Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Petteri Orpo: Suomi tarvit­see työtä tuke­van vero­uu­dis­tuk­sen

Petteri Orpo: Suomi tarvit­see työtä tuke­van vero­uu­dis­tuk­sen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo kannus­taa halli­tusta kehys­rii­hessä suoma­laista työtä arvos­ta­viin ja lisää­viin ratkai­sui­hin.

Orpon mukaan työlinja vaatii päätök­siä monilla eri tasoilla. ?Vero­tus on yksi tärkeä elementti. Jos ja kun arvos­tamme suoma­laista työtä, teemme sen teke­mi­sestä ja teet­tä­mi­sestä mahdol­li­sim­man houkut­te­le­vaa?, hän painot­taa. Suomeen tarvi­taan suoma­laista työtä tukeva vero­uu­dis­tus. Perus­lin­jan tulisi olla, että työn teke­mi­sen ja teet­tä­mi­sen kannalta kaik­kein haital­li­sim­pia veroja alen­ne­taan ja vero­tuk­sen pain­opiste siir­tyisi mieluum­min työn kannalta vähi­ten haital­li­siin veroi­hin. ?Kun tiedämme tosi­asian, että hyvin­voin­timme syntyy vain työstä, miksi ihmeessä verot­tai­simme sitä raskaim­man kautta??, Orpo kysyy.

Orpon mukaan Suomi tarvit­see posi­tii­vi­sen kier­teen, jolla synny­tämme maahan lisää työpaik­koja, inves­toin­teja ja hyvin­voin­tia.

?Suoma­lai­set odot­ta­vat päätök­siä, joilla turvaamme hyvin­voin­tia tule­ville suku­pol­ville. Ratkaisu kaik­kiin haas­tei­siimme on, että uskomme suoma­lai­seen työhön. Tämä tulisi ottaa huomioon kaikessa päätök­sen­teossa?, Orpo tiivis­tää.

Orpo muis­tut­taa, että talkoi­siin tarvi­taan mukaan myös työmark­ki­na­jär­jes­töt, sillä halli­tuk­sella on käsis­sään vain osa korteista. Maltil­li­sen palk­ka­rat­kai­sun vaiku­tus posi­tii­vi­sen kier­teen synnyt­tä­mi­seen ja työl­li­syy­den turvaa­mi­seen olisi asuuri askel. Mikäli yhtei­nen ratkaisu syntyy, halli­tus voisi hyvin olla mukana vahvis­ta­massa kilpai­lu­ky­kyä ja suoma­lais­ten osto­voi­maa. Orpon mukaan ratkaisu pitäisi koti­maan mark­ki­noi­den pyörät pyöri­mässä ja tätä­kin kautta turvaisi suoma­lai­sia työpaik­koja. ?Työmark­ki­na­jär­jes­töillä on nyt mahdol­li­suus luoda paljon hyvää Suomelle?, Orpo kannus­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.12.2022

Pihla Keto-Huovi­nen: Vahva oikeus­val­tio on yhteis­kun­nan perusta

Kokoo­muk­selle vahva oikeus­val­tio on yhteis­kun­nan perusta. Oikeus­val­tio mahdol­lis­taa kansan­val­lan, perus­oi­keuk­sien toteu­tu­mi­sen ja koko muun yhteis­kun­nan toimin­nan. Se varmis­taa, että julki­sen vallan käyttö perus­tuu lakiin ja että oikeus­tur­vaa saa, kun sitä tarvit­see. Suomen oikeus­val­tio on maail­man vahvim­pia, ja siitä meidän on syytä olla ylpeitä.

30.11.2022

Petteri Orpo: Haluamme pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Tulla lujaksi – pysyä pehmeänä. Kokoo­mus­lai­nen talous­po­li­tiikka raken­taa vastuul­li­sesti kestä­vää ja vahvaa Suomea. Vain siten voimme huoleh­tia suoma­lais­ten turval­li­suu­desta, hyvin­voin­nista ja tule­vai­suu­desta. Vain vahva Suomi voi pitää heikoim­mista huolta.

29.11.2022

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti 2023: Kestä­vän tule­vai­suu­den valin­toja

Tulla lujaksi – pysyä pehmeänä. Kokoo­mus­lai­nen talous­po­li­tiikka pohjaa vastuul­li­suu­teen ja raken­taa kestä­vää ja vahvaa Suomea. On vastuul­lista, että huoleh­dimme julki­sen talou­den kunnosta. Vain siten voimme turvata valoi­san tule­vai­suu­den ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lut suoma­lai­sille myös tule­vai­suu­dessa. Vain siten voimme pitää heikoim­mista huolta.

Skip to content