Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Lenita Toivakka: Äidit ja isät kotiin ja töihin!

Lenita Toivakka: Äidit ja isät kotiin ja töihin!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hessä teke­mään päätök­seen valmis­tella toimen­pi­de­ko­ko­nai­suus, jonka ansiosta vanhem­mat voivat parem­min yhdis­tää työs­sä­käyn­nin ja lasten hoidon.

?Musta­val­koi­nen ajat­telu, jossa vanhem­mat ovat joko kotona tai työssä, ei vastaa tätä päivää. Tarvit­semme enem­män sekä-että ?yhteis­kun­taa. Päivä­hoi­to­mak­su­jen porras­ta­mi­nen hoidossa käyte­tyn ajan mukaan on tässä yksi askel, mutta muita­kin toimia tarvi­taan?, Toivakka sanoo.

Perhe­va­paita pohdit­taessa keskiössä tulisi olla lapsen etu. Toiva­kan mielestä se toteu­tuisi parem­min, jos isät ottai­si­vat nykyistä suurem­man roolin kotona. ?Kymme­nen vuoden aikana koti­hoi­don­tu­kea käyt­tä­vien isien määrä on kasva­nut 1,4 %.  Pelkkä pork­kana ei riitä, jos halu­taan saada aikaan merkit­tä­viä muutok­sia. Tilanne voisi paran­tua, jos esimer­kiksi osa koti­hoi­don­tuesta korva­mer­kit­täi­siin isille?, Toivakka arvioi.

Nuor­ten nais­ten työl­li­syy­saste on Suomessa alhai­sempi kuin esimer­kiksi Ruot­sissa. Toivakka pitää tätä ongel­mal­li­sena paitsi talou­den, mutta eten­kin tasa-arvon näkö­kul­masta. ?Perhei­den valin­nan­va­paus tulee säilyt­tää, mutta yhtä­lailla mahdol­lista täytyy olla työn ja perheen yhteen­so­vit­ta­mi­nen. Asen­ne­muu­tosta tarvi­taan myös työpai­koilla. Kaikki keinot tarvi­taan työn tarjon­nan lisää­mi­seksi ja työ vastaa­not­ta­mi­sen helpot­ta­mi­seksi. Tämä osal­taan myös piden­tää työuria?, Toivakka sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

Skip to content