Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen, Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den ja Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­ta­jat: koulu­tuk­sen rahoi­tus ja opis­ke­li­joi­den toimeen­tulo turvat­tava

Kokoo­muk­sen, Kokoo­mus­opis­ke­li­joi­den ja Kokoo­mus­nuor­ten puheen­joh­ta­jat: koulu­tuk­sen rahoi­tus ja opis­ke­li­joi­den toimeen­tulo turvat­tava

Julkaistu:

Koulu­tus ja osaa­mi­nen on tule­vai­suu­den perusta. Suomen menes­tys on nojan­nut osaa­mis­pää­omaamme, ja sitä pääomaa me emme saa syödä. Kokoo­mus on tähän sitou­tu­nut. Vaikka julki­sen talou­den tasa­pai­not­ta­mi­nen vaatii sääs­tä­väi­syyttä, voidaan aina tehdä myös valin­toja. Koulu­tus on yksi näistä valin­noista. Siitä ei pidä sääs­tää. Jatkos­sa­kin koulu­tuk­sen tulee olla maksu­tonta. 

Kuluva vaali­kausi on vienyt korkea­kou­lu­tusta huoles­tut­ta­vaan suun­taan. Keskus­telu koulu­tuk­sen korkeasta laadusta on unoh­tu­nut. Aloi­tus­paik­ko­jen lisää­mi­nen ilman niihin osoi­tet­tua pysy­vää lisä­ra­hoi­tusta on ollut näen­näistä osaa­mi­seen panos­ta­mista. Korkea­kou­lu­jen viesti on selvä: jos halu­taan lisää osaa­jia, tarvi­taan heidän koulut­ta­mi­seen myös resurs­seja.

Kokoo­mus kannat­taa aloi­tus­paik­ko­jen lisää­mistä sinne, missä osaa­jista on pula. Me olemme valmiit esit­tä­mään näihin myös tarvi­tut määrä­ra­hat. Koulu­tus­ta­son nostoon ovat kaikki puolu­eet sitou­tu­neet, mutta tavoite ei toteudu ainoas­taan julis­tuk­silla vaan tarvi­taan myös päätök­siä. Aloi­tus­pai­kat ilman rahoi­tusta johta­vat koulu­tuk­sen laadun heik­ke­ne­mi­seen. 

“Erityi­sesti nuor­ten kasva­vat mielen­ter­vey­son­gel­mat ovat asia, joka pitää ottaa vaka­vasti”

Tule­vai­suu­den osaa­jia ei kuiten­kaan synny ainoas­taan huoleh­ti­malla koulu­tuk­sen rahoi­tuk­sesta. On huoleh­dit­tava myös näistä osaa­jista. Inflaa­tio ja hinto­jen nousu osuvat yhtä­lailla opis­ke­li­jaan, kuin keneen tahansa kansa­lai­seen. Erityi­sesti nuor­ten kasva­vat mielen­ter­vey­son­gel­mat ovat asia, joka pitää ottaa vaka­vasti. 

Tämä tarkoit­taa poli­tii­kan osalta muuta­maa asiaa. Opis­ke­li­jan arjen turvaa­mi­seksi meidän on huoleh­dit­tava jokai­sen opis­ke­li­jan toimeen­tu­losta sekä palve­luista, joiden piiriin myös aidosti pääsee. YTHS:n on oltava aidosti saavu­tet­ta­vissa kaikille. Ennal­taeh­käi­se­vät palve­lut ovat kaiken a ja o, kun kyse on tule­vai­suu­den työn­te­ki­jöistä. Kokoo­mus haluaa toteut­taa halli­tuk­sen unoh­ta­man tera­pia­ta­kuun, jotta mielen­ter­vey­den ongel­miin voi saada apua mahdol­li­sim­man nopeasti. 

