• FI
 • SV
 • MENU
  Jan Vapaa­vuori: Suomi on ison jälleen­rakentamis­haasteen edessä
  Twiittaa

  Jan Vapaa­vuori: Suomi on ison jälleen­rakentamis­haasteen edessä

  Julkaistu: 10.02.2013 Julkaisut

  Elin­kei­no­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori katsoo Suomen olevan suuren jälleen­ra­ken­nusu­ra­kan edessä. Hämeen yrit­tä­jä­gaa­lassa puhu­nut Vapaa­vuori vertaa nyky­ti­lan­netta sotien ja 90-luvun laman jälkei­seen aikaan.

  “Maamme menetti 1940-luvulla sodan takia ja 1990-luvulla muun muassa idän­kau­pan romah­duk­sesta seuran­neen laman takia ison osan hyvin­voin­nis­taan. Olemme nyt monella tapaa saman­lai­sessa tilan­teessa. Metsä­teol­li­suu­desta on kadon­nut 30 000 ja metal­li­teol­li­suu­desta 35 000 työpaik­kaa viimei­sen neljän vuoden aikana. Mene­tyk­set ovat siinä mielessä pysy­viä, ettei­vät ne suhdan­tei­den paran­tuessa tule takai­sin. Maamme on siksi taas kerran jälleen­ra­ken­net­tava uudel­leen”.

  Jälleen­ra­ken­nus vaatii Vapaa­vuo­ren mukaan ennen kaik­kea kykyä uudis­tua ja luoda uusia työpaik­koja mene­tet­ty­jen tilalle.

  “Urakka ei ole helppo ja tulee viemään paljon aikaa. Olen­naista on saada käyn­nissä oleva sala­ka­vala näivet­ty­mi­sen kierre pysäy­tet­tyä ja kään­net­tyä kehi­tys posi­tii­vi­seksi teke­mi­sen meinin­giksi.”

  Vapaa­vuo­ren mukaan valtio­valta ei voi päät­tää millä aloilla uutta kasvua syntyy, vaan sen tehtävä on luoda edel­ly­tyk­siä uudis­tu­mi­selle ja kaiken­lai­selle liike­toi­min­nalle.

  “Keskeistä on usko työhön ja usko siihen, että uutta työtä syntyy, kunhan valtio­valta osal­taan on riit­tä­vän pitkä­jän­tei­sellä ja enna­koi­ta­valla tavalla luomassa suotui­saa liike­toi­min­taym­pä­ris­töä ja posi­tii­vista henkeä.?