• FI
 • SV
 • MENU
  Jyrki Katai­nen Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa: Työllä on arvoa
  Twiittaa

  Jyrki Katai­nen Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa: Työllä on arvoa

  Julkaistu: 09.02.2013 Puheet

  Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa Helsin­gissä lauan­taina puhu­nut puolu­een puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen painotti, että työn­teolla on ihmi­sille itsel­leen ja toisaalta koko Suomelle valta­van suuri merki­tys.

  - Kysy­mys onkin siitä, uskom­meko siihen, että kaikki työ on arvo­kasta ja että suoma­lais­ten hyvin­vointi syntyy myös jatkossa työstä? Jos nimit­täin uskomme työhön, meidän on myös oltava valmiita teke­mään päätök­siä, jotka luovat Suomeen uusia työpaik­koja ja luovat lisää mahdol­li­suuk­sia tehdä työtä.

  - Olem­meko valmiita teke­mään päätök­siä, joilla työtä saadaan Suomeen nykyistä enem­män? Olem­meko valmiita teke­mään päätök­siä, joiden ansiosta työstä tulisi useam­malle suoma­lai­selle merki­tyk­sel­li­sem­pää? Olem­meko itse valmiita teke­mään työtä vähän nykyistä enem­män, jotta voisimme tule­vai­suu­dessa kantaa huolta myös kave­rista? Haluam­meko pitää huolta ?kave­ria ei jätetä? ?yhteis­kun­nasta vai eläm­mekö vain itsel­lemme? Ymmär­räm­mekö sen, että kun meitä työi­käi­siä on vuosi vuodelta vähem­män, niin teemme tällöin myös koko ajan vähem­män työtä?

  - Kokoo­muk­sen vastaus on ?kyllä?. Ja me Kokoo­muk­sessa olemme valmiit teke­mään päätök­siä, joilla työtä saadaan Suomeen.

  Katai­nen muis­tutti, että työn määrän lisää­mi­nen edel­lyt­tää paitsi lisää työpaik­koja, myös lisää työn tarjon­taa.

  - Moni on ymmär­ret­tä­västi sitä mieltä, että tässä on risti­riita: miksi yhä useampi työi­käi­nen pitäisi saada mukaan työelä­mään, kun kaikille nykyi­sil­le­kään ei kerran riitä työtä?

  - On kuiten­kin niin, että työvoi­man tarjonta luo työlle kysyn­tää. Mitä useampi suoma­lai­nen on valmis työhön, sitä enem­män työpaik­koja Suomessa on. Tämän lisäksi tiedämme, että väes­tön ikään­ty­mi­sen seurauk­sena karkeasti seuraa­vat 20 vuotta työelä­mästä lähtee enem­män väkeä kuin tilalle tulee nuoria. Tämän vuoksi tarvit­semme kaikki käsi­pa­rit mukaan.

  - Moni suoma­lai­nen olisi valmis teke­mään osa-aikaista työtä tai teke­mään työtä epätyy­pil­li­sis­sä­kin työsuh­teissa, jos siihen vain tarjou­tuisi mahdol­li­suus. Tässä asiassa tarvi­taan raken­tei­den muut­ta­mi­sen lisäksi asen­tei­den muut­tu­mista: kaikki työ on arvo­kasta, osa-aikai­nen, lyhy­tai­kai­nen tai tila­päi­nen­kin työ.

  - Työelä­män raken­teita tulee­kin uudis­taa siten, että kaiken työn ? myös osa-aikai­sen ja tila­päi­sen työn ? teke­mi­nen ja teet­tä­mi­nen on kannat­ta­vaa. Mitä jäykem­mät sään­nöt ja tiukem­mat rajat asetamme työl­lis­tä­mi­seen, sitä vähem­män yrityk­set voivat tarjota työpaik­koja.

  Katai­nen perään­kuu­lutti asen­ne­muu­tosta iäkkääm­pien työn­te­ki­jöi­den kohte­luun työmark­ki­noilla.

  - Ei voi olla niin, että vain ikä estää työko­ke­musta omaa­vien ihmis­ten työl­lis­ty­mi­sen. Uskon, että ongelma on ennen kaik­kea työelä­mässä. Suoma­lai­set ikäih­mi­set olisi­vat kyllä valmiita teke­mään työtä vanhem­mal­la­kin iällä, jos työelämä olisi mukau­tu­vai­nen erilai­siin tarpei­siin. Meidän on yhteis­kun­tana tehtävä paljon työtä työmark­ki­noi­den ikära­sis­min nujer­ta­mi­seksi. On väärin, että niin moni ikäih­mi­nen ei saa tehdä työtä, vaikka haluaisi. Kuinka monen suoma­lai­sen uskon työhön lannis­tam­me­kaan?

  Katai­nen painotti, että suoma­lai­sen yhteis­kun­nan haas­teet ratkea­vat nime­no­maan yksi­tyi­selle sekto­rin synty­vien uusien työpaik­ko­jen kautta.

  - Tästä maasta puut­tuu teke­mi­sen meininki, työn ilo. Mitä olemme valmiita teke­mään sen hyväksi, että oikeu­den­mu­kai­suus lisään­tyy, että tähän maahan saadaan lisää yksi­tyi­sen sekto­rin työpaik­koja? Onko sillä sellai­nen arvo, että olemme valmiita teke­mään päätök­siä? Vai jaam­meko sellaista, mitä on entistä vähem­män? Kyke­nem­mekö palaut­ta­maan työn teke­mi­sen arvon?

  Katai­nen muis­tutti, että valin­toja tehdään myös vero­tuk­sessa: vali­taanko mahdol­li­sim­man korkea vero­tus ja vähäi­nen työ vai kohtuul­li­nen vero­tus ja enem­män työtä.

  - Korkeat vero­pro­sen­tit eivät takaa hyvin­voin­tia. Kumpi tuo lisää oikeu­den­mu­kai­suutta, korkea vero­pro­sentti vai korkeat vero­tu­lot?