• FI
 • SV
 • MENU
  Minis­teri Paula Risikko: Työ luo turval­li­suutta
  Twiittaa

  Minis­teri Paula Risikko: Työ luo turval­li­suutta

  Julkaistu: 24.09.2016 Työ

  Sisä­mi­nis­teri Paula Risikko katsoo, että päätök­siä työl­li­syy­den paran­ta­mi­seksi tarvi­taan edel­leen.

  Risikko puhui lauan­taina Pomar­kun Kokoo­muk­sen 90-vuotis­juh­lassa työn merki­tyk­sestä turval­li­suu­den koke­mista.

  “Tasa-arvoi­nen ja reilu yhteis­kunta tarvit­see rinnal­leen kump­pa­niksi korkean työl­li­syy­den”, Risikko toteaa.

  Tasa-arvoi­nen ja reilu yhteis­kunta tarvit­see rinnal­leen kump­pa­niksi korkean työl­li­syy­den

  “Meille tärkeät palve­lut rahoi­te­taan veroeu­roista. Kestävä talous tuo turvaa ihmi­selle ja koko yhteis­kun­nalle. Ilman korkeaa työl­li­syyttä eivät rahamme riitä etuuk­siimme ja palve­lui­himme: terveys­kes­kuk­siin, sairaa­loi­hin ja neuvo­loi­hin. Olemme kulu­neen viikon käsi­tel­leet budjet­tia ja meillä on monia tärkeitä menoja, joissa on tarvetta lisäyk­siin. Ilman työtä ei rahoi­tus onnistu”, Risikko muis­tut­taa.

  “Lisää toimia tarvi­taan. Työmark­ki­noi­den jous­ta­vuutta on edel­leen lisät­tävä. Työl­lis­tä­mi­sen kynnystä on alen­net­tava”, Risikko toteaa.

  Halli­tuk­sessa on otettu käyt­töön työl­li­syys­ti­lan­teen ja -toimen­pi­tei­den tarkas­telu jokai­sessa halli­tuk­sen stra­te­giais­tun­nossa. Risikko pitää tätä tärkeänä.

  Kokoo­mus on tehnyt päätök­siä yrit­tä­jyy­den edis­tä­mi­seksi: yrit­tä­jä­vä­hen­nys, maksu­pe­rus­tei­nen arvon­li­sä­vero ja koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen korot­ta­mi­nen ovat kaikki kokoo­muk­sen työlin­jalla kulke­via päätök­siä. Jokai­sen palkan­saa­jan vero­tus laskee keski­mää­rin 0,6 prosent­tiyk­sik­köä. Sama veron­ke­ven­nys koskee myös eläke­läi­siä.

  “Olen usein sano­nut, että ‘työ on parasta sosi­aa­li­tur­vaa’. Sama pätee edel­leen. Tästä­kin syystä tarvit­semme päätök­siä työl­li­syy­den eteen.”