Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Taustakuva
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Tule­vai­suus on uteliai­den, maailma muutos­myön­teis­ten

Tule­vai­suus on uteliai­den, maailma muutos­myön­teis­ten

Julkaistu:

Puolue­hal­li­tuk­sen esitys puolue­ko­kouk­selle (26.5.2016)

Tule­vai­suus on uteliai­den, maailma muutos­myön­teis­ten Kokoo­mus­lai­sen sivis­tys­po­li­tii­kan arvot ja peri­aat­teet

“Nyky­ajan pyrki­mys­ten päämäärä on mahdol­li­sim­man laajo­jen kansan­ker­ros­ten henki­nen ja talou­del­li­nen kohot­ta­mi­nen ja saat­ta­mi­nen osal­li­siksi hyvin­voin­tiin ja nyky­ai­kai­seen sivis­ty­se­lä­mään”, sanoi J.K. Paasi­kivi sanoi vuonna 1929 kokoo­muk­sen puolue­ko­kouk­selle pitä­mäs­sään puheen­vuo­rossa. Sama päämäärä on edel­leen keskei­nen osa kokoo­mus­laista sivis­ty­sa­jat­te­lua.

Sivis­ty­saat­teemme on peruja jo J.V. Snell­ma­nin ajoilta. Hän katsoi aina, että Suomi voi saavut­taa kansa­kun­nan roolin ainoas­taan koulu­tuk­sella, ei voimalla. Saman ajatuk­sen varaan on hyvä raken­taa sata­vuo­ti­aan kokoo­muk­sen sivis­tys­po­li­tiik­kaa. Myös me nyky­päi­vän kokoo­mus­lai­set haluamme, että huomi­sen Suomi on avoin, suvait­se­vai­nen ja eteen­päin katsova maa, jossa menes­tys raken­ne­taan korkean osaa­mi­sen perus­talle.

Sivis­tyk­sellä on monta ulot­tu­vuutta: tiedol­li­nen, taidol­li­nen sekä sydä­men sivis­tys. Kasva­tus ja koulu­tus anta­vat sivis­tyk­selle pohjan: ymmär­ryk­sen histo­rias­tamme, valmiuk­sia jäsen­tää ilmiöitä ja aset­taa niitä oikei­siin mitta­suh­tei­siin. Sivis­tys on myös taitoa käyt­tää tietoa: taitoa ajatella, taitoa sovel­taa ja taitoa luoda uutta. Sydä­men sivis­tystä tarvi­taan, jotta kyke­nemme aset­tu­maan toisen ihmi­sen asemaan, toimi­maan moraa­li­sesti ja arvos­ta­maan erilai­suutta.

Yhdessä nämä ulot­tu­vuu­det kasvat­ta­vat paitsi kykyä ajatella ja toimia yhdessä muiden ihmis­ten kanssa, myös tervettä itse­luot­ta­musta ja uskoa siihen, että isot­kin ongel­mat ovat ratkais­ta­vissa. Tämä on myös kokoo­mus­lai­sen sivis­tys­po­li­tii­kan tavoite. Maailma muut­tuu - halusimme tai emme.

Meidän tehtä­vämme on kasvat­taa lapsista ja nuorista ihmi­siä, jotka etsi­vät aina muutosta kohti parem­paa ja usko­vat tule­vai­suu­teen.

Mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo

Kokoo­mus­lai­sen sivis­tys­po­li­tii­kan ytimessä on mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo.

Jokai­sella tulee olla perhe­taus­tas­taan tai asuin­pai­kas­taan riip­pu­matta mahdol­li­suus oppia, koulut­tau­tua, raken­taa oma polkunsa, löytää vahvuu­tensa ja vaikut­taa oman elämänsä suun­taan.

Kenen­kään tausta ei saa yksi­nään määrätä, mitä hänestä voi tulla. Päätök­sen­te­ki­jöinä ja yhteis­kun­nan jäse­ninä kannamme yhdessä vastuun siitä, että Suomessa jokai­sella on jatkossa tasa-arvoi­set mahdol­li­suu­det sivis­tyä ja kehit­tää itse­ään, edetä elämässä koulu­tuk­sen avulla ja tavoi­tella omaa onnel­li­suut­taan.

