Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Arto Sato­nen: Miksi Suomessa olet joko töissä tai työvoi­man ulko­puo­lella?

Arto Sato­nen: Miksi Suomessa olet joko töissä tai työvoi­man ulko­puo­lella?

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen kiit­te­lee halli­tuk­sen puoli­väli-istun­non linjauk­sia työn tarjon­nan lisää­mi­sestä.

“Keskiössä tulee olla työn­teon kannus­ta­vuu­den lisää­mi­nen ja jäyk­kien työmark­ki­na­ra­ken­tei­demme jous­ta­voit­ta­mi­nen. Nykyi­nen on-off -malli ei palvele suurta tavoi­tetta työurien piden­tä­mi­sestä. Kärjis­te­tysti olet Suomessa joko työssä tai työvoi­man ulko­puo­lella”, Sato­nen arvioi.

Maalis­kuun kehys­rii­hessä pitää päät­tää keinoista, joilla työn­te­ki­jälle olisi nykyistä houkut­te­le­vampi ottaa työtä vastaan ja samoin työnan­ta­jalle nykyistä houkut­te­le­vam­paa ottaa kaik­kien työpa­nos vastaan”, Sato­nen sanoo. Sato­sen mukaan pitää paran­taa erityi­sesti mata­lasti koulu­tet­tu­jen mahdol­li­suutta osal­lis­tua työelä­mään.

“Mitä useampi suoma­lai­nen on töissä, sen vähem­män on syrjäy­ty­mis­ris­kin alla olevia”, hän muis­tut­taa.

Myös osatyö­ky­kyi­set ovat jääneet monessa jäykän työmark­ki­na­ra­ken­teen pant­ti­van­geiksi. Halli­tuk­sen puoli­väli-istun­non päätös osatyö­ky­kyis­ten työl­lis­tä­mis­oh­jel­masta palve­lee samaa jous­ta­voit­ta­mis­ta­voi­tetta. “Osatyö­ky­kyi­sillä henki­löillä on usein itsel­lään halu tehdä töitä, mutta nykyi­sel­lään työelä­män rima on asetettu monen kohdalla liian korkealle. Työl­lis­tä­mis­oh­jel­man kautta tarjou­tuu mahdol­li­suuk­sia saada henki­lö­koh­taista apua ja ohjausta työl­lis­ty­mi­seen”, Sato­nen sanoo.

Sato­sen mukaan puoli­väli-istun­non linjauk­silla halli­tus sitou­tuu teke­mään omalta osal­taan ratkai­suja, jotka lisää­vät työn­teon määrää. “Mitä enem­män saamme lisää työtun­teja ja tuntei­hin tehoa, sitä vähem­män joudumme teke­mään leik­kaus­lis­toja hyvin­voin­timme kustan­nuk­sella. Tämä tosia­sia toivot­ta­vasti kirit­tää myös työmark­ki­naos­a­puo­lia päätök­sen­te­koon”, Sato­nen painot­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content