Katainen: Suomi takaisin kasvuun – kokoomus.fi
MENU
Katainen: Suomi takaisin kasvuun

Katainen: Suomi takaisin kasvuun

Julkaistu: 09.04.2013 Talous

Suoma­laisen työn puolus­ta­minen on nyt tärkeintä. Hallitus on tehnyt suuria päätöksiä työnteon ja kasvun lisää­mi­seksi sekä velkaan­tu­misen taitta­mi­seksi.

Päätök­senteko on ollut mutki­kasta, eikä tyyli­pis­teitä varmasti heru. Vaikeiden asioiden tekeminen on aina vaikeaa, eikä sitä luonnol­li­ses­tikaan helpota se, että halli­tuksen sisällä on paljon erilaisia mieli­pi­teitä. Siitä huoli­matta aikaan­saan­nokset ratkai­sevat Suomen tulevai­suuden.

Hallitus ei tyytynyt pienimmän yhteisen nimit­täjän mukaiseen kompro­missiin, vaan halusimme uudistaa Suomea ja tehdä sen mukaisia päätöksiä. Tärkeimpänä arvona päätösten taustalla on työn arvostus.

Työnteon kautta kykenemme kasvat­tamaan kakkua, synnyt­tämään uutta hyvää kaikkien suoma­laisten hyödyksi.

Suureen linjaan kuuluu julkisen talouden pitäminen kunnossa. Monet Euroopan maat toimivat varoit­tavina esimerk­keinä siitä, miten leväpe­räinen talou­den­hoito koituu pitkällä aikavä­lillä jokaisen kansa­laisen haitaksi. Velkaan­tu­misen taitta­mi­seksi olemme tehneet halli­tus­kauden aikana netto­mää­räi­sesti jo 5,2 miljardin euron suuruiset sopeu­tus­pää­tökset vuoden 2015 tasolla. Nämä päätökset ovat ikäviä ja kosket­tavat meitä kaikkia. Mutta tehdyt päätökset ovat sitäkin tärkeämpiä tulevien sukupolvien kannalta.

Suoma­laisen työn puolus­ta­minen on nyt tärkeintä. Tämä oli kehys­pää­tösten lähtö­kohta. Verouu­dis­tuk­sella keven­nämme työpaik­kojen synty­misen kannalta kaikkein haital­li­simpia veroja kuten yhtei­sö­veroa ja pieni­tu­loisten palkka­veroa. Yritysten kannalta yhtenäinen veropohja ja matalammat verokannat tarjoavat suotui­samman toimin­taym­pä­ristön. Muutamme osinko­ve­ro­tusta kasvuun ja työlli­syyteen kannus­ta­vaksi.

Koska uskomme työhön, haluamme vahvistaa myös kotita­louksien kykyä työllistää suoma­laisia. Siksi myös kotita­lous­vä­hen­nystä nostetaan. Samalla kiris­tämme työn kannalta vähemmän haital­lisia veroja kuten haitta- ja ympäris­tö­veroja, jotta hyvin­voin­ti­pal­ve­lujen rahoi­tus­pohja pysyisi kasassa.

Veromuu­tosten lisäksi hallitus parantaa työlli­syyttä panos­ta­malla osaamiseen ja työelämän jousta­vuuteen. Vahvis­tamme muun muassa nuorten yhteis­kun­ta­ta­kuuta mm. nuorten oppiso­pi­mus­kou­lu­tusta lisää­mällä. Helpo­tamme myös osatyö­ky­kyisten ja maahan­muut­tajien työllis­ty­mistä.

Tehdyillä ratkai­suilla paran­namme merkit­tä­västi myös suoma­laisen teolli­suuden kilpai­lu­kykyä, joka on edellytys uusien teollisten työpaik­kojen saami­selle. Merkit­tävät raken­teel­liset uudis­tukset rikki­di­rek­tiivin kustan­nusten kompen­soi­mi­seksi auttavat tässä yhtei­sö­veron laskun ohella.

Työn linja näkyy halli­tuksen kaikissa päätök­sissä.

Haluamme parantaa myös pienten lasten vanhempien mahdol­li­suuksia yhdistää työnteko ja perhe-elämä. Siksi otamme käyttöön uuden joustavan hoito­rahan ja porras­tamme päivä­hoi­to­maksut käytön mukaan. Opinto­tukea uudis­tamme kannus­ta­vampaan suuntaan.

Kehys­riihen päätökset ovat laaja kokonaisuus, jolla paran­namme työlli­syyden ja talous­kasvun edelly­tyksiä, puramme ikään­tyvän Suomen kestä­vyys­va­jetta ja taitamme velkaan­tu­mista. Näiden kaikkien tavoit­teiden edistä­mi­sestä hyötyvät niin nykyiset kuin myös tulevai­suuden suoma­laiset.

Uskomme suoma­laisten menes­ty­miseen osaamisen ja työnteon kautta. Nyt päätetty kokonaisuus antaa tälle aikai­sempaa paremmat edelly­tykset. Tämä on vastuul­lista koko Suomen puolus­ta­mista.

Turun Sanomat, 9.4.2013


Kokoomus.fi