• FI
 • SV
 • MENU
  Nolla­tun­ti­so­pi­muk­siin reiluja peli­sään­töjä

  Nolla­tun­ti­so­pi­muk­siin reiluja peli­sään­töjä

  Julkaistu: 25.10.2016 Työ

  Kokoo­mus vaatii, että nolla­tun­ti­so­pi­muk­siin laadi­taan reilut peli­sään­nöt.

  Tällä hetkellä työmark­ki­noilla tehdään sopi­muk­sia, joissa Kokoo­muk­sen mielestä työnan­ta­jan työn­tar­joa­mis­vel­vol­li­suus ja toisaalta työn­te­ki­jän työn vastaa­not­ta­mi­sen velvol­li­suus eivät ole reilussa suhteessa keske­nään.

  ”Työpai­koilla pitää olla tasa­paino työn­te­ki­jän ja työnan­ta­jan oikeuk­sien välillä. Nolla­tun­ti­so­pi­mus­ten osalta näin ei ole. Vaadimme, että asia korja­taan,” kertoo kansan­edus­taja Juhana Vartiai­nen, Kokoo­muk­sen työelä­mä­va­lio­kun­ta­vas­taava.

  ”Samalla on pidet­tävä huoli siitä, ettei estetä keik­ka­luon­teis­ta­kaan työtä tai työtä jota tehdään tarpeen mukaan vaih­te­le­vasti ja satun­nai­sesti. Kokoo­mus ei hyväksy sellai­sia sopi­mus­va­pau­den rajauk­sia, jotka estä­vät tai vähen­tä­vät työn­te­koa”, toteaa työelä­mä­va­lio­kun­nan jäsen Eero Suutari.

  ”Lisä­työ pitää määri­tellä tarkem­min ja työvuo­ro­luet­te­lot pitää saada tietoon tarpeeksi ajoissa. Työn­te­ki­jällä pitää olla kohtuul­li­nen mahdol­li­suus suun­ni­tella elämäänsä pidem­mälle,” sanoo kansan­edus­taja Jaana Laiti­nen-Pesola työelä­mä­va­lio­kun­nasta.

  Kokoo­mus esit­tää muun muassa, että ennak­koon anne­tusta työvuo­ro­lis­tasta poik­kea­mi­nen ylös­päin lisä­työnä edel­lyt­tää työn­te­ki­jän hyväk­syn­tää. Jos työn­te­ki­jällä on päivys­tyk­sen­omai­nen velvol­li­suus tulla lyhyellä varoi­tusa­jalla työhön, tästä on sovit­tava etukä­teen.

  Halli­tus on päät­tä­nyt valmis­tella nolla­tun­ti­so­pi­mus­ten peli­sään­tö­jen päivit­tä­mistä yhdessä työmark­ki­na­jär­jes­tö­jen kanssa. Lisäksi edus­kun­nassa on käsi­tel­tä­vänä kansa­lais­aloite asiasta.

  Nolla­tun­ti­so­pi­mus­ten kiel­tä­mi­nen koko­naan vähen­täisi työl­li­syyttä. Kielto voisi johtaa siihen, että työti­lai­suuk­sia jäisi tarjoa­matta tai että työnan­taja hoitaisi tilan­teet muilla kuin työsuh­tei­silla työn­te­ki­jöillä. Jous­ta­vat työsuh­teet ovat tärkeitä muun muassa opis­ke­li­joille ja muille vähäi­siä työtun­teja teke­ville työn­te­ki­jöille

  Myös työvoi­ma­hal­lin­non ja sosi­aa­li­tur­vasta päät­tä­vien viran­omais­ten toimin­ta­ta­vat on päivi­tet­tävä. Vähäi­siin työtun­tei­hin perus­tu­van työn lopet­ta­mi­nen tai siitä kiel­täy­ty­mi­nen ei saa johtaa kohtuut­to­miin sank­tioi­hin ja työn­te­ki­jää on tällai­sissa tapauk­sissa kuul­tava. Sosi­aa­li­tur­vaa on uudis­tet­tava pirs­ta­lei­sen työn maail­maan.