Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Petteri Orpo: Työmarkkina­järjestöjä kiri­te­tään suoma­lais­ten työpaik­ko­jen vuoksi

Petteri Orpo: Työmarkkina­järjestöjä kiri­te­tään suoma­lais­ten työpaik­ko­jen vuoksi

Julkaistu:

“Keskus­tan Kimmo Tiili­kai­nen väit­tää halli­tuk­sen ulkois­ta­van vastuu­taan työmark­ki­na­jär­jes­töille. Väärin ymmär­retty. Päämi­nis­teri Katai­nen ja valtio­va­rain­mi­nis­teri Urpi­lai­nen vaati­vat puheis­saan työmark­ki­na­jär­jes­töiltä toimia asoissa, jotka niille kuulu­vat”, Orpo vastaa.

“Halli­tus ei palk­ka­rat­kai­suista päätä. Vai haluai­siko Keskusta alkaa päät­tä­mään palkoista? Edel­li­sen, keskus­ta­joh­toi­sen halli­tuk­sen aikana jo sovit­tiin, että työura­ky­sy­myk­sessä pallo on työmark­ki­na­jär­jes­töillä”, Orpo jatkaa.

“Olisi vält­tä­mä­töntä, että järjes­töt sopi­si­vat niiden päätän­tä­val­taan kuulu­vista isoista asioista nyt, eikä vasta joskus hamaassa tule­vai­suu­dessa. Uusien työpaik­ko­jen ja kasvun luomi­nen on nyt tärkeintä. Halli­tus kokoon­tuu parin viikon päästä päät­tä­mään omista toimis­taan. Sitä vastuuta ei kukaan ole pake­ne­massa. Laajalla rinta­malla on saatava aikaan päätök­siä, joilla Suomen tule­vai­suus turva­taan”, Orpo painot­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

Skip to content