Koska laadu­kas varhais­kas­va­tus on teho­kas keino paran­taa oppi­mista, vahvis­tamme varhais­kas­va­tuk­sen laatua ja peda­go­giik­kaa. Edis­tämme varhais­kas­va­tuk­seen osal­lis­tu­mista ja lisäämme akatee­mi­sesti koulu­tet­tu­jen opet­ta­jien määrää. Pitkän aika­vä­lin tavoit­teena on maksu­ton osapäi­väi­nen varhais­kas­va­tus, johon osal­lis­tuu koko ikäluokka.

Säily­tämme tutkin­toon johta­van perus-, toisen asteen ja korkea­kou­lu­tuk­sen jatkos­sa­kin maksut­to­mana.

Aluei­den eriy­ty­mi­nen vaaran­taa mahdol­li­suuk­sien tasa-arvon. Siksi puutumme siihen määrä­tie­toi­sesti ja edel­ly­tämme, että jatkos­sa­kin eri taus­toista tule­vat lapset kohtaa­vat turval­li­sesti perus­kou­luissa. Pidämme huolta, että kaik­kialla on mahdol­li­suus nyky­ai­kai­seen oppi­mi­sym­pä­ris­töön.

Huoleh­dimme katta­vasta kirjas­to­ver­kosta. Uudis­tamme kirjas­toja vastaa­maan uuden ajan haas­tei­siin moni­puo­li­sina media- ja kult­tuu­ri­kes­kuk­sina sekä kohtaa­mis­paik­koina.

Varmis­tamme, että jokai­sella lapsella on mahdol­li­suus harras­taa. Tuomme koulu­jen yhtey­teen kult­tuu­ria ja liikun­ta­mah­dol­li­suuk­sia. Edis­tämme koulu­ti­lo­jen moni­puo­lista käyt­töä anta­malla niitä aiem­paa aktii­vi­sem­min erilais­ten yhtei­sö­jen, järjes­tö­jen ja urhei­luseu­ro­jen käyt­töön ja lisäämme yhteis­työtä näiden kanssa.

Oppi­joi­den erilai­set tarpeet on tunnis­tet­tava ja huomioi­tava. Kouluissa on tarjot­tava erityistä tukea niille, jotka sitä tarvit­se­vat - ja toisaalta haas­teita nopeam­min etene­ville. Pidämme huolta siitä, että tytöillä ja pojilla on koulu­tuk­sessa yhden­ver­tai­set mahdol­li­suu­det.

Takaamme jokai­selle perus­kou­lun päät­tä­neelle opis­ke­lu­pai­kan toiselta asteelta. Raken­namme koulu­tus­jär­jes­tel­määmme avoi­mien polku­jen peri­aat­teella umpi­pe­riä vält­täen.

Vapaus ja vastuu

Ihmi­sellä on oltava vapaus kehit­tää itse­ään omien vahvuuk­siensa ja kiin­nos­tus­tensa mukai­sesti; vapaus valita oma tapansa kasvaa aktii­vi­seksi, vastuun­tun­toi­seksi yksi­löksi ja yhteis­kun­nan jäse­neksi.

Myös sivis­tystä kehit­tä­villä ja tuke­villa orga­ni­saa­tioilla, kuten oppi­lai­tok­silla, järjes­töillä ja yrityk­sillä, on oltava riit­tävä vapaus kehit­tää toimin­taansa, kokeilla uutta ja erikois­tua. Jokai­sella meistä on vastuu itsemme jatku­vasta kehit­tä­mi­sestä ja sivis­tä­mi­sestä.

Suoma­lai­sen koulu­tus­jär­jes­tel­män suuri vahvuus on korkeasti koulu­te­tut opet­ta­jat, joita yhteis­kunta arvos­taa. Opet­ta­jilla on Suomessa laaja peda­go­gi­nen vapaus ja mahdol­li­suus toimia kehit­tä­jinä omassa työs­sään. Vaalimme tätä vahvuutta ja vahvis­tamme opet­ta­jan amma­tin veto­voi­maa ja arvos­tusta. Jokai­sella opet­ta­jalla tulee olla mahdol­li­suus kehit­tää omaa osaa­mis­taan ja koulut­tau­tua työuransa aikana.

