MENU
Keppiä vai pork­ka­naa - kannus­taako yhteis­kunta työhön -semi­naari

Keppiä vai pork­ka­naa - kannus­taako yhteis­kunta työhön -semi­naari

Julkaistu: 09.02.2009 Ohjelmatyö

Semi­naa­rin puheen­joh­ta­jana toimi työn ja yrit­tä­jyy­den verkos­ton vetäjä kansan­edus­taja Sampsa Kataja. Valtio­sih­teeri Ilkka Oksala kertoi Sata-komi­tean työstä ja siitä miten komi­tean toimen­pi­teillä on tarkoi­tus lisätä työn kannus­ta­vuutta. Oksa­lan puheen­vuo­roa komen­toi tutkija Liisa Björklund. Hän on vasti­kään väitel­lyt kannus­ta­vuu­desta ja moraa­lista.

Vero­tuk­sen kannus­ta­vuu­desta puhui toimi­tus­joh­taja Teemu Lehti­nen Veron­mak­sa­jain Keskus­lii­tosta. Hänen puheen­vuo­ro­aan kommen­toi yrit­täjä kansan­edus­taja Sanna Perkiö. Sanna esitti näke­myk­si­ään siitä, miten yrit­tä­jyyttä tuetaan ja kynnystä yrit­tä­jäksi ryhty­mi­seksi madal­le­taan.