• FI
 • SV
 • MENU
  Minis­teri Risikko: Maakun­tiin omais­hoi­ta­jien sijais­poo­lit
  Twiittaa

  Minis­teri Risikko: Maakun­tiin omais­hoi­ta­jien sijais­poo­lit

  Julkaistu: 13.03.2017 Puheet Terveys

  Yhä useampi ikäih­mi­nen hoitaa puoli­so­aan tai muuta läheis­tään, muis­tutti minis­teri Risikko puhues­saan maanan­taina Jalas­jär­vellä Pohjan­maan Kris­til­li­set Eläke­läi­set ry:n kevät­juh­lassa.

  “Maakun­nat voivat tukea omais­hoi­ta­jien jaksa­mista perus­ta­malla sijais­hoi­ta­jien pooleja”, ehdotti minis­teri Risikko.

  Omais­hoi­don tuen piirissä olevalla, läheis­tään hoita­valla on laki­sää­tei­nen oikeus vapaa­päi­viin. Sijais­hoi­ta­jien ja hoito­paik­ko­jen puute voi olla esteenä vapai­den pitä­mi­selle.

  “Tällä tavoin omais­hoi­ta­jilla olisi mahdol­li­suus pitää jaksa­mi­sensa kannalta tärkeitä vapaa­päi­viä ja maakun­nat pystyi­si­vät helpom­min järjes­tä­mään sopi­via sijai­sia eri kuntiin.”

  Minis­teri Risi­kon mukaan poolilla olisi myös työl­lis­tävä vaiku­tus.

  “Kun poolin toiminta olisi maakun­nan järjes­tämä, sen avulla pystyt­täi­siin työl­lis­tä­mään sopi­via henki­löitä sään­nöl­li­seen työhön sijais­hoi­ta­jiksi.”

  Suomessa vuonna 2015 oli omais­hoi­don tuen piirissä 43 000 eri-ikäistä henki­löä. Läheis­tensä hoitoon osal­lis­tu­vien määrä on kuiten­kin tätä huomat­ta­vasti suurempi. THL:n tutki­muk­sen mukaan yli miljoona suoma­laista auttaa omais­taan tai läheis­tään sään­nöl­li­sesti arjen tehtä­vissä.

  “Omais­hoi­ta­jien jaksa­mi­sesta pitää huoleh­tia, sillä ei kukaan jaksa tauo­tonta työtä ilman lepo­päi­viä. Jos omais­hoi­taja väsyy, vaih­toeh­tona on laitos­hoi­toon joutu­mi­nen”, minis­teri Risikko totesi.