Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Petteri Orpo: Telak­ka­rat­kai­sulla turva­taan tuhan­sia työpaik­koja

Petteri Orpo: Telak­ka­rat­kai­sulla turva­taan tuhan­sia työpaik­koja

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo on erit­täin tyyty­väi­nen ratkai­sun löyty­mi­seen vaike­aan telak­ka­teol­li­suu­den tilan­tee­seen.

- Halli­tus on raken­ta­nut laajan pelas­tus­pa­ke­tin eri taho­jen kanssa ja rahoit­taa itse operaa­tiota yli viidel­lä­kym­me­nellä miljoo­nalla. Tällä päätök­sellä on valtava merki­tys eten­kin Turun seudulle ja Varsi­nais-Suomeen sekä koko suoma­lai­sen meri­teol­li­suu­den tule­vai­suu­delle, Orpo iloit­see.

Orpo koros­taa erityi­sesti tuki­pää­tök­sen työl­lis­tä­vää merki­tystä. Hänen mukaansa katse on nyt kuiten­kin suun­nat­tava tule­vai­suu­teen.

- Tällä päätök­sellä turva­taan tuhan­sia työpaik­koja. Valtion tuki varmis­taa sen, että työn alla olevat TUI-tilauk­set voidaan raken­taa Suomessa. Tekeillä olevien projek­tien aikana on nyt tärkeää palaut­taa Turun tela­kan kannat­ta­vuus kestä­välle pohjalle. Näin voimme säilyä yhtenä maail­man johta­vista ristei­li­jä­ra­ken­ta­jista myös tule­vai­suu­dessa, Orpo toteaa.

Orpon mukaan halli­tus ja erityi­sesti minis­teri Vapaa­vuori ovat tehneet kaiken mahdol­li­sen suoma­lai­sen telak­ka­teol­li­suu­den pelas­ta­mi­seksi.

- Suurim­man edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jana haluan sanoa suuret kiitok­set kaikille, jotka ovat olleet mahdol­lis­ta­massa tätä tärkeää päätöstä, Orpo päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content