Ministeri Paula Risikko: Työ luo turval­li­suutta – kokoomus.fi
MENU
Ministeri Paula Risikko: Työ luo turval­li­suutta

Ministeri Paula Risikko: Työ luo turval­li­suutta

Julkaistu: 24.09.2016 Uncategorized

Sisämi­nisteri Paula Risikko katsoo, että päätöksiä työlli­syyden paran­ta­mi­seksi tarvitaan edelleen.

Risikko puhui lauan­taina Pomarkun Kokoo­muksen 90-vuotis­juh­lassa työn merki­tyk­sestä turval­li­suuden kokemista.

“Tasa-arvoinen ja reilu yhteis­kunta tarvitsee rinnalleen kumppa­niksi korkean työlli­syyden”, Risikko toteaa.

Tasa-arvoinen ja reilu yhteis­kunta tarvitsee rinnalleen kumppa­niksi korkean työlli­syyden

“Meille tärkeät palvelut rahoi­tetaan veroeu­roista. Kestävä talous tuo turvaa ihmiselle ja koko yhteis­kun­nalle. Ilman korkeaa työlli­syyttä eivät rahamme riitä etuuk­siimme ja palve­lui­himme: terveys­kes­kuksiin, sairaa­loihin ja neuvo­loihin. Olemme kuluneen viikon käsitelleet budjettia ja meillä on monia tärkeitä menoja, joissa on tarvetta lisäyksiin. Ilman työtä ei rahoitus onnistu”, Risikko muistuttaa.

“Lisää toimia tarvitaan. Työmark­ki­noiden jousta­vuutta on edelleen lisättävä. Työllis­tä­misen kynnystä on alennettava”, Risikko toteaa.

Halli­tuk­sessa on otettu käyttöön työlli­syys­ti­lanteen ja -toimen­pi­teiden tarkastelu jokai­sessa halli­tuksen strate­giais­tun­nossa. Risikko pitää tätä tärkeänä.

Kokoomus on tehnyt päätöksiä yrittä­jyyden edistä­mi­seksi: yrittä­jä­vä­hennys, maksu­pe­rus­teinen arvon­li­sävero ja kotita­lous­vä­hen­nyksen korot­ta­minen ovat kaikki kokoo­muksen työlin­jalla kulkevia päätöksiä. Jokaisen palkan­saajan verotus laskee keski­määrin 0,6 prosent­tiyk­sikköä. Sama veron­ke­vennys koskee myös eläke­läisiä.

“Olen usein sanonut, että ‘työ on parasta sosiaa­li­turvaa’. Sama pätee edelleen. Tästäkin syystä tarvit­semme päätöksiä työlli­syyden eteen.”


Kokoomus.fi