Edis­tämme kotien ja koulu­jen yhteis­työtä. Sekä perheen että opet­ta­jien roolit ovat tärkeitä kasva­tus­teh­tä­vässä onnis­tu­mi­seksi.

Vaalimme ja vahvis­tamme opet­ta­jien peda­go­gista auto­no­miaa. Kannus­tamme luomaan uutta, kokei­le­maan ja kehit­tä­mään. Kannus­tamme myös tiiviim­pään yhteis­työ­hön, yhdessä opet­ta­mi­seen ja yhdessä oppi­mi­seen. Paino­tamme opet­ta­jien uran­ai­kai­sen amma­til­li­sen kehit­ty­mi­sen tärkeyttä.

Teemme työtä sen eteen, että oppi­lai­tok­silla, opet­ta­jilla ja opis­ke­li­joilla on mahdol­li­suus kokeilla ja kehit­tää omaa oppi­mi­sym­pä­ris­töään. Kaikilla oppi­lai­to­syh­tei­sön jäse­nillä on oltava mahdol­li­suus vaikut­taa heitä itse­ään koske­viin asioi­hin.

Koros­tamme ihmis­ten vapautta kehit­tää itse­ään omien kiin­nos­tus­tensa mukai­sesti ja raken­taa omat koulu­tus­pol­kunsa. Jokai­sella oppi­jalla on oltava vapaus valita itsel­leen sopi­via oppi­mi­sym­pä­ris­töjä ja oppi­mi­sen tapoja. Tuemme oppi­jaa löytä­mään vahvuu­tensa ja into­hi­monsa ja syven­ty­mään niiden kehit­tä­mi­seen riit­tä­vän valin­nai­suu­den ja erikois­tu­mi­sen kautta.

Kunnioi­tamme korkea­kou­lu­jen auto­no­miaa keskei­senä, tieteen vapau­desta nouse­vana arvona.

Muutos­myön­tei­syys

Sivis­tys on kykyä elää muutok­sessa ja nähdä muutok­set mahdol­li­suu­tena parem­paan.

Avar­ta­malla ajat­te­luamme ja tavoit­te­le­malla parem­pia toimin­ta­ta­poja viemme yhteis­kun­taa eteen­päin. Siksi uuteen on suhtau­dut­tava ennak­ko­luu­lot­to­masti ja uteli­aasti. On uskal­let­tava kokeilla. Kokei­luista otamme opiksi: pidämme sen, mikä on hyvää ja vaih­damme sen, mikä ei toimi.

Raken­tei­den uudis­ta­mi­nen ja toimin­ta­ta­po­jen tuulet­ta­mi­nen on lähtö­koh­tamme muutos­ti­lan­teissa.

Koulu­tus­jär­jes­tel­män jatkuva kehit­tä­mi­nen on vält­tä­mä­töntä, jotta Suomen korkea osaa­mis­taso säilyy myös tule­vai­suu­dessa. Se on menes­tyk­sen edel­ly­tys myös kansain­vä­li­sessä kilpai­lussa. Koulu­tus­jär­jes­telmä ei ole koskaan valmis, vaan se elää alati vuoro­vai­ku­tuk­sessa muut­tu­van maail­man kanssa.

Lapsista ja nuorista on kasva­tet­tava kansa­lai­sia, jotka suhtau­tu­vat luot­ta­vai­sesti tule­vai­suu­teen, reagoi­vat muutok­siin posi­tii­vi­sen raken­ta­vasti ja osaa­vat tietoi­sesti raken­taa omaa osaa­mis­taan.

Kannus­tamme kokei­lui­hin ja uuden luomi­seen. Hyvät käytän­nöt levi­te­tään kaik­kien käyt­töön ja kehit­tä­mi­sen esteet pure­taan.

Haluamme ottaa uuden tekno­lo­gian ennak­ko­luu­lot­to­masti käyt­töön ja sovel­taa sitä kunkin tarpei­den mukai­sesti. Pidämme huolta, että oppi­mi­sym­pä­ris­töt ja oppi­ma­te­ri­aa­lit ovat ajan­mu­kai­sia. Hyödyn­nämme digi­ta­li­saa­tiota peda­go­gii­kassa ja osaa­mi­sen mittaa­mi­sessa.

