Stubb: Halli­tuksen työlli­syys­toimia jatketaan – yrittä­jyys­ve­ro­pa­ketti syksyllä – kokoomus.fi
MENU
Stubb: Halli­tuksen työlli­syys­toimia jatketaan – yrittä­jyys­ve­ro­pa­ketti syksyllä

Stubb: Halli­tuksen työlli­syys­toimia jatketaan – yrittä­jyys­ve­ro­pa­ketti syksyllä

Julkaistu: 12.04.2016 Uncategorized

Kokoo­muksen puheen­johtaja, valtio­va­rain­mi­nisteri Alexander Stubb kommentoi tänään julkis­tettuja halli­tuksen työllisyys- ja yrittä­jyys­ta­voit­teita Kampin keskuk­sessa järjes­tetyn Nuori Yrittäjyys ry:n Uskalla yrittää -tapah­tuman yhtey­dessä.

Stubbin mukaan esityk­sissä on monia hyviä linjauksia, kuten tuki ensim­mäisen työnte­kijän palkkaa­miseen, innovaa­tioiden kaupal­lis­ta­minen sekä ulkomaisten asian­tun­ti­joiden nykyistä sujuvampi rekry­tointi. Lisäksi työttö­mille asetetaan uusia kannus­timia työn vastaa­not­ta­miseen ja samalla työttö­myys­turvan käyttöä muutetaan aktivoi­vampaan suuntaan esimer­kiksi palkka­tukena ja yrittäjän start­ti­rahana.

”Esimer­kiksi uuden innovaatio- ja palve­luse­telin avulla pienet ja keski­suuret yritykset voivat hankkia asian­tun­te­musta kehitys­työnsä tueksi. Sekä yritykset että korkea­koulut tai tutki­mus­lai­tokset hyötyvät uuden­lai­sesta yhteis­työstä.”

Myös ulkomaisten asian­tun­ti­joiden rekry­toinnin lupapro­sesseja sujuvoi­tetaan ja oleske­lu­luvan myöntä­minen start up –yrittä­jyyden perus­teella tehdään mahdol­li­seksi yhtiö­muo­dosta riippu­matta.

”Näillä esityk­sillä Suomen on mahdol­lista saada lisää vahvoja osaajia myös maamme rajojen ulkopuo­lelta”, Stubb sanoo.

”Työn tarjontaa vahvis­tavat uudis­tukset TE-hallin­nossa ja esimer­kiksi työttö­myys­turvan aktii­vi­käytön laajen­ta­minen ovat työlli­syyden vahvis­ta­misen kannalta tärkeitä uudis­tuksia. Työn tarjontaa lisääviin toimiin ovat myös mm. OECD ja monet muut kansain­vä­liset arvioit­sijat meitä patis­taneet”, Stubb lisää.

Stubb korostaa, että työlli­syyden ja yrittä­jyyden vahvis­ta­minen on halli­tuksen tärkein päämäärä. 72 prosentin työlli­syys­ta­voit­teessa onnis­tu­minen ratkaisisi myös julkisen talouden suurimmat haasteet. Siksi tavoit­teiden edistä­misen tulee olla halli­tuk­sessa jatkuva prosessi.

”Innova­tii­visia kasvu­yri­tyksiä auttaa esimer­kiksi tänään eduskun­nalle tuomani uusi joukko­ra­hoi­tuslaki. Esityksen tavoit­teena on monipuo­listaa sellaisten pienten ja keski­suurten kasvu­yri­tysten rahoi­tus­mah­dol­li­suuksia, joilla on vaikeuksia antaa esimer­kiksi perin­teisiä pankki­va­kuuksia”, Stubb muistuttaa.

Stubb kertoo, että valtio­va­rain­mi­nis­te­riössä valmis­tellaan parhaillaan yrittä­jyys­ve­ro­pa­kettia, jonka sisäl­tämien verouu­dis­tusten on tarkoitus astua voimaan vuoden 2017 alusta. Paketti sisältää mm. sukupol­ven­vaih­dosten helpot­ta­misen, yrittä­jä­vä­hen­nyksen, kotita­lous­vä­hen­nyksen noston sekä maksu­pe­rus­teisen arvon­li­sä­veron.

”Tuon yrittä­jyys­ve­ro­pa­ketin yksityis­koh­tineen eduskunnan käsitel­tä­väksi syksyn budjet­ti­kes­kus­telun yhtey­dessä”, Stubb kertoo.

Stubbin mukaan tänään päätetyt ja syksyllä budjetin yhtey­dessä tulevat työllisyys- ja yrittä­jyys­toimet ovat luontevaa jatkoa viime viikon kehys­riihen päätök­sille ja vahvis­tavat luotta­musta Suomeen.

”Halli­tus­oh­jel­massa on luotu perusta talou­den­pidon uskot­ta­vuu­delle. Kehys­rii­hessä perustaa lujitettiin. Jatkos­sakin Suomen käynti­kortti on, että teemme, minkä lupaamme. Toivon, että tämä luo luotta­musta, tulevai­suu­de­nuskoa ja inves­toin­ti­ha­luk­kuutta yrityk­sil­lemme. Sitä kautta syntyy myös uutta työtä”, Stubb sanoo.


Kokoomus.fi