Petteri Orpo: Puolueiden kerrottava leikkaus­lin­jansa ennen vaaleja – kokoomus.fi
MENU
Petteri Orpo: Puolueiden kerrottava leikkaus­lin­jansa ennen vaaleja

Petteri Orpo: Puolueiden kerrottava leikkaus­lin­jansa ennen vaaleja

Julkaistu: 07.04.2015 Uncategorized

Kokoo­muksen Petteri Orpo vaatii puolueita kertomaan avoimesti leikkaus­lin­jansa ennen vaaleja. Valtio­va­rain­mi­nis­teriö on arvioinut, että velkaan­tu­misen taitta­minen ensi vaali­kau­della edellyt­täisi kuuden miljardin euron sopeu­tus­toimia.

Lauan­taina VM:n ylijohtaja Jukka Pekka­rinen totesi Keski­suo­ma­lai­selle, että aikaa hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan korjaa­miseen ei ole paljon. Pekka­risen mukaan alkava vaali­kausi on viimeinen, jolloin korjaavat päätökset voidaan tehdä siedet­tävin yhteis­kun­nal­lisin kustan­nuksin.

?Virka­miesten viesti on selvä. Velkaan­tu­misen taitta­minen edellyttää kuuden miljardin euron sopeu­tus­toimia. Näillä päätök­sillä on kiire. Puolueiden on otettava tämä viesti vakavasti?, Orpo sanoo.

Kokoomus on ainoa puolue, joka on sitou­tunut valtio­va­rain­mi­nis­teriön esittämään sopeu­tus­ta­voit­teeseen. Kokoomus on myös ainoana puolueena esittänyt uskot­tavan säästö­listan, jolla sopeu­tus­ta­voite kyetään kattamaan.

?Puolueiden on pystyttävä antamaan selko­kie­linen vastaus siihen kysymykseen, että ovatko ne valmiita ensi vaali­kauden alussa tekemään päätökset, joilla velkaan­tu­minen saadaan taittumaan, Orpo vaatii.

?Esimer­kiksi Keskusta on esittänyt kahden miljardin euron säästöjä, jotka eivät riitä velkaan­tu­misen taitta­miseen. Keskusta siirtäisi vastuun velkaan­tu­misen taitta­mi­sesta seuraa­valle halli­tuk­selle. Uuden halli­tuksen talous­po­li­tiikan uskot­tavuus olisi heti menetetty, jos se ei edes pyrkisi velkaan­tu­misen taitta­miseen?, Orpo toteaa.

?Kokoomus on sitä mieltä, että seuraavan halli­tuksen on heti vaali­kauden alussa tehtävä päätökset, jotka riittävät velkaan­tu­misen taitta­miseen. Näiden päätösten toimeenpano voidaan asettaa siten, että ne mahdol­li­simman vähän vaurioit­tavat kasvua ja työlli­syyttä. Olennaista on kuitenkin se, että Suomella on uskottava suunni­telma, jolla velkaan­tu­minen saadaan taitettua. Uskottava suunni­telma ei voi perustua seuraa­ville halli­tuk­sille osoitet­tuihin toiveisiin?, Orpo toteaa.


Kokoomus.fi