Osal­lis­tumme korkea­kou­lu­jen kehit­tä­mis­työ­hön rohkai­se­malla raken­tei­den ja toimin­ta­ta­po­jen uudis­tuk­siin, kunkin korkea­kou­lun omien vahvuuk­sien koros­ta­mi­seen ja pääl­lek­käi­syyk­siä pois­ta­vaan työn­ja­koon eri toimi­joi­den välillä.

Pidämme laadun käsi­tettä esillä sivis­tys­pal­ve­luista puhut­taessa ja kanna­tamme yhteis­kun­nassa muutok­sia, jotka tähtää­vät korkeam­paan laatuun.

Uteliai­suus ja tahto oppia jatku­vasti uutta

Sivis­tyk­sellä ei ole maksi­mia eikä osaa­mi­sen tarve pysy muut­tu­mat­to­mana. Ei siis riitä, että tarjoamme jokai­selle suoma­lai­selle mahdol­li­suu­den sivis­tyä ja koulut­tau­tua.

Meidän on onnis­tut­tava herät­tä­mään kaike­ni­käi­sissä suoma­lai­sissa halu ja innos­tus jatku­vaan oppi­mi­seen. Maail­massa, jossa tietoa on saata­villa lähes rajat­to­masti ja jossa uutta syntyy ja vanhaa katoaa nopeasti, tarvi­taan jatku­vaa valmiutta ja kipi­nää uuden oppi­mi­seen.

Halu ja innos­tus jatku­vaan oppi­mi­seen taataan ajan­mu­kai­silla oppi­mis- ja opetus­me­to­deilla, ammat­ti­tai­toi­silla ja rohkeilla kasva­tuk­sen ammat­ti­lai­silla, moni­puo­li­silla, omien kiin­nos­tuk­sen kohtei­den mukaan valit­ta­villa etene­mis­mah­dol­li­suuk­silla sekä ilma­pii­rillä, joka kannus­taa kehit­tä­mään itse­ään. Oppija on aina se, joka aset­taa opetuk­sen tai kasva­tuk­sen lähtö­ta­son.

Uteliai­suu­den ruok­ki­mi­nen ja uusien näkö­alo­jen avaa­mi­nen on koulu­tuk­sen tärkeitä tehtä­viä. Koulussa jokai­sen lapsen on saatava onnis­tu­mi­sen koke­muk­sia, opit­tava löytä­mään omat vahvuu­tensa ja usko­maan niihin. Ketään ei saa lannis­taa, masen­taa tai leimata huonoksi. Jokai­sessa ihmi­sessä on oman­lais­taan lahjak­kuutta, jonka on annet­tava kukois­taa.

Korkea­kou­lut ja tiede ovat sivis­tystä luovia ja yllä­pi­tä­viä insti­tuu­tioita. Tieteen moti­vaa­tio onot­taa maail­masta selvää, mutta se voi johtaa myös uusien ratkai­su­jen ja inno­vaa­tioi­den kehit­tä­mi­seen. Yhden uuden tuot­teen taus­talla voi kuiten­kin olla vuosien puur­ta­mi­nen
perus­tut­ki­muk­sen parissa. Korkea­kou­lu­jen tärkeim­pänä yhteis­kun­nal­li­sena tehtä­vänä onkin sivis­ty­nei­den, koulu­tet­tu­jen kansa­lais­ten valmis­ta­mi­nen toimi­maan eri rooleissa yhteis­kun­nassa.

Hyvällä ja yksi­löl­li­sellä opinto-ohjauk­sella autamme oppi­laita omien vahvuuk­siensa etsi­mi­sessä. Ohjaa­mi­sen taito on merkit­tävä osa opet­ta­jan tehtä­vää.

Edis­tämme ongel­man­rat­kai­su­ky­vyn, oppi­maan oppi­mi­sen, koko­nai­suuk­sien hallin­nan sekä ajat­telu- ja sosi­aa­lis­ten taito­jen opet­ta­mista kouluissa.

Perus­kou­lussa paino­tamme uuden peda­go­gii­kan, uusien oppi­mi­sym­pä­ris­tö­jen ja digi­ta­li­saa­tion hyödyn­tä­mistä. Koros­tamme oppi­las­läh­töi­syyttä ja yhdessä teke­mi­sen toimin­ta­kult­tuu­rin vahvis­ta­mista.

