Lenita Toivakka: Äidit ja isät kotiin ja töihin! – kokoomus.fi
MENU
Lenita Toivakka: Äidit ja isät kotiin ja töihin!

Lenita Toivakka: Äidit ja isät kotiin ja töihin!

Julkaistu: 03.03.2013 Julkaisut

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja Lenita Toivakka on tyyty­väinen halli­tuksen puoli­vä­li­rii­hessä tekemään päätökseen valmis­tella toimen­pi­de­ko­ko­naisuus, jonka ansiosta vanhemmat voivat paremmin yhdistää työssä­käynnin ja lasten hoidon.

?Musta­val­koinen ajattelu, jossa vanhemmat ovat joko kotona tai työssä, ei vastaa tätä päivää. Tarvit­semme enemmän sekä-että ?yhteis­kuntaa. Päivä­hoi­to­mak­sujen porras­ta­minen hoidossa käytetyn ajan mukaan on tässä yksi askel, mutta muitakin toimia tarvitaan?, Toivakka sanoo.

Perhe­va­paita pohdit­taessa keskiössä tulisi olla lapsen etu. Toivakan mielestä se toteu­tuisi paremmin, jos isät ottai­sivat nykyistä suuremman roolin kotona. ?Kymmenen vuoden aikana kotihoi­don­tukea käyttävien isien määrä on kasvanut 1,4 %.  Pelkkä porkkana ei riitä, jos halutaan saada aikaan merkit­täviä muutoksia. Tilanne voisi parantua, jos esimer­kiksi osa kotihoi­don­tuesta korva­mer­kit­täisiin isille?, Toivakka arvioi.

Nuorten naisten työlli­syy­saste on Suomessa alhai­sempi kuin esimer­kiksi Ruotsissa. Toivakka pitää tätä ongel­mal­lisena paitsi talouden, mutta etenkin tasa-arvon näkökul­masta. ?Perheiden valin­nan­vapaus tulee säilyttää, mutta yhtälailla mahdol­lista täytyy olla työn ja perheen yhteen­so­vit­ta­minen. Asenne­muu­tosta tarvitaan myös työpai­koilla. Kaikki keinot tarvitaan työn tarjonnan lisää­mi­seksi ja työ vastaa­not­ta­misen helpot­ta­mi­seksi. Tämä osaltaan myös pidentää työuria?, Toivakka sanoo.


Kokoomus.fi