Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Nolla­tun­ti­so­pi­muk­siin reiluja peli­sään­töjä

Nolla­tun­ti­so­pi­muk­siin reiluja peli­sään­töjä

Julkaistu:

Kokoo­mus vaatii, että nolla­tun­ti­so­pi­muk­siin laadi­taan reilut peli­sään­nöt.

Tällä hetkellä työmark­ki­noilla tehdään sopi­muk­sia, joissa Kokoo­muk­sen mielestä työnan­ta­jan työn­tar­joa­mis­vel­vol­li­suus ja toisaalta työn­te­ki­jän työn vastaa­not­ta­mi­sen velvol­li­suus eivät ole reilussa suhteessa keske­nään.

”Työpai­koilla pitää olla tasa­paino työn­te­ki­jän ja työnan­ta­jan oikeuk­sien välillä. Nolla­tun­ti­so­pi­mus­ten osalta näin ei ole. Vaadimme, että asia korja­taan,” kertoo kansan­edus­taja Juhana Vartiai­nen, Kokoo­muk­sen työelä­mä­va­lio­kun­ta­vas­taava.

”Samalla on pidet­tävä huoli siitä, ettei estetä keik­ka­luon­teis­ta­kaan työtä tai työtä jota tehdään tarpeen mukaan vaih­te­le­vasti ja satun­nai­sesti. Kokoo­mus ei hyväksy sellai­sia sopi­mus­va­pau­den rajauk­sia, jotka estä­vät tai vähen­tä­vät työn­te­koa”, toteaa työelä­mä­va­lio­kun­nan jäsen Eero Suutari.

”Lisä­työ pitää määri­tellä tarkem­min ja työvuo­ro­luet­te­lot pitää saada tietoon tarpeeksi ajoissa. Työn­te­ki­jällä pitää olla kohtuul­li­nen mahdol­li­suus suun­ni­tella elämäänsä pidem­mälle,” sanoo kansan­edus­taja Jaana Laiti­nen-Pesola työelä­mä­va­lio­kun­nasta.

Kokoo­mus esit­tää muun muassa, että ennak­koon anne­tusta työvuo­ro­lis­tasta poik­kea­mi­nen ylös­päin lisä­työnä edel­lyt­tää työn­te­ki­jän hyväk­syn­tää. Jos työn­te­ki­jällä on päivys­tyk­sen­omai­nen velvol­li­suus tulla lyhyellä varoi­tusa­jalla työhön, tästä on sovit­tava etukä­teen.

Halli­tus on päät­tä­nyt valmis­tella nolla­tun­ti­so­pi­mus­ten peli­sään­tö­jen päivit­tä­mistä yhdessä työmark­ki­na­jär­jes­tö­jen kanssa. Lisäksi edus­kun­nassa on käsi­tel­tä­vänä kansa­lais­aloite asiasta.

Nolla­tun­ti­so­pi­mus­ten kiel­tä­mi­nen koko­naan vähen­täisi työl­li­syyttä. Kielto voisi johtaa siihen, että työti­lai­suuk­sia jäisi tarjoa­matta tai että työnan­taja hoitaisi tilan­teet muilla kuin työsuh­tei­silla työn­te­ki­jöillä. Jous­ta­vat työsuh­teet ovat tärkeitä muun muassa opis­ke­li­joille ja muille vähäi­siä työtun­teja teke­ville työn­te­ki­jöille

Myös työvoi­ma­hal­lin­non ja sosi­aa­li­tur­vasta päät­tä­vien viran­omais­ten toimin­ta­ta­vat on päivi­tet­tävä. Vähäi­siin työtun­tei­hin perus­tu­van työn lopet­ta­mi­nen tai siitä kiel­täy­ty­mi­nen ei saa johtaa kohtuut­to­miin sank­tioi­hin ja työn­te­ki­jää on tällai­sissa tapauk­sissa kuul­tava. Sosi­aa­li­tur­vaa on uudis­tet­tava pirs­ta­lei­sen työn maail­maan.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.3.2023

Paula Risi­kon blogi: Senio­ri­kan­sa­lai­sille parem­mat kannus­ti­met työssä jatka­mi­seen ja jaksa­mi­seen

Vaali­to­reilla yksi eniten puhut­tava aihe on arvos­tus senio­ri­kan­sa­lai­sia kohtaan. Puhu­taan jopa ikära­sis­mista niin työelä­mässä kuin palve­lu­jen­kin suhteen.

16.3.2023

Nyt on oikea aika työn­teon kunnian­pa­lau­tuk­selle

Edel­tä­vät suku­pol­vet ovat työl­lään raken­ta­neet Suomesta sivis­ty­neen, hyvin­voi­van ja vauraan yhteis­kun­nan. Meillä on velvol­li­suus pitää huoli siitä, että Suomi on yhtä hyvä maa lapsil­lemme ja heidän lapsil­leen. Siksi hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen on seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä.

7.3.2023

Elina Valto­nen: Puoli­te­taan köyhyys Suomessa

Suomessa elää noin 600 000 ihmistä köyhyy­dessä. Yhteis­kun­nan tavoit­teena tulee köyhyy­den vähen­tä­mi­nen pitkällä tähtäi­mellä. Tule­valla vaali­kau­della tämä tulee aset­taa myös

Skip to content