Lisäämme työelä­mäyh­teyk­siä ja yrit­tä­jä­mäi­syyttä kaikilla koulu­tusas­teilla. Kehi­tämme työpai­koilla tapah­tu­vaa oppi­mista.

Kannus­tamme korkea­kou­luja kasvat­ta­maan vuoro­vai­ku­tusta ympä­röi­vän yhteis­kun­nan kanssa, jotta tieteen tulok­set saatai­siin yhteis­kun­nan ja elin­kei­noe­lä­män arki­käyt­töön.

Avoi­men, suvait­se­vai­sen Suomen puolesta

Sivis­tyk­seen kuuluu kyky toimia osana yhtei­söä ja osal­lis­tua sen raken­ta­mi­seen.

Sivis­ty­neessä yhteis­kun­nassa toimi­taan tietä­mät­tö­myy­destä, ennak­ko­luu­loista ja itsek­kyy­destä kumpua­vaa syrjin­tää vastaan, olivatpa kyseessä sitten louk­kaa­vat sanat tai syrji­vät teot.

Moni­kult­tuu­ri­suus on yhteis­kun­nas­samme kiis­tä­mä­tön tosi­seikka. Näemme sen vahvuu­tena ja mahdol­li­suu­tena kehit­tää Suomesta entistä avoi­mempi ja puoleen­sa­ve­tä­vämpi maa, josta yhä useampi aktii­vi­nen ihmi­nen voi löytää paik­kansa ja tehtä­vänsä. Annamme uusille tuli­joille luot­ta­musta ja vastuuta siinä missä muil­le­kin.

Emme hyväksy syrjin­tää, rasis­mia tai viha­pu­hetta, vaan tuomit­semme ne näky­västi.

Suvait­se­vai­suus ei tarkoita suvait­se­mat­to­muu­den salli­mista. Sivis­ty­nee­seen keskus­te­luun kuuluu aito moni­ää­ni­syys, erilai­suu­desta kiin­nos­tu­mi­nen ja eri mieltä olevien kunnioit­ta­mi­nen. Sivis­ty­nyt keskus­telu perus­tuu tosi­asioi­hin, on raken­ta­vaa eikä hajot­ta­vaa.

Koros­tamme tietoon perus­tu­vaa päätök­sen­te­koa. Faktat eivät saa olla arvo­val­ta­ky­sy­myk­siä. Katkomme huhuilta ja vääriltä väit­teiltä siivet.

Edel­ly­tämme nolla­to­le­rans­sia koulu­kiusaa­mi­seen ja vaadimme opet­ta­jille tehok­kaita puut­tu­mi­sen keinoja.

Maahan­muut­ta­jien ja turva­pai­kan­ha­ki­joi­den kotou­tu­mi­nen on hoidet­tava tehok­kaasti niin, että tuli­joilla on mahdol­li­suus tulla nopeasti tasa-arvoi­seksi osaksi yhteis­kun­taamme. Koulu­tus on avai­na­se­massa kotou­tu­mi­sessa.

Haas­tamme jokai­sen otta­maan vastuuta sovit­te­le­vasta keskus­te­lu­ta­vasta ja yhteis­ten ratkai­su­jen etsi­mi­sestä ongel­mien koros­ta­mi­sen sijaan. Vahvis­tamme yhtei­söl­listä ja osal­lis­ta­vaa koulu- ja oppi­lai­tos­kult­tuu­ria sekä harras­tus­toi­min­taa.

Haluamme taata jokai­selle turval­li­sen mahdol­li­suu­den ilmaista itse­ään. Pidämme huolta riip­pu­mat­to­man median toimin­tae­del­ly­tyk­sistä. Edis­tämme lähde- ja media­kriit­tista luku­tai­toa kaike­ni­käis­ten suoma­lais­ten keskuu­dessa.

Suoma­lai­nen, euroop­pa­lai­nen, kansain­vä­li­nen

Oma kult­tuuri ja kult­tuu­ri­pe­rintö liit­tä­vät meidät osaksi suku­pol­vien ketjua. Ne haas­ta­vat anta­maan uusia merki­tyk­siä maail­malle ja raken­ta­maan uutta.

