Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / työ / Sivu 4

työ

13.3.2017

Minis­teri Risikko: Maakun­tiin omais­hoi­ta­jien sijais­poo­lit

Yhä useampi ikäih­mi­nen hoitaa puoli­so­aan tai muuta läheis­tään, muis­tutti minis­teri Risikko puhues­saan maanan­taina Jalas­jär­vellä Pohjan­maan Kris­til­li­set Eläke­läi­set ry:n kevät­juh­lassa. “Maakun­nat

29.1.2017

Halli­tuk­sen yrit­tä­jä­te­koja vuodesta 2015

Kokoo­mus on työn­teon puolue. Työn­teko, yrit­tä­mi­nen ja niiden verot­ta­mi­nen sopi­vassa suhteessa muodos­ta­vat yhteis­kun­nan ja hyvin­voin­nin perus­tan. Työ ja yrit­tä­mi­nen elät­tä­vät

26.11.2016

Petteri Orpo: Meillä on kolme keskeistä asiaa, työ, turval­li­suus ja tule­vai­suus

Muuta­mia viik­koja siten seura­simme usko­ma­tonta poliit­tista näytel­mää. Välillä ei tosin tien­nyt onko kyseessä tosi-TV -kisa vai maail­man mahta­vim­maksi demo­kra­tiaksi itse­ään

25.10.2016

Nolla­tun­ti­so­pi­muk­siin reiluja peli­sään­töjä

Kokoo­mus vaatii, että nolla­tun­ti­so­pi­muk­siin laadi­taan reilut peli­sään­nöt. Tällä hetkellä työmark­ki­noilla tehdään sopi­muk­sia, joissa Kokoo­muk­sen mielestä työnan­ta­jan työn­tar­joa­mis­vel­vol­li­suus ja toisaalta työn­te­ki­jän

24.9.2016

Minis­teri Paula Risikko: Työ luo turval­li­suutta

Sisä­mi­nis­teri Paula Risikko katsoo, että päätök­siä työl­li­syy­den paran­ta­mi­seksi tarvi­taan edel­leen. Risikko puhui lauan­taina Pomar­kun Kokoo­muk­sen 90-vuotis­­juh­­lassa työn merki­tyk­sestä turval­li­suu­den koke­mista.

12.4.2016

Stubb: Halli­tuk­sen työl­li­syys­toi­mia jatke­taan – yrit­tä­jyys­ve­ro­pa­ketti syksyllä

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Alexan­der Stubb kommen­toi tänään julkis­tet­tuja halli­tuk­sen työl­­li­­syys- ja yrit­tä­jyys­ta­voit­teita Kampin keskuk­sessa järjes­te­tyn Nuori Yrit­tä­jyys ry:n Uskalla yrit­tää

18.2.2016

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen haluaa opis­ke­li­jat mukaan perus­tu­lo­ko­kei­luun

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­­nen esit­tää, että halli­tuk­sen perus­tu­lo­ko­kei­luun otetaan mukaan myös opis­ke­li­joita yhtenä kohde­ryh­mänä. Halli­tus­oh­jel­man mukai­sen kokei­lun on suun­ni­teltu

13.2.2016

Stubb: Ratkai­seva kevät halli­tuk­sen tavoit­tei­den saavut­ta­mi­sessa

Kokoo­mus on kanta­nut halli­tus­vas­tuuta pitkään. Pitkä halli­tus­vas­tuu on osoi­tus siitä, että suoma­lai­set ovat luot­ta­neet ja luot­ta­vat meihin. Tämän luot­ta­muk­sen edessä on oltava nöyrä ja kiitol­li­nen.

13.2.2016

Tule­vai­suus on uteliai­den, maailma muutos­myön­teis­ten

Puolue­hal­li­tuk­sen esitys puolue­ko­kouk­selle (26.5.2016) Tule­vai­suus on uteliai­den, maailma muutos­myön­teis­ten Kokoo­mus­lai­sen sivis­tys­po­li­tii­kan arvot ja peri­aat­teet “Nyky­ajan pyrki­mys­ten päämäärä on mahdol­li­sim­man laajo­jen

16.12.2015

Stubb: Suomi pystyy parem­paan - yhdessä

Arvoisa yleisö, hyvät kokoo­mus­lai­set, kiitos, että saan jälleen olla puhu­massa Snell­­man-säätiön talvi­se­mi­naa­rissa. Viime vuoden puhe oli minulle henki­lö­koh­tai­sesti erään­lai­nen kään­ne­kohta:

Skip to content