• FI
 • SV
 • MENU
  Katai­nen: Suomi takai­sin kasvuun
  Twiittaa

  Katai­nen: Suomi takai­sin kasvuun

  Julkaistu: 09.04.2013 Talous

  Suoma­lai­sen työn puolus­ta­mi­nen on nyt tärkeintä. Halli­tus on tehnyt suuria päätök­siä työn­teon ja kasvun lisää­mi­seksi sekä velkaan­tu­mi­sen tait­ta­mi­seksi.

  Päätök­sen­teko on ollut mutki­kasta, eikä tyyli­pis­teitä varmasti heru. Vaikei­den asioi­den teke­mi­nen on aina vaikeaa, eikä sitä luon­nol­li­ses­ti­kaan helpota se, että halli­tuk­sen sisällä on paljon erilai­sia mieli­pi­teitä. Siitä huoli­matta aikaan­saan­nok­set ratkai­se­vat Suomen tule­vai­suu­den.

  Halli­tus ei tyyty­nyt pienim­män yhtei­sen nimit­tä­jän mukai­seen kompro­mis­siin, vaan halusimme uudis­taa Suomea ja tehdä sen mukai­sia päätök­siä. Tärkeim­pänä arvona päätös­ten taus­talla on työn arvos­tus.

  Työn­teon kautta kyke­nemme kasvat­ta­maan kakkua, synnyt­tä­mään uutta hyvää kaik­kien suoma­lais­ten hyödyksi.

  Suureen linjaan kuuluu julki­sen talou­den pitä­mi­nen kunnossa. Monet Euroo­pan maat toimi­vat varoit­ta­vina esimerk­keinä siitä, miten levä­pe­räi­nen talou­den­hoito koituu pitkällä aika­vä­lillä jokai­sen kansa­lai­sen haitaksi. Velkaan­tu­mi­sen tait­ta­mi­seksi olemme tehneet halli­tus­kau­den aikana netto­mää­räi­sesti jo 5,2 miljar­din euron suurui­set sopeu­tus­pää­tök­set vuoden 2015 tasolla. Nämä päätök­set ovat ikäviä ja kosket­ta­vat meitä kaik­kia. Mutta tehdyt päätök­set ovat sitä­kin tärkeäm­piä tule­vien suku­pol­vien kannalta.

  Suoma­lai­sen työn puolus­ta­mi­nen on nyt tärkeintä. Tämä oli kehys­pää­tös­ten lähtö­kohta. Vero­uu­dis­tuk­sella keven­nämme työpaik­ko­jen synty­mi­sen kannalta kaik­kein haital­li­sim­pia veroja kuten yhtei­sö­ve­roa ja pieni­tu­lois­ten palk­ka­ve­roa. Yritys­ten kannalta yhte­näi­nen vero­pohja ja mata­lam­mat vero­kan­nat tarjoa­vat suotui­sam­man toimin­taym­pä­ris­tön. Muutamme osin­ko­ve­ro­tusta kasvuun ja työl­li­syy­teen kannus­ta­vaksi.

  Koska uskomme työhön, haluamme vahvis­taa myös koti­ta­louk­sien kykyä työl­lis­tää suoma­lai­sia. Siksi myös koti­ta­lous­vä­hen­nystä noste­taan. Samalla kiris­tämme työn kannalta vähem­män haital­li­sia veroja kuten haitta- ja ympä­ris­tö­ve­roja, jotta hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen rahoi­tus­pohja pysyisi kasassa.

  Vero­muu­tos­ten lisäksi halli­tus paran­taa työl­li­syyttä panos­ta­malla osaa­mi­seen ja työelä­män jous­ta­vuu­teen. Vahvis­tamme muun muassa nuor­ten yhteis­kun­ta­ta­kuuta mm. nuor­ten oppi­so­pi­mus­kou­lu­tusta lisää­mällä. Helpo­tamme myös osatyö­ky­kyis­ten ja maahan­muut­ta­jien työl­lis­ty­mistä.

  Tehdyillä ratkai­suilla paran­namme merkit­tä­västi myös suoma­lai­sen teol­li­suu­den kilpai­lu­ky­kyä, joka on edel­ly­tys uusien teol­lis­ten työpaik­ko­jen saami­selle. Merkit­tä­vät raken­teel­li­set uudis­tuk­set rikki­di­rek­tii­vin kustan­nus­ten kompen­soi­mi­seksi autta­vat tässä yhtei­sö­ve­ron laskun ohella.

  Työn linja näkyy halli­tuk­sen kaikissa päätök­sissä.

  Haluamme paran­taa myös pien­ten lasten vanhem­pien mahdol­li­suuk­sia yhdis­tää työn­teko ja perhe-elämä. Siksi otamme käyt­töön uuden jous­ta­van hoito­ra­han ja porras­tamme päivä­hoi­to­mak­sut käytön mukaan. Opin­to­tu­kea uudis­tamme kannus­ta­vam­paan suun­taan.

  Kehys­rii­hen päätök­set ovat laaja koko­nai­suus, jolla paran­namme työl­li­syy­den ja talous­kas­vun edel­ly­tyk­siä, puramme ikään­ty­vän Suomen kestä­vyys­va­jetta ja taitamme velkaan­tu­mista. Näiden kaik­kien tavoit­tei­den edis­tä­mi­sestä hyöty­vät niin nykyi­set kuin myös tule­vai­suu­den suoma­lai­set.

  Uskomme suoma­lais­ten menes­ty­mi­seen osaa­mi­sen ja työn­teon kautta. Nyt päätetty koko­nai­suus antaa tälle aikai­sem­paa parem­mat edel­ly­tyk­set. Tämä on vastuul­lista koko Suomen puolus­ta­mista.

  Turun Sano­mat, 9.4.2013