Ne kerto­vat, mistä tulemme ja keitä olemme - mutta ne eivät yksin ratkaise, mitä meistä voi tai saa tulla. Mennei­den suku­pol­vien työtä ja saavu­tuk­sia on osat­tava arvos­taa, sillä nyky­päi­vän hyvin­voin­timme perus­tuu kovalle työlle.

Kansal­li­nen ja kult­tuu­ri­nen iden­ti­teet­timme on moniu­lot­tei­nen ja alati muut­tuva. Olemme suoma­lai­sia, euroop­pa­lai­sia, maail­man­kan­sa­lai­sia. Kaikki iden­ti­teet­timme ovat rikkauk­sia, eivät rajoit­teita: meillä on sekä annet­ta­vaa että saata­vaa. Sivis­tyk­seen kuuluu avoi­muus myös kansain­vä­li­sesti ja kult­tuu­ri­sesti. Kult­tuu­rien moni­nai­suu­den ja kult­tuu­rien väli­sen vuoro­vai­ku­tuk­sen kasvu ei uhkaa meidän suoma­laista iden­ti­teet­tiämme, kun meillä on vahvat juuret omassa yhtei­sös­sämme.

Kansain­vä­li­syys ja euroop­pa­lai­suus ovat arvoja sinänsä. Tekno­lo­gi­nen kehi­tys madal­taa ja hävit­tää rajoja niin, että koko globaa­lin yhtei­sön vuoro­vai­ku­tus kasvaa. Näemme tämän avaa­van hienoja mahdol­li­suuk­sia koko ihmis­kun­nan kannalta.

Kanna­tamme kiel­ten opetuk­sen aloit­ta­mista nykyistä varhai­sem­min. Koros­tamme moni­puo­li­sen kieli­tai­don ja laajan kieli­va­li­koi­man tärkeyttä. Muis­tu­tamme vaih­to­mah­dol­li­suuk­sien merki­tyk­sestä nuor­ten kansain­vä­lis­ten koke­muk­sien tarjoa­jana ja koulu­yh­tei­sö­jen rikas­ta­jina.

Toivomme, että lapset ja nuoret kasva­te­taan pienestä pitäen osaksi Suomea laajem­paa yhtei­söä ja ajat­te­lu­ta­paa.

Olemme mukana suoje­le­massa suoma­laista kult­tuu­ri­pe­rin­töä ja kehit­tä­mässä uusia tapoja, joilla se pysyy kaikille saavu­tet­ta­vana ja kiin­nos­ta­vana myös tule­ville suku­pol­ville. Kannus­tamme jokaista osal­lis­tu­maan omalta osal­taan kult­tuu­rimme raken­ta­mi­seen ja kult­tuu­ri­pe­rin­tömme vaali­mi­seen.

Koros­tamme kult­tuuri-insti­tuu­tioi­den roolia suoma­lai­sen, euroop­pa­lai­sen ja kansain­vä­li­sen iden­ti­tee­tin raken­ta­mi­sessa. Jokai­sella, eten­kin nuorilla, on oltava oikeus ja mahdol­li­suus käyt­tää kult­tuuri- ja sivis­tys­pal­ve­luja.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.4.2023

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vastauk­set halli­tus­tun­nus­te­lija Orpon kysy­myk­siin

Kokoo­muk­sen mielestä seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan tule­vai­suu­den turvaa­mi­nen. Se onnis­tuu vain, kun saamme aikaan kestä­vää talous­kas­vua.

19.3.2023

Sofia Vikman: Minna Canth lait­taisi perus­o­pe­tuk­sen kuntoon

Tänään 19.3. lipu­tamme Minna Cant­hin päivän eli tasa-arvon päivän kunniaksi. Canth on ensim­mäi­nen suoma­lai­nen nainen, joka sai oman lipu­tus­päi­vän. Canth

15.3.2023

Kokoo­muk­sen 15 keinoa koulu­tuk­sen kunnian­pa­lau­tuk­seen

Kokoo­mus haluaa lisätä keskus­te­lua suoma­lai­sen koulu­tuk­sen tule­vai­suu­desta ja osaa­mis­ta­son kasvat­ta­mi­sesta. Puolue haluaa tuoda osaksi käytä­vää talous­kes­kus­te­lua osaa­mi­sen ja koulu­tuk­sen merki­tyk­sen.

Skip to content