Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sivistys / Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen haluaa opis­ke­li­jat mukaan perus­tu­lo­ko­kei­luun

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen haluaa opis­ke­li­jat mukaan perus­tu­lo­ko­kei­luun

Julkaistu:

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laaso­nen esit­tää, että halli­tuk­sen perus­tu­lo­ko­kei­luun otetaan mukaan myös opis­ke­li­joita yhtenä kohde­ryh­mänä.

Halli­tus­oh­jel­man mukai­sen kokei­lun on suun­ni­teltu alka­van vuonna 2017.

“Perus­tu­lo­ko­keilu on mahdol­li­suus kokeilla koko­naan uuden­laista opin­to­tu­ki­mal­lia ja saada koke­muk­sia opin­to­tuen pitkän aika­vä­lin kehit­tä­mi­seen. Nykyi­sessä opin­to­tu­ki­mal­lissa on ongel­mia. Se ei toisaalta tarjoa riit­tä­viä edel­ly­tyk­siä nope­aan valmis­tu­mi­seen, mutta samalla työn­teko opin­to­jen ohessa on vaikeaa ja epäkan­nus­ta­vaa”, Grahn-Laaso­nen toteaa.

“Vain harva voi opis­kella opin­to­tuella koko­päi­väi­sesti, koska rahat eivät riitä. Samalla malli on jäykkä, ja työn­te­koa estä­vät tulo­ra­jat ovat mata­lat. Opis­ke­li­jan lisä­tie­nes­tejä rajoi­te­taan, vaikka opin­not eteni­si­vät kuinka hyvin”, minis­teri sanoo.

Tuhan­net opis­ke­li­jat ovat saaneet viime päivinä Kansa­ne­lä­ke­lai­tok­selta kirjeen opin­to­tuen takai­sin­pe­rin­nästä. Liikaa tienan­neet voivat palaut­taa opin­to­tu­kea vapaa­eh­toi­sesti touko­kuun loppuun asti. Sen jälkeen Kela korot­taa takai­sin­pe­rit­tä­vää summa 15 prosen­tilla.

“Vaikka opin­to­tuen takai­sin­pe­rin­nän ehtoja on viime vuosina helpo­tettu, 15 prosen­tin rankai­su­ko­ro­tus on sato­jen euro­jen lisä­lasku opis­ke­li­jalle. Se on kohtuu­ton rangais­tus ahke­ruu­desta ja työn­teosta ja voi pahim­mil­laan ohjata jopa pika­vip­pien otta­mi­seen talou­den paik­kaa­mi­seksi”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Hän näkee yhtenä ratkai­suna valmis­te­lussa olevan kansal­li­sen tulo­re­kis­te­rin, jonka valmis­te­lun halli­tus on käyn­nis­tä­nyt. Vuoden 2019 jälkeen Kela saa opis­ke­li­joi­den ajan­ta­sai­set tiedot verot­ta­jalta suoraan.

“Oletet­ta­vasti takai­sin­pe­rin­nät vähe­ne­vät, kun omia tuloja voi seurata reaa­liai­kai­sesti. Samalla hallinto ja pape­ri­työt keve­ne­vät”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

Osana Juha Sipi­län halli­tuk­sen ohjel­maa julki­sen talou­den sopeut­ta­mi­seksi opin­to­tu­keen kohdis­te­taan 70 miljoo­nan euron sääs­töt vuoteen 2019 mennessä. Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö on aset­ta­nut selvi­tys­hen­kilö Roope Uusi­ta­lon teke­mään ehdo­tuk­sen sääs­tön toteut­ta­mi­sen mallista helmi­kuun loppuun mennessä.

“Se että opis­ke­li­jat otet­tai­siin mukaan perus­tu­lo­ko­kei­luun, antaisi opin­to­tuen pidem­män aika­vä­lin kehit­tä­mi­selle posi­tii­vi­sem­paa suun­taa. Tieten­kään se ei poista sitä, että nyt tehtävä leik­kaus on leik­kaus, ja kertoo paljon siitä, miten vaikeassa talous­ti­lan­teessa Suomi tällä hetkellä on”, Grahn-Laaso­nen sanoo.

“Suomen talou­den saami­nen terveelle kasvu-uralle on opis­ke­li­joi­den ja nuor­ten suku­pol­vien näkö­kul­masta isoin asia. He maksa­vat velkamme ja virheemme, jos emme kykene uudis­ta­maan Suomea.”

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.3.2023

Sofia Vikman: Minna Canth lait­taisi perus­o­pe­tuk­sen kuntoon

Tänään 19.3. lipu­tamme Minna Cant­hin päivän eli tasa-arvon päivän kunniaksi. Canth on ensim­mäi­nen suoma­lai­nen nainen, joka sai oman lipu­tus­päi­vän. Canth

15.3.2023

Kokoo­muk­sen 15 keinoa koulu­tuk­sen kunnian­pa­lau­tuk­seen

Kokoo­mus haluaa lisätä keskus­te­lua suoma­lai­sen koulu­tuk­sen tule­vai­suu­desta ja osaa­mis­ta­son kasvat­ta­mi­sesta. Puolue haluaa tuoda osaksi käytä­vää talous­kes­kus­te­lua osaa­mi­sen ja koulu­tuk­sen merki­tyk­sen.

14.3.2023

Kokoo­muk­sen, Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den ja Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­ta­jat: koulu­tuk­sen rahoi­tus ja opis­ke­li­joi­den toimeen­tulo turvat­tava

Koulu­tus ja osaa­mi­nen on tule­vai­suu­den perusta. Suomen menes­tys on nojan­nut osaa­mis­pää­omaamme, ja sitä pääomaa me emme saa syödä. Kokoo­mus on

Skip to content