Arto Satonen: Miksi Suomessa olet joko töissä tai työvoiman ulkopuo­lella? – kokoomus.fi
MENU
Arto Satonen: Miksi Suomessa olet joko töissä tai työvoiman ulkopuo­lella?

Arto Satonen: Miksi Suomessa olet joko töissä tai työvoiman ulkopuo­lella?

Julkaistu: 02.03.2013 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Arto Satonen kiittelee halli­tuksen puoliväli-istunnon linjauksia työn tarjonnan lisää­mi­sestä.

“Keskiössä tulee olla työnteon kannus­ta­vuuden lisää­minen ja jäykkien työmark­ki­na­ra­ken­tei­demme jousta­voit­ta­minen. Nykyinen on-off -malli ei palvele suurta tavoi­tetta työurien piden­tä­mi­sestä. Kärjis­te­tysti olet Suomessa joko työssä tai työvoiman ulkopuo­lella”, Satonen arvioi.

Maaliskuun kehys­rii­hessä pitää päättää keinoista, joilla työnte­ki­jälle olisi nykyistä houkut­te­le­vampi ottaa työtä vastaan ja samoin työnan­ta­jalle nykyistä houkut­te­le­vampaa ottaa kaikkien työpanos vastaan”, Satonen sanoo. Satosen mukaan pitää parantaa erityi­sesti matalasti koulu­tet­tujen mahdol­li­suutta osallistua työelämään.

“Mitä useampi suoma­lainen on töissä, sen vähemmän on syrjäy­ty­mis­riskin alla olevia”, hän muistuttaa.

Myös osatyö­ky­kyiset ovat jääneet monessa jäykän työmark­ki­na­ra­kenteen pantti­van­geiksi. Halli­tuksen puoliväli-istunnon päätös osatyö­ky­kyisten työllis­tä­mis­oh­jel­masta palvelee samaa jousta­voit­ta­mis­ta­voi­tetta. “Osatyö­ky­kyi­sillä henki­löillä on usein itsellään halu tehdä töitä, mutta nykyi­sellään työelämän rima on asetettu monen kohdalla liian korkealle. Työllis­tä­mis­oh­jelman kautta tarjoutuu mahdol­li­suuksia saada henki­lö­koh­taista apua ja ohjausta työllis­ty­miseen”, Satonen sanoo.

Satosen mukaan puoliväli-istunnon linjauk­silla hallitus sitoutuu tekemään omalta osaltaan ratkaisuja, jotka lisäävät työnteon määrää. “Mitä enemmän saamme lisää työtunteja ja tunteihin tehoa, sitä vähemmän joudumme tekemään leikkaus­listoja hyvin­voin­timme kustan­nuk­sella. Tämä tosiasia toivot­ta­vasti kirittää myös työmark­ki­naos­a­puolia päätök­sen­tekoon”, Satonen painottaa.


Kokoomus.fi