­hin tehoa, sitä vähem­män joudumme teke­mään leik­kaus­lis­toja hyvin­voin­timme kustan­nuk­sella. Tämä tosia­sia toivot­ta­vasti kirit­tää myös työmark­ki­naos­a­puo­lia päätök­sen­te­koon”, Sato­nen painot­taa.