Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Talous / Katai­nen: Suomi takai­sin kasvuun

Katai­nen: Suomi takai­sin kasvuun

Julkaistu:

Suoma­lai­sen työn puolus­ta­mi­nen on nyt tärkeintä. Halli­tus on tehnyt suuria päätök­siä työn­teon ja kasvun lisää­mi­seksi sekä velkaan­tu­mi­sen tait­ta­mi­seksi.

Päätök­sen­teko on ollut mutki­kasta, eikä tyyli­pis­teitä varmasti heru. Vaikei­den asioi­den teke­mi­nen on aina vaikeaa, eikä sitä luon­nol­li­ses­ti­kaan helpota se, että halli­tuk­sen sisällä on paljon erilai­sia mieli­pi­teitä. Siitä huoli­matta aikaan­saan­nok­set ratkai­se­vat Suomen tule­vai­suu­den.

Halli­tus ei tyyty­nyt pienim­män yhtei­sen nimit­tä­jän mukai­seen kompro­mis­siin, vaan halusimme uudis­taa Suomea ja tehdä sen mukai­sia päätök­siä. Tärkeim­pänä arvona päätös­ten taus­talla on työn arvos­tus.

Työn­teon kautta kyke­nemme kasvat­ta­maan kakkua, synnyt­tä­mään uutta hyvää kaik­kien suoma­lais­ten hyödyksi.

Suureen linjaan kuuluu julki­sen talou­den pitä­mi­nen kunnossa. Monet Euroo­pan maat toimi­vat varoit­ta­vina esimerk­keinä siitä, miten levä­pe­räi­nen talou­den­hoito koituu pitkällä aika­vä­lillä jokai­sen kansa­lai­sen haitaksi. Velkaan­tu­mi­sen tait­ta­mi­seksi olemme tehneet halli­tus­kau­den aikana netto­mää­räi­sesti jo 5,2 miljar­din euron suurui­set sopeu­tus­pää­tök­set vuoden 2015 tasolla. Nämä päätök­set ovat ikäviä ja kosket­ta­vat meitä kaik­kia. Mutta tehdyt päätök­set ovat sitä­kin tärkeäm­piä tule­vien suku­pol­vien kannalta.

Suoma­lai­sen työn puolus­ta­mi­nen on nyt tärkeintä. Tämä oli kehys­pää­tös­ten lähtö­kohta. Vero­uu­dis­tuk­sella keven­nämme työpaik­ko­jen synty­mi­sen kannalta kaik­kein haital­li­sim­pia veroja kuten yhtei­sö­ve­roa ja pieni­tu­lois­ten palk­ka­ve­roa. Yritys­ten kannalta yhte­näi­nen vero­pohja ja mata­lam­mat vero­kan­nat tarjoa­vat suotui­sam­man toimin­taym­pä­ris­tön. Muutamme osin­ko­ve­ro­tusta kasvuun ja työl­li­syy­teen kannus­ta­vaksi.

Koska uskomme työhön, haluamme vahvis­taa myös koti­ta­louk­sien kykyä työl­lis­tää suoma­lai­sia. Siksi myös koti­ta­lous­vä­hen­nystä noste­taan. Samalla kiris­tämme työn kannalta vähem­män haital­li­sia veroja kuten haitta- ja ympä­ris­tö­ve­roja, jotta hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen rahoi­tus­pohja pysyisi kasassa.

Vero­muu­tos­ten lisäksi halli­tus paran­taa työl­li­syyttä panos­ta­malla osaa­mi­seen ja työelä­män jous­ta­vuu­teen. Vahvis­tamme muun muassa nuor­ten yhteis­kun­ta­ta­kuuta mm. nuor­ten oppi­so­pi­mus­kou­lu­tusta lisää­mällä. Helpo­tamme myös osatyö­ky­kyis­ten ja maahan­muut­ta­jien työl­lis­ty­mistä.

Tehdyillä ratkai­suilla paran­namme merkit­tä­västi myös suoma­lai­sen teol­li­suu­den kilpai­lu­ky­kyä, joka on edel­ly­tys uusien teol­lis­ten työpaik­ko­jen saami­selle. Merkit­tä­vät raken­teel­li­set uudis­tuk­set rikki­di­rek­tii­vin kustan­nus­ten kompen­soi­mi­seksi autta­vat tässä yhtei­sö­ve­ron laskun ohella.

Työn linja näkyy halli­tuk­sen kaikissa päätök­sissä.

Haluamme paran­taa myös pien­ten lasten vanhem­pien mahdol­li­suuk­sia yhdis­tää työn­teko ja perhe-elämä. Siksi otamme käyt­töön uuden jous­ta­van hoito­ra­han ja porras­tamme päivä­hoi­to­mak­sut käytön mukaan. Opin­to­tu­kea uudis­tamme kannus­ta­vam­paan suun­taan.

Kehys­rii­hen päätök­set ovat laaja koko­nai­suus, jolla paran­namme työl­li­syy­den ja talous­kas­vun edel­ly­tyk­siä, puramme ikään­ty­vän Suomen kestä­vyys­va­jetta ja taitamme velkaan­tu­mista. Näiden kaik­kien tavoit­tei­den edis­tä­mi­sestä hyöty­vät niin nykyi­set kuin myös tule­vai­suu­den suoma­lai­set.

Uskomme suoma­lais­ten menes­ty­mi­seen osaa­mi­sen ja työn­teon kautta. Nyt päätetty koko­nai­suus antaa tälle aikai­sem­paa parem­mat edel­ly­tyk­set. Tämä on vastuul­lista koko Suomen puolus­ta­mista.

Turun Sano­mat, 9.4.2013

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

23.3.2023

Nyt on oikea aika luoda uutta kasvua ja paran­taa palve­luita digi­ta­li­saa­tion keinoin

Kokoo­muk­sen tavoit­teena on digi­ta­li­saa­tion ja uuden tekno­lo­gian täysi­mää­räi­nen hyödyn­tä­mi­nen ihmis­läh­töi­sesti koko yhteis­kun­nan hyväksi. Perus­tan tavoit­teen saavut­ta­mi­selle luo uusien tekno­lo­gioi­den kehit­tä­mi­sen ja hyödyn­tä­mi­sen mahdol­lis­tava toimin­taym­pä­ristö, jonka ytimessä ovat data, sen liik­ku­mi­nen eri järjes­tel­mien välillä ja siitä jalos­tettu tieto.

Skip to content