Jyrki Katainen Kokoo­muksen puolue­val­tuuston kokouk­sessa: Työllä on arvoa – kokoomus.fi
MENU
Jyrki Katainen Kokoo­muksen puolue­val­tuuston kokouk­sessa: Työllä on arvoa

Jyrki Katainen Kokoo­muksen puolue­val­tuuston kokouk­sessa: Työllä on arvoa

Julkaistu: 09.02.2013 Puheet

Kokoo­muksen puolue­val­tuuston kokouk­sessa Helsin­gissä lauan­taina puhunut puolueen puheen­johtaja, päämi­nisteri Jyrki Katainen painotti, että työnteolla on ihmisille itselleen ja toisaalta koko Suomelle valtavan suuri merkitys.

- Kysymys onkin siitä, uskommeko siihen, että kaikki työ on arvokasta ja että suoma­laisten hyvin­vointi syntyy myös jatkossa työstä? Jos nimittäin uskomme työhön, meidän on myös oltava valmiita tekemään päätöksiä, jotka luovat Suomeen uusia työpaikkoja ja luovat lisää mahdol­li­suuksia tehdä työtä.

- Olemmeko valmiita tekemään päätöksiä, joilla työtä saadaan Suomeen nykyistä enemmän? Olemmeko valmiita tekemään päätöksiä, joiden ansiosta työstä tulisi useam­malle suoma­lai­selle merki­tyk­sel­li­sempää? Olemmeko itse valmiita tekemään työtä vähän nykyistä enemmän, jotta voisimme tulevai­suu­dessa kantaa huolta myös kaverista? Haluammeko pitää huolta ?kaveria ei jätetä? ?yhteis­kun­nasta vai elämmekö vain itsel­lemme? Ymmär­rämmekö sen, että kun meitä työikäisiä on vuosi vuodelta vähemmän, niin teemme tällöin myös koko ajan vähemmän työtä?

- Kokoo­muksen vastaus on ?kyllä?. Ja me Kokoo­muk­sessa olemme valmiit tekemään päätöksiä, joilla työtä saadaan Suomeen.

Katainen muistutti, että työn määrän lisää­minen edellyttää paitsi lisää työpaikkoja, myös lisää työn tarjontaa.

- Moni on ymmär­ret­tä­västi sitä mieltä, että tässä on risti­riita: miksi yhä useampi työikäinen pitäisi saada mukaan työelämään, kun kaikille nykyi­sil­lekään ei kerran riitä työtä?

- On kuitenkin niin, että työvoiman tarjonta luo työlle kysyntää. Mitä useampi suoma­lainen on valmis työhön, sitä enemmän työpaikkoja Suomessa on. Tämän lisäksi tiedämme, että väestön ikään­ty­misen seurauksena karkeasti seuraavat 20 vuotta työelä­mästä lähtee enemmän väkeä kuin tilalle tulee nuoria. Tämän vuoksi tarvit­semme kaikki käsiparit mukaan.

- Moni suoma­lainen olisi valmis tekemään osa-aikaista työtä tai tekemään työtä epätyy­pil­li­sis­säkin työsuh­teissa, jos siihen vain tarjou­tuisi mahdol­lisuus. Tässä asiassa tarvitaan raken­teiden muutta­misen lisäksi asenteiden muuttu­mista: kaikki työ on arvokasta, osa-aikainen, lyhytai­kainen tai tilapäi­nenkin työ.

- Työelämän raken­teita tuleekin uudistaa siten, että kaiken työn ? myös osa-aikaisen ja tilapäisen työn ? tekeminen ja teettä­minen on kannat­tavaa. Mitä jäykemmät säännöt ja tiukemmat rajat asetamme työllis­tä­miseen, sitä vähemmän yritykset voivat tarjota työpaikkoja.

Katainen perään­kuu­lutti asenne­muu­tosta iäkkäämpien työnte­ki­jöiden kohteluun työmark­ki­noilla.

- Ei voi olla niin, että vain ikä estää työko­ke­musta omaavien ihmisten työllis­ty­misen. Uskon, että ongelma on ennen kaikkea työelä­mässä. Suoma­laiset ikäih­miset olisivat kyllä valmiita tekemään työtä vanhem­mal­lakin iällä, jos työelämä olisi mukau­tu­vainen erilaisiin tarpeisiin. Meidän on yhteis­kuntana tehtävä paljon työtä työmark­ki­noiden ikära­sismin nujer­ta­mi­seksi. On väärin, että niin moni ikäih­minen ei saa tehdä työtä, vaikka haluaisi. Kuinka monen suoma­laisen uskon työhön lannis­tam­mekaan?

Katainen painotti, että suoma­laisen yhteis­kunnan haasteet ratkeavat nimenomaan yksityi­selle sektorin syntyvien uusien työpaik­kojen kautta.

- Tästä maasta puuttuu tekemisen meininki, työn ilo. Mitä olemme valmiita tekemään sen hyväksi, että oikeu­den­mu­kaisuus lisääntyy, että tähän maahan saadaan lisää yksityisen sektorin työpaikkoja? Onko sillä sellainen arvo, että olemme valmiita tekemään päätöksiä? Vai jaammeko sellaista, mitä on entistä vähemmän? Kykenemmekö palaut­tamaan työn tekemisen arvon?

Katainen muistutti, että valintoja tehdään myös verotuk­sessa: valitaanko mahdol­li­simman korkea verotus ja vähäinen työ vai kohtuul­linen verotus ja enemmän työtä.

- Korkeat veropro­sentit eivät takaa hyvin­vointia. Kumpi tuo lisää oikeu­den­mu­kai­suutta, korkea veropro­sentti vai korkeat verotulot?


Kokoomus.fi