Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Minis­teri Paula Risikko: Työ luo turval­li­suutta

Minis­teri Paula Risikko: Työ luo turval­li­suutta

Julkaistu:

Sisä­mi­nis­teri Paula Risikko katsoo, että päätök­siä työl­li­syy­den paran­ta­mi­seksi tarvi­taan edel­leen.

Risikko puhui lauan­taina Pomar­kun Kokoo­muk­sen 90-vuotis­juh­lassa työn merki­tyk­sestä turval­li­suu­den koke­mista.

“Tasa-arvoi­nen ja reilu yhteis­kunta tarvit­see rinnal­leen kump­pa­niksi korkean työl­li­syy­den”, Risikko toteaa.

Tasa-arvoi­nen ja reilu yhteis­kunta tarvit­see rinnal­leen kump­pa­niksi korkean työl­li­syy­den

“Meille tärkeät palve­lut rahoi­te­taan veroeu­roista. Kestävä talous tuo turvaa ihmi­selle ja koko yhteis­kun­nalle. Ilman korkeaa työl­li­syyttä eivät rahamme riitä etuuk­siimme ja palve­lui­himme: terveys­kes­kuk­siin, sairaa­loi­hin ja neuvo­loi­hin. Olemme kulu­neen viikon käsi­tel­leet budjet­tia ja meillä on monia tärkeitä menoja, joissa on tarvetta lisäyk­siin. Ilman työtä ei rahoi­tus onnistu”, Risikko muis­tut­taa.

“Lisää toimia tarvi­taan. Työmark­ki­noi­den jous­ta­vuutta on edel­leen lisät­tävä. Työl­lis­tä­mi­sen kynnystä on alen­net­tava”, Risikko toteaa.

Halli­tuk­sessa on otettu käyt­töön työl­li­syys­ti­lan­teen ja -toimen­pi­tei­den tarkas­telu jokai­sessa halli­tuk­sen stra­te­giais­tun­nossa. Risikko pitää tätä tärkeänä.

Kokoo­mus on tehnyt päätök­siä yrit­tä­jyy­den edis­tä­mi­seksi: yrit­tä­jä­vä­hen­nys, maksu­pe­rus­tei­nen arvon­li­sä­vero ja koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen korot­ta­mi­nen ovat kaikki kokoo­muk­sen työlin­jalla kulke­via päätök­siä. Jokai­sen palkan­saa­jan vero­tus laskee keski­mää­rin 0,6 prosent­tiyk­sik­köä. Sama veron­ke­ven­nys koskee myös eläke­läi­siä.

“Olen usein sano­nut, että ‘työ on parasta sosi­aa­li­tur­vaa’. Sama pätee edel­leen. Tästä­kin syystä tarvit­semme päätök­siä työl­li­syy­den eteen.”

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.3.2023

Paula Risi­kon blogi: Senio­ri­kan­sa­lai­sille parem­mat kannus­ti­met työssä jatka­mi­seen ja jaksa­mi­seen

Vaali­to­reilla yksi eniten puhut­tava aihe on arvos­tus senio­ri­kan­sa­lai­sia kohtaan. Puhu­taan jopa ikära­sis­mista niin työelä­mässä kuin palve­lu­jen­kin suhteen.

16.3.2023

Nyt on oikea aika työn­teon kunnian­pa­lau­tuk­selle

Edel­tä­vät suku­pol­vet ovat työl­lään raken­ta­neet Suomesta sivis­ty­neen, hyvin­voi­van ja vauraan yhteis­kun­nan. Meillä on velvol­li­suus pitää huoli siitä, että Suomi on yhtä hyvä maa lapsil­lemme ja heidän lapsil­leen. Siksi hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen on seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä.

7.3.2023

Elina Valto­nen: Puoli­te­taan köyhyys Suomessa

Suomessa elää noin 600 000 ihmistä köyhyy­dessä. Yhteis­kun­nan tavoit­teena tulee köyhyy­den vähen­tä­mi­nen pitkällä tähtäi­mellä. Tule­valla vaali­kau­della tämä tulee aset­taa myös

Skip to content