Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Lenita Toivakka: Äidit ja isät kotiin ja töihin!

Lenita Toivakka: Äidit ja isät kotiin ja töihin!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hessä teke­mään päätök­seen valmis­tella toimen­pi­de­ko­ko­nai­suus, jonka ansiosta vanhem­mat voivat parem­min yhdis­tää työs­sä­käyn­nin ja lasten hoidon.

?Musta­val­koi­nen ajat­telu, jossa vanhem­mat ovat joko kotona tai työssä, ei vastaa tätä päivää. Tarvit­semme enem­män sekä-että ?yhteis­kun­taa. Päivä­hoi­to­mak­su­jen porras­ta­mi­nen hoidossa käyte­tyn ajan mukaan on tässä yksi askel, mutta muita­kin toimia tarvi­taan?, Toivakka sanoo.

Perhe­va­paita pohdit­taessa keskiössä tulisi olla lapsen etu. Toiva­kan mielestä se toteu­tuisi parem­min, jos isät ottai­si­vat nykyistä suurem­man roolin kotona. ?Kymme­nen vuoden aikana koti­hoi­don­tu­kea käyt­tä­vien isien määrä on kasva­nut 1,4 %.  Pelkkä pork­kana ei riitä, jos halu­taan saada aikaan merkit­tä­viä muutok­sia. Tilanne voisi paran­tua, jos esimer­kiksi osa koti­hoi­don­tuesta korva­mer­kit­täi­siin isille?, Toivakka arvioi.

Nuor­ten nais­ten työl­li­syy­saste on Suomessa alhai­sempi kuin esimer­kiksi Ruot­sissa. Toivakka pitää tätä ongel­mal­li­sena paitsi talou­den, mutta eten­kin tasa-arvon näkö­kul­masta. ?Perhei­den valin­nan­va­paus tulee säilyt­tää, mutta yhtä­lailla mahdol­lista täytyy olla työn ja perheen yhteen­so­vit­ta­mi­nen. Asen­ne­muu­tosta tarvi­taan myös työpai­koilla. Kaikki keinot tarvi­taan työn tarjon­nan lisää­mi­seksi ja työ vastaa­not­ta­mi­sen helpot­ta­mi­seksi. Tämä osal­taan myös piden­tää työuria?, Toivakka sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content