Nolla­tun­ti­so­pi­muksiin reiluja pelisääntöjä – kokoomus.fi
MENU
Nolla­tun­ti­so­pi­muksiin reiluja pelisääntöjä

Nolla­tun­ti­so­pi­muksiin reiluja pelisääntöjä

Julkaistu: 25.10.2016 Uncategorized

Kokoomus vaatii, että nolla­tun­ti­so­pi­muksiin laaditaan reilut pelisäännöt.

Tällä hetkellä työmark­ki­noilla tehdään sopimuksia, joissa Kokoo­muksen mielestä työnan­tajan työntar­joa­mis­vel­vol­lisuus ja toisaalta työnte­kijän työn vastaa­not­ta­misen velvol­lisuus eivät ole reilussa suhteessa keskenään.

”Työpai­koilla pitää olla tasapaino työnte­kijän ja työnan­tajan oikeuksien välillä. Nolla­tun­ti­so­pi­musten osalta näin ei ole. Vaadimme, että asia korjataan,” kertoo kansan­edustaja Juhana Vartiainen, Kokoo­muksen työelä­mä­va­lio­kun­ta­vas­taava.

”Samalla on pidettävä huoli siitä, ettei estetä keikka­luon­teis­takaan työtä tai työtä jota tehdään tarpeen mukaan vaihte­le­vasti ja satun­nai­sesti. Kokoomus ei hyväksy sellaisia sopimus­va­pauden rajauksia, jotka estävät tai vähen­tävät työntekoa”, toteaa työelä­mä­va­lio­kunnan jäsen Eero Suutari.

”Lisätyö pitää määri­tellä tarkemmin ja työvuo­ro­luet­telot pitää saada tietoon tarpeeksi ajoissa. Työnte­ki­jällä pitää olla kohtuul­linen mahdol­lisuus suunni­tella elämäänsä pidem­mälle,” sanoo kansan­edustaja Jaana Laitinen-Pesola työelä­mä­va­lio­kun­nasta.

Kokoomus esittää muun muassa, että ennakkoon annetusta työvuo­ro­lis­tasta poikkea­minen ylöspäin lisätyönä edellyttää työnte­kijän hyväk­syntää. Jos työnte­ki­jällä on päivys­tyk­sen­omainen velvol­lisuus tulla lyhyellä varoi­tusa­jalla työhön, tästä on sovittava etukäteen.

Hallitus on päättänyt valmis­tella nolla­tun­ti­so­pi­musten pelisään­töjen päivit­tä­mistä yhdessä työmark­ki­na­jär­jes­töjen kanssa. Lisäksi eduskun­nassa on käsitel­tävänä kansa­lais­aloite asiasta.

Nolla­tun­ti­so­pi­musten kieltä­minen kokonaan vähen­täisi työlli­syyttä. Kielto voisi johtaa siihen, että työti­lai­suuksia jäisi tarjoa­matta tai että työnantaja hoitaisi tilanteet muilla kuin työsuh­tei­silla työnte­ki­jöillä. Joustavat työsuhteet ovat tärkeitä muun muassa opiske­li­joille ja muille vähäisiä työtunteja tekeville työnte­ki­jöille

Myös työvoi­ma­hal­linnon ja sosiaa­li­tur­vasta päättävien viran­omaisten toimin­ta­tavat on päivi­tettävä. Vähäisiin työtun­teihin perus­tuvan työn lopet­ta­minen tai siitä kieltäy­ty­minen ei saa johtaa kohtuut­tomiin sanktioihin ja työnte­kijää on tällai­sissa tapauk­sissa kuultava. Sosiaa­li­turvaa on uudis­tettava pirsta­leisen työn maailmaan.


Kokoomus.fi