Petteri Orpo: Suomi tarvitsee työtä tukevan verouu­dis­tuksen – kokoomus.fi
MENU
Petteri Orpo: Suomi tarvitsee työtä tukevan verouu­dis­tuksen

Petteri Orpo: Suomi tarvitsee työtä tukevan verouu­dis­tuksen

Julkaistu: 13.03.2013 Julkaisut Politiikka Työ

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Petteri Orpo kannustaa halli­tusta kehys­rii­hessä suoma­laista työtä arvos­taviin ja lisääviin ratkai­suihin.

Orpon mukaan työlinja vaatii päätöksiä monilla eri tasoilla. ?Verotus on yksi tärkeä elementti. Jos ja kun arvos­tamme suoma­laista työtä, teemme sen tekemi­sestä ja teettä­mi­sestä mahdol­li­simman houkut­te­levaa?, hän painottaa. Suomeen tarvitaan suoma­laista työtä tukeva verouu­distus. Perus­linjan tulisi olla, että työn tekemisen ja teettä­misen kannalta kaikkein haital­li­simpia veroja alennetaan ja verotuksen painopiste siirtyisi mieluummin työn kannalta vähiten haital­lisiin veroihin. ?Kun tiedämme tosiasian, että hyvin­voin­timme syntyy vain työstä, miksi ihmeessä verot­tai­simme sitä raskaimman kautta??, Orpo kysyy.

Orpon mukaan Suomi tarvitsee positii­visen kierteen, jolla synny­tämme maahan lisää työpaikkoja, inves­tointeja ja hyvin­vointia.

?Suoma­laiset odottavat päätöksiä, joilla turvaamme hyvin­vointia tuleville sukupol­ville. Ratkaisu kaikkiin haastei­siimme on, että uskomme suoma­laiseen työhön. Tämä tulisi ottaa huomioon kaikessa päätök­sen­teossa?, Orpo tiivistää.

Orpo muistuttaa, että talkoisiin tarvitaan mukaan myös työmark­ki­na­jär­jestöt, sillä halli­tuk­sella on käsissään vain osa korteista. Maltil­lisen palkka­rat­kaisun vaikutus positii­visen kierteen synnyt­tä­miseen ja työlli­syyden turvaa­miseen olisi asuuri askel. Mikäli yhteinen ratkaisu syntyy, hallitus voisi hyvin olla mukana vahvis­ta­massa kilpai­lu­kykyä ja suoma­laisten ostovoimaa. Orpon mukaan ratkaisu pitäisi kotimaan markki­noiden pyörät pyöri­mässä ja tätäkin kautta turvaisi suoma­laisia työpaikkoja. ?Työmark­ki­na­jär­jes­töillä on nyt mahdol­lisuus luoda paljon hyvää Suomelle?, Orpo kannustaa.


Kokoomus.fi