Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Katai­nen: Suomi töihin

Katai­nen: Suomi töihin

Julkaistu:

Pohjois­mai­nen hyvin­voin­ti­mal­limme on uuden edessä. Väes­tö­ra­ken­teemme ja työpaikka- ja elin­kei­no­ra­ken­teemme muutos aiheut­ta­vat yhdessä valta­van haas­teen hyvin­voin­timme ja elin­ta­somme yllä­pi­tä­mi­selle. Työi­käis­ten määrä ja työpaik­ko­jen määrä vähe­nee, mutta samalla julkis­ten hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen tarve kasvaa.

Suomi on taas kerran tien­haa­rassa. Paluu vanhaan ei ole mahdol­lista. On löydet­tävä uusi reitti, joka takaa meille menes­tyk­sen ja hyvin­voin­nin vuosia myös jatkossa.

Nyt täytyy hahmot­taa, mikä on oleel­li­sinta Suomen tule­vai­suu­den kannalta. Mikä on se elementti, joka toimii koko yhteis­kun­taamme yllä­pi­tä­vänä moot­to­rina ja yksit­täi­sen suoma­lai­sen arjen hyvin­voin­nin turvaa­jana.

Tämä elementti on työ.

Suoma­lais­ten hyvin­vointi on työn­teon varassa. Teke­mämme työn määrä ja laatu luo kansa­kun­tamme vaurau­den ja hyvin­voin­nin. Työn avulla voimme tarjota lapsil­lemme turval­lista päivä­hoi­toa, ikäih­mi­sille hoivaa ja nuorille koulu­tusta.

Viime­ai­kai­nen keskus­telu on painot­tu­nut kuiten­kin hyvin pitkälti työn kansan­ta­lou­del­li­seen merki­tyk­seen. Työn merki­tys kansan­ta­lou­delle on tärkeä näkö­kulma, mutta ratkai­se­van tärkeää on myös työ yksit­täi­sen suoma­lai­sen näkö­kul­masta. Meille jokai­selle työ merkit­see eri asioita. Paino­tamme työhömme liit­ty­viä asioita omalla taval­lamme ja raken­namme työn merki­tyk­sen yksi­löl­li­sesti.

Toimeen­tu­lon näkö­kul­masta työ tuo talou­del­lista riip­pu­mat­to­muutta ja vapautta. Työn merki­tys liit­tyy myös itsensä toteut­ta­mi­seen ja oman iden­ti­tee­tin muotou­tu­mi­seen. Monet pitä­vät työn­teossa tärkeänä sosi­aa­li­sia suhteita ja yhteen­kuu­lu­vuu­den tunnetta. Työllä on arvoa jo itses­sään, ei pelk­känä väli­neenä toimeen­tu­lon hank­ki­mi­seen.

Jotkut meistä koke­vat työn osit­tain velvol­li­suu­deksi yhteis­kun­taa ja muita kohtaan. Joil­le­kin meistä työn­teko merkit­see oman panok­sen anta­mista yhtei­sen hyvän eteen. Siis juuri sitä velvol­li­suu­den tunnetta, että kannamme huolta myös niistä, jotka eivät itse kykene hank­ki­maan toimeen­tu­lo­aan tai eivät muuten tule toimeen omil­laan.

Uskon, että kaikille meille suoma­lai­sille työ merkit­see, aina­kin jollain tavalla, juuri tällaista Kave­ria ei jätetä -henkeä.

Suomessa köyhyys on vakava ongelma ja sen suurin aiheut­taja on työt­tö­myys. Keskus­te­lin juuri kahvi­ti­lai­suu­dessa työt­tö­mien kanssa. He sanoi­vat, että pahinta on epävar­muus tule­vai­suu­desta ja voimat­to­muu­den tunne oman ja perheen elämän ohjaa­mi­sesta.

Mitä enem­män Suomessa on työtä ja työpaik­koja, sitä vähem­män on köyhyyttä. Mitä korkeampi on työl­li­syys, sitä tasai­sem­min tulot yhteis­kun­nassa jakau­tu­vat. Mitä enem­män on työtä, sitä enem­män valtion ja kuntien kassaan kertyy vero­tu­loja, joilla voidaan pitää huolta niistä, jotka eivät työtä löydä tai pysty töitä teke­mään.

