• FI
 • SV
 • MENU
  Petteri Orpo: Telak­ka­rat­kai­sulla turva­taan tuhan­sia työpaik­koja
  Twiittaa

  Petteri Orpo: Telak­ka­rat­kai­sulla turva­taan tuhan­sia työpaik­koja

  Julkaistu: 26.02.2013 Julkaisut

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo on erit­täin tyyty­väi­nen ratkai­sun löyty­mi­seen vaike­aan telak­ka­teol­li­suu­den tilan­tee­seen.

  - Halli­tus on raken­ta­nut laajan pelas­tus­pa­ke­tin eri taho­jen kanssa ja rahoit­taa itse operaa­tiota yli viidel­lä­kym­me­nellä miljoo­nalla. Tällä päätök­sellä on valtava merki­tys eten­kin Turun seudulle ja Varsi­nais-Suomeen sekä koko suoma­lai­sen meri­teol­li­suu­den tule­vai­suu­delle, Orpo iloit­see.

  Orpo koros­taa erityi­sesti tuki­pää­tök­sen työl­lis­tä­vää merki­tystä. Hänen mukaansa katse on nyt kuiten­kin suun­nat­tava tule­vai­suu­teen.

  - Tällä päätök­sellä turva­taan tuhan­sia työpaik­koja. Valtion tuki varmis­taa sen, että työn alla olevat TUI-tilauk­set voidaan raken­taa Suomessa. Tekeillä olevien projek­tien aikana on nyt tärkeää palaut­taa Turun tela­kan kannat­ta­vuus kestä­välle pohjalle. Näin voimme säilyä yhtenä maail­man johta­vista ristei­li­jä­ra­ken­ta­jista myös tule­vai­suu­dessa, Orpo toteaa.

  Orpon mukaan halli­tus ja erityi­sesti minis­teri Vapaa­vuori ovat tehneet kaiken mahdol­li­sen suoma­lai­sen telak­ka­teol­li­suu­den pelas­ta­mi­seksi.

  - Suurim­man edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jana haluan sanoa suuret kiitok­set kaikille, jotka ovat olleet mahdol­lis­ta­massa tätä tärkeää päätöstä, Orpo päät­tää.