Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Lenita Toivakka: Äidit ja isät kotiin ja töihin!

Lenita Toivakka: Äidit ja isät kotiin ja töihin!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Lenita Toivakka on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hessä teke­mään päätök­seen valmis­tella toimen­pi­de­ko­ko­nai­suus, jonka ansiosta vanhem­mat voivat parem­min yhdis­tää työs­sä­käyn­nin ja lasten hoidon.

?Musta­val­koi­nen ajat­telu, jossa vanhem­mat ovat joko kotona tai työssä, ei vastaa tätä päivää. Tarvit­semme enem­män sekä-että ?yhteis­kun­taa. Päivä­hoi­to­mak­su­jen porras­ta­mi­nen hoidossa käyte­tyn ajan mukaan on tässä yksi askel, mutta muita­kin toimia tarvi­taan?, Toivakka sanoo.

Perhe­va­paita pohdit­taessa keskiössä tulisi olla lapsen etu. Toiva­kan mielestä se toteu­tuisi parem­min, jos isät ottai­si­vat nykyistä suurem­man roolin kotona. ?Kymme­nen vuoden aikana koti­hoi­don­tu­kea käyt­tä­vien isien määrä on kasva­nut 1,4 %.  Pelkkä pork­kana ei riitä, jos halu­taan saada aikaan merkit­tä­viä muutok­sia. Tilanne voisi paran­tua, jos esimer­kiksi osa koti­hoi­don­tuesta korva­mer­kit­täi­siin isille?, Toivakka arvioi.

Nuor­ten nais­ten työl­li­syy­saste on Suomessa alhai­sempi kuin esimer­kiksi Ruot­sissa. Toivakka pitää tätä ongel­mal­li­sena paitsi talou­den, mutta eten­kin tasa-arvon näkö­kul­masta. ?Perhei­den valin­nan­va­paus tulee säilyt­tää, mutta yhtä­lailla mahdol­lista täytyy olla työn ja perheen yhteen­so­vit­ta­mi­nen. Asen­ne­muu­tosta tarvi­taan myös työpai­koilla. Kaikki keinot tarvi­taan työn tarjon­nan lisää­mi­seksi ja työ vastaa­not­ta­mi­sen helpot­ta­mi­seksi. Tämä osal­taan myös piden­tää työuria?, Toivakka sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

Skip to content