Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Jan Vapaa­vuori: Suomi on ison jälleen­rakentamis­haasteen edessä

Jan Vapaa­vuori: Suomi on ison jälleen­rakentamis­haasteen edessä

Julkaistu:

Elin­kei­no­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori katsoo Suomen olevan suuren jälleen­ra­ken­nusu­ra­kan edessä. Hämeen yrit­tä­jä­gaa­lassa puhu­nut Vapaa­vuori vertaa nyky­ti­lan­netta sotien ja 90-luvun laman jälkei­seen aikaan.

“Maamme menetti 1940-luvulla sodan takia ja 1990-luvulla muun muassa idän­kau­pan romah­duk­sesta seuran­neen laman takia ison osan hyvin­voin­nis­taan. Olemme nyt monella tapaa saman­lai­sessa tilan­teessa. Metsä­teol­li­suu­desta on kadon­nut 30 000 ja metal­li­teol­li­suu­desta 35 000 työpaik­kaa viimei­sen neljän vuoden aikana. Mene­tyk­set ovat siinä mielessä pysy­viä, ettei­vät ne suhdan­tei­den paran­tuessa tule takai­sin. Maamme on siksi taas kerran jälleen­ra­ken­net­tava uudel­leen”.

Jälleen­ra­ken­nus vaatii Vapaa­vuo­ren mukaan ennen kaik­kea kykyä uudis­tua ja luoda uusia työpaik­koja mene­tet­ty­jen tilalle.

“Urakka ei ole helppo ja tulee viemään paljon aikaa. Olen­naista on saada käyn­nissä oleva sala­ka­vala näivet­ty­mi­sen kierre pysäy­tet­tyä ja kään­net­tyä kehi­tys posi­tii­vi­seksi teke­mi­sen meinin­giksi.”

Vapaa­vuo­ren mukaan valtio­valta ei voi päät­tää millä aloilla uutta kasvua syntyy, vaan sen tehtävä on luoda edel­ly­tyk­siä uudis­tu­mi­selle ja kaiken­lai­selle liike­toi­min­nalle.

“Keskeistä on usko työhön ja usko siihen, että uutta työtä syntyy, kunhan valtio­valta osal­taan on riit­tä­vän pitkä­jän­tei­sellä ja enna­koi­ta­valla tavalla luomassa suotui­saa liike­toi­min­taym­pä­ris­töä ja posi­tii­vista henkeä.?

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content