Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Työ / Petteri Orpo: Suomi tarvit­see työtä tuke­van vero­uu­dis­tuk­sen

Petteri Orpo: Suomi tarvit­see työtä tuke­van vero­uu­dis­tuk­sen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo kannus­taa halli­tusta kehys­rii­hessä suoma­laista työtä arvos­ta­viin ja lisää­viin ratkai­sui­hin.

Orpon mukaan työlinja vaatii päätök­siä monilla eri tasoilla. ?Vero­tus on yksi tärkeä elementti. Jos ja kun arvos­tamme suoma­laista työtä, teemme sen teke­mi­sestä ja teet­tä­mi­sestä mahdol­li­sim­man houkut­te­le­vaa?, hän painot­taa. Suomeen tarvi­taan suoma­laista työtä tukeva vero­uu­dis­tus. Perus­lin­jan tulisi olla, että työn teke­mi­sen ja teet­tä­mi­sen kannalta kaik­kein haital­li­sim­pia veroja alen­ne­taan ja vero­tuk­sen pain­opiste siir­tyisi mieluum­min työn kannalta vähi­ten haital­li­siin veroi­hin. ?Kun tiedämme tosi­asian, että hyvin­voin­timme syntyy vain työstä, miksi ihmeessä verot­tai­simme sitä raskaim­man kautta??, Orpo kysyy.

Orpon mukaan Suomi tarvit­see posi­tii­vi­sen kier­teen, jolla synny­tämme maahan lisää työpaik­koja, inves­toin­teja ja hyvin­voin­tia.

?Suoma­lai­set odot­ta­vat päätök­siä, joilla turvaamme hyvin­voin­tia tule­ville suku­pol­ville. Ratkaisu kaik­kiin haas­tei­siimme on, että uskomme suoma­lai­seen työhön. Tämä tulisi ottaa huomioon kaikessa päätök­sen­teossa?, Orpo tiivis­tää.

Orpo muis­tut­taa, että talkoi­siin tarvi­taan mukaan myös työmark­ki­na­jär­jes­töt, sillä halli­tuk­sella on käsis­sään vain osa korteista. Maltil­li­sen palk­ka­rat­kai­sun vaiku­tus posi­tii­vi­sen kier­teen synnyt­tä­mi­seen ja työl­li­syy­den turvaa­mi­seen olisi asuuri askel. Mikäli yhtei­nen ratkaisu syntyy, halli­tus voisi hyvin olla mukana vahvis­ta­massa kilpai­lu­ky­kyä ja suoma­lais­ten osto­voi­maa. Orpon mukaan ratkaisu pitäisi koti­maan mark­ki­noi­den pyörät pyöri­mässä ja tätä­kin kautta turvaisi suoma­lai­sia työpaik­koja. ?Työmark­ki­na­jär­jes­töillä on nyt mahdol­li­suus luoda paljon hyvää Suomelle?, Orpo kannus­taa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

23.5.2024

Sakari Pääkkö: ”Itä-Suomesta Euroo­pan ytimeen”

Lähes­ty­vissä EU-vaaleissa on puhuttu paljon erityi­sesti talou­desta ja turval­li­suu­desta. EU:lla on erit­täin merkit­tävä alue­po­liit­ti­nen ulot­tu­vuus ja erityi­sesti Itä-Suomelle todella suuri

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

Skip to content