Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Petteri Orpo: Suomi tarvit­see työtä tuke­van vero­uu­dis­tuk­sen

Petteri Orpo: Suomi tarvit­see työtä tuke­van vero­uu­dis­tuk­sen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo kannus­taa halli­tusta kehys­rii­hessä suoma­laista työtä arvos­ta­viin ja lisää­viin ratkai­sui­hin.

Orpon mukaan työlinja vaatii päätök­siä monilla eri tasoilla. ?Vero­tus on yksi tärkeä elementti. Jos ja kun arvos­tamme suoma­laista työtä, teemme sen teke­mi­sestä ja teet­tä­mi­sestä mahdol­li­sim­man houkut­te­le­vaa?, hän painot­taa. Suomeen tarvi­taan suoma­laista työtä tukeva vero­uu­dis­tus. Perus­lin­jan tulisi olla, että työn teke­mi­sen ja teet­tä­mi­sen kannalta kaik­kein haital­li­sim­pia veroja alen­ne­taan ja vero­tuk­sen pain­opiste siir­tyisi mieluum­min työn kannalta vähi­ten haital­li­siin veroi­hin. ?Kun tiedämme tosi­asian, että hyvin­voin­timme syntyy vain työstä, miksi ihmeessä verot­tai­simme sitä raskaim­man kautta??, Orpo kysyy.

Orpon mukaan Suomi tarvit­see posi­tii­vi­sen kier­teen, jolla synny­tämme maahan lisää työpaik­koja, inves­toin­teja ja hyvin­voin­tia.

?Suoma­lai­set odot­ta­vat päätök­siä, joilla turvaamme hyvin­voin­tia tule­ville suku­pol­ville. Ratkaisu kaik­kiin haas­tei­siimme on, että uskomme suoma­lai­seen työhön. Tämä tulisi ottaa huomioon kaikessa päätök­sen­teossa?, Orpo tiivis­tää.

Orpo muis­tut­taa, että talkoi­siin tarvi­taan mukaan myös työmark­ki­na­jär­jes­töt, sillä halli­tuk­sella on käsis­sään vain osa korteista. Maltil­li­sen palk­ka­rat­kai­sun vaiku­tus posi­tii­vi­sen kier­teen synnyt­tä­mi­seen ja työl­li­syy­den turvaa­mi­seen olisi asuuri askel. Mikäli yhtei­nen ratkaisu syntyy, halli­tus voisi hyvin olla mukana vahvis­ta­massa kilpai­lu­ky­kyä ja suoma­lais­ten osto­voi­maa. Orpon mukaan ratkaisu pitäisi koti­maan mark­ki­noi­den pyörät pyöri­mässä ja tätä­kin kautta turvaisi suoma­lai­sia työpaik­koja. ?Työmark­ki­na­jär­jes­töillä on nyt mahdol­li­suus luoda paljon hyvää Suomelle?, Orpo kannus­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

14.11.2023

Alexan­der Stubb avasi presi­den­tin­vaa­li­kam­pan­jan: “Suoma­lais­ten on kyet­tävä luovi­maan rauhat­to­muu­den ja epäjär­jes­tyk­sen maail­massa yhte­näi­sinä”

Presi­dent­tieh­do­kas Alexan­der Stubb avasi kampan­jansa ja julkisti vaalioh­jel­mansa tiis­taina 14. marras­kuuta Helsin­gissä. Ohjel­massa Stubb esit­te­lee näke­myk­sensä Suomen tule­vai­suu­desta avoi­mena, turval­li­sena ja kansain­vä­li­senä

14.11.2023

Alexan­der Stub­bin Yhdis­tävä ohjelma: Avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Alku: Maailma murrok­sessa Tasa­val­lan presi­den­tin kolme pääteh­tä­vää liit­ty­vät ulko­po­li­tiik­kaan, ylipääl­lik­kyy­teen ja arvoi­hin. Jokai­sen kohdalla asema on ansait­tava. Ulko­po­liit­ti­nen linjani on

Skip to content