Petteri Orpo: Suomi tarvit­see työtä tuke­van vero­uu­dis­tuk­sen

Julkaistu: 13.03.2013

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo kannus­taa halli­tusta kehys­rii­hessä suoma­laista työtä arvos­ta­viin ja lisää­viin ratkai­sui­hin.

Orpon mukaan työlinja vaatii päätök­siä monilla eri tasoilla. ?Vero­tus on yksi tärkeä elementti. Jos ja kun arvos­tamme suoma­laista työtä, teemme sen teke­mi­sestä ja teet­tä­mi­sestä mahdol­li­sim­man houkut­te­le­vaa?, hän painot­taa. Suomeen tarvi­taan suoma­laista työtä tukeva vero­uu­dis­tus. Perus­lin­jan tulisi olla, että työn teke­mi­sen ja teet­tä­mi­sen kannalta kaik­kein haital­li­sim­pia veroja alen­ne­taan ja vero­tuk­sen pain­opiste siir­tyisi mieluum­min työn kannalta vähi­ten haital­li­siin veroi­hin. ?Kun tiedämme tosi­asian, että hyvin­voin­timme syntyy vain työstä, miksi ihmeessä verot­tai­simme sitä raskaim­man kautta??, Orpo kysyy.

Orpon mukaan Suomi tarvit­see posi­tii­vi­sen kier­teen, jolla synny­tämme maahan lisää työpaik­koja, inves­toin­teja ja hyvin­voin­tia.

?Suoma­lai­set odot­ta­vat päätök­siä, joilla turvaamme hyvin­voin­tia tule­ville suku­pol­ville. Ratkaisu kaik­kiin haas­tei­siimme on, että uskomme suoma­lai­seen työhön. Tämä tulisi ottaa huomioon kaikessa päätök­sen­teossa?, Orpo tiivis­tää.

Orpo muis­tut­taa, että talkoi­siin tarvi­taan mukaan myös työmark­ki­na­jär­jes­töt, sillä halli­tuk­sella on käsis­sään vain osa korteista. Maltil­li­sen palk­ka­rat­kai­sun vaiku­tus posi­tii­vi­sen kier­teen synnyt­tä­mi­seen ja työl­li­syy­den turvaa­mi­seen olisi asuuri askel. Mikäli yhtei­nen ratkaisu syntyy, halli­tus voisi hyvin olla mukana vahvis­ta­massa kilpai­lu­ky­kyä ja suoma­lais­ten osto­voi­maa. Orpon mukaan ratkaisu pitäisi koti­maan mark­ki­noi­den pyörät pyöri­mässä ja tätä­kin kautta turvaisi suoma­lai­sia työpaik­koja. ?Työmark­ki­na­jär­jes­töillä on nyt mahdol­li­suus luoda paljon hyvää Suomelle?, Orpo kannus­taa.