Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen haluaa opiske­lijat mukaan perus­tu­lo­ko­keiluun – kokoomus.fi
MENU
Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen haluaa opiske­lijat mukaan perus­tu­lo­ko­keiluun

Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen haluaa opiske­lijat mukaan perus­tu­lo­ko­keiluun

Julkaistu: 18.02.2016 Uncategorized

Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nisteri Sanni Grahn-Laasonen esittää, että halli­tuksen perus­tu­lo­ko­keiluun otetaan mukaan myös opiske­li­joita yhtenä kohde­ryhmänä.

Halli­tus­oh­jelman mukaisen kokeilun on suunni­teltu alkavan vuonna 2017.

“Perus­tu­lo­ko­keilu on mahdol­lisuus kokeilla kokonaan uuden­laista opinto­tu­ki­mallia ja saada kokemuksia opintotuen pitkän aikavälin kehit­tä­miseen. Nykyi­sessä opinto­tu­ki­mal­lissa on ongelmia. Se ei toisaalta tarjoa riittäviä edelly­tyksiä nopeaan valmis­tu­miseen, mutta samalla työnteko opintojen ohessa on vaikeaa ja epäkan­nus­tavaa”, Grahn-Laasonen toteaa.

“Vain harva voi opiskella opinto­tuella kokopäi­väi­sesti, koska rahat eivät riitä. Samalla malli on jäykkä, ja työntekoa estävät tulorajat ovat matalat. Opiske­lijan lisätie­nestejä rajoi­tetaan, vaikka opinnot eteni­sivät kuinka hyvin”, ministeri sanoo.

Tuhannet opiske­lijat ovat saaneet viime päivinä Kansa­ne­lä­ke­lai­tok­selta kirjeen opintotuen takai­sin­pe­rin­nästä. Liikaa tienanneet voivat palauttaa opinto­tukea vapaa­eh­toi­sesti toukokuun loppuun asti. Sen jälkeen Kela korottaa takai­sin­pe­rit­tävää summa 15 prosen­tilla.

“Vaikka opintotuen takai­sin­pe­rinnän ehtoja on viime vuosina helpo­tettu, 15 prosentin rankai­su­ko­rotus on satojen eurojen lisälasku opiske­li­jalle. Se on kohtuuton rangaistus ahkeruu­desta ja työnteosta ja voi pahim­millaan ohjata jopa pikavippien ottamiseen talouden paikkaa­mi­seksi”, Grahn-Laasonen sanoo.

Hän näkee yhtenä ratkaisuna valmis­te­lussa olevan kansal­lisen tulore­kis­terin, jonka valmis­telun hallitus on käynnis­tänyt. Vuoden 2019 jälkeen Kela saa opiske­li­joiden ajanta­saiset tiedot verot­ta­jalta suoraan.

“Oletet­ta­vasti takai­sin­pe­rinnät vähenevät, kun omia tuloja voi seurata reaaliai­kai­sesti. Samalla hallinto ja paperityöt kevenevät”, Grahn-Laasonen sanoo.

Osana Juha Sipilän halli­tuksen ohjelmaa julkisen talouden sopeut­ta­mi­seksi opinto­tukeen kohdis­tetaan 70 miljoonan euron säästöt vuoteen 2019 mennessä. Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriö on asettanut selvi­tys­henkilö Roope Uusitalon tekemään ehdotuksen säästön toteut­ta­misen mallista helmikuun loppuun mennessä.

“Se että opiske­lijat otettaisiin mukaan perus­tu­lo­ko­keiluun, antaisi opintotuen pidemmän aikavälin kehit­tä­mi­selle positii­vi­sempaa suuntaa. Tietenkään se ei poista sitä, että nyt tehtävä leikkaus on leikkaus, ja kertoo paljon siitä, miten vaikeassa talous­ti­lan­teessa Suomi tällä hetkellä on”, Grahn-Laasonen sanoo.

“Suomen talouden saaminen terveelle kasvu-uralle on opiske­li­joiden ja nuorten sukupolvien näkökul­masta isoin asia. He maksavat velkamme ja virheemme, jos emme kykene uudis­tamaan Suomea.”

 


Kokoomus.fi