Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Petteri Orpo: Telak­ka­rat­kai­sulla turva­taan tuhan­sia työpaik­koja

Petteri Orpo: Telak­ka­rat­kai­sulla turva­taan tuhan­sia työpaik­koja

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo on erit­täin tyyty­väi­nen ratkai­sun löyty­mi­seen vaike­aan telak­ka­teol­li­suu­den tilan­tee­seen.

- Halli­tus on raken­ta­nut laajan pelas­tus­pa­ke­tin eri taho­jen kanssa ja rahoit­taa itse operaa­tiota yli viidel­lä­kym­me­nellä miljoo­nalla. Tällä päätök­sellä on valtava merki­tys eten­kin Turun seudulle ja Varsi­nais-Suomeen sekä koko suoma­lai­sen meri­teol­li­suu­den tule­vai­suu­delle, Orpo iloit­see.

Orpo koros­taa erityi­sesti tuki­pää­tök­sen työl­lis­tä­vää merki­tystä. Hänen mukaansa katse on nyt kuiten­kin suun­nat­tava tule­vai­suu­teen.

- Tällä päätök­sellä turva­taan tuhan­sia työpaik­koja. Valtion tuki varmis­taa sen, että työn alla olevat TUI-tilauk­set voidaan raken­taa Suomessa. Tekeillä olevien projek­tien aikana on nyt tärkeää palaut­taa Turun tela­kan kannat­ta­vuus kestä­välle pohjalle. Näin voimme säilyä yhtenä maail­man johta­vista ristei­li­jä­ra­ken­ta­jista myös tule­vai­suu­dessa, Orpo toteaa.

Orpon mukaan halli­tus ja erityi­sesti minis­teri Vapaa­vuori ovat tehneet kaiken mahdol­li­sen suoma­lai­sen telak­ka­teol­li­suu­den pelas­ta­mi­seksi.

- Suurim­man edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jana haluan sanoa suuret kiitok­set kaikille, jotka ovat olleet mahdol­lis­ta­massa tätä tärkeää päätöstä, Orpo päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

Skip to content