Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Jan Vapaa­vuori: Suomi on ison jälleen­rakentamis­haasteen edessä

Jan Vapaa­vuori: Suomi on ison jälleen­rakentamis­haasteen edessä

Julkaistu:

Elin­kei­no­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori katsoo Suomen olevan suuren jälleen­ra­ken­nusu­ra­kan edessä. Hämeen yrit­tä­jä­gaa­lassa puhu­nut Vapaa­vuori vertaa nyky­ti­lan­netta sotien ja 90-luvun laman jälkei­seen aikaan.

“Maamme menetti 1940-luvulla sodan takia ja 1990-luvulla muun muassa idän­kau­pan romah­duk­sesta seuran­neen laman takia ison osan hyvin­voin­nis­taan. Olemme nyt monella tapaa saman­lai­sessa tilan­teessa. Metsä­teol­li­suu­desta on kadon­nut 30 000 ja metal­li­teol­li­suu­desta 35 000 työpaik­kaa viimei­sen neljän vuoden aikana. Mene­tyk­set ovat siinä mielessä pysy­viä, ettei­vät ne suhdan­tei­den paran­tuessa tule takai­sin. Maamme on siksi taas kerran jälleen­ra­ken­net­tava uudel­leen”.

Jälleen­ra­ken­nus vaatii Vapaa­vuo­ren mukaan ennen kaik­kea kykyä uudis­tua ja luoda uusia työpaik­koja mene­tet­ty­jen tilalle.

“Urakka ei ole helppo ja tulee viemään paljon aikaa. Olen­naista on saada käyn­nissä oleva sala­ka­vala näivet­ty­mi­sen kierre pysäy­tet­tyä ja kään­net­tyä kehi­tys posi­tii­vi­seksi teke­mi­sen meinin­giksi.”

Vapaa­vuo­ren mukaan valtio­valta ei voi päät­tää millä aloilla uutta kasvua syntyy, vaan sen tehtävä on luoda edel­ly­tyk­siä uudis­tu­mi­selle ja kaiken­lai­selle liike­toi­min­nalle.

“Keskeistä on usko työhön ja usko siihen, että uutta työtä syntyy, kunhan valtio­valta osal­taan on riit­tä­vän pitkä­jän­tei­sellä ja enna­koi­ta­valla tavalla luomassa suotui­saa liike­toi­min­taym­pä­ris­töä ja posi­tii­vista henkeä.?

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

Skip to content