Työ luo oikeu­den­mu­kai­suutta. Mitä olemme valmiita teke­mään, että tämä oikeu­den­mu­kai­suus lisään­tyy Suomessa? Olem­meko valmiita kaik­kiin sellai­siin ratkai­sui­hin, joilla saamme Suomeen lisää ja parem­paa työtä?

Niin yksi­lön kuin yhteis­kun­nan­kin näkö­kul­masta työn merki­tys on valta­van tärkeä. Meidän tulee tehdä sellaista vero- ja talous­po­li­tiik­kaa, joka luo työpaik­koja ja toimeen­tu­loa suoma­lai­sille.

Hyvä esimerkki uutta työtä luovista päätök­sistä olivat 1990-luvun laman jälki­mai­nin­geissa tehdyt tule­vai­suus­pää­tök­set. Tuol­loin päät­tä­jät vapaut­ti­vat tele­mark­ki­nat, uudis­ti­vat yritys­ve­ro­tuk­sen ja samaan aikaan alet­tiin satsata entistä enem­män julki­sia varoja tutki­muk­seen ja kehi­tyk­seen.

Tämä johti uusien inno­vaa­tioi­den ja työpaik­ko­jen synty­mi­seen ja sitä kautta julki­sen talou­den terveh­ty­mi­seen. Usko työhön oli kaiken takana.

Meidän tulee paran­taa työn­teon kannus­ta­vuutta ja madal­taa työl­lis­tä­mi­sen kynnystä, jotta yhä useampi suoma­lai­nen pääsisi töihin. Meillä suhtau­du­taan myös liian musta­val­koi­sesti osa-aika­työ­hön. Joko olet koko­päi­vä­töissä tai sitten et. Tähän on tuotava jous­toja, jotta saamme lisää ihmi­siä työhön. Osa-aikai­sen ja tila­päi­sen työn teke­mi­sen ja teet­tä­mi­sen on oltava kannat­ta­vaa.

Mitä jäykem­mät sään­nöt ja tiukem­mat rajat asetamme työl­lis­tä­mi­seen, sitä vähem­män yrityk­set voivat tarjota työpaik­koja. Oikeu­den­mu­kaista poli­tiik­kaa on raivata esteet pois niiden 180?000 työt­tö­män tieltä, jotka eivät pääse työhön, vaikka osalle työtä olisi tarjolla.

Tarvit­semme myös parem­paa työelä­mää, jotta ihmi­set viih­ty­vät ja jaksa­vat työssä pidem­pään. Työpai­koilla täytyy kiin­nit­tää entistä enem­män huomiota hyvään johta­mi­seen ja töiden orga­ni­soin­tiin.

Hyvässä johta­mi­sessa on tuot­ta­van yrityk­sen ja moti­voi­tu­neen henki­lö­kun­nan ydin. Samoin tarvi­taan myös jous­ta­vam­paa sopi­mista työn­te­ki­jän tarpei­den ja myös yrityk­sen kulloi­sen­kin tilan­teen mukaan. Tämä lisää työtyy­ty­väi­syyttä ja työn­teon tehok­kuutta.

Työ on nyt ja jatkossa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme kivi­jalka. Jos uskomme työhön ja sen merki­tyk­seen Suomen hyvin­voin­nin lähteenä, silloin meidän on myös tehtävä uudis­tuk­sia, jotka lisää­vät sen määrää Suomessa.

Nämä uudis­tuk­set, jotka tarkoit­ta­vat lisää työpaik­koja ja korkeam­paa työl­li­syyttä, eivät ole help­poja. Jos kuiten­kin niissä onnis­tumme, suoma­lai­nen hyvin­voin­tiyh­teis­kunta kestää ja ihmi­sille anne­tut hyvin­voin­ti­lu­pauk­set kyetään lunas­ta­maan.

Nämä päätök­set ovat nyt meidän omissa käsis­sämme.

Savon Sano­mat, 17.2.2013

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content