Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Talous / Stubb: Halli­tuk­sen työl­li­syys­toi­mia jatke­taan – yrit­tä­jyys­ve­ro­pa­ketti syksyllä

Stubb: Halli­tuk­sen työl­li­syys­toi­mia jatke­taan – yrit­tä­jyys­ve­ro­pa­ketti syksyllä

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Alexan­der Stubb kommen­toi tänään julkis­tet­tuja halli­tuk­sen työl­li­syys- ja yrit­tä­jyys­ta­voit­teita Kampin keskuk­sessa järjes­te­tyn Nuori Yrit­tä­jyys ry:n Uskalla yrit­tää -tapah­tu­man yhtey­dessä.

Stub­bin mukaan esityk­sissä on monia hyviä linjauk­sia, kuten tuki ensim­mäi­sen työn­te­ki­jän palk­kaa­mi­seen, inno­vaa­tioi­den kaupal­lis­ta­mi­nen sekä ulko­mais­ten asian­tun­ti­joi­den nykyistä suju­vampi rekry­tointi. Lisäksi työt­tö­mille asete­taan uusia kannus­ti­mia työn vastaa­not­ta­mi­seen ja samalla työt­tö­myys­tur­van käyt­töä muute­taan akti­voi­vam­paan suun­taan esimer­kiksi palk­ka­tu­kena ja yrit­tä­jän start­ti­ra­hana.

”Esimer­kiksi uuden inno­vaa­tio- ja palve­luse­te­lin avulla pienet ja keski­suu­ret yrityk­set voivat hank­kia asian­tun­te­musta kehi­tys­työnsä tueksi. Sekä yrityk­set että korkea­kou­lut tai tutki­mus­lai­tok­set hyöty­vät uuden­lai­sesta yhteis­työstä.”

Myös ulko­mais­ten asian­tun­ti­joi­den rekry­toin­nin lupa­pro­ses­seja suju­voi­te­taan ja oles­ke­lu­lu­van myön­tä­mi­nen start up –yrit­tä­jyy­den perus­teella tehdään mahdol­li­seksi yhtiö­muo­dosta riip­pu­matta.

”Näillä esityk­sillä Suomen on mahdol­lista saada lisää vahvoja osaa­jia myös maamme rajo­jen ulko­puo­lelta”, Stubb sanoo.

”Työn tarjon­taa vahvis­ta­vat uudis­tuk­set TE-hallin­nossa ja esimer­kiksi työt­tö­myys­tur­van aktii­vi­käy­tön laajen­ta­mi­nen ovat työl­li­syy­den vahvis­ta­mi­sen kannalta tärkeitä uudis­tuk­sia. Työn tarjon­taa lisää­viin toimiin ovat myös mm. OECD ja monet muut kansain­vä­li­set arvioit­si­jat meitä patis­ta­neet”, Stubb lisää.

Stubb koros­taa, että työl­li­syy­den ja yrit­tä­jyy­den vahvis­ta­mi­nen on halli­tuk­sen tärkein päämäärä. 72 prosen­tin työl­li­syys­ta­voit­teessa onnis­tu­mi­nen ratkai­sisi myös julki­sen talou­den suurim­mat haas­teet. Siksi tavoit­tei­den edis­tä­mi­sen tulee olla halli­tuk­sessa jatkuva prosessi.

”Inno­va­tii­vi­sia kasvu­yri­tyk­siä auttaa esimer­kiksi tänään edus­kun­nalle tuomani uusi jouk­ko­ra­hoi­tus­laki. Esityk­sen tavoit­teena on moni­puo­lis­taa sellais­ten pien­ten ja keski­suur­ten kasvu­yri­tys­ten rahoi­tus­mah­dol­li­suuk­sia, joilla on vaikeuk­sia antaa esimer­kiksi perin­tei­siä pank­ki­va­kuuk­sia”, Stubb muis­tut­taa.

Stubb kertoo, että valtio­va­rain­mi­nis­te­riössä valmis­tel­laan parhail­laan yrit­tä­jyys­ve­ro­pa­ket­tia, jonka sisäl­tä­mien vero­uu­dis­tus­ten on tarkoi­tus astua voimaan vuoden 2017 alusta. Paketti sisäl­tää mm. suku­pol­ven­vaih­dos­ten helpot­ta­mi­sen, yrit­tä­jä­vä­hen­nyk­sen, koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen noston sekä maksu­pe­rus­tei­sen arvon­li­sä­ve­ron.

”Tuon yrit­tä­jyys­ve­ro­pa­ke­tin yksi­tyis­koh­ti­neen edus­kun­nan käsi­tel­tä­väksi syksyn budjet­ti­kes­kus­te­lun yhtey­dessä”, Stubb kertoo.

Stub­bin mukaan tänään pääte­tyt ja syksyllä budje­tin yhtey­dessä tule­vat työl­li­syys- ja yrit­tä­jyys­toi­met ovat luon­te­vaa jatkoa viime viikon kehys­rii­hen päätök­sille ja vahvis­ta­vat luot­ta­musta Suomeen.

”Halli­tus­oh­jel­massa on luotu perusta talou­den­pi­don uskot­ta­vuu­delle. Kehys­rii­hessä perus­taa luji­tet­tiin. Jatkos­sa­kin Suomen käyn­ti­kortti on, että teemme, minkä lupaamme. Toivon, että tämä luo luot­ta­musta, tule­vai­suu­de­nus­koa ja inves­toin­ti­ha­luk­kuutta yrityk­sil­lemme. Sitä kautta syntyy myös uutta työtä”, Stubb sanoo.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

23.3.2023

Nyt on oikea aika luoda uutta kasvua ja paran­taa palve­luita digi­ta­li­saa­tion keinoin

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on digi­ta­li­saa­tion ja uuden tekno­lo­gian täysi­mää­räi­nen hyödyn­tä­mi­nen ihmis­läh­töi­sesti koko yhteis­kun­nan hyväksi. Perus­tan tavoit­teen saavut­ta­mi­selle luo uusien tekno­lo­gioi­den kehit­tä­mi­sen ja hyödyn­tä­mi­sen mahdol­lis­tava toimin­taym­pä­ristö, jonka ytimessä ovat data, sen liik­ku­mi­nen eri järjes­tel­mien välillä ja siitä jalos­tettu tieto.

Skip to content