Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vaalit / Petteri Orpo: Puoluei­den kerrot­tava leik­kaus­lin­jansa ennen vaaleja

Petteri Orpo: Puoluei­den kerrot­tava leik­kaus­lin­jansa ennen vaaleja

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen Petteri Orpo vaatii puolueita kerto­maan avoi­mesti leik­kaus­lin­jansa ennen vaaleja. Valtio­va­rain­mi­nis­te­riö on arvioi­nut, että velkaan­tu­mi­sen tait­ta­mi­nen ensi vaali­kau­della edel­lyt­täisi kuuden miljar­din euron sopeu­tus­toi­mia.

Lauan­taina VM:n ylijoh­taja Jukka Pekka­ri­nen totesi Keski­suo­ma­lai­selle, että aikaa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan korjaa­mi­seen ei ole paljon. Pekka­ri­sen mukaan alkava vaali­kausi on viimei­nen, jolloin korjaa­vat päätök­set voidaan tehdä siedet­tä­vin yhteis­kun­nal­li­sin kustan­nuk­sin.

“Virka­mies­ten viesti on selvä. Velkaan­tu­mi­sen tait­ta­mi­nen edel­lyt­tää kuuden miljar­din euron sopeu­tus­toi­mia. Näillä päätök­sillä on kiire. Puoluei­den on otet­tava tämä viesti vaka­vasti”, Orpo sanoo.

Kokoo­mus on ainoa puolue, joka on sitou­tu­nut valtio­va­rain­mi­nis­te­riön esit­tä­mään sopeu­tus­ta­voit­tee­seen. Kokoo­mus on myös ainoana puolu­eena esit­tä­nyt uskot­ta­van sääs­tö­lis­tan, jolla sopeu­tus­ta­voite kyetään katta­maan.

“Puoluei­den on pystyt­tävä anta­maan selko­kie­li­nen vastaus siihen kysy­myk­seen, että ovatko ne valmiita ensi vaali­kau­den alussa teke­mään päätök­set, joilla velkaan­tu­mi­nen saadaan tait­tu­maan”, Orpo vaatii.

- Esimer­kiksi Keskusta on esit­tä­nyt kahden miljar­din euron sääs­töjä, jotka eivät riitä velkaan­tu­mi­sen tait­ta­mi­seen. Keskusta siir­täisi vastuun velkaan­tu­mi­sen tait­ta­mi­sesta seuraa­valle halli­tuk­selle. Uuden halli­tuk­sen talous­po­li­tii­kan uskot­ta­vuus olisi heti mene­tetty, jos se ei edes pyrkisi velkaan­tu­mi­sen tait­ta­mi­seen?, Orpo toteaa.

- Kokoo­mus on sitä mieltä, että seuraa­van halli­tuk­sen on heti vaali­kau­den alussa tehtävä päätök­set, jotka riit­tä­vät velkaan­tu­mi­sen tait­ta­mi­seen. Näiden päätös­ten toimeen­pano voidaan aset­taa siten, että ne mahdol­li­sim­man vähän vaurioit­ta­vat kasvua ja työl­li­syyttä. Olen­naista on kuiten­kin se, että Suomella on uskot­tava suun­ni­telma, jolla velkaan­tu­mi­nen saadaan taitet­tua. Uskot­tava suun­ni­telma ei voi perus­tua seuraa­ville halli­tuk­sille osoi­tet­tui­hin toivei­siin?, Orpo toteaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.11.2023

Alexan­der Stub­bin Yhdis­tävä ohjelma: Avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Alku: Maailma murrok­sessa Tasa­val­lan presi­den­tin kolme pääteh­tä­vää liit­ty­vät ulko­po­li­tiik­kaan, ylipääl­lik­kyy­teen ja arvoi­hin. Jokai­sen kohdalla asema on ansait­tava. Ulko­po­liit­ti­nen linjani on

27.9.2020

Puolue­val­tuus­tolta linjauk­sia työn, ympä­ris­tön ja ilmas­ton tilan sekä ihmi­soi­keuk­sien edis­tä­mi­sen puolesta

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto käsit­teli kaksi­päi­väi­sessä kokouk­ses­saan 26.–27.9. aloit­teet, joita ei ehditty käsi­tellä Porin puolue­ko­kouk­sessa aiem­min syys­kuussa. Puolue­val­tuusto käsit­teli kaik­ki­aan 99 aloi­tetta.

5.9.2020

Petteri Orpo valit­tiin jatka­maan kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Porissa valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana kolman­nelle kaudelle. Orpo on johta­nut kokoo­musta kesä­kuusta 2016.

Skip to content