Ministeri Risikko: Maakuntiin omais­hoi­tajien sijais­poolit – kokoomus.fi
MENU
Ministeri Risikko: Maakuntiin omais­hoi­tajien sijais­poolit

Ministeri Risikko: Maakuntiin omais­hoi­tajien sijais­poolit

Julkaistu: 13.03.2017 Puheet Terveys

Yhä useampi ikäih­minen hoitaa puoli­soaan tai muuta läheistään, muistutti ministeri Risikko puhuessaan maanan­taina Jalas­jär­vellä Pohjanmaan Kristil­liset Eläke­läiset ry:n kevät­juh­lassa.

“Maakunnat voivat tukea omais­hoi­tajien jaksa­mista perus­ta­malla sijais­hoi­tajien pooleja”, ehdotti ministeri Risikko.

Omais­hoidon tuen piirissä olevalla, läheistään hoita­valla on lakisää­teinen oikeus vapaa­päiviin. Sijais­hoi­tajien ja hoito­paik­kojen puute voi olla esteenä vapaiden pitämi­selle.

“Tällä tavoin omais­hoi­ta­jilla olisi mahdol­lisuus pitää jaksa­mi­sensa kannalta tärkeitä vapaa­päiviä ja maakunnat pystyi­sivät helpommin järjes­tämään sopivia sijaisia eri kuntiin.”

Ministeri Risikon mukaan poolilla olisi myös työllistävä vaikutus.

“Kun poolin toiminta olisi maakunnan järjestämä, sen avulla pystyt­täisiin työllis­tämään sopivia henki­löitä säännöl­liseen työhön sijais­hoi­ta­jiksi.”

Suomessa vuonna 2015 oli omais­hoidon tuen piirissä 43 000 eri-ikäistä henkilöä. Läheis­tensä hoitoon osallis­tuvien määrä on kuitenkin tätä huomat­ta­vasti suurempi. THL:n tutki­muksen mukaan yli miljoona suoma­laista auttaa omaistaan tai läheistään säännöl­li­sesti arjen tehtä­vissä.

“Omais­hoi­tajien jaksa­mi­sesta pitää huolehtia, sillä ei kukaan jaksa tauotonta työtä ilman lepopäiviä. Jos omais­hoitaja väsyy, vaihtoehtona on laitos­hoitoon joutu­minen”, ministeri Risikko totesi.


Kokoomus.fi