Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Talous / Stubb: Halli­tuk­sen työl­li­syys­toi­mia jatke­taan – yrit­tä­jyys­ve­ro­pa­ketti syksyllä

Stubb: Halli­tuk­sen työl­li­syys­toi­mia jatke­taan – yrit­tä­jyys­ve­ro­pa­ketti syksyllä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Alexan­der Stubb kommen­toi tänään julkis­tet­tuja halli­tuk­sen työl­li­syys- ja yrit­tä­jyys­ta­voit­teita Kampin keskuk­sessa järjes­te­tyn Nuori Yrit­tä­jyys ry:n Uskalla yrit­tää -tapah­tu­man yhtey­dessä.

Stub­bin mukaan esityk­sissä on monia hyviä linjauk­sia, kuten tuki ensim­mäi­sen työn­te­ki­jän palk­kaa­mi­seen, inno­vaa­tioi­den kaupal­lis­ta­mi­nen sekä ulko­mais­ten asian­tun­ti­joi­den nykyistä suju­vampi rekry­tointi. Lisäksi työt­tö­mille asete­taan uusia kannus­ti­mia työn vastaa­not­ta­mi­seen ja samalla työt­tö­myys­tur­van käyt­töä muute­taan akti­voi­vam­paan suun­taan esimer­kiksi palk­ka­tu­kena ja yrit­tä­jän start­ti­ra­hana.

”Esimer­kiksi uuden inno­vaa­tio- ja palve­luse­te­lin avulla pienet ja keski­suu­ret yrityk­set voivat hank­kia asian­tun­te­musta kehi­tys­työnsä tueksi. Sekä yrityk­set että korkea­kou­lut tai tutki­mus­lai­tok­set hyöty­vät uuden­lai­sesta yhteis­työstä.”

Myös ulko­mais­ten asian­tun­ti­joi­den rekry­toin­nin lupa­pro­ses­seja suju­voi­te­taan ja oles­ke­lu­lu­van myön­tä­mi­nen start up –yrit­tä­jyy­den perus­teella tehdään mahdol­li­seksi yhtiö­muo­dosta riip­pu­matta.

”Näillä esityk­sillä Suomen on mahdol­lista saada lisää vahvoja osaa­jia myös maamme rajo­jen ulko­puo­lelta”, Stubb sanoo.

”Työn tarjon­taa vahvis­ta­vat uudis­tuk­set TE-hallin­nossa ja esimer­kiksi työt­tö­myys­tur­van aktii­vi­käy­tön laajen­ta­mi­nen ovat työl­li­syy­den vahvis­ta­mi­sen kannalta tärkeitä uudis­tuk­sia. Työn tarjon­taa lisää­viin toimiin ovat myös mm. OECD ja monet muut kansain­vä­li­set arvioit­si­jat meitä patis­ta­neet”, Stubb lisää.

Stubb koros­taa, että työl­li­syy­den ja yrit­tä­jyy­den vahvis­ta­mi­nen on halli­tuk­sen tärkein päämäärä. 72 prosen­tin työl­li­syys­ta­voit­teessa onnis­tu­mi­nen ratkai­sisi myös julki­sen talou­den suurim­mat haas­teet. Siksi tavoit­tei­den edis­tä­mi­sen tulee olla halli­tuk­sessa jatkuva prosessi.

”Inno­va­tii­vi­sia kasvu­yri­tyk­siä auttaa esimer­kiksi tänään edus­kun­nalle tuomani uusi jouk­ko­ra­hoi­tus­laki. Esityk­sen tavoit­teena on moni­puo­lis­taa sellais­ten pien­ten ja keski­suur­ten kasvu­yri­tys­ten rahoi­tus­mah­dol­li­suuk­sia, joilla on vaikeuk­sia antaa esimer­kiksi perin­tei­siä pank­ki­va­kuuk­sia”, Stubb muis­tut­taa.

Stubb kertoo, että valtio­va­rain­mi­nis­te­riössä valmis­tel­laan parhail­laan yrit­tä­jyys­ve­ro­pa­ket­tia, jonka sisäl­tä­mien vero­uu­dis­tus­ten on tarkoi­tus astua voimaan vuoden 2017 alusta. Paketti sisäl­tää mm. suku­pol­ven­vaih­dos­ten helpot­ta­mi­sen, yrit­tä­jä­vä­hen­nyk­sen, koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen noston sekä maksu­pe­rus­tei­sen arvon­li­sä­ve­ron.

”Tuon yrit­tä­jyys­ve­ro­pa­ke­tin yksi­tyis­koh­ti­neen edus­kun­nan käsi­tel­tä­väksi syksyn budjet­ti­kes­kus­te­lun yhtey­dessä”, Stubb kertoo.

Stub­bin mukaan tänään pääte­tyt ja syksyllä budje­tin yhtey­dessä tule­vat työl­li­syys- ja yrit­tä­jyys­toi­met ovat luon­te­vaa jatkoa viime viikon kehys­rii­hen päätök­sille ja vahvis­ta­vat luot­ta­musta Suomeen.

”Halli­tus­oh­jel­massa on luotu perusta talou­den­pi­don uskot­ta­vuu­delle. Kehys­rii­hessä perus­taa luji­tet­tiin. Jatkos­sa­kin Suomen käyn­ti­kortti on, että teemme, minkä lupaamme. Toivon, että tämä luo luot­ta­musta, tule­vai­suu­de­nus­koa ja inves­toin­ti­ha­luk­kuutta yrityk­sil­lemme. Sitä kautta syntyy myös uutta työtä”, Stubb sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.5.2021

Väli­ky­sy­mys halli­tuk­sen puoli­vä­li­rii­hen teke­mät­tö­mistä päätök­sistä

Edus­kun­nalle Halli­tus lisäsi menoja miljar­deilla jo kautensa alussa. Halli­tuk­sen lupaus suku­pol­vien väli­sestä oikeu­den­mu­kai­suu­desta olisi edel­lyt­tä­nyt, että julkista taloutta olisi samalla

14.4.2021

Miksi sydän on oikealla? /​/​ Kokoo­muk­sen esityk­set 2020-luvun talous­po­li­tii­kaksi

I Miksi sydän on oikealla? Ilman kestä­vää taloutta meillä ei olisi maail­man parasta koulua, toimi­vaa tervey­den­huol­toa tai hyvää jouk­ko­lii­ken­nettä. Ilman

18.2.2021

”Kult­tuuri ei saa kuolla koro­naan” – kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mältä kirjal­li­nen kysy­mys kult­tuuri- ja tapah­tuma-alan tilan­teesta

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä jättää halli­tuk­sen vastat­ta­vaksi kirjal­li­sen kysy­myk­sen kult­­tuuri- ja tapah­­tuma-alan tilan­teesta. Kokoo­mus kantaa suurta huolta alan toimin­tae­del­ly­tyk­sistä koro­na­krii­sin aikana ja