Jan Vapaa­vuori: Suomi on ison jälleen­rakentamis­haasteen edessä – kokoomus.fi
MENU
Jan Vapaa­vuori: Suomi on ison jälleen­rakentamis­haasteen edessä

Jan Vapaa­vuori: Suomi on ison jälleen­rakentamis­haasteen edessä

Julkaistu: 10.02.2013 Julkaisut

Elinkei­no­mi­nisteri Jan Vapaa­vuori katsoo Suomen olevan suuren jälleen­ra­ken­nusu­rakan edessä. Hämeen yrittä­jä­gaa­lassa puhunut Vapaa­vuori vertaa nykyti­lan­netta sotien ja 90-luvun laman jälkeiseen aikaan.

“Maamme menetti 1940-luvulla sodan takia ja 1990-luvulla muun muassa idänkaupan romah­duk­sesta seuranneen laman takia ison osan hyvin­voin­nistaan. Olemme nyt monella tapaa saman­lai­sessa tilan­teessa. Metsä­teol­li­suu­desta on kadonnut 30 000 ja metal­li­teol­li­suu­desta 35 000 työpaikkaa viimeisen neljän vuoden aikana. Menetykset ovat siinä mielessä pysyviä, etteivät ne suhdan­teiden paran­tuessa tule takaisin. Maamme on siksi taas kerran jälleen­ra­ken­nettava uudelleen”.

Jälleen­ra­kennus vaatii Vapaa­vuoren mukaan ennen kaikkea kykyä uudistua ja luoda uusia työpaikkoja menetet­tyjen tilalle.

“Urakka ei ole helppo ja tulee viemään paljon aikaa. Olennaista on saada käynnissä oleva salakavala näivet­ty­misen kierre pysäy­tettyä ja käännettyä kehitys positii­vi­seksi tekemisen meinin­giksi.”

Vapaa­vuoren mukaan valtio­valta ei voi päättää millä aloilla uutta kasvua syntyy, vaan sen tehtävä on luoda edelly­tyksiä uudis­tu­mi­selle ja kaiken­lai­selle liike­toi­min­nalle.

“Keskeistä on usko työhön ja usko siihen, että uutta työtä syntyy, kunhan valtio­valta osaltaan on riittävän pitkä­jän­tei­sellä ja ennakoi­ta­valla tavalla luomassa suotuisaa liike­toi­min­taym­pä­ristöä ja positii­vista henkeä.?


Kokoomus.fi