Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Puheet / Jyrki Katai­nen Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa: Työllä on arvoa

Jyrki Katai­nen Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa: Työllä on arvoa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa Helsin­gissä lauan­taina puhu­nut puolu­een puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen painotti, että työn­teolla on ihmi­sille itsel­leen ja toisaalta koko Suomelle valta­van suuri merki­tys.

- Kysy­mys onkin siitä, uskom­meko siihen, että kaikki työ on arvo­kasta ja että suoma­lais­ten hyvin­vointi syntyy myös jatkossa työstä? Jos nimit­täin uskomme työhön, meidän on myös oltava valmiita teke­mään päätök­siä, jotka luovat Suomeen uusia työpaik­koja ja luovat lisää mahdol­li­suuk­sia tehdä työtä.

- Olem­meko valmiita teke­mään päätök­siä, joilla työtä saadaan Suomeen nykyistä enem­män? Olem­meko valmiita teke­mään päätök­siä, joiden ansiosta työstä tulisi useam­malle suoma­lai­selle merki­tyk­sel­li­sem­pää? Olem­meko itse valmiita teke­mään työtä vähän nykyistä enem­män, jotta voisimme tule­vai­suu­dessa kantaa huolta myös kave­rista? Haluam­meko pitää huolta ?kave­ria ei jätetä? ?yhteis­kun­nasta vai eläm­mekö vain itsel­lemme? Ymmär­räm­mekö sen, että kun meitä työi­käi­siä on vuosi vuodelta vähem­män, niin teemme tällöin myös koko ajan vähem­män työtä?

- Kokoo­muk­sen vastaus on ?kyllä?. Ja me Kokoo­muk­sessa olemme valmiit teke­mään päätök­siä, joilla työtä saadaan Suomeen.

Katai­nen muis­tutti, että työn määrän lisää­mi­nen edel­lyt­tää paitsi lisää työpaik­koja, myös lisää työn tarjon­taa.

- Moni on ymmär­ret­tä­västi sitä mieltä, että tässä on risti­riita: miksi yhä useampi työi­käi­nen pitäisi saada mukaan työelä­mään, kun kaikille nykyi­sil­le­kään ei kerran riitä työtä?

- On kuiten­kin niin, että työvoi­man tarjonta luo työlle kysyn­tää. Mitä useampi suoma­lai­nen on valmis työhön, sitä enem­män työpaik­koja Suomessa on. Tämän lisäksi tiedämme, että väes­tön ikään­ty­mi­sen seurauk­sena karkeasti seuraa­vat 20 vuotta työelä­mästä lähtee enem­män väkeä kuin tilalle tulee nuoria. Tämän vuoksi tarvit­semme kaikki käsi­pa­rit mukaan.

- Moni suoma­lai­nen olisi valmis teke­mään osa-aikaista työtä tai teke­mään työtä epätyy­pil­li­sis­sä­kin työsuh­teissa, jos siihen vain tarjou­tuisi mahdol­li­suus. Tässä asiassa tarvi­taan raken­tei­den muut­ta­mi­sen lisäksi asen­tei­den muut­tu­mista: kaikki työ on arvo­kasta, osa-aikai­nen, lyhy­tai­kai­nen tai tila­päi­nen­kin työ.

- Työelä­män raken­teita tulee­kin uudis­taa siten, että kaiken työn ? myös osa-aikai­sen ja tila­päi­sen työn ? teke­mi­nen ja teet­tä­mi­nen on kannat­ta­vaa. Mitä jäykem­mät sään­nöt ja tiukem­mat rajat asetamme työl­lis­tä­mi­seen, sitä vähem­män yrityk­set voivat tarjota työpaik­koja.

Katai­nen perään­kuu­lutti asen­ne­muu­tosta iäkkääm­pien työn­te­ki­jöi­den kohte­luun työmark­ki­noilla.

- Ei voi olla niin, että vain ikä estää työko­ke­musta omaa­vien ihmis­ten työl­lis­ty­mi­sen. Uskon, että ongelma on ennen kaik­kea työelä­mässä. Suoma­lai­set ikäih­mi­set olisi­vat kyllä valmiita teke­mään työtä vanhem­mal­la­kin iällä, jos työelämä olisi mukau­tu­vai­nen erilai­siin tarpei­siin. Meidän on yhteis­kun­tana tehtävä paljon työtä työmark­ki­noi­den ikära­sis­min nujer­ta­mi­seksi. On väärin, että niin moni ikäih­mi­nen ei saa tehdä työtä, vaikka haluaisi. Kuinka monen suoma­lai­sen uskon työhön lannis­tam­me­kaan?

Katai­nen painotti, että suoma­lai­sen yhteis­kun­nan haas­teet ratkea­vat nime­no­maan yksi­tyi­selle sekto­rin synty­vien uusien työpaik­ko­jen kautta.

- Tästä maasta puut­tuu teke­mi­sen meininki, työn ilo. Mitä olemme valmiita teke­mään sen hyväksi, että oikeu­den­mu­kai­suus lisään­tyy, että tähän maahan saadaan lisää yksi­tyi­sen sekto­rin työpaik­koja? Onko sillä sellai­nen arvo, että olemme valmiita teke­mään päätök­siä? Vai jaam­meko sellaista, mitä on entistä vähem­män? Kyke­nem­mekö palaut­ta­maan työn teke­mi­sen arvon?

Katai­nen muis­tutti, että valin­toja tehdään myös vero­tuk­sessa: vali­taanko mahdol­li­sim­man korkea vero­tus ja vähäi­nen työ vai kohtuul­li­nen vero­tus ja enem­män työtä.

- Korkeat vero­pro­sen­tit eivät takaa hyvin­voin­tia. Kumpi tuo lisää oikeu­den­mu­kai­suutta, korkea vero­pro­sentti vai korkeat vero­tu­lot?

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

15.5.2024

Sinuhe Wallin­heimo: Tämä halli­tus on kasvun halli­tus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro keskus­tan väli­ky­sy­myk­seen talous­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Kokoo­mus on työn, yrit­tä­mi­sen ja toimi­vien mark­ki­noi­den puolue. Raken­namme Suomea, jossa jokai­nen

23.4.2024

Ville Väyry­nen: Tervey­den­huol­lon henki­löstö on moti­voi­tu­nutta ja ammat­ti­tai­toista – heitä ei vain ole riit­tä­västi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen sairaa­la­ver­kosta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskus­sai­raa­la­ver­kosto on laaduk­kaaksi tunnus­te­tun erikois­sai­raan­hoi­tomme selkä­ranka. Sillä on merkit­tävä rooli esimer­kiksi koulu­tuk­sen, tutki­muk­sen,

Skip to content