Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kokoo­muk­sen 15 keinoa koulu­tuk­sen kunnian­pa­lau­tuk­seen

Kokoo­muk­sen 15 keinoa koulu­tuk­sen kunnian­pa­lau­tuk­seen

Julkaistu:

Kokoo­mus haluaa lisätä keskus­te­lua suoma­lai­sen koulu­tuk­sen tule­vai­suu­desta ja osaa­mis­ta­son kasvat­ta­mi­sesta. Puolue haluaa tuoda osaksi käytä­vää talous­kes­kus­te­lua osaa­mi­sen ja koulu­tuk­sen merki­tyk­sen.

“Suomen menes­tyk­sen takana on vahva osaa­mis­pää­omamme. Koulu­tus­jär­jes­tel­mämme on tuot­ta­nut erin­omai­sia oppi­mis­tu­lok­sia, lisän­nyt mahdol­li­suuk­sien tasa-arvoa sekä tuot­ta­nut osaa­jia työelä­män tarpei­siin. Eväät Suomen talous­kas­vuun nojaa­vat koulu­tet­tuun työväes­töön”, muis­tut­taa Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kai Mykkä­nen.

Kokoo­mus haluaa kiin­nit­tää huomiota koko koulu­pol­kuun aina varhais­kas­va­tuk­sesta korkea-asteen koulu­tuk­seen saakka. Varhais­kas­va­tuk­sessa Kokoo­mus etenisi kohti osit­tain maksu­tonta varhais­kas­va­tusta. Kokoo­mus haluaa toteut­taa kaksi­vuo­ti­sen esio­pe­tuk­sen pysy­västi. Perus­kou­lui­hin puolue palaut­taisi työrau­han. Esimer­kiksi känny­köi­den käyt­töä on opet­ta­jan pystyt­tävä rajaa­maan luokassa. Samoin Kokoo­mus haluaa taata jokai­selle perus­kou­lusta valmis­tu­valle riit­tä­vät perus­tai­dot edetä toisen asteen opin­toi­hin. 

“Heik­ke­ne­vien oppi­mis­tu­los­ten tie on kään­net­tävä. On hälyt­tä­vää, että meiltä valmis­tuu perus­kou­lusta jopa joka kahdek­sas nuori vailla kunnol­li­sia luku-, lasku-, tai kirjoi­tus­tai­toja. Siksi olemme esit­tä­neet esimer­kiksi perus­o­pe­tuk­sen viik­ko­tun­ti­mää­rän lisää­mistä, jotta aikaa oppi­mi­selle on riit­tä­västi. Ensi­si­jai­nen keino on uudis­taa oppi­mi­sen tuki. Myös luokalle jäämi­sen on oltava aito vaih­toehto”, kansan­edus­taja, Kokoo­muk­sen sivis­tys­po­li­tii­kan verkos­ton puheen­joh­taja Sari Multala toteaa. 

Toisen asteen osalta Kokoo­mus jatkaisi viime vaali­kau­della tehty­jen uudis­tus­ten toimeen­pa­noa. Sekä amma­til­li­sessa että lukio­kou­lu­tuk­sessa on varmis­tet­tava riit­tävä oppi­mi­sen tuki opis­ke­li­joille. Korkea­kou­lu­jen rahoi­tuk­sen vahvis­ta­mi­seksi Kokoo­mus on väläyt­tä­nyt korkea­kou­lu­jen pääomit­ta­mista jopa 8 miljar­dilla eurolla siir­tä­mällä koko Soli­diu­min osake­salkku korkea­kou­luille. Tästä syntyisi yli 300 miljoo­nan uusi tulo­virta korkea­kou­luille. 

“Vuoteen 2035 mennessä uusista työpai­koista jopa 80% edel­lyt­tää korkea­kou­lu­ta­son osaa­mista. Tämä tarkoit­taa, että meidän on huoleh­dit­tava korkea­kou­lu­jär­jes­tel­mämme ajan­mu­kai­suu­desta ja toimi­vuu­desta sekä kestä­västä rahoi­tus­ta­sosta. Se on myös talous- ja työl­li­syys­po­li­tiik­kaa”, Mykkä­nen muis­tut­taa. 

“Koulu­tus­po­li­tiikka edel­lyt­tää tule­vana vuosi­kym­me­nenä enna­koi­ta­vuutta ja pitkä­jän­tei­syyttä. Tempoi­le­vaa poli­tiik­kaa tulee vält­tää ja jo tehty­jen uudis­tus­ten toimeen­pa­noon on edel­leen panos­tet­tava. Ennen kaik­kea koulu­tuk­sen järjes­tä­jät tarvit­se­vat työrau­haa ydin­teh­tä­viensä toteut­ta­mi­seen”, päät­tää Multala.