Ensi halli­tus­kau­della on edis­tet­tävä merkit­tä­västi sosi­aa­li­tur­va­uu­dis­tusta. Tähän sisäl­tyy myös opis­ke­li­joi­den toimeen­tu­lon kehit­tä­mi­nen. Uudis­tuk­sen keskiössä tulee olla jous­ta­vuus, kannus­ta­vuus, byro­kra­tian vähen­tä­mi­nen sekä erilais­ten elämän­ti­lan­tei­den huomioi­mi­nen. Uudis­tuk­sen seurauk­sena opis­ke­li­joi­den toimeen­tulo ei saa heiken­tyä, vaan pikem­min­kin on hyvä edis­tää tapoja miten opis­ke­li­jan toimeen­tulo voi paran­tua. Me haluamme, että työn vastaa­not­ta­mi­nen on aina mahdol­lista ilman pelkoa tukien takai­sin­pe­rin­nästä. Siksi kanna­tamme opin­to­tuen tulo­ra­jo­jen korot­ta­mista nykyi­sestä. 

“Tavoit­teena on opis­ke­li­jan toimeen­tu­lon turvaa­mi­nen ja jous­ta­voit­ta­mi­nen erilai­sia elämän­ti­lan­teita varten” 

On myös syytä huomioida, että sosi­aa­li­tur­va­uu­dis­tus on jätti­mäi­nen koko­nai­suus, josta opis­ke­li­jan toimeen­tulo on vain yksi osa. Siksi Kokoo­mus haluaa kehit­tää opis­ke­li­jan toimeen­tu­loa myös omana koko­nai­suu­teen. Koko­nais­tar­kas­te­luun on otet­tava opin­to­raha, asumi­sen tuki, vapaat tulot, opin­to­laina ja laina­hy­vi­tys. Tavoit­teena on opis­ke­li­jan toimeen­tu­lon turvaa­mi­nen ja jous­ta­voit­ta­mi­nen erilai­sia elämän­ti­lan­teita varten. 

Asumi­sen kustan­nuk­set ovat merkit­tävä osa opis­ke­li­jan arjen kuluja. Kokoo­mus ei ole pois­ta­massa opis­ke­li­joi­den asumi­sen tukea eikä siir­tä­mässä opis­ke­li­joita pois asumis­tuen piiristä. Päin­vas­toin opis­ke­li­joi­den toimeen­tulo on otet­tava huomioon asumis­tu­kea kehi­tet­täessä.

Epäva­kaa tule­vai­suus on suurin riski meistä jokai­selle. Jotta opis­ke­lija voi jatkos­sa­kin luot­taa riit­tä­vään toimeen­tu­loon, on julki­nen talous laitet­tava kuntoon. Jos valtion talous ei ole kestä­vällä pohjalla, ei meillä ole varaa panos­taa koulu­tuk­seen, huoleh­tia sosi­aa­li­tur­vasta tai panos­taa mielen­ter­veys­pal­ve­lui­hin. Siksi Kokoo­mus haluaa panos­taa työl­li­syy­teen ja kasvuun, ja on valmis myös sääs­töi­hin, jotta talous saadaan tasa­pai­noon. 

Opis­ke­li­joi­den toimeen­tu­loon ja hyvin­voin­tiin liit­ty­vissä kysy­myk­sissä Kokoo­mus pitää tärkeänä jatku­vaa vuoro­pu­he­lua opis­ke­li­joi­den itsensä kanssa. Opis­ke­li­ja­jär­jes­töillä on tässä merkit­tävä rooli. Kokoo­mus, kokoo­mus­opis­ke­li­jat ja kokoo­mus­nuo­ret jatka­vat hyvää yhteis­työtä opis­ke­li­ja­liik­keen kanssa. 

Petteri Orpo, puheen­joh­taja, Kansal­li­nen Kokoo­mus

Nea Nätti­nen, puheen­joh­taja, Kokoo­mus­opis­ke­li­jat

Ida Leino, puheen­joh­taja, Kokoo­mus­nuo­ret

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content