Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Keppiä vai pork­ka­naa - kannus­taako yhteis­kunta työhön -semi­naari

Keppiä vai pork­ka­naa - kannus­taako yhteis­kunta työhön -semi­naari

Julkaistu:

Semi­naa­rin puheen­joh­ta­jana toimi työn ja yrit­tä­jyy­den verkos­ton vetäjä kansan­edus­taja Sampsa Kataja. Valtio­sih­teeri Ilkka Oksala kertoi Sata-komi­tean työstä ja siitä miten komi­tean toimen­pi­teillä on tarkoi­tus lisätä työn kannus­ta­vuutta. Oksa­lan puheen­vuo­roa komen­toi tutkija Liisa Björklund. Hän on vasti­kään väitel­lyt kannus­ta­vuu­desta ja moraa­lista.

Vero­tuk­sen kannus­ta­vuu­desta puhui toimi­tus­joh­taja Teemu Lehti­nen Veron­mak­sa­jain Keskus­lii­tosta. Hänen puheen­vuo­ro­aan kommen­toi yrit­täjä kansan­edus­taja Sanna Perkiö. Sanna esitti näke­myk­si­ään siitä, miten yrit­tä­jyyttä tuetaan ja kynnystä yrit­tä­jäksi ryhty­mi­seksi madal­le­taan.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

29.11.2022

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti 2023: Kestä­vän tule­vai­suu­den valin­toja

Tulla lujaksi – pysyä pehmeänä. Kokoo­mus­lai­nen talous­po­li­tiikka pohjaa vastuul­li­suu­teen ja raken­taa kestä­vää ja vahvaa Suomea. On vastuul­lista, että huoleh­dimme julki­sen talou­den kunnosta. Vain siten voimme turvata valoi­san tule­vai­suu­den ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lut suoma­lai­sille myös tule­vai­suu­dessa. Vain siten voimme pitää heikoim­mista huolta.

Skip to content