Kokoo­muk­sen 15 keinoa koulu­tuk­sen kunnian­pa­lau­tuk­seen

 1. Varmis­te­taan työrauha varhais­kas­va­tuk­sessa ja järjes­tä­jien mahdol­li­suus toimeen­panna uuden varhais­kas­va­tus­lain tavoit­teet.
 2. Noste­taan varhais­kas­va­tuk­sen osal­lis­tu­mi­sas­tetta kohti Pohjois­maista tasoa. Tehdään toimen­pi­teitä, joilla entistä useampi maahan­muut­ta­ja­taus­tai­nen lapsi osal­lis­tuu varhais­kas­va­tuk­seen.
 3. Vahvis­te­taan varhais­kas­va­tuk­sen laatua vakiin­nut­ta­malla varhais­kas­va­tuk­sen laatu- ja tasa-arvo­ra­hoi­tuk­sen määrä­ra­ha­taso.
 4. Toteu­te­taan kaksi­vuo­ti­nen esio­pe­tus.
 5. Vahvis­te­taan perus­o­pe­tuk­sen laatua vakiin­nut­ta­malla laatu- ja tasa-arvo­ra­hoi­tuk­sen määrä­ra­ha­taso.
 6. Vara­taan perus­o­pe­tuk­sen alakou­lun opetuk­seen enem­män aikaa perus­tai­to­jen oppi­mi­seen lisää­mällä vuosi­viik­ko­tun­teja 2–3 tunnilla. Näin lisä­tään annet­ta­vaa opetusta. Samoin uudis­te­taan oppi­mi­sen tuki. 
 7. Laajen­ne­taan digi­taa­lis­ten ratkai­su­jen hyödyn­tä­mis­mah­dol­li­suuk­sia perus­o­pe­tuk­sessa esimer­kiksi valin­nais­ten ainei­den kuten harvi­nai­sem­pien kiel­ten opetuk­sessa.
 8. Asete­taan kunnille koulu­tuk­sen laatuun ja saavu­tet­ta­vuu­teen sekä väes­tö­poh­jaan perus­tu­via kritee­rejä, kasva­tus- ja koulu­tus­pal­ve­lui­den laadun turvaa­mi­seksi. Monet kunnat eivät enää suoriudu riit­tä­vällä tavalla, eivätkä sivis­tyk­sel­li­set oikeu­det näin ollen toteudu yhden­ver­tai­sesti.
 9. Uudis­te­taan oppi­las- ja opis­ke­lu­huol­to­laki koulu­jen ja oppi­lai­tos­ten arkea tuke­vaksi ja varmis­te­taan yhteis­työn toimi­vuus hyvin­voin­tia­luei­den kanssa.
 10. Varmis­te­taan lukio­kou­lu­tuk­sen saavu­tet­ta­vuus kaik­kialla Suomessa. Uudis­te­taan lukio­kou­lu­tuk­sen rahoi­tus­jär­jes­telmä. Korva­taan rahoi­tus­jär­jes­tel­mässä pien­ten lukioi­den lisä tuke­malla saavu­tet­ta­vuutta.
 11. Tuetaan lukio­lais­ten hyvin­voin­tia, kirja­taan tukio­pe­tus lakiin ja varmis­te­taan riit­tävä ohjaus, erityi­so­pe­tus ja opis­ke­lu­huolto.
 12. Varmis­te­taan riit­tä­vän opetuk­sen ja ohjauk­sen määrä opis­ke­li­joille amma­til­li­sessa koulu­tuk­sessa. Kannus­te­taan valmis­tu­neita opis­ke­li­joita hakeu­tu­maan myös korkea-asteen opin­toi­hin.
 13. Turva­taan tukea tarvit­se­vien nuor­ten toisen asteen amma­til­li­nen koulu­tus amma­til­li­sissa erityi­sop­pi­lai­tok­sissa. Kirja­taan lain­sää­dän­töön oikeus erityis- ja tukio­pe­tuk­seen.
 14. Noste­taan nuor­ten ikäluok­kien koulu­tus­ta­soa helpot­ta­malla ilman opis­ke­lu­paik­kaa tai korkea­kou­lu­tut­kin­toa olevien pääse­mistä korkea­kou­lu­tuk­seen.
 15. Kasva­te­taan korkea­kou­lu­jen aloi­tus­paik­ka­mää­riä ja turva­taan resurs­sit koulu­tuk­sen järjes­tä­mi­selle.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.4.2024

Kaikki kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaat on nyt nimetty – euro­vaa­lioh­jel­man ytimessä turval­li­suus, talous ja arvot

Kuva: Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Petteri Orpon (edessä) kanssa euro­vaa­lieh­dok­kaita vasem­malta: Ted Apter, Henriina Rantala, Markku Rentto, Mika Aaltola, Ville Kaunisto, Aura

